Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

Svensk författningssamling 1993:1392
t.o.m. SFS 2012:491
SFS nr: 1993:1392
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1993-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:491
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till
bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och
tillhandahållas för forskning och studier. Lag (2008:1419).

2 § I denna lag förstås med

dokument ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning
eller visning,
skrift ett dokument som lagrar text eller fast bild,
dagstidning en skrift som utgör allmän nyhetstidning av
dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller
allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut med
minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och
bilaga,
skrift i mikroform en skrift i förminskad form som kan läsas endast
med hjälp av apparat,
film ett dokument som består av bilder avsedda att projiceras i
snabb följd,
dokument för elektronisk återgivning ett dokument som i fixerad
form lagrar text, ljud eller bild och vars innehåll kan återges enbart
med hjälp av elektroniskt hjälpmedel,
fonogram ett dokument för elektronisk återgivning som uteslutande
lagrar ljud,
videogram ett dokument för elektronisk återgivning som lagrar
rörliga bilder, med eller utan ljud.

3 § Ett dokument görs tillgängligt för allmänheten här i landet när
exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller
annars sprids till allmänheten eller när informationen i dokumentet
återges offentligt eller i förvärvsverksamhet inför en större sluten
krets.

4 § Ett dokument skall anses röra svenska förhållanden, om
informationen i dokumentet helt eller delvis är avfattad på svenska
språket eller dokumentet helt eller delvis innehåller verk av svensk
upphovsman eller framförande av svensk konstnär eller, om inte
någon av dessa förutsättningar föreligger, dokumentet ändå
huvudsakligen är avsett att spridas inom landet.

Dokument som skall lämnas

Skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen

5 § Av skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och
som har framställts och utgivits här i landet skall sju pliktexemplar
lämnas, om annat inte följer av 7, 8 eller 9 §.

6 § Av skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och
som har framställts utomlands skall sju pliktexemplar lämnas,
1. om skriften är sådan periodisk skrift för vilken utgivningsbevis
finns eller skall finnas, eller
2. om skriften inte är periodisk och har lämnats ut för spridning här
i landet inte bara i enstaka exemplar och rör svenska förhållanden.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 9 §.

7 § Om en skrift som avses i 5 eller 6 § har samma innehåll och utförande som en tidigare framställd skrift, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Av skrift som har framställts i punktskrift ska två pliktexemplar lämnas, om annat inte följer av vad som föreskrivs i 9 §.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 5 och 6 §§ omfattar inte ett radioprogram eller en teknisk upptagning som enligt 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen ska jämställas med en bilaga till en periodisk skrift. Lag (2012:491).

8 § I fråga om tryckt dagstidning gäller, i stället för vad som följer
av 5, 6 och 7 §§, följande.

Av tidningen skall tre pliktexemplar lämnas.

Om tidningen ges ut i flera olika editioner, skall pliktexemplar
lämnas av den edition som har utgivits först och, om tidningen ges
ut i minst tre olika editioner, också av den edition som har utgivits
sist.

Har en sida eller löpsedel ändrats, skall pliktexemplar lämnas av
varje ändrad sida eller löpsedel. Detta gäller dock inte om den
ändrade sidan eller den ändrade löpsedeln ingår i pliktexemplar
som lämnas enligt tredje stycket.

9 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 5-8 §§ föreligger inte
i fråga om
1. visitkort, etikett, blankett och emballagetryck eller därmed
jämförlig skrift,
2. protokoll, arbetspromemoria eller liknande skrift, som har
framställts hos myndighet,
3. skrift som har framställts i punktskrift och som har samma
innehåll som en tidigare framställd skrift eller som är en
sammanställning av utdrag ur tidigare framställda skrifter, under
förutsättning att pliktexemplar av den eller de tidigare framställda
skrifterna lämnas i stället eller har lämnats tidigare,
4. skrift som skall lämnas som tillbehör till pliktexemplar enligt 32 §. Lag (1995:1375).

Annan skrift

10 § Av skrift som utgör dokument för elektronisk återgivning och
av skrift i mikroform skall sju pliktexemplar lämnas, om skriften
har framställts här i landet i minst 50 exemplar och har gjorts
tillgänglig för allmänheten här.

Av skrift som avses i första stycket och som har framställts utomlands
och gjorts tillgänglig för allmänheten här i landet i minst 50 exemplar
skall sju exemplar lämnas, om skriften rör svenska förhållanden.

Föreskrifterna i första och andra styckena gäller inte om annat
följer av 11 §.

11 § Om en skrift som avses i 10 § har samma innehåll som en tidigare eller samtidigt framställd skrift som avses i 5 eller 6 § eller har samma innehåll och utförande som en tidigare framställd skrift som avses i 10 §, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av den tidigare eller samtidigt framställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§. Lag (2012:491).

