Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling

Svensk författningssamling 1992:1528
t.o.m. SFS 2002:594
SFS nr: 1992:1528
Departement/myndighet: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1992-12-17
Omtryck: SFS 1997:1068
Ändrad: t.o.m. SFS 2002:594
Övrig text: Rättelseblad SFS 2002:594 har iakttagits
Upphävd: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1093
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig
upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig
upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.),
inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikations- områdena (4 kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestämmelser om
upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskel- värden som anges i 2-5 kap. och i vissa andra fall (6 kap.). Lagen innehåller också bestämmelser om överprövning,
skadestånd, m.m. (7 kap.).

I lagen finns bestämmelser till uppfyllande av de förpliktelser
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU). Lag (1995:704).

2 § Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten,
kommuner, landsting och sådana andra upphandlande enheter som
avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna
i nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka
hänvisas i 6 kap. samt 7 kap. 1-10 §§. Lag (1999:309).

3 § Denna lag gäller inte
1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett
internationellt avtal mellan någon av staterna inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett
projekt som är gemensamt för de avtalsslutande staterna,
2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal
beträffande stationering av militär personal, eller
3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en
internationell organisation.

För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen
1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda
begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet och
2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har
civil användning och som omfattas av artikel 296 i
Romfördraget. Lag (2002:594).

Huvudregel om affärsmässighet

4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de
konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall
behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Definitioner

5 § I denna lag används följande termer med den betydelse som
här anges:

Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor,
byggentreprenader eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter,
beslutande församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag,
föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och,
såvitt avser upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana enheter
som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 1 § tredje
stycket, sammanslutningar av sådana myndigheter, beslutande
församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och
enheter samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga
samfälligheter i fråga om verksamhet som bedrivs enligt
begravningslagen (1990:1144).

Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande
enhet ingår avseende upphandling enligt denna lag och som
undertecknas av parterna eller signeras av dem med en
elektronisk signatur.

Byggentreprenad: utförande eller både projektering och
utförande av ett arbete, som kan hänföras till en verksamhet
som anges i avdelning C i bilagan till denna lag, eller ett
byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars resultat
självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad
där ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja
anläggningen eller i form av dels en sådan rätt, dels
betalning.

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten
eller tillhandahåller tjänster även om han inte varit den som i
det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som
upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en
eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga
villkor för avrop som görs under en viss period.

Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 § och 6 kap. 18 §.

Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande
enhet tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap. 20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud.

Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid
selektiv eller förhandlad upphandling eller urvalsupphandling.

Ansökningsinbjudan: underlag varigenom den upphandlande enheten
inbjuder leverantörer att ansöka om att få lämna anbud vid
urvalsupphandling.

Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna
anbud.

Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet
inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet
inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp
förhandling med en eller flera av dem.

Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har
rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och
den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera
anbudsgivare.

Urvalsupphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt
att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande enheten
inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den
upphandlande enheten får förhandla med en eller flera
anbudsgivare.

Direktupphandling: upphandling utan krav på anbud. Lag (2002:594).

6 § Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag,
föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats i
syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under
förutsättning att behovet inte är av industriell eller
kommersiell karaktär och
1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en
kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet, eller
2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn
eller en tillsyn av en annan upphandlande enhet, eller
3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av
staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande
enhet. Lag (1999:309).

Annonsering

7 § En upphandlande enhet skall annonsera upphandlingar om inte
annat anges i 2-5 kap.

7 a § Vid selektiv upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en
upphandlande enhet ange i annonsen det antal leverantörer som
den avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas
med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara
tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Det måste
uppgå till minst fem och får uppgå till högst 20. Lag (1997:1068).

8 § En annons om upphandling skall på snabbaste lämpliga sätt
sändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer. Om upphandling sker enligt reglerna för
påskyndat förfarande skall annonsen sändas med telex, telegram
eller telefax.

Annonsen skall innehålla uppgift om dagen för avsändandet. Den
upphandlande enheten skall kunna visa vilken dag annonsen
avsändes. Lag (1997:1068).

9 § En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de
språk som är officiella inom Europeiska unionen.

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får annonsen inte vara
längre än en sida i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning. Lag (1997:1068).

10 § En annons som avses i 8 § får inte publiceras före dagen
för avsändandet till Byrån för Europeiska gemenskapernas
officiella publikationer. Annonsen får inte innehålla annan
information än den som publiceras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

11 § En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna
i 2, 3 eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en
annons till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer hur upphandlingen har avslutats. Annonsen får
inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot
något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller
konkurrensintressen.

Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade
upphandlingen. Rapporten skall lämnas till Europeiska
gemenskapernas kommission på dess begäran. Rapporten skall
innehålla uppgifter om
1. enhetens namn och adress samt upphandlingens föremål och
värde,
2. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som kvalificerat
sig för att delta i upphandlingen och anledningen till valet av
dessa,
3. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som inte vunnit
framgång och anledningen till det,
4. namn på den leverantör som fick upphandlingen, anledningen
till det och, i förekommande fall, hur stor del av
upphandlingen leverantören avser att lägga ut på någon annan,
och
5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det
förfarandet. Lag (1997:1068).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

12 § Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk
beskrivning av föremålet för upphandlingen skall beskrivningen
göras med hänvisning till
1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. ett sådant europeiskt tekniskt godkännande av en produkts
lämplighet som gjorts av ett organ som godtagits av EES- länderna, eller
3. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande
som godtagits av EES-länderna och som publicerats i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Den upphandlande enheten får hänvisa till kriterier för
miljömärken om kriterierna för märket har utarbetats på
grundval av vetenskaplig information.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning
finns avvikande bestämmelser och dessa överensstämmer med
gemenskapsrätten. Lag (2002:594).

