Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Svensk författningssamling 2010:1011
t.o.m. SFS 2016:379
SFS nr: 2010:1011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2010-07-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:379
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Lagens tillämpningsområde och syfte

1 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Denna lag gäller hantering, överföring och import av
brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande
åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och
explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor
och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan
uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga
eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt
förfarande med varorna.

1 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lag (2016:379).

2 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller
explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport
av farligt gods. Lagen gäller inte heller transporter av
brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån
transporten sker i fartygets fasta tankar. Inte heller gäller
lagen när brandfarliga varor används som drivmedel i fartyg
eller luftfartyg.

Lagen gäller inte pyrotekniska artiklar som utgör en del av
ett fordon och inte heller sådana delar i ett fordons
bränslesystem som regleras i annan författning.

3 § Till brandfarliga varor hänförs i denna lag
1. brandfarliga gaser,
2. brandfarliga vätskor, och
3. brandreaktiva varor.

4 § Till explosiva varor hänförs i denna lag
1. explosiva ämnen och blandningar,
2. explosiva föremål, och
3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan
genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Definitioner

5 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ I denna lag avses med
1. hantering: tillverkning, bearbetning, behandling,
förpackning, förva-ring, transport, användning,
omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande,
underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
2. överföring: varje fysisk förflyttning inom Sverige eller
till Sverige från land som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller land som enligt avtal med
Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unionens inre
marknad för varor. Förflyttning inom en och samma anläggning
utgör dock inte överföring.
3. import: införsel till Sverige från annat land än land som
ingår i EES eller land som enligt avtal med Europeiska
unionen utgör en del av Europeiska unionens inre marknad för
varor.

5 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ I denna lag avses med
1. hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
2. överföring: varje fysisk förflyttning inom Sverige eller till Sverige från land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unionens inre marknad för varor. Förflyttning inom en och samma anläggning utgör dock inte överföring.
3. import: införsel till Sverige från annat land än land som ingår i EES eller land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unionens inre marknad för varor.
4. export: utförsel från Sverige till annat land än land som ingår i EES eller land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unionens inre marknad för varor. Lag (2016:379).

/Rubriken upphör att gälla U:2016-06-01/

Krav vid hantering, överföring och import av brandfarliga och
explosiva varor

/Rubriken träder i kraft I:2016-06-01/

Krav vid hantering, överföring, import eller export av brandfarliga och explosiva varor

Aktsamhetskrav

6 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga
eller explosi-va varor ska vidta de åtgärder och de
försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och
begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller
egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad
av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med
varorna.

6 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Aktsamhetskravet omfattar även den som tillhandahåller en explosiv vara på marknaden utan att hantera varan. Lag (2016:379).

Utredningskrav

7 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
denna lag ska se till att det finns tillfredsställande
utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa,
miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller
explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt
om konsekvenserna av sådana händelser.

Kompetenskrav

8 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
denna lag ska ha den kompetens eller tillgång till den
kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning
och varornas egenskaper.

Föreståndarkrav

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
denna lag ska utse en eller flera föreståndare för
verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att
verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med
iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen
eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En
tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de
befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han
eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i
tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga
varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller
explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av
sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med
hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna
av en brand eller en explosion. De ska också vara placerade
så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till
omgivningen. Detta gäller också områden med sådana byggnader,
anläggningar och anordningar.

Förvarings- och förpackningskrav

11 § Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får
inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra
varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller
egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion,
därigenom ökar i mer än ringa omfattning.

Godkännandekrav

12 § För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden
ska den ha bedömts överensstämma med vad som ska godtas
enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller, om det inte finns sådana
bestämmelser, ha godkänts av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Spårämneskrav

13 § Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel
eller elastisk bladform eller av andra plastiska sprängämnen
får föras in i och ut ur landet eller hanteras här endast om
sprängämnena är märkta med spårämnen så att varorna ska kunna
upptäckas.

Informationskrav

14 § Den som tillverkar, överför eller importerar
brandfarliga eller explo-siva varor till Sverige, eller
släpper ut sådana varor på marknaden ska genom märkning eller
på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av
betydelse för att bedöma brand- eller explosionsrisken samt
konsekvenserna av en brand eller en explosion eller för att
förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Överlåtelsekrav

15 § Explosiva varor får överlåtas eller överlämnas endast
till den som har rätt att hantera explosiva varor av det slag
och i den mängd som överlåtelsen eller överlämnandet avser.

