Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Svensk författningssamling 1992:1574
t.o.m. SFS 2000:527
SFS nr: 1992:1574
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:527
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av
bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett
självständigt liv i eget boende.

2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och
återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

3 § Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Bostadsanpassningsbidrag

4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en
bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast
om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig
upplåtelsen är.

5 § Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för
omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad och om åtagandet
kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den
bostaden.

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning
av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den
bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna
är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som
bostad för den funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas
redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (2000:527).

7 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för
1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av
rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen
bör tillgodoses på annat sätt,
2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva
hobbyverksamhet, om han på grund av sitt funktionshinder inte kan delta
i aktiviteter utanför bostaden och
3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt
denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och reparationen inte
utgör normalt bostadsunderhåll.

8 § Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det
finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden
som kräver anpassning. Lag (2000:527).

9 § Vid köp eller byte av bostad lämnas
bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast
om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver
anpassning. Lag (2000:527).

10 § har upphävts genom lag (2000:527).

Bidrag till återställning av anpassade bostäder

11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta
bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har
utförts
1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut,
eller
2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om
anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att
komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från
huset eller inom tomten.

12 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd
av bidrag enligt denna lag, förordningen (1982:639) om
bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om
statskommunalt bostadsanpassningbidrag och
2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan
utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra
boende.

13 § För bidrag enligt 11 § 1 gäller också att husägaren har
tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade lägenheten blir ledig
anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då
lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till någon annan person
med funktionshinder.

Bidragens storlek

14 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp
som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas
dock endast om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle
överstiger 5 000 kronor.

Handläggning av bidragsärenden m. m.

15 § Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag eller
återställningsbidrag får den kommun som beviljat bidraget återkalla
beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte
längre föreligger.

16 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut sedan
åtgärd som bidraget avser har utförts.

17 § Kommunen får besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis
1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats
med för högt belopp,
2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om
det finns särskilda skäl.

Överklagande

18 § Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:97).


Övergångsbestämmelser

1992:1574
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Genom denna lag upphävs förordningen (1985:489) om statsbidrag för
att återställa handikappanpassade bostäder m. m. och förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.
3. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag fattats före den 1 januari 1993 gäller förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag. För att statsbidrag till kommunen skall
betalas ut enligt 15 § skall dock kommunens ansökan ha kommit in till
Boverket före utgången av februari 1996. Lag (1995:474).
4. Har ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommit in före den 1 januari 1993 skall prövning av ansökan ske med tillämpning även av bestämmelsen
i 3 § första meningen förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag om att bostadsanpassningsbidrag lämnas till
ägare av bostadshus.
5. Bestämmelsen i 9 § andra stycket förordningen (1985:489) om
statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. gäller
fortfarande om Boverket har beslutat om statsbidrag före den 1 januari 1993.

1995:97

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.