Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Svensk författningssamling 1993:387
t.o.m. SFS 2015:985
SFS nr: 1993:387
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:985
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd
och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 1.

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §,
svara för insatser enligt 9 § 2--10. Lag (2005:125).

3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också
kommuner som inte ingår i något landsting.

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den
enskilde kan ha enligt någon annan lag.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de
personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får
möjlighet att leva som andra.

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet
och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och
myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde
skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal
som behövs för att ett gott stöd och en god service och
omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125).

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt
beaktas. Lag (2010:480).

Rätten till insatser

7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av
särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1--9, om de
behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte
tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser
enligt 9 § 10.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt
utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som
behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett
självständigt liv. Lag (2005:125).

8 § Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om
han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller
uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i
frågan kan vårdnadshavare, god man, för- myndare eller
förvaltare begära insatser för honom eller henne.

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information
och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad. Lag (2010:480).

8 a § I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den
enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför
nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första
stycket. Lag (2010:480).

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på
särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor
med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet
av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för
barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt
utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den
som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver
hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på
sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina
grundläggande behov har
även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov
om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt,
har rätt till två eller flera assistenter endast om
möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts. Lag (2012:930).

9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den
insatsberättigade har fyllt 65 år endast om
1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år,
eller
2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen
före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den
insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030).

9 c § När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 har beviljats och
assistans utförs av någon som är närstående till eller lever i
hushållsgemenskap med den insatsberättigade och som inte är
anställd av kommunen, ska
1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för
bedömningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i
övrigt för tillämpningen av denna lag, och
2. Inspektionen för vård och omsorg få tillträde till bostaden
för att inspektera assistansen enligt 26 d §.

Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om
en myndighet vid upprepade tillfällen utan giltig anledning
vägras besök eller inspektion enligt första stycket, får det
ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller sättas ned. För
att stödet ska få dras in eller sättas ned krävs att den
insatsberättigade har informerats om denna påföljd.

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn,
förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Lag (2012:961).

9 d § Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses
inte ersättning för assistans som utförs av någon
1. som inte har fyllt 18 år,
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak
saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent,
eller
4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller
kraven i 3 § arbetstidslagen. Lag (2012:930).

9 e § I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad
med särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I
insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar
samt bostad med särskild service för vuxna ingår också
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2012:930).

10 § I samband med att en insats enligt denna lag beviljas
ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med
beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom
eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som
helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan
har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av
andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång om året.

Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om
upprättade planer. Lag (2010:480).

11 § Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet,
långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon
annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant
ekonomiskt stöd från kommunen som avses i 9 § 2, får kommunen
besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan
person för att användas till kostnader för personlig assistans
till den stödberättigade. Lag (2005:125).

11 a § Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en
personlig assistent ska lämna följande uppgifter till
kommunen:
1. Uppgifter som visar om assistenten är närstående till eller
lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade, om
assistenten har fyllt 18 år och om assistenten är bosatt inom
eller utanför EES-området.

Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och
vid ändrade förhållanden.
2. Uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har
arbetat hos en insatsberättigad. Uppgifterna ska lämnas
månadsvis i efterhand.
3. Uppgifter som visar att något förhållande som anges i 9 d § 3 inte föreligger. Uppgifterna ska lämnas på begäran av
kommunen. Lag (2012:930).

12 § Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd
som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet
eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det
ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har
lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som
erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare
skäligen borde ha insett detta. Lag (2005:125).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i fråga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter till
skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 23 §. Lag (2012:930).

Särskilda uppgifter för kommunen

14 § Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i
planer som avses i 10 § samordnas.

15 § Till kommunens uppgifter hör att
1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka
deras behov av stöd och service är,
2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov
tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna
lag,
4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till
arbete eller studier,
5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir
tillgängligt för personer som anges i 1 §,
6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas
av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man,
dels när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör
kunna upphöra,
7. samverka med organisationer som företräder människor med
omfattande funktionshinder,
8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om
biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan
assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
9. underrätta Försäkringskassan när någon som får
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken
beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet,
barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av
personlig assistans,
10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att
anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat än köp av personlig
assistans eller kostnader för personliga assistenter, och
11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns
anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att
bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Lag (2012:961).

15 a § Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter
beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till
Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall
lämnas ut. Lag (2003:885).

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas
ansvar

16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som
är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2-10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut
av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun,
ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till
insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om
förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen
ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som
förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon
bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex
månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för
den enskilde.

Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på
ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en
annan kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna
lag, och om ansökan avser
1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget
boende.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en
tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det
stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer.

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i
denna paragraf om kommunen i stället landstinget. Lag (2011:329).

16 a § När en enskild avser att vistas en kortare tid i en
annan kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen
skyldig att på begäran
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för
att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,
2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:329).

16 b § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för
verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den
ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för
motsvarande insatser. Lag (2011:329).

16 c § Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa
ett beslut enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun
som har beslutat om boendet har ansvaret enligt denna lag
gentemot den person som till följd av beslutet är bosatt i den
andra kommunen. Lag (2011:329).

16 d § En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i
1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453),
2. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller
3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen. Lag (2015:985).

16 e § Ansvar enligt 16 c och 16 d §§ upphör om
bosättningskommunen påbörjar verkställighet av insatser efter
förhandsbesked enligt 16 § tredje stycket. Lag (2011:329).

17 § Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar
sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser
enligt denna lag. Om ett avtal som en kommun träffar med en
enskild innebär att en insats enligt 9 § 8 eller 9 ska
tillhandahållas i en annan kommun, ska den kommunen
underrättas om avtalet.

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får
träffa avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter
enligt denna lag överlåts från landstinget till kommunen
eller från kommunen till landstinget. Om en sådan överlåtelse
sker ska föreskrifterna i denna lag om landsting eller kommun
gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.

Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse
enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt
bidrag till mottagaren som motiveras av överenskommelsen. Har
en överlåtelse skett från ett landsting till samtliga
kommuner som ingår i landstinget, får kommunerna lämna
ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för
kostnadsutjämning mellan kommunerna. Lag (2010:480).

17 a § Har upphävts genom lag (2011:329).

Avgifter m.m.

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är
berättigade att få assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken får avgift för personlig assistans
tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2010:480).

19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän
ålderspension, hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller
annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga
kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga
behov. Lag (2010:480).

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem
än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för
omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära
underhållsbidrag som avser barnet.

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller
ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna
lag.

Dokumentation och gallring

21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt
genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall
dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser
av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Lag (2005:125).

21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den
enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom
eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i
dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Lag (2005:125).

21 c § Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos
den eller de nämnder som avses i 22 § tillhör sådan
sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, skall
uppgifterna gallras fem år efter det att sista anteckningen
gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge
uppgifterna om samma person inte har gallrats av nämnden enligt
andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år
efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har
upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det
att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2005:125).

21 d § Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med
att en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av
bestämmelserna i 21 c §.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt
bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett
representativt urval av kommuner och landsting och i övriga
kommuner och landsting beträffande ett representativt urval av
personer. Lag (2005:125).

Nämnder

22 § Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet
enligt denna lag skall utövas av en eller flera nämnder som
fullmäktige utser. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd
finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och
omsorgsområdet. Lag (2003:197).

Tillstånds- och anmälningsplikt

23 § En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen
för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med
personlig assistans som avses i 9 § 2 eller verksamhet som
avses i 9 § 6-10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får
meddelas endast den som med hänsyn till sina ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt visar sig lämplig
att bedriva sådan verksamhet. I fråga om en juridisk person ska
lämplighetsprövningen även avse
1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten,
2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd
av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig
gemenskap med den juridiska personen, som är grundad på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i
första stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen
för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans
enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan
personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspektionen för
vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete. Lag (2012:961).

Enskild verksamhet

23 a § Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga
delar i enskild verksamhet. Anteckningar och andra uppgifter i
en personakt som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter
som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten skall bevaras och därefter gallras två år
efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma
person inte har gallrats enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras två år
efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har
upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det
att gallringsskyldigheten inträdde.

Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild
verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten
om att handlingar skall överlämnas till nämnden när
gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte sådana
handlingar som avses i 23 b §. Lag (2007:1313).

23 b § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser
barn som placerats eller tagits emot i bostad med särskild
service för barn som behöver bo utanför föräldrahemmet skall
överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om
insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 23 a § första
stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 23 a § första stycket inträder
skall handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till
forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och
i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av
personer överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat
om insatsen. Lag (2007:1313).

23 c § En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, om
det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt
tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället
eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 29 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som
ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller
någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast
med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård
och omsorg för prövning. Lag (2012:940).