Film och videogram

12 § Av film som har gjorts tillgänglig för allmänheten här i
landet ska ett pliktexemplar lämnas.

Av videogram som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i
landet i minst fem exemplar ska ett pliktexemplar lämnas.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 13 § eller av vad som föreskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§. Lag (2010:1880).

13 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 12 § föreligger inte i
fråga om sådant dokument som har samma innehåll och utförande
som tidigare framställt dokument, av vilket pliktexemplar har
lämnats.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av
föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Fonogram och vissa andra dokument för elektronisk återgivning

14 § Av fonogram som har framställts här i landet i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängligt för allmänheten här skall
ett pliktexemplar lämnas.

Av fonogram som har framställts utomlands och har gjorts tillgängligt
för allmänheten här i landet i minst 50 exemplar skall ett pliktexemplar
lämnas, om fonogrammet rör svenska förhållanden.

Vad som sägs om fonogram i första och andra styckena skall
tillämpas även på dokument för elektronisk återgivning som är av
annat slag än som avses i 10 § och som inte är videogram eller
fonogram.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte om annat följer av 15 § eller av vad som föreskrivs om kombinerat material i 16 och 17 §§.

15 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 14 § föreligger inte i
fråga om sådant dokument som har samma innehåll och utförande
som tidigare framställt dokument, av vilket pliktexemplar har
lämnats.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte om annat följer av
föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Kombinerat material

16 § Med kombinerat material förstås material, som innehåller dels
en eller flera skrifter, dels ett eller flera dokument som utgörs av
film, videogram, fonogram eller dokument för elektronisk
återgivning som avses i 14 § tredje stycket. Med skrifter och andra
dokument som kan ingå i kombinerat material avses endast sådana
som var för sig har medfört eller skulle medföra skyldighet att
lämna pliktexemplar.

17 § Av kombinerat material ska sju pliktexemplar lämnas.

Om kombinerat material har samma innehåll och utförande som tidigare framställt kombinerat material, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av det tidigare framställda kombinerade materialet har lämnats eller lämnas samtidigt. Lag (2012:491).

Ljudradio- och televisionsprogram

18 § Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in
enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden, ska pliktexemplar lämnas i form av en sådan
inspelning av programmet som ska göras enligt bestämmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt
programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 4 kap. 3 § och 11 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696) eller som
genom satellitsändning som utgår från Sverige förmedlas till
allmänheten från svenskt programföretag, ska ett
pliktexemplar lämnas av varje sändning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram än som avses i
andra stycket ska ett pliktexemplar lämnas av varje sändning
som ägt rum under högst fyra veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta för vilka veckor som pliktexemplar ska lämnas. Lag (2010:721).

Vem som skall lämna pliktexemplar

19 § Pliktexemplar av skrift, som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen, skall lämnas
1. när det gäller skrift, som har framställts här i landet, av
framställaren,
2. när det gäller periodisk skrift, som har framställts utomlands, av
utgivaren här i landet,
3. när det gäller annan skrift än periodisk skrift, som har framställts
utomlands, av förläggaren här i landet eller, om sådan förläggare
inte finns, av den som har låtit lämna ut skriften för spridning här i
landet.

20 § Pliktexemplar av filmer eller dokument för elektronisk
återgivning ska lämnas av den som har låtit göra filmerna eller
dokumenten tillgängliga för allmänheten här i landet. Lag (2010:1880).

21 § Pliktexemplar av skrift i mikroform skall lämnas
1. om skriften har framställts här i landet, av den som har
framställt skriften,
2. om skriften har framställts utomlands, av den som har låtit föra
in skriften till landet. Lag (1995:1375).

22 § Pliktexemplar av kombinerat material skall lämnas
1. när det gäller material, som har framställts inom landet, av den
som har beställt framställningen eller, om sådan beställare inte
finns, av den som har låtit göra materialet tillgängligt för
allmänheten här i landet,
2. när det gäller material, som helt eller delvis har framställts
utomlands, av förläggaren här i landet eller, om sådan förläggare
inte finns, av den som har låtit göra materialet tillgängligt för
allmänheten här i landet.

23 § Pliktexemplar av ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas
av den som enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
skall ombesörja att programmet spelas in.

Vem som pliktexemplar skall lämnas till

24 § Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som ska lämnas i två eller tre exemplar ska ett eller två exemplar lämnas till Kungl. biblioteket och ett exemplar lämnas till Lunds universitetsbibliotek.

Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som ska lämnas i sju exemplar ska ett exemplar lämnas till vart och ett av Kungl. biblioteket och Stockholms, Uppsala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek.

Pliktexemplar som avses i 7 § första stycket, 11 § första stycket och 17 § andra stycket ska lämnas till Lunds universitetsbibliotek. Lag (2012:491).

25 § Pliktexemplar av film, av annat dokument för elektronisk
återgivning än sådant som avses i 10 § eller av upptagning av
ljudradio- och televisionsprogram ska lämnas till Kungl. biblioteket. Lag (2008:1419).

26 § Den som har lämnat pliktexemplar av en film har rätt att
återfå filmen och ska ges tillfälle att hämta filmen sedan
Kungl. biblioteket har haft skälig tid för att framställa en
kopia. Lag (2008:1419).

Tid då pliktexemplar skall lämnas

27 § Pliktexemplar av tryckt dagstidning skall lämnas enligt
följande.

Utgivningsmånad             Lämnas före utgången av
januari, februari            mars
mars, april               maj
maj, juni                juli
juli, augusti              september
september, oktober           november
november, december           januari

28 § Pliktexemplar ska lämnas av
1. annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen
än tryckt dagstidning, inom en månad efter utgången av det
kalenderkvartal under vilket skriften gavs ut,
2. videogram, så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt
för allmänheten här i landet, och
3. skrift i mikroform, film eller annat dokument för
elektronisk återgivning än videogram, inom en månad från den
dag då dokumentet först gjordes tillgängligt för allmänheten
här i landet. Lag (2010:1880).

29 § Pliktexemplar av kombinerat material som har gjorts tillgängligt
för allmänheten i fullständigt skick skall lämnas inom en månad efter
utgången av det kalenderkvartal under vilket materialet gjordes
tillgängligt.

I annat fall än som anges i första stycket skall pliktexemplar av
material som utgör en del av kombinerat material lämnas i enlighet
med vad som följer av bestämmelserna i 28 § för varje
dokumentslag.

30 § Pliktexemplar av ljudradio- och televisionsprogram skall
lämnas inom en månad från den dag då skyldigheten att bevara
upptagningen enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter
på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden upphörde.

Särskilda föreskrifter för videogram

31 § Kungl. biblioteket ska med hjälp av automatisk
databehandling föra ett särskilt register över pliktexemplar av
videogram som har lämnats till biblioteket. I registret ska ett
nummer för varje videogram antecknas.

Kungl. biblioteket ska underrätta den som har lämnat
pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har
fått i registret.

Den som är skyldig att lämna pliktexemplar av videogram till
Kungl. biblioteket ska föra en förteckning över videogram som
omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer
som de lämnade pliktexemplaren har fått. Lag (2010:1880).

Gemensamma föreskrifter

32 § Pliktexemplar som skall lämnas enligt föreskrifterna i denna
lag skall även omfatta
1. bildband, diabilder och liknande material som utgör tillbehör
till det dokument av vilket pliktexemplar skall lämnas,
2. omslag, fodral, folder, broschyr och liknande mindre tillbehör
som följer med varje exemplar när detta görs tillgängligt för
allmänheten,
3. såvitt gäller dokument för elektronisk återgivning, datorprogram
i maskinläsbar form eller andra sådana särskilda anvisningar som kan
fordras för att användaren skall kunna tillgodogöra sig innehållet i
dokumentet.

Den som beställer framställning av ett dokument, som framställaren
skall lämna pliktexemplar av enligt 19 § 1 och 21 § 1, skall
tillhandahålla framställaren sådant material som enligt första
stycket skall lämnas med pliktexemplaret.

Pliktexemplar och tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar
som är avsedda att göras tillgängliga för allmänheten. Lag (1995:1375).

33 § Varje försändelse med pliktexemplar skall vara åtföljd av en
förteckning över det material som ingår i försändelsen. Förteckningen skall vara underskriven av den som är skyldig att
lämna pliktexemplar och lämnas i två exemplar. Det ena
exemplaret skall återställas med anteckning om att materialet har
mottagits.

Om en försändelse omfattar kombinerat material eller sådant
tillbehör som avses i 32 §, skall detta särskilt anges i förteckningen.

34 § Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar
enligt denna lag kan av den myndighet som regeringen bestämmer
vid vite föreläggas att fullgöra sin skyldighet.

35 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att föra en
förteckning enligt 31 § tredje stycket eller den som underlåter att
tillhandahålla material enligt 32 § andra stycket skall dömas till
böter.

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
för visst fall medge undantag från skyldigheten att lämna
pliktexemplar enligt denna lag.

37 § Beslut som en annan myndighet än regeringen har meddelat
enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten.

Beslut om undantag enligt 36 § får dock inte överklagas. Lag (2009:815).


Övergångsbestämmelser

1993:1392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall
upphöra att gälla.

När samtliga omständigheter som enligt den nya lagen skulle
grunda skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har
inträffat före ikraftträdandet tillämpas dock den upphävda lagen på
det dokumentet.

1995:1375
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. När samtliga omständigheter som grundar skyldighet att lämna
pliktexemplar av ett dokument har inträffat före ikraftträdandet
tillämpas de äldre bestämmelserna på det dokumentet.