13 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande
enhet utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt
än som anges i 12 §, om
1. de europeiska tekniska specifikationerna inte anger hur
överensstämmelse med dem skall fastställas, eller det är
tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt
fastställa om föremålet för upphandlingen överensstämmer
med europeiska tekniska specifikationer,
2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer
som avses i 12 § inte skulle göra det möjligt för den
upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som
är tekniskt förenlig med utrustning som redan används av
enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller
orimliga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning
att den upphandlande enheten som ett led i en klart
definierad och dokumenterad strategi beslutat at inom en
angiven tidsperiod gå över till utrustning som stämmer
överens med sådana specifikationer,
3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande
karaktär att gällande standarder eller europeiska tekniska
specifikationer inte är tilllämpliga, eller
4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och
dessa överensstämmer med gemenskapsrätten. Lag (1997:1068).

14 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en
upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 13 § skriftligen ange skälen för sitt beslut. Om det är möjligt,
skall detta göras i annonsen i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning eller i förfrågningsunderlaget. Enheten
skall vidare på begäran tillhandahålla EES-länderna och
Europeiska gemenskapernas kommission skälen för beslutet. Lag (1997:1068).

15 § Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § första stycket 2 och 3 inte finns, gäller följande vid
upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap.

Den tekniska beskrivningen skall göras genom hänvisning till
nationella tekniska specifikationer som är förenliga med lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,
eller i övrigt med gemenskapsrätten.

Om andra stycket inte är tillämpligt, får den tekniska
beskrivningen göras genom hänvisning till
1. nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion,
beräkningsmetoder, utförande av arbete och materialanvändning,
eller
2. andra handlingar, om möjligt till svenska standarder som
stämmer överens med internationell standard eller till andra
svenska standarder. Lag (1997:1068).

16 § Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen
får varken i förfrågningsunderlaget eller i något annat
underlag för upphandlingen hänvisa till en särskild vara eller
process på ett sådant sätt att vissa företag gynnas eller
missgynnas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är
motiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen.

En upphandlande enhet får hänvisa till ett visst märke,
fabrikat eller ursprung, om den inte på något annat sätt kan
beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat
och begripligt. Hänvisningen skall följas av orden "eller
likvärdig". Lag (1997:1068).

Inbjudningar vid selektiv och förhandlad upphandling

16 a § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall, utöver
vad som anges i 2 kap. 14 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 20 § och 5 kap. 21 §, inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om
1. adress där ytterligare handlingar kan beställas, senaste dag
för en sådan beställning samt, i de fall avgift skall betalas,
belopp och betalningsvillkor,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, adress till
vilken anbud skall sändas och det eller de språk som kan
användas,
3. annonser varigenom upphandlingen offentliggjorts,
4. vilka handlingar som skall bifogas,
5. villkor för tilldelning av kontrakt, om de inte framgår av
annonsen, och
6. andra särskilda villkor som gäller för att få delta. Lag (1997:1068).

16 b § När det är fråga om selektiv eller förhandlad
upphandling skall den upphandlande enheten, vid urvalet av de
leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning, ta
hänsyn till sådana upplysningar om leverantörerna som avses i 17 och 18 §§. Lag (1997:1068).

16 c § Vid upphandling enligt 2 eller 5 kap. får en
upphandlande enhet endast begära sådana upplysningar om en
leverantör som avses i 17 och 18 §§ och som behövs med hänsyn
till vad som skall upphandlas. Enheten skall beakta
leverantörens befogade intresse av att affärshemligheter eller
tekniska hemligheter inte röjs. Lag (1998:1432).

Krav som får ställas på leverantören

17 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling
om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt
lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
och den upphandlande enheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i
det land där upphandlingen sker, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts
med stöd av denna paragraf eller 18 §.

Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns
någon grund för att utesluta honom med stöd av första stycket 1-3 eller 5.

Enheten får också begära att en leverantör visar att han är
registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets
regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande
register. Lag (1997:1068).

18 § En leverantör kan visa att han uppfyller krav som
uppställts med stöd av 17 § genom skriftliga bevis som är
lämpade för ändamålet. Om det finns särskilda skäl, får ett
skriftligt bevis ersättas av en utsaga som har avgetts på heder
och samvete eller under annan liknande försäkran.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller
inbjudan till anbudsgivning ange vilka bevis den vill ha om en
leverantörs finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska
förmåga och kapacitet.

Om en leverantör är registrerad i ett EES-lands officiella
förteckning över godkända leverantörer, skall leverantören
anses uppfylla de krav som kan ställas upp med stöd av 17 § första stycket 1-3. Lag (1997:1068).

18 a § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten
begära att anbudsgivaren i sitt anbud redovisar vilka delar av
upphandlingskontraktet som han avser att lägga ut på någon
annan. Lag (1997:1068).

Särskilda kontraktsvillkor

18 b § En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för
hur uppdraget skall genomföras. Sådana villkor skall anges i
annonsen om upphandling. Lag (2002:594).

Former för anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning

19 § Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte
annat följer av andra eller tredje stycket, lämnas skriftligen.

En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom
elektronisk överföring eller på annat sätt, under förutsättning
att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän
dessa skall öppnas enligt 20 §. Enheten får begära att ett
sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall
lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat
sätt.

Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom
elektronisk överföring eller på annat sätt, om de bekräftas
skriftligen. Enheten får tillåta att bekräftelsen lämnas på
annat sätt. Bekräftelsen skall lämnas omgående eller, i vissa
fall som anges i 2-5 kap., inom frister som anges där.