Tillstånd

16 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Den som hanterar, överför eller importerar explosiva
varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar
brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för hantering av
brandfarliga varor som avser transport i sådan rörledning för
vilken koncession har meddelats enligt lagen (1978:160) om
vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2005:403). Verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig
verksamhet enligt denna lag.

16 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för hantering av brandfarliga varor som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2005:403). Verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag. Lag (2016:379).

17 § Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor
inom För-svarsmakten, Försvarets materielverk,
Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket
ska prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor i
övriga fall ska prövas av den kommun där hanteringen ska
bedrivas.

18 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva
frågor om tillstånd till explosiva varor som avser
1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion,
underhåll och återvinning,
2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering
som nämns i 1,
3. gränsöverskridande överföring,
4. import, och
5. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till.

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av
explosiva varor i övriga fall ska prövas av den kommun där
varorna ska hanteras. Gäller frågan förvaring i flyttbart
förråd och ska förvaringen ske i mer än en kommun, ska frågan
prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

18 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva frågor om tillstånd till explosiva varor som avser
1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning,
2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1,
3. gränsöverskridande överföring,
4. import,
5. export, och
6. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till.

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i övriga fall ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Gäller frågan förvaring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i mer än en kommun, ska frågan prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Lag (2016:379).

19 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker
tillstånd och dess föreståndare, om föreståndaren ska
godkännas enligt 9 §, har förutsättningar för att hantera,
överföra och importera brandfarliga och explosiva varor i
enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i
anslutning till lagen.

Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de
villkor som behövs för att hanteringen, överföringen eller
importen ska ske i enlighet med 1 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till brand- eller
explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion, får tillståndsmyndigheten besluta om nya eller
ändrade villkor för tillståndet.

19 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker tillstånd och dess föreståndare, om föreståndaren ska godkännas enligt 9 §, har förutsättningar för att hantera, överföra, importera eller exportera brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs för att hanteringen, överföringen, importen eller exporten ska ske i enlighet med 1 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion, får tillståndsmyndigheten besluta om nya eller ändrade villkor för tillståndet. Lag (2016:379).

20 § Ett tillstånd ska återkallas, om
1. en bestämmelse i lagen, en föreskrift som meddelats i
anslutning till lagen eller ett villkor som uppställts med
stöd av 19 § i något väsentligt avseende inte följs, eller
2. det i annat fall är av väsentlig betydelse med hänsyn till
brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand
eller en explosion.

Tillsyn

21 § Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt
denna lag har också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn
över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som
meddelats i anslutning till lagen.

Försvarsmakten får, efter medgivande av Myndigheten för
samhälls-skydd och beredskap, i stället för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap utöva viss tillsyn över
Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Totalförsvarets
forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och
import av brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den
myndighet som regeringen bestämmer har tillsyn över
hanteringen av brandfarliga varor som transporteras i sådan
rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2005:403).

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar
marknadskontroll över
1. brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande
och tillhandahållande på marknaden, samt
2. sådana produkter som används för hanteringen av
brandfarliga och explosiva varor och för vilka myndigheten
har utfärdat föreskrifter.

23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna
till-synsmyndigheternas verksamhet och hjälpa dem i deras
arbete med tillsynen enligt denna lag.

24 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde
till områden, lokaler och andra utrymmen som används i
samband med hanteringen av brandfarliga och explosiva varor
och får göra undersökningar och ta prover. För ett prov som
myndigheten tar betalas inte ersättning.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för
tillsynen.

25 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att lagen och föreskrifter och beslut
som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om någon inte följer vad som har angivits i ett föreläggande
eller ett förbud enligt första stycket, får en
tillsynsmyndighet besluta om rättelse på dennes bekostnad. Finns förutsättningar att meddela ett föreläggande eller
förbud, får ett sådant beslut meddelas utan att något
föreläggande eller förbud meddelats, om tillsynsmyndigheten
med hänsyn till risken för allvarliga skador eller av andra
särskilda skäl finner att rättelse bör göras utan dröjsmål.

Kommunal organisation

26 § En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av
en eller flera nämnder.

