Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

Svensk författningssamling 1995:1571
t.o.m. SFS 2016:625
SFS nr: 1995:1571
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1995-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:625
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för
insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa
värdepappersföretag.

Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (2007:1433).

Definitioner

2 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ I denna lag betyder
1. institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,
2. insättare: den som har en insättning i ett institut,
3. insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,
4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin, och
6. resolutionsmyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2015:1026).

2 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ I denna lag betyder

betalningsåtaganden: detsamma som i artikel 2.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin,
institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,

insättare: den som har en insättning i ett institut,

insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,

insättningsgarantidirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen, och

resolutionsmyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2016:625).

Insättningar som omfattas av garantin

3 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.

Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar som finns hos
1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
2. en filial här i landet till ett utländskt institut.

Beslut enligt andra stycket meddelas efter ansökan av institutet. Lag (2015:1026).

3 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.

Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar som finns hos
1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
2. en filial här i landet till ett utländskt institut.

Om insättningsgarantin i ett annat EES-land, där det finns en filial till ett svenskt institut, har ett mer omfattande skydd eller ger högre ersättning än vad som följer av 4 c §, får garantimyndigheten besluta att garantin ska omfatta även detta skydd, om inte det andra landets insättningsgaranti erbjuder filialen sådant skydd.

Beslut enligt andra och tredje styckena meddelas efter ansökan av institutet. Lag (2016:625).

3 a § Om resolutionsmyndigheten överför en insättning som har gjorts i ett institut som försatts i resolution till någon annan i enlighet med 17 eller 18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, gäller följande.

Insättningen omfattas inte längre av den insättningsgaranti som gäller för insättningar gjorda i institutet i resolution, om insättningen har överförts i sin helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §.

Om överföringen bara omfattar en del av insättningen och beloppet understiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §, uppgår garantin för den del av insättningen som är kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan det belopp som omfattas av garantin enligt 4 § och det överförda beloppet. Lag (2015:1026).

Prövning av kontovillkor

3 b § Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning
av om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot
insättningar innebär att kontoslaget omfattas av
insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även göras när
institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det
inte är uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för
frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.

Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte
omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag behöver inte
ansöka om prövning. Lag (2015:1026).

Ersättning från garantin

4 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt
till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels
upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i
institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är
ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till
sammanlagt högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för
ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den
valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2010:1865).

4 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst 950 000 kronor, om inte något annat följer av 4 c §.

I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara 100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.

Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2016:625).

4 a § Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt,
skall panthavaren ha panträtt i ersättningen. Lag (2000:95).

4 b § Ett krav avseende tillgångar som enligt en
lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt
till ersättning från insättningsgarantin.

Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket
avseende en viss insättning och ersättning begärs för
insättningen, ska garantimyndigheten besluta att ersättning
tills vidare inte ska betalas ut. Lag (2014:310).

4 c §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ersättning utöver vad som följer av 4 § får betalas ut från garantin med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp), om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till
1. avyttring av privatbostad,
2. ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1,
3. upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall,
4. utbetalning av försäkringar, eller
5. ersättning för skada till följd av

a) brott,

b) felaktig dom, eller

c) fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Utbetalning av ersättning enligt första stycket får dock bara avse insättningar som har gjorts högst tolv månader från den tidpunkt då beloppet krediterades på insättarens konto eller från och med den tidpunkt då det blev rättsligt möjligt att överföra sådana insättningar. Lag (2016:625).

5 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En insättare som är en bank, ett kreditmarknadsföretag
eller ett sådant värdepappersbolag som har tillstånd att ta
emot kundens medel på konto, eller motsvarande utländska
företag, kan inte få ersättning enligt garantin. Lag (2004:320).

5 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:
1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2016:625).

6 § Om en insättning hos en filial här i landet till ett utländskt
institut också omfattas av en garanti i ett annat land, svarar den
svenska garantin bara för skillnaden mellan vad som kan betalas ut
enligt den utländska garantin, i förekommande fall före avdrag för
institutets motfordringar mot insättaren, och vad som kan betalas ut
enligt den svenska garantin.

7 § Om ett institut försätts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, ska ersättning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och tredje styckena. Ersättningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten anvisar.

Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 § första stycket 1 samma lag, om de inte hade varit undantagna från skuldnedskrivning.