Enheten skall i en annons eller i förfrågningsunderlaget ange
hur anbud och ansökningar om att få lämna anbud får lämnas. Lag (2000:877).

19 a § En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om
anbudsgivaren fått upplysningar som avses i 28 §. Lag (2002:594).

Mottagande och öppnande av anbud

20 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter
anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av
den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden
skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall
dessutom en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt
begäran.

Vid förhandlad upphandling får försändelserna öppnas och
anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första
stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns
synnerliga skäl, allteftersom de kommer in.

20 a § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall den
upphandlande enheten, innan den börjar pröva anbuden, pröva om
anbudsgivarna eller anbudssökandena uppfyller de krav som
ställts upp på leverantören. Lag (1997:1068).

21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller
anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning
eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att
få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas
eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling
eller konkurrensbegränsning.

Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller
kompletterar intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som
getts in och som avses i 17 och 18 §§. Lag (1998:1432).

Prövning av anbud

22 § En upphandlande enhet skall anta antingen
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
2. det anbud som har lägst anbudspris.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga
omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader,
kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper,
service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m. m. Enheten skall i
förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange
vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna
skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den
viktigaste först. Lag (1997:1068).

23 § En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser
vara orimligt lågt, dock först sedan enheten skriftligen begärt
förklaring till det låga anbudet och inte fått
tillfredsställande svar. Hänsyn får tas endast till
förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom
kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska
lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag.

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande
enhet, som i förfrågningsunderlaget angett att den skall anta
det anbud som har lägst anbudspris men som förkastat ett anbud
av det skälet att det bedömts vara orimligt lågt, lämna en
rapport om sitt beslut till Europeiska gemenskapernas
kommission. Lag (1997:1068).

23 a § Grupper av leverantörer har rätt att lämna anbud och
förhandla. Den upphandlande enheten får inte föreskriva att
sådana grupper skall anta en bestämd juridisk form för att få
lämna anbud eller förhandla. Enheten får dock föreskriva att
den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form när den
blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet
skall kunna fullföljas korrekt. Lag (1995:704).

Alternativa utföranden.

23 b § Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, får den även pröva anbud som innehåller
ett alternativt utförande, om det uppfyller de minimikrav som
enheten ställt upp. Kraven skall ha angetts i
förfrågningsunderlaget.

Om enheten inte avser att pröva anbud som innehåller
alternativa utföranden, skall den i annonsen upplysa om detta.

Ett utförande, som är alternativt i förhållande till
kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget, får inte
förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt
europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk
standard som i huvudsak ansluter till en europeiskt godtagen
teknisk specifikation. Lag (1997:1068).

Förvaring av handlingar

24 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara
anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar,
modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar och liknande.

Särskilda skyldigheter för upphandlande enheter

25 § Om en eller flera upphandlande enheter till mer än hälften
bidrar till kostnaden för byggentreprenad som avser verksamhet
som hör till grupp 502 i avdelning C i bilagan till denna lag,
eller som rör uppförande av sjukhus, anläggningar för sport,
rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller
byggnader för administrationsändamål och som upphandlas av
någon annan skall enheten se till att bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid upphandlingen. Lag (1997:1068).

Uppgiftslämnande för statistikändamål

26 § Att näringsidkare, kommuner och andra kan åläggas
skyldighet att för statistikändamål lämna uppgifter beträffande
offentlig upphandling följer av lagen (1992:889) om den
officiella statistiken. Lag (1994:614).

Upplysningar

27 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en
upphandlande enhet till den anbudssökande eller anbudsgivare
som begär det lämna upplysningar om varför hans ansökan eller
anbud förkastats.

Upplysningar enligt första stycket skall lämnas inom 15 dagar
från det att begäran kom in. Om beslut om leverantör och anbud
fattats skall upplysningarna dock lämnas genast eller så snart
det är möjligt efter det att begäran kom in. Lag (2002:594).

28 § När beslut om leverantör och anbud fattats skall den
upphandlande enheten lämna upplysningar till varje
anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för
det.

Sådana upplysningar skall lämnas genast eller så snart det är
möjligt till den leverantör som begär det. Lag (2002:594).

29 § Om en upphandlande enhet vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. har beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling
eller att göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna
upplysningar till anbudsgivare eller anbudssökande om skälen
för sitt beslut. Enheten skall underrätta Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer om sitt beslut. Lag (2002:594).


2 kap. Varuupphandling

Tröskelvärden m.m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan
upphandling av varor som görs av en upphandlande enhet och
beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt,
som anges i andra stycket (tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda
dragningsrättter (sdr). För övriga upphandlande enheter är
tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 sdr. Lag (2000:877).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på
upphandling som avses i 4 kap.

3 § För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller
hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall
värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet
beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans
uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på
obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden
multiplicerad med talet 48.

För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller
som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas
antingen till
1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits
under det föregående budgetåret eller den föregående
tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till
förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den
tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet,
eller
2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer
att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första
kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader,
under hela kontraktsperioden. Valet av beräkningsmetod får inte
göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de
utnyttjats. Lag (1997:1068).

4 § En upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte
delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

5 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras
samtidigt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning
av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids skall varje enskild
upphandling göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Annonsering

6 § En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under
budgetåret genom förhandsannonsering informera om de
upphandlingar enligt 1-5 §§ över 750 000 euro som enheten
planerat för budgetåret för varje varuområde. Om
förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (2000:877).

7 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om
inte annat följer av 10 § andra stycket eller 11 §.

7 a § Har upphävts genom lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

8 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte
något annat upphandlingsförfarande får tilllämpas enligt 10 eller 11 §. Lag (1995:704).