23 d § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en
personakt i enskild verksamhet ska tas om hand
1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte
kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det
finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt
och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första
stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av
Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid
beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos
arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter ska bevaras i minst två år från det att de kom in
till arkivmyndigheten, dock får handlingar som avses i 23 b § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som
har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett
särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den
haft som ansvarat för akten före omhändertagandet. Lag (2012:940).

23 e § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett
missförhållande, som har rapporterats enligt 24 b §, ska i
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som
bedriver verksamheten.

Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 24 e § ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att
den sista anteckningen gjordes.

Den nämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med
den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som
avses i andra stycket ska överlämnas till nämnden när
gallringsskyldigheten inträder. Lag (2010:430).

24 § Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har
anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild, är
skyldig att tillhandahålla all den assistans för vilken den
enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 eller
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Detta gäller dock inte om tillståndshavaren har särskilda skäl
för att inte tillhandahålla all assistans. Lag (2012:930).

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

24 a § Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska
medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser
som genomförs är av god kvalitet. Lag (2010:430).

24 b § Den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt
lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade
ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får
kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett
missförhållande, som rör den som får eller som kan komma
ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs
1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som
bedriver verksamheten, och
2. i övrigt till berörda nämnder som avses i 22 §. Lag (2010:430).

24 c § Den som enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska
informera den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt
lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade
om de skyldigheter som han eller hon har enligt 24 a och b §§. Lag (2010:430).

24 d § Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet,
enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera berörd nämnd
om de rapporter han eller hon har tagit emot. Lag (2010:430).

24 e § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett
missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller
undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:430).

24 f § Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk
för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med
anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska
göras av
1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller
2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera
berörda nämnder som avses i 22 § om anmälan. Lag (2012:940).

24 g § Ytterligare bestämmelser om anmälnings- och
rapporteringsskyldighet finns i 14 kap. 1 och 3 §§ socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:430).

Tillsyn m.m.

25 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över all
verksamhet som bedrivs enligt denna lag. Lag (2012:940).

26 § Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att
verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra
föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana
föreskrifter. Tillsynen innebär även granskning av att den som
har meddelats tillstånd enligt 23 § fortlöpande uppfyller
lämplighetskravet i 23 § andra stycket.

Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av
tillstånd och förbud enligt 26 g § första och andra styckena
och 26 h § får användas endast när verksamheten inte uppfyller
de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter. Lag (2012:930).

26 a § Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin
tillsyn
1. lämna råd och ge vägledning,
2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom
tillsynen, och
4. informera och ge råd till allmänheten. Lag (2012:940).

26 b § Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet
höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att
vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2009:597).

26 c § Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn
enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och
omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som
rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som
inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som
bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första
stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2012:940).

26 d § Inspektionen för vård och omsorg eller den som
myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som
står under dess tillsyn.

Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till
lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För
tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende
lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför
inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar
och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet
inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid
inspektionen. Lag (2012:940).

26 e § Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som
utför inspektionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp
som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. Lag (2014:756).

26 f § Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i
verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer
ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter
att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen
förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om
de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det
påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Ett beslut om
föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun
eller det landsting som inte har fullgjort sin
anmälningsskyldighet enligt 23 § tredje stycket att fullgöra
denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med
vite. Lag (2012:961).

26 g § Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är
allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande
inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis
återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är
tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt
eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller
personliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och
omsorg besluta att utan föregående föreläggande helt eller
delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten
inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta
att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om
tillståndshavaren inte kan anses lämplig enligt 23 § andra
stycket eller inte tillhandahåller assistans enligt 24 §. Lag (2012:961).

26 h § Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt
eller delvis kommer att återkallas eller om det finns
sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer
att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte kan
avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att
tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om
det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas
med ytterligare sex månader. Lag (2012:940).

26 i § Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna
enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som
utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får
Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla
tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är
tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda
fortsatt verksamhet. Lag (2012:940).

Överklagande m.m.

27 § Beslut av en nämnd som avses i 22 § eller av Inspektionen
för vård och omsorg får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol om beslutet avser
1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller
tredje stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g-26 i §§,
eller
9. indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs
beslut enligt 23 c § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7-11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.

Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att
dess beslut ska gälla först sedan det vunnit laga kraft. Lag (2012:961).

27 a § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för
att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:756).

Straff

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första stycket döms till böter. Lag (2010:480).

Särskild avgift

28 a § En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid
tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad
till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska
åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en
kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt
tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett
sådant beslut avbrutits.