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de
uppgifter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis
ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får
en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun
uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på
kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden, dock inte sådana ärenden som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24-27 §§ och 35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till
nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam
organisation för uppgifter enligt denna lag.

Avgifter

27 § Avgifter enligt denna lag får tas ut för
tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av
prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv
vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en
explosiv vara.

För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt denna lag
får avgift för tillsynen och för provtagning och undersökning
av prov av varan tas ut endast om det vid undersökningen
visar sig att varan inte uppfyller ställda krav.

Ansvar

28 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 6 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot något av kraven i 7-15 §§ eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av 36 § och ansvar inte kan dömas
ut enligt första stycket,
2. lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse i en
ansökan eller annan handling som ska lämnas enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen, eller
3. underlåter att efterkomma en begäran enligt 24 § första
stycket.

29 § Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket
döms till böter.

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om uppsåtligt brott avser explosiva varor och är att anse som
grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra
år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
risken för att de explosiva varorna hade kunnat komma till
brottslig användning samt varornas grad av farlighet och
omfattningen av det olagliga innehavet.

30 § I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag.

Till ansvar enligt 28 § eller enligt 29 § första eller andra
stycket döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt
brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett
vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för
gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

31 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom
förklaras förverkad:
1. vara som varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet av en sådan vara, och
2. utbyte av brott enligt denna lag.

Om en brandfarlig eller explosiv vara förklaras förverkad,
får även va-rans förpackning förklaras förverkad.

32 § En anordning för hantering av brandfarliga eller
explosiva varor eller annan egendom som har använts som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras
förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott
enligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har
fullbordats. I stället för egendomen får dess värde förklaras
förverkat. I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns
bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild
rätt till förverkad egendom.

Om en anordning förklaras förverkad, får även anordningens
innehåll och förpackning förklaras förverkade.

Tystnadsplikt

33 § Den som tar eller har tagit befattning med ett ärende
som avses i denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon därvid erfarit om någons affärs- eller
driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Överklagande

34 § En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får
överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

35 § En myndighet får bestämma att dess beslut enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen ska gälla även om beslutet överklagas.

Bemyndiganden

36 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om
1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin
sammansättning eller av annan orsak ska anses utgöra
brandfarliga eller explosiva varor,
2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och
utförande,
4. undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara
eller viss hantering, överföring och import,
5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att sådan byggnad, anläggning och anordning inte får
användas, saluhållas eller säljas om den inte efter kontroll
genom teknisk provning, besiktning eller annan undersökning
har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,
10. förvaring och förpackning som anges i 11 §,
11. godkännande som anges i 12 §,
12. vad som ska förstås med plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt om hur sådan märkning med spårämne ska ske,
13. information som anges i 14 §,
14. hantering av frågor om tillstånd,
15. att hantering, överföring eller import av en brandfarlig
eller explosiv vara ska vara förbjuden, om ett sådant förbud
är av särskild betydelse med hänsyn till brand- eller
explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion, och
16. avgifternas storlek enligt denna lag.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek
enligt denna lag när det gäller den egna verksamheten.

36 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,
2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara eller viss hantering, överföring, import eller export,
5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att sådan byggnad, anläggning och anordning inte får användas, saluhållas eller säljas om den inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,
10. förvaring och förpackning som anges i 11 §,
11. godkännande som anges i 12 §,
12. vad som ska förstås med plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt om hur sådan märkning med spårämne ska ske,
13. information som anges i 14 §,
14. hantering av frågor om tillstånd,
15. att hantering, överföring, import eller export av en brandfarlig eller explosiv vara ska vara förbjuden, om ett sådant förbud är av särskild betydelse med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion, och
16. avgifternas storlek enligt denna lag.

En kommun får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller den egna verksamheten. Lag (2016:379).


Övergångsbestämmelser

2010:1011
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. Genom lagen upphävs lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor.
3. Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får
till och med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska
sprängämnen som har tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta med spårämne. Lag (2014:692).
4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att varor, som har tillstånd
eller godkännande enligt den gamla lagen men som på grund av
krav i EU-direktiv ska vara CE-märkta, ska förses med CE- märkning.
5. Ärenden som kommit in till tillståndsmyndigheten före
ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts ska prövas enligt
den gamla lagen. Den gamla lagen gäller fortfarande för
överklagande av beslut i sådana ärenden.