9 § har upphävts genom lag (1997:1068).

10 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i
förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren
inte väsentligt ändrats, användas om anbud som lämnats vid
öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på
föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte
omfattar samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som
motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående
upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten
annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag (1996:433).

11 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående
annonsering om
1. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några
anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under
förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen
angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats och att en
rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission,
2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling,
experiment eller studier, under förutsättning att
framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka
forsknings- och utvecklingskostnader,
3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund
av ensamrätt kan tillverkas eller levereras av endast en viss
leverantör,
4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande
enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen
eller selektiv upphandling,
5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga
leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller
tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör
skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt
oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga
tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre
tid än tre år endast om det finns särskilda skäl. Lag (1997:1068).

11 a § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling
med föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i
förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns
ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).

12 § har upphävts genom lag (1995:704).

Tidsfrister

13 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling
avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt
lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då
annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara
kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid öppen upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget
till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har
begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens
utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §. Lag (1998:1432).

14 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för
mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den
upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till
samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till
deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan
skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid selektiv upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast
sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig
tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv
upphandling finns i 16 § andra stycket. Lag (1998:1432).

15 § Om de tidsfrister som anges i 14 § inte kan iakttas på
grund av brådska, får de förkortas, den i 14 § första stycket
till 15 dagar, de i 14 § andra stycket och tredje stycket
första meningen till 10 dagar och den i 14 § fjärde stycket
till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).

16 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför
skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den
tidsfrist som anges i 13 § tredje stycket, skall tidsfristerna
i 13 § första stycket och andra stycket andra meningen
förlängas i skälig utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste
föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den
upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 13 § första stycket
och andra stycket andra meningen respektive 14 § andra stycket
och tredje stycket första meningen förlängas i skälig
utsträckning.

17 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna
anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast
möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens
utgång enligt 15 §. Lag (2000:877).

18 § En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden
enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet
att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett
tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt. Lag (1997:1068).

19 § Om en upphandlande enhet ger någon som inte är en
upphandlande enhet särskilt tillstånd att bedriva verksamhet i
det allmännas intresse, skall i tillståndet anges att principen
om icke-diskriminering på grund av nationalitet skall iakttas
när tillståndshavaren ingår ett varukontrakt för den verksamhet
som avses med tillståndet. Lag (1998:1432).


3 kap. Upphandling av byggentreprenad

Tröskelvärden m.m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan
upphandling av byggentreprenad eller koncession som uppgår till
minst det lägsta av 5 000 000 euro eller 5 000 000 särskilda
dragningsrätter, exklusive mervärdesskatt. Lag (2000:877).

2 § Om ett byggentreprenadkontrakt delas upp i flera mindre
delar, skall varje delvärde ingå i beräkningen av
upphandlingens värde.

För delkontrakt under 1 000 000 euro behöver dock andra
bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas,
förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte
överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet
skall underskridas. Lag (2000:877).

3 § har upphävts genom lag (1997:1068).

4 § Vid beräkning av upphandlingens värde skall hänsyn tas även
till värdet av det material och den utrustning som
tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är
nödvändiga för arbetet.

5 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på
upphandlingar som avses i 4 kap.

Koncession

6 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma
att den som söker koncessionen skall lägga ut minst 30 procent
av koncessionsvärdet på tredje man, med möjlighet för den
koncessionssökande att öka denna minsta andel. Den minsta andel
som skall gälla skall anges i upphandlingskontraktet.

Om enheten inte bestämt om utläggning enligt första stycket,
får den begära att koncessionssökanden i sitt anbud anger hur
stor andel av koncessionens totala värde som han avser att
lägga ut på någon annan. Lag (1997:1068).

7 § Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet
skall bestämmelserna i detta kapitel iakttas vid den enhetens
upphandling.

Om den som tilldelas koncessionen inte är en upphandlande
enhet, skall upphandlingskontraktet innehålla särskilda villkor
i det fall då koncessionshavaren skall lägga ut någon del av
entreprenaden på tredje man och värdet överstiger det
tröskelvärde som anges i 1 §. Villkoren skall innebära att
bestämmelserna i denna lag om annonsering och de i 23 § andra
stycket angivna tidsfristerna skall tillämpas. Annonsering
krävs dock inte för upphandlingar som uppfyller villkoren för
förhandlad upphandling utan annonsering.

Bestämmelserna i 1 kap. 11 § om annonsering av avslutad
upphandling gäller inte vid koncession. Lag (1997:1068).

8 § Om flera företag går samman för att få en koncession, skall
inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller
anknutna företag.

Med anknutna företag avses varje företag över vilket
koncessionshavaren kan utöva ett bestämmande inflytande, varje
företag som kan utöva ett sådant inflytande över
koncessionshavaren och varje företag som tillsammans med
koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av något
annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande
eller på grund av de regler företaget lyder under. Ett företag
skall anses ha ett bestämmande inflytande när det, direkt eller
indirekt, i förhållande till ett annat företag innehar större
delen av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar
majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller
motsvarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i
företagets administrativa, verkställande eller övervakande
organ.

En förteckning över företagen skall bifogas ansökan om
koncession. Förteckningen skall uppdateras så snart något
förhållande ändras. Lag (1997:1068).

Annonsering m.m.

9 § En upphandlande enhet skall snarast möjligt genom
förhandsannonsering informera om de upphandlingar över
tröskelvärdet som enheten planerat och ange deras huvudsakliga
art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (1997:1068).

10 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om

inte annat följer av 15 eller 17 §.