Om resolutionsmyndigheten överför en insättning i enlighet med 17-19 kap. lagen om resolution, ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha burit om förlusterna hade fördelats mellan borgenärerna enligt förmånsrättsordningen. Lag (2015:1026).

7 a § Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om resolution tillämpas, får medel som omfattas av 15 § tillföras vid en kapitalisering av ett institut i resolution i den utsträckning garanterade insättningar skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 § första stycket 2 om de inte hade varit undantagna från konvertering. I utbyte ska kapitalinstrument erhållas till ett värde som motsvarar de tillförda medlen. Lag (2015:1026).

7 b §/Träder i kraft I:2016-07-01/ De medel som insättningsgarantin får bidra med enligt 7 och 7 a §§ får uppgå till högst 200 procent av målnivån enligt 15 a §. Lag (2016:625).

7 c §/Träder i kraft I:2016-07-01/ De kapitalinstrument som erhålls i utbyte enligt 7 a § ska föras till insättningsgarantin.

Sådana tillgångar behöver inte säljas för att garantimyndigheten ska få låna medel i Riksgäldskontoret.

Den ersättning som garantimyndigheten får när tillgångar säljs ska tillgodoräknas behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625).

Ersättningsrättens inträde

8 § Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin
enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt
till ersättning när
1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att

a) en insättning som har förfallit till betalning inte har
återbetalats av institutet enligt de rättsliga och
avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och

b) oförmågan att betala beror på institutets finansiella
situation och inte endast är tillfällig, eller
2. institutet försätts i konkurs.

Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en
behörig myndighet i institutets hemland förklarar att
insättningar hos institutet är indisponibla. Lag (2011:829).

9 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

Ersättningar ska betalas ut inom 20 arbetsdagar från det att
1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
2. institutet försätts i konkurs, eller
3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att
insättningar hos institutet är indisponibla.

På ansökan av garantimyndigheten får Prövningsnämnden för stöd
till kreditinstitut, om det finns synnerliga skäl, förlänga
tidsfristen med högst tio arbetsdagar.

Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser
är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett
konto i insättarens namn i ett annat kreditinstitut. Lag (2011:829).

9 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

Ersättningar ska, om inget annat följer av 9 a eller 9 b §, göras tillgängliga för insättarna inom sju arbetsdagar från det att
1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
2. institutet försätts i konkurs, eller
3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar hos institutet är indisponibla.

Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i ett kreditinstitut eller hämta uppgifter från ett kreditinstitut eller en clearingorganisation om konto i ett kreditinstitut till vilket utbetalning av ersättning kan göras. Lag (2016:625).

9 a §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ersättningar som omfattas av artikel 7.3 i insättningsgarantidirektivet ska betalas ut så snart som möjligt och senast tre månader efter ersättningsrättens inträde enligt 8 §. Lag (2016:625).

9 b §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Garantimyndigheten får skjuta upp utbetalningen av ersättningen om
1. det är ovisst om en person har rätt till ersättningen,
2. insättningen är föremål för en rättstvist,
3. insättningen är föremål för restriktiva åtgärder som har beslutats av nationella regeringar eller internationella organ,
4. insättningen innefattar ett tilläggsbelopp enligt 4 c §,
5. inga transaktioner har förekommit på kontot under de senaste 24 månaderna (kontot är vilande), eller
6. ersättningen ska betalas ut för ett annat insättningsgarantisystems räkning i enlighet med artikel 14.2 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625).

9 c §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ersättning ska inte betalas ut, om
1. det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna före ersättningsrättens inträde enligt 8 §, och
2. ersättningen understiger garantimyndighetens administrativa kostnader för utbetalningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana administrativa kostnader som avses i första stycket. Lag (2016:625).

10 § Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin
rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan
han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.

Information

11 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Svenska institut samt utländska institut som tar emot
insättningar hos en filial här i landet ska informera den som
har gjort eller avser att göra en insättning om
1. huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
2. för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin
enligt denna lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 a § första stycket,
3. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
4. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring
av ett erbjudande och innan ett avtalsförhållande ingås. Informationen ska vidare under avtalstiden framgå av
kontoutdrag och liknande material som rör
fordringsförhållandet. Lag (2011:829).

11 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos en filial här i landet ska informera den som har gjort eller avser att göra en insättning om
1. huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
2. för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 b § första stycket,
3. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
4. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring av ett erbjudande.