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid
tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad
till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en
särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting
som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter
det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att en
vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen
i fall som avses i första och andra styckena betala den
särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten. Lag (2011:329).

28 b § Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen
kronor och högst en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur
lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt
kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I
ringa fall ska inte någon avgift tas ut. Lag (2008:77).

28 c § Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av
Inspektionen för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom
vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett
landsting prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets
landstingets förvaltning utövas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2012:940).

28 d § Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att
betala särskild avgift fortfarande underlåter att
tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift enligt 28 a § första eller andra stycket dömas ut. Lag (2008:77).

28 e § Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas
ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller
landstinget inom två år från tidpunkten för det gynnande
beslutet om insatsen eller inom två år från det att
verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara
om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget
inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft
eller inom två år från det att verkställigheten av domen
avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala
den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse
vistelsekommunen. Lag (2011:329).

Rapporteringsskyldighet

28 f § En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för
vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet
gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg,
dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader
från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per
kvartal. Lag (2012:940).

28 g § En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för
vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett
gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. Lag (2012:940).

28 h § En sådan nämnd som avses i 22 § ska till fullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande
beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka
typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer
av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2008:77).

28 i § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet
enligt 16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f-28 h §§ att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och till
kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen. Lag (2012:940).

Tystnadsplikt

29 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får
inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga
förhållanden.

Förbud mot förvandling

30 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna
lag får vitet inte förvandlas till fängelse. Lag (2009:597).


Övergångsbestämmelser

1993:387

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

1995:100

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2000:1030
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats
enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på
grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny
ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde
närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in
till kommunen senast den 31 december 2002.

2002:439
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med
verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens
ikraftträdande.

2004:826

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även
efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som
fattats av en allmän försäkringskassa.

2005:125

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Anmälningsskyldigheten enligt 24 a § gäller inte för
förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdandet.

2007:1313
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 23 a § i sin nya
lydelse får göras tidigast den 1 april 2010.
3. Bestämmelserna i 23 b § i sin nya lydelse tillämpas inte om
sista anteckningen i handlingarna har gjorts före
ikraftträdandet av denna lag.

2008:77
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Den första kvartalsrapporteringen enligt 28 f och 28 h §§ ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns
eller ett landstings nämnd den 30 september 2008.
3. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att
verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut får
enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid
bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i
fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att
verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut
eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av
beslutet eller domen avbrutits.

2009:597
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Ansökningar om tillstånd som inte har prövats slutligt vid
ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos
Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade
tillsynsärenden, ärenden som överlämnats till länsstyrelsen
för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt,
ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och
ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.
3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 28 f § som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska
överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar
om verkställda beslut enligt 28 g §.
4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats
av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd
som har meddelats av Socialstyrelsen.
5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 § andra
stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska
anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010.

2010:430

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före
ikraftträdandet.

2010:480
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Har en enskild person påbörjat yrkesmässig verksamhet med
personlig assistans före ikraftträdandet ska denne senast den 1 april 2011 ansöka om tillstånd enligt 23 § första stycket i
dess nya lydelse. Den påbörjade verksamheten får fortsätta i
avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut.
3. Den som före ikraftträdandet har beviljats ekonomiskt stöd
till personlig assistans enligt 9 § 2 eller
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om
assistansersättning och själv har anställt någon för
personlig assistans ska senast den 1 april 2011 göra en
anmälan enligt 23 § tredje stycket, även om den personliga
assistenten redan har påbörjat arbetet.
4. Bestämmelsen i 9 a § fjärde stycket ska inte tillämpas i
ärenden där ansökan inkommit före ikraftträdandet. Bestämmelsen ska dock tillämpas vid omprövning av sådana
ärenden efter ikraftträdandet.

2011:329
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta
beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före
ikraftträdandet, om inte en annan kommun efter ansökan från den
enskilde övertar ansvaret för ärendet enligt de nya
föreskrifterna om ansvarig kommun.
3. I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en
annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter
tillämpas i stället för 16 § fjärde stycket samt 16 a och 16 b §§.
4. En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt
denna lag ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en
annan kommun, efter ansökan från den enskilde, övertar ansvaret
enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande
avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena
lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla
istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.

2012:930
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Föreskrifterna i 9 d § 1 och 2 tillämpas inte när en
personlig assistent har anställts före ikraftträdandet.

2012:940
1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den
enskildes motpart.
3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före
ikraftträdandet gäller 23 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:272).