11 § Har upphävts genom lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

12 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte
annat följer av 14 eller 15 §.

13 § har upphävts genom lag (1997:1068).

14 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får
användas om
1. entreprenaden utförs enbart för forskning, utveckling eller
experiment, under förutsättning att utförandet inte sker i
vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader,
2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade
risker inte medger en förhandsvärdering.

15 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående
annonsering om
1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund
av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,
2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande
enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen,
selektiv eller förhandlad upphandling med föregående
annonsering enligt 14 §,
3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga
leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet
eller av en föregående upphandling, men som på grund av
oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets
utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena inte utan
tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det
ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena
är absolut nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna
slutföras,
4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en
upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit
föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena
tilldelas samma leverantör som tidigare fått
upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre
år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet
av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och
annonserats i samband med det ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av
tilläggsarbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga
upphandlingskontraktets värde. Lag (1997:1068).

16 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med
föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i
förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns
ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).

17 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i
förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren
inte väsentligt ändrats, användas om
1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte
motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts
upp i underlaget,
2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några
anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport
lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess
begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte
omfattar samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som
motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående
upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten
annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag (1997:1068).

Tidsfrister

18 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling
avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt
lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då
annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara
kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid öppen upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget
till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har
begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens
utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 21 §. Lag (1998:1432).

19 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för
mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den
upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till
samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till
deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan
skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid selektiv upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast
sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig
tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv
upphandling finns i 21 § andra stycket. Lag (1998:1432).

20 § Om de tidsfrister som anges i 19 § inte kan iakttas på
grund av brådska, får de förkortas, den i 19 § första stycket
till 15 dagar, de i 19 § andra stycket och tredje stycket
första meningen till 10 dagar och den i 19 § fjärde stycket
till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).

21 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför
skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den
tidsfrist som anges i 18 § tredje stycket, skall tidsfristerna
i 18 § första stycket och andra stycket andra meningen
förlängas i skälig utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste
föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den
upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket
och andra stycket andra meningen respektive 19 § andra stycket
och tredje stycket första meningen förlängas i skälig
utsträckning. Lag (1998:1432).

22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna
anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast
möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens
utgång enligt 20 §. Lag (2000:877).

Särskilda tidsfrister vid koncession

23 § Tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud
om koncession skall vara minst 52 dagar från den dag då
annonsen om koncession avsändes.

Om ett upphandlingskontrakt tilldelas av en koncessionshavare
som inte är en upphandlande enhet gäller följande. Tiden för
mottagande av ansökningar om att få lämna anbud skall vara
minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling
avsändes. Tiden för mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar från den dag då annonsen avsändes eller inbjudan
skickades ut till deltagarna. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.

24 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa
om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information
om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som
skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land
också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den
begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till
bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid
utformningen av anbudet. Lag (1997:1068).


4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid
upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av
enheten bedriven verksamhet som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att
betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter,
distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet,
gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till
fasta nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering
eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen
eller för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller
hamnanläggningar,
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om
transporter med järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss
eller linbana,
4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt
telekommunikationsnät eller tillhandahållande av en eller flera
allmänna telekommunikationstjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar
termen "upphandlande enhet"
1. företag över vilka staten, en kommun, ett landsting eller en
annan upphandlande enhet direkt eller indirekt kan utöva ett
bestämmande inflytande på det sätt som anges i 3 kap. 8 § andra
stycket, och
2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med
sådant särskilt tillstånd från en myndighet som innebär att ett
eller flera företag förbehålls rätten att bedriva verksamheten.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar
termen "särskilt tillstånd" dels fall då ett företag i syfte
att anlägga nät eller annan anordning som avses i första
stycket kan utnyttja rätt till expropriation eller användning
av egendom eller får placera nätutrustning på, under eller över
allmän väg, dels fall då ett företag bedriver verksamhet som
avses i första stycket 1 och levererar dricksvatten,
elektricitet, gas eller värme till ett nät som drivs av ett
företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första
stycket gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till
vilka hänvisas i 5 kap. 1 §. Lag (1999:309).

2 § En upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser
försörjning med dricksvatten skall tillämpa bestämmelserna i
detta kapitel inte endast vid upphandling för den verksamheten,
utan också vid upphandling som enheten gör för projekt inom
vattenbyggnad, konstbevattning eller dränering om minst 20 procent av den totala vattenmängd som tillhandahålls av dessa
projekt består av dricksvatten eller som görs för verksamhet
som har samband med bortledande eller rening av avloppsvatten.

3 § En upphandlande enhet är inte skyldig att tillämpa
bestämmelserna i detta kapitel vid upphandling här i riket för
verksamhet som avses i 1 § första stycket 1-4 och bedrivs i ett
land utanför EES, om inte fasta nät eller markområden inom EES
utnyttjas för verksamheten.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en
upphandlande enhet vid upphandling för busstransportverksamhet
som avses i 1 § första stycket 3 om även andra företag får
bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma
villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som
tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om
upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för
enheten att tillhandahålla en eller flera
telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att
inom samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på
i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid
upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning, om
den upphandlande enheten inte har särskilt tillstånd att sälja
eller hyra ut det som omfattas av upphandlingen och även andra
företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma
villkor som den upphandlande enheten. Lag (1998:1432).

4 a § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid
anskaffning av tjänster
1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag,
eller
2. som ett samriskföretag, bildat av flera upphandlande enheter
i syfte att bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket,
gör från någon av dessa enheter eller från ett företag som är
anknutet till någon av dem.

I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag
gäller första stycket endast om minst 80 procent av den del av
företagets genomsnittliga årsomsättning under de tre föregående
åren som avser tjänster inom EES, härrör från tillhandahållande
av tjänsterna till företag som det förstnämnda företaget är
anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma eller
liknande tjänster är anknutna till den upphandlande enheten
skall den genomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för
företagen.

Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra stycket. Med anknutet företag avses dessutom ett
företag vars årsräkenskaper sammanställs med den upphandlande
enhetens enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning. Lag (1997:1068).

5 § En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen
i 3 § eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av
Europeiska gemenskapernas kommission lämna uppgifter om den
undantagna verksamheten.

En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på
begäran av kommissionen lämna uppgifter om företagens namn,
tjänsternas karaktär och värde samt bevis, som kommissionen
anser nödvändiga, på att det finns ett sådant samband mellan
enheten och företagen att 4 a § är tillämplig. Lag (1997:1068).

6 § Värdet av en upphandling som innefattar både varor och
tjänster skall beräknas till det totala värdet av dessa
tjänster och varor. Vid beräkningen skall värdet av monterings- och installationsåtgärder ingå.

Värdet av varor eller tjänster som inte är nödvändiga för
utförandet av en byggentreprenad skall inte ingå i beräkningen
av värdet på entreprenaden, om en sådan beräkning skulle leda
till att bestämmelserna i detta kapitel inte skulle komma att
tillämpas på en upphandling av varorna eller tjänsterna. Lag (1997:1068).

7 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla vid
upphandling av
1. vatten, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första stycket 1 som avser dricksvatten, eller
2. energi eller bränsle för energiproduktion, om upphandlingen
görs för verksamhet enligt 1 § första stycket 1 och 2 som avser
elektricitet, gas eller värme eller som avser utnyttjande av
mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning av
olja m.m.

7 a § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på
leverans av dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till
sådana fasta nät som avses i 1 § första stycket 1 från ett
sådant företag som avses i 1 § andra stycket, om företaget
1. producerar dricksvatten eller elektricitet, som behövs på
grund av att förbrukningen av detta är nödvändig för utövande
av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1,
under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast
beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte
överstiger 30 procent av enhetens totala produktion av
dricksvatten eller elektricitet, beräknat efter genomsnittet
för de senaste tre åren, eller
2. producerar gas eller värme som är en oundviklig följd av
drivandet av annan verksamhet än den som avses i 1 § första
stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta
nätet endast syftar till ett ekonomiskt nyttjande av denna
produktion och den uppgår till högst 20 procent av den
upphandlande enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet
för de senaste tre åren. Lag (1997:1068).

Tröskelvärden m.m.

8 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan
upphandling, vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till
minst
1. 400 000 euro och gäller varor eller tjänster för verksamhet
som omfattas av 1 § första stycket 1-3,
2. 600 000 euro och gäller varor eller tjänster för verksamhet
som omfattas av 1 § första stycket 4,
3. 5 000 000 euro och gäller byggentreprenad.

Om en upphandling av tjänster görs genom en formgivningstävling
skall 5 kap. 29 § tillämpas på tävlingen under förutsättning
att den dels ingår i en upphandling av tjänster vars värde
uppgår till minst något av de värden som nämns i första stycket 1 eller 2, dels görs för verksamhet som avses där. Bestämmelserna i 5 kap. 29 § skall också tillämpas på alla
tävlingar vars sammanlagda prissumma uppgår till minst nämnda
belopp. Lag (2000:877).

8 a § Om värdet av en varu- eller tjänsteupphandling uppgår
till minst 400 000 särskilda dragningsrätter (sdr), exklusive
mervärdesskatt, eller en upphandling av byggentreprenader
uppgår till minst 5 000 000 sdr, exklusive mervärdesskatt, och
dessa värden är lägre än de värden som anges i 8 §, skall
upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel. Detta gäller om upphandlingen görs för verksamhet som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att
betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter,
distribution eller försörjning med dricksvatten eller
elektricitet eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta
nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för
tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller
hamnanläggningar, eller
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om
lokala transporter med sådana transportmedel som avses i 1 § första stycket 3.

Första stycket gäller inte för upphandlande enheter som är
privatägda och inte heller upphandling av tjänster för
forskning och utveckling enligt avdelning A, punkt 8 i bilagan. Lag (1996 :433).

9 § För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller
hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall
värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet
beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans
uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på
obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden
multiplicerad med talet 48.

För sådana upphandlingskontrakt som avser varor eller tjänster
och som är regelbundet återkommande eller som skall förnyas
inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till
1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits
under det föregående budgetåret eller den föregående
tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till
förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den
tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet,
eller
2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer
att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första
kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader,
under hela kontraktsperioden. Valet av beräkningsmetod får inte
göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de
utnyttjats. Lag (1997:1068).

10 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras
samtidigt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning
av 8 §. Om tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall varje
enskild upphandling göras enligt bestämmelserna i detta
kapitel.

Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta
uppskattade värdet av samtliga avrop som kan förutses för
perioden som ramavtalet omfattar. Lag (1997:1068).

11 § Om en upphandling delas upp i flera mindre delar, skall
varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

För delkontrakt under 1 000 000 euro som avser byggentreprenad
behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna
paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna
kontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala
värde. Lag (2000:877).

12 § Vid beräkning av värdet av en byggentreprenadupphandling
skall hänsyn tas även till värdet av det material, den
utrustning och de tjänster som tillhandahålls av den
upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbetet.

13 § En upphandling får inte delas upp i syfte att
tröskelvärdena enligt 8 § 1-3 skall underskridas.

Annonsering m.m.

14 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom
förhandsannonsering informera om varu- och tjänsteupphandlingar
över 750 000 euro som enheten planerat för varje varuområde
eller tjänstekategori enligt avdelning A i bilaga till denna
lag. I fråga om byggentreprenadupphandling skall enheten genom
förhandsannonsering informera om upphandlingar som överstiger
tröskelvärdet enligt 8 § 3 första stycket som enheten planerat
och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om
förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom förhandsannonsering, med
tilllämpning av 1 kap. 8-10 §§, under förutsättning att
1. det i annonsen hänvisas till de varor, byggentreprenader
eller tjänster som skall upphandlas,
2. det i annonsen anges att upphandling kommer att ske genom
selektivt eller förhandlat förfarande utan någon ytterligare
annonsering och att intresserade deltagare skriftligen skall
anmäla sitt intresse,
3. den upphandlande enheten, innan den påbörjar upphandlingen,
anmodar dem som anmält intresse att skriftligen bekräfta detta
utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen, och
4. annonseringen skett tidigast tolv månader före den dag då
enheten skickade ut de anmodanden som avses i 3.

I fråga om större projekt får förhandsannonsering ske utan att
information som har tagits in i en tidigare förhandsannonsering
upprepas, under förutsättning att det tydligt anges att den nya
annonsen avser tilläggsinformation.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande
enheten i en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat
och tillämpar ett särskilt system för urval av deltagare. Lag (2000:877).

15 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om
inte annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar
därefter meddela Europeiska gemenskapernas kommission hur
upphandlingen har avslutats. Därvid skall enheten ange om den
har förkastat ett anbud med stöd av 1 kap. 23 § första stycket
eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestämmelserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars
offentliggörande skulle motverka befogade affärs- och
konkurrensintressen.

En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som
anges i 8 a § första stycket 1-3 skall, om en anbudssökande
eller anbudsgivare skriftligen begär det, så snart som möjligt
lämna upplysningar om resultatet av upphandlingen och skälen
till att ansökan eller anbudet förkastats. Lag (2002:594).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

15 a § En upphandlande enhet får utforma den tekniska
beskrivningen på annat sätt än som anges i 1 kap. 12 §, om
1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt
fastställa om föremålet för upphandlingen överensstämmer med
europeiska tekniska specifikationer,
2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer
som avses i 1 kap. 12 § inte skulle göra det möjligt för den
upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är
tekniskt förenlig med utrustning som redan används av enheten
eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska
svårigheter, dock endast under förutsättning att enheten som
ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi
beslutat att gå över till utrustning som stämmer överens med
sådana specifikationer,
3. det som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att
de europeiska tekniska specifikationerna inte är
ändamålsenliga,
4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa
överensstämmer med gemenskapsrätten, eller
5. den europeiska tekniska specifikationen inte är lämplig för
det som skall upphandlas eller inte tar hänsyn till tekniska
utvecklingar som skett sedan den antogs.

En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i första
stycket 5 skall underrätta berört standardiseringsorgan eller
ett organ som har rätt att ompröva specifikationen om
anledningen till att enheten ansåg att specifikationen inte var
lämplig. Enheten skall också begära att specifikationen
omprövas. Lag (1997:1068).

15 b § Om europeiska tekniska specifikationer inte finns, skall
den tekniska beskrivningen, så långt det är möjligt, hänvisa
till andra standarder som tillämpas inom EES.

Den upphandlande enheten skall ange de ytterligare krav som
behövs för att komplettera de europeiska tekniska
specifikationerna eller andra standarder. Enheten skall ge
företräde åt standarder som uttrycker funktionskrav, under
förutsättning att den anser att sådana standarder är
ändamålsenliga. Lag (1997:1068).

15 c § En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 15 a § skall i en annons om upphandling enligt 14 § eller 15 § första stycket ange skälen för det. Lag (1997:1068).

15 d § En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en
leverantör de tekniska beskrivningar som regelbundet anges i
enhetens avtal om upphandling av varor, byggentreprenader eller
tjänster. Detsamma gäller i fråga om de beskrivningar enheten
avser att tillämpa vid upphandlingar som förhandsannonseras
enligt 14 §.

Om beskrivningarna har angetts i handlingar som är tillgängliga
för leverantören, är det tillräckligt att enheten hänvisar till
handlingarna. Lag (1997:1068).

Val av upphandlingsförfarande

16 § Öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med
föregående an-nonsering skall användas.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om
1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud
eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning
att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
2. det som upphandlas avser forskning, utveckling, studier
eller experiment, under förutsättning att upphandlingen inte
sker i vinstsyfte eller i syfte att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader eller försämrar möjligheten till
konkurrens vid en senare upphandling som har något sådant
syfte,
3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller
på grund av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss
leverantör,
4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande
enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen
eller selektiv upphandling,
5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller
ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören,
avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till
tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra
anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de
först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter
avseende drift och underhåll,
6. det är fråga om byggentreprenad eller tjänster som gäller
tilläggsarbeten eller tilläggstjänster av den ursprungliga
leverantören och som inte omfattas av det först avsedda
projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund
av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets
utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena eller
tillläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska
olägenheter kan skiljas från det ursprungliga
upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är absolut
nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras,
eller att tillläggstjänsterna är absolut nödvändiga för att de
ursprungliga tjänsterna skall kunna slutföras,
7. upphandlingen vid byggentreprenad gäller nya arbeten som
består enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett
projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv
upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som
tidigare fått upphandlingskontraktet, om värdet av de nya
arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och dessa annonserats
i samband med det ursprungliga projektet, varvid angivits att
förhandlat förfarande kan komma att användas,
8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på
en råvarumarknad,
9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal, som upphandlats
enligt bestämmelserna i denna lag,
10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga
inköp av varor antingen genom att utnyttja tillfälliga
erbjudanden att köpa till pris väsentligt under marknadsvärdet
eller genom att köpa i samband med att en leverantör upphört
med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,
11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler
ansluter till en formgivningstävling och skall tilldelas
vinnaren av tävlingen.

Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att
juryn bedömt att fler utföranden kan komma i fråga skall
förhandlingen avse samtliga bidrag. Lag (1997:1068).

Tidsfrister

17 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling
avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt
lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då
annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara
kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid öppen upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes. Lag (1998:1432).

18 § Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan
att lämna anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av
svar på en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning bör
vara minst 37 dagar från den dag då annonsen avsändes för
publicering och får aldrig vara kortare än tio dagar från den
dag då annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med
de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid
att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat
uppnås, skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist
som bör vara minst 24 dagar från dagen för inbjudan att lämna
anbud och aldrig får vara kortare än 10 dagar. Under alla
omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för
intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av
förfrågningsunderlaget. Lag (1998:1432).

19 § En upphandlande enhet skall lämna ut
förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från
det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före
anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

20 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall en
upphandlande enhet vid ett och samma tillfälle till samtliga
utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna
anbud och förfrågningsunderlaget. Lag (1997:1068).

21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att
kunna skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om
anbudsgivning av något annat skäl måste föregås av besök på
platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten skall
tidsfristerna i 19 § förlängas i skälig utsträckning.

22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna
anbud skall skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan
skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall
bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 18 §. Lag (2000:877).

Urval av deltagare

22 a § En upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som
får delta i selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler
som hålles tillgängliga för de leverantörer som vill ta del av
dem. Det antal leverantörer som väljs ut skall vara
tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås. Lag (1997:1068).

Särskilt system för urval av deltagare

23 § En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett
särskilt system för urval på förhand av leverantörer som får
delta i selektiv eller förhandlad upphandling. Enheten skall
fastställa regler för ett sådant urval. Reglerna skall utformas
så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje
leverantör och för att urvalet görs utan ovidkommande hänsyn. Reglerna får vid behov uppdateras.

Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär
att få ta del av dem. Om reglerna uppdateras, skall berörda
leverantörer underrättas. Om en upphandlande enhet anser att
andra upphandlande enheters system enligt första stycket
uppfyller enhetens krav, skall den upplysa berörda leverantörer
om namnen på enheterna.

De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning. Lag (1997:1068).

24 § En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en
ansökan från en leverantör om att få vara med bland dem som
väljs ut enligt 23 §. Om enheten förutser att prövningen kommer
att ta längre tid, skall enheten redan inom två månader upplysa
leverantören om detta och skälen för det samt ange vilken dag
beslut kommer att fattas. En ansökan får inte avslås på andra
grunder än som framgår av de regler som avses i 23 §. En
leverantör vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet
och om skälen för detta.

En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på andra grunder än som framgår av de regler som avses i
nämnda paragraf. En enhet som överväger att avföra en
leverantör från förteckningen skall skriftligen underrätta
leverantören om detta och skälen för det innan slutligt beslut
fattas. Leverantören skall även underrättas om det slutliga
beslutet. Lag (1997:1068).

25 § En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system
enligt 23 § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall
innehålla uppgifter om syftet med systemet och hur man kan ta
del av de regler som avses i 23 §.

Annonsen skall på lämpligt sätt sändas till Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer och skall
skrivas på något av de språk som är officiella inom
gemenskaperna. Om systemet skall gälla under längre tid än tre
år skall annonsen publiceras årligen. Lag (1997:1068).

Förkastande av anbud

26 § Ett anbud som är orimligt lågt men som förklaras av att
anbudsgivaren tagit emot statligt stöd får förkastas, om
anbudsgivaren trots förfrågan inte visat att Europeiska
gemenskapernas kommission underrättats om stödet enligt artikel 93.3 i Romfördraget eller att kommissionen godkänt stödet.

Att en upphandlande enhet får förkasta orimligt låga anbud även
i andra fall följer av 1 kap. 23 § första stycket. Lag (1997:1068).

26 a § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet
i ett EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet
får anbud eller ansökningar om att få lämna anbud inte
förkastas endast av det skälet att svensk lag föreskriver en
annan företagsform för verksamheten i fråga. Lag (1995:704).

Bevarande av uppgifter

27 § En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara
uppgifter om
1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och
för urvalet av dessa,
2. grunden för prövningen av anbud,
3. skälen för avstående av annonsering enligt 16 § andra
stycket genom hänvisning till någon av punkterna i det stycket,
4. skälen för tillämpning av 15 a §,
5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §.

Uppgifterna skall bevaras i fyra år. Lag (1997:1068).

Prövning av anbud i visst fall

28 § I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett
land utanför EES (tredje land) gäller följande, om inte annat
följer av 29 §.

En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en
varuupphandling, om anbudets totala värde till mer än hälften
avser varor med ursprung i tredje land enligt rådets förordning (EG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma
definitionen av begreppet varors ursprung.

Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid
anbudsprövning enligt 1 kap. 22 §, skall företräde ges åt de
anbud som inte får förkastas enligt andra stycket, om
prisskillnaden inte överstiger tre procent.

Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten
därigenom skulle tvingas anskaffa varor med tekniska egenskaper
som avviker från vad som förut anskaffats och som därför inte
kan användas i den befintliga utrustningen, skapar tekniska
svårigheter vid drift och underhåll eller ger oproportionerligt
höga kostnader.

Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt
telekommunikationsnät. Lag (1997:1068).

29 § Bestämmelserