Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1992:1672) om paketresor

Svensk författningssamling 1992:1672
t.o.m. SFS 2015:411
SFS nr: 1992:1672
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1992-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:411
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller paketresor som arrangörer, själva eller genom
återförsäljare, säljer eller marknadsför.

2 § Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan
avtal träffas och som
1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i
kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av
arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller
inkvartering,
2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt
3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda
priser som är knutna till varandra.

Lagen gäller även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall
betalas var för sig.

Med inkvartering avses i första stycket 1 logi som inte är att anse som
enbart ett led i en transporttjänst.

När ordet resa eller avledningar därav förekommer i lagen avses även
arrangemang där transport inte ingår.

3 § I lagen avses med

arrangör: den som annat än tillfälligtvis organiserar paketresor och
säljer eller marknadsför dem direkt eller genom en återförsäljare,
återförsäljare: den som säljer eller marknadsför paketresor som
organiseras av någon annan såsom arrangör,
resenär: den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa,
avtal: den överenskommelse om en paketresa som träffas mellan å ena
sidan resenären och å andra sidan arrangören och återförsäljaren eller
en av dessa.

4 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är
till nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar
paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i
dennes yrkesmässiga verksamhet.

Information m. m.

5 § Kataloger och broschyrer som tillhandahålls resenärer skall
innehålla tydlig och begriplig information om priset samt i förekommande
fall om resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan,
inresebestämmelser, betalningsvillkor och villkor om minsta antal
resenärer för resan.

Uppgifterna i kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Ändringar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt
förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om
resenären tydligt informeras om ändringarna.

6 § Innan ett avtal sluts skall resenären på lämpligt sätt informeras om
sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den
mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass
och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

I god tid före resan skall resenären på lämpligt sätt få information om
1. transportarrangemang och försäkringsmöjligheter,
2. sådana uppgifter som gör det möjligt dels för resenären att komma i
kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan, dels för
anhöriga att komma i kontakt med resenären om denne är underårig.

7 § Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer
innehåller information enligt 5 § första stycket.

Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information
lämnas enligt 6 §.

Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av
bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen. Lag (2008:494).

Avtalet

8 § Arrangören skall se till att avtalet innehåller uttryckliga villkor
om priset för resan och kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor
och reklamationsfrister samt, beroende på vad som ingår i paketresan,
om resmål, resplan, transporter, inkvartering, andra turisttjänster,
särskilda önskemål från resenärens sida som godtagits och försäkringar. Alla avtalsvillkor skall framgå av en skriftlig handling. Arrangören
skall också se till att handlingen innehåller uppgifter som gör det
möjligt att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under
resan.

Innan avtal träffas skall resenären på lämpligt sätt få del av
avtalsvillkor och information enligt första stycket. Han skall få ett
eget exemplar av den skriftliga handlingen.

Andra stycket gäller inte när avtal träffas kort före avresan.

9 § Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att
fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana
prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på
samma sätt som arrangören.

Överlåtelse av resan

10 § Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller alla
villkor för att få delta i resan, om han i skälig tid före avresan
underrättar arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

När resan överlåts enligt första stycket är överlåtaren och förvärvaren
solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som
återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma
på grund av överlåtelsen.

Ändringar före avresan, m. m.

11 § Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det
framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om
det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall
fastställas.

Priset får höjas endast på grund av
1. ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som
ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade
avresedagen. Ett avtalsvillkor om att priset kan ändras får inte vara
ensidigt till resenärens nackdel.

12 § Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han
inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda
avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är
väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra
avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna
besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren
om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt
att frånträda avtalet.

13 § Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har han rätt till en
annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören
eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre
ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan
resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat
enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören
ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

14 § I sådana fall som avses i 13 § har resenären rätt till skadestånd
från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan
föreligger inte, om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig
till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen
underrättats om att resan ställts in, eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in,
är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast
om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den
bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan
i ett tidigare led.

Ändringar efter avresan, m. m.

15 § Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte
kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga
ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på
godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är
skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig
transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort
som resenären godkänner.

Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en
försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till
prisavdrag och skadestånd.

16 § Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror
på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet
beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen
kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri
från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han
har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om
felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller
tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som
behövs.

17 § Skadestånd enligt 15 och 16 §§ omfattar, förutom ersättning för ren
förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

18 § Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser,
ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna
lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna i
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i
samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss,
2. 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av
passagerare och deras resgods,
3. sjölagen (1994:1009),
4. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om
lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport
av passagerare och deras bagage,
5. lagen (2010:510) om lufttransporter,
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för
tågresenärer,
7. järnvägstrafiklagen (1985:192), eller
8. lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för
vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda
bestämmelserna. Lag (2015:345).

19 § Resenären får inte åberopa fel som avses i 15 eller 16 §, om han
inte inom skälig tid efter det att han märkt felet underrättar
arrangören eller återförsäljaren om felet.

Utan hinder av första stycket får resenären åberopa fel, om arrangören
eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro
och heder.

Resenärens skyldighet att reklamera enligt första stycket skall framgå
tydligt av avtalet.

20 § Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall
arrangören eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att
finna en lämplig lösning.

Tillsyn

21 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller
olägenhet än som är nödvändigt.

22 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt
att göra inspektioner hos arrangörer och återförsäljare och att ta del
av alla handlingar som behövs för tillsynen. Arrangörer och
återförsäljare skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs
för tillsynen.

Om en arrangör eller en återförsäljare inte tillhandahåller handlingar
eller lämnar upplysningar i ett sådant fall som avses i första stycket,
får Konsumentverket förelägga arrangören eller återförsäljaren vid vite
att fullgöra sin skyldighet.

23 § Om Konsumentverket enligt 22 § andra stycket har förelagt en
arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får
beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av
Konsumentverket enligt 22 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:99).


Övergångsbestämmelser

1992:1672
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller inte för kataloger eller
broschyrer som har framställts före ikraftträdandet.
3. Uppgifter i kataloger eller broschyrer som har framställts före
ikraftträdandet får ändras, även om det i katalogen eller broschyren
inte har gjorts något sådant förbehåll som sägs i 5 § andra stycket.

1995:99

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.