Innan ett avtal om mottagande av insättningar ingås ska insättaren få information enligt första stycket och information med ett innehåll enligt bilaga 1 till insättningsgarantidirektivet och med uppgift om garantimyndighetens webbplats. Insättaren ska bekräfta att denna information tagits emot. Informationen ska tillhandahållas insättaren minst en gång varje år. Informationen ska vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet. Informationen ska lämnas i pappersform om insättaren begär det.

Informationen enligt första stycket ska göras tillgänglig på det språk som insättaren och institutet enades om när avtalet om mottagande av insättningar ingicks eller på det eller de officiella språken i det EES-land där filialen är inrättad. Lag (2016:625).

11 a § Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §,
när den gäller insättningar från konsumenter, ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant
åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring
enligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra
marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.

Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den
gäller insättningar från bara andra än konsumenter, ska
garantimyndigheten underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag. Lag (2008:497).

Skyldighet att ta emot garanterade insättningar

11 b § /Ny beteckning 11 d § U:2016-07-01/ Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar
enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana
insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl
mot det. Lag (2004:320).

11 b §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Vid fusion eller annan form av ombildning av ett institut, som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska institutet informera insättaren minst en månad innan rättsverkningarna av ombildningen inträder.

Garantimyndigheten får tillåta en kortare tidsfrist, om det är motiverat av hänsyn till finansiell stabilitet eller skyddet för företagshemligheter.

Insättaren har rätt att ta ut eller till ett annat institut överföra insättningar och upplupen ränta till den del som överstiger ersättningsbeloppet enligt 4 §, om det görs inom tre månader från det att insättaren har informerats om ombildningen. Insättaren har rätt att vidta dessa åtgärder utan att drabbas av någon sanktion. Lag (2016:625).

11 c §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ett institut eller en filial som lämnar eller utesluts från insättningsgarantin enligt denna lag ska informera berörda insättare inom en månad från det att institutet eller filialen lämnade garantin. Lag (2016:625).

11 d §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar
enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana
insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl
mot det. Lag (2016:625).

Avgifter

12 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Varje institut som omfattas av garantin skall betala en
årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas
på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år,
till den del insättningarna omfattas av garantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år skall uppgå till
ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Bestämmelsen i andra stycket behöver inte tillämpas när
avgiften för ett enskilt institut
1. bestäms enligt 14 §,
2. bestäms genom omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223), eller
3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol. Lag (2007:1433).

12 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut
1. bestäms enligt 14 § första och andra styckena,
2. bestäms genom omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223), eller
3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol. Lag (2016:625).

13 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp
varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom
en månad från dagen för beslutet.

Avgiften ska motsvara summan av institutets insättningar till
den del de omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till
institutets kapitalrelation enligt artikel 92 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt
tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta
ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan
enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter. Lag (2014:977).

13 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet.

Avgiften ska baseras på institutets sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del de omfattas av garantin. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets risknivå.

Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt denna lag. Lag (2016:625).

13 a §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Om behållna avgiftsmedel inte är tillräckliga för att betala ut ersättning vid ersättningsrättens inträde enligt 8 §, ska garantimyndigheten besluta om en extra avgift. Avgiften får motsvara högst 0,5 procent av institutens sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

Om det finns synnerliga skäl får garantimyndigheten, efter samråd med Finansinspektionen, besluta om en högre avgift. Lag (2016:625).

13 b §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Om betalning av en extra avgift enligt 13 a § skulle hota ett instituts likviditet eller solvens, får garantimyndigheten efter ansökan av institutet bevilja anstånd med betalning av avgiften.

Anstånd får beviljas med högst sex månader i taget.

Avgiften ska betalas när förutsättningarna för anstånd inte längre är uppfyllda. Lag (2016:625).

14 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Om garantin för ett institut börjar gälla under ett
löpande kalenderår skall avgiften för det året fastställas med
hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften skall grundas på
summan av institutets insättningar vid årets utgång och i
övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande
kalenderår skall avgiften för det året fastställas med hänsyn
till den tid garantin gällt. Avgiften skall i övrigt beräknas
på samma sätt som anges i 12 och 13 §§. Lag (2000:95).

14 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§.

Om ett institut helt eller delvis övergår till att omfattas av ett annat ska insättningsgarantisystem inom EES, de avgifter som institutet har betalat in enligt 13 § under de senaste tolv månaderna före övergången överföras till det andra insättningsgarantisystemet. Om övergången avser en del av verksamheten, ska avgifter överföras i proportion till överförda insättningar som omfattas av garantin.

En överföring av avgifter ska inte ske om institutet har uteslutits från garantin enligt denna lag. Lag (2016:625).

14 a § Garantimyndigheten får ta ut avgifter för prövningen av
en ansökan enligt 3 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifterna. Lag (2011:829).

15 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på
räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i
skuldförbindelser utfärdade av staten. Från de inbetalda
avgifterna ska myndigheten dock räkna av de
förvaltningskostnader som den haft för garantin och de
förvaltningskostnader som Prövningsnämnden för stöd till
kreditinstitut haft för uppgifter enligt denna lag.

I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för
att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i
Riksgäldskontoret. Lag (2011:829).

15 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Från de inbetalda avgifterna ska myndigheten dock räkna av de förvaltningskostnader som den haft för garantin.

I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret. Lag (2016:625).

/Rubriken träder i kraft I:2016-07-01/

Målnivå på behållna medel

15 a §/Träder i kraft I:2016-07-01/ De behållna avgiftsmedlen ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 0,8 procent av institutens sammanlagda insättningar som omfattas av garantin (målnivå).

Om de behållna avgiftsmedlen minskar till mindre än två tredjedelar av den nivå som anges i första stycket, ska nivån återställas inom sex år. Avgiften får då fastställas till ett högre belopp än vad som följer av 12 § andra stycket.

För att uppnå beloppet enligt första stycket får garantimyndigheten godta betalningsåtaganden från instituten. Andelen betalningsåtaganden får inte överstiga 30 procent av behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625).

Uppgiftsskyldighet

16 § Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de
uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att
fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten
behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha
granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet
med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller
bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) samt när det gäller
kreditmarknadsföreningar, 8 kap. 1 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de
uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt
de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt,
genomföra en undersökning hos institutet. Lag (2011:829).

16 a §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Ett institut som avser att helt eller delvis övergå till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem enligt insättningsgarantidirektivet ska underrätta garantimyndigheten om detta senast sex månader före övergången. Lag (2016:625).

17 § Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet
eller konkursförvaltaren lämna de uppgifter till
garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning
till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det
biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana uppgifter som avses i 16 § och
första stycket. Lag (2011:829).

17 a § När Finansinspektionen har anledning att anta att
ersättningsrätten enligt 8 § kan inträda, ska inspektionen
informera garantimyndigheten om detta och lämna de uppgifter
till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt
denna lag.

Riksbanken ska, på begäran av garantimyndigheten, lämna de
uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet
enligt denna lag. Lag (2011:829).

/Rubriken träder i kraft I:2016-07-01/

Samarbete och utbyte av information

17 b §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Garantimyndigheten, Finansinspektionen och resolutionsmyndigheten ska samarbeta och utbyta information med varandra, med motsvarande myndigheter i andra länder, med företrädare för utländska garantisystem och med Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av insättningsgarantidirektivet och Sveriges medlemskap i EU. Lag (2016:625).

17 c §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Garantimyndigheten får hänskjuta frågor som rör avtal med andra insättningsgarantisystem till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artikel 14.5 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625).

Återbetalning av ersättning

18 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt
belopp, skall återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket
tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).

Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit
emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp och skäligen
borde ha insett detta. Ränta skall i sådana fall tas ut beräknad
enligt 5 § räntelagen.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av
garantimyndigheten och får verkställas enligt utsökningsbalken.

Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt
första och andra styckena efterges helt eller delvis. Lag (2007:1433).

18 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).

Sådan återbetalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp. Ränta ska i sådana fall tas ut beräknad enligt 5 § räntelagen.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av garantimyndigheten och får verkställas enligt utsökningsbalken.

Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första och andra styckena efterges helt eller delvis. Lag (2016:625).

Övertagande av fordran

19 § I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder
staten in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt
framför insättaren intill det utgivna beloppet.

När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med
anledning av att ett svenskt institut försatts i konkurs träder
det utländska garantisystemet in i insättarens rätt mot
institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det
utgivna beloppet. Lag (1999:161).

Ingripanden m.m.

20 § Garantimyndigheten skall underrätta Finansinspektionen, om
ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina
skyldigheter enligt denna lag. Lag (2007:1433).

21 § Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till
följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte
utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första
stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina
skyldigheter enligt denna lag, får garantimyndigheten förelägga
institutet att vidta rättelse.

Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från
föreläggandet, får garantimyndigheten besluta att garantin inte
längre ska gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut
får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES- land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets
hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett
institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin
inte längre ska gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i
institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.

Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska
gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför
EES till ett svenskt institut, ska myndigheten underrätta
tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet. Lag (2007:1433).

22 § I samtliga fall då garantimyndigheten har beslutat att
garantin inte längre skall gälla skall institutet informera
berörda insättare om beslutet. Lag (2007:1433).

23 § Ett beslut om att garantin inte längre ska gälla inverkar
inte på insättningar som omfattades av garantin innan beslutet
vann laga kraft. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om
återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Lag (2011:829).

/Rubriken upphör att gälla U:2016-07-01/

Överklagande m.m.

/Rubriken träder i kraft I:2016-07-01/

Överklagande

24 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Garantimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2007:1433).

24 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt 8 § första stycket 1 ska gälla omedelbart. Lag (2016:625).

25 § /Upphör att gälla U:2016-07-01 genom lag (2016:625)./ Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 får överklagas till Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Ett överklagande ska ha kommit in till nämnden inom tre arbetsdagar från den dag då beslutet meddelades.

Prövningsnämnden ska avgöra ärendet inom tio arbetsdagar från den dag då överklagandet kom in till nämnden. Vid prövningen tillämpas 26-30 §§.

Prövningsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2015:1026).

Prövningsnämnden

26 § /Upphör att gälla U:2016-07-01 genom lag (2016:625)./ Prövningsnämnden består av tre ledamöter som utses av regeringen. En av ledamöterna ska förordnas till ordförande och en till vice ordförande. Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen får utse högst fyra ersättare för ledamöterna i nämnden. Förordnandena ska meddelas för viss tid.

Ledamöter och ersättare i Prövningsnämnden ska vara svenska medborgare och får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En åtgärd som bara avser beredande eller avskrivning av ett ärende får vidtas av ordföranden eller vice ordföranden. Lag (2015:1026).

27 § /Upphör att gälla U:2016-07-01 genom lag (2016:625)./ Ärenden som avses i 25 § inleds hos Prövningsnämnden genom ett överklagande. Om inte annat följer av denna lag tillämpas 3-5, 8, 11, 12, 14, 16-26, 30-32, 38, 39, 41 och 43-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) på förfarandet hos nämnden. Lag (2015:1026).

28 § /Upphör att gälla U:2016-07-01 genom lag (2016:625)./ Förfarandet vid Prövningsnämnden är skriftligt. Muntlig förhandling ska hållas, om nämnden anser att det behövs eller någon part begär det och muntlig förhandling inte är uppenbart obehövlig. Lag (2015:1026).

29 § /Upphör att gälla U:2016-07-01 genom lag (2016:625)./ Prövningsnämnden får avgöra ett ärende även om någon part uteblir från en muntlig förhandling eller inte kommer in med ett yttrande. Lag (2015:1026).

30 § /Upphör att gälla U:2016-07-01 genom lag (2016:625)./ I fråga om omröstning gäller 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2015:1026).


Övergångsbestämmelser

1995:1571
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om institut som omfattas av garantin alltifrån lagens
ikraftträdande skall avgiften för år 1996 bestämmas med utgångspunkt
i förhållandena vid utgången av år 1995.

2000:188

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter
gäller för beräkning av ränta som avser tid före
ikraftträdandet.

2002:358

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För beräkning av
ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2007:1433
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som
Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har
gjorts före lagens ikraftträdande.

2008:811
1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt
uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling.
2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 6 oktober 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till
ersättning har inträtt före detta datum.

2009:698

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009. Den ska dock inte
tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före
ikraftträdandet.

2010:1865

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till
ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

2011:829
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot
insättningar som omfattas av denna lag ska ansöka om prövning
enligt 3 a § inom tre månader från ikraftträdandet.

2014:310
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar
som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet.

2016:625
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller för årliga avgifter som beslutas under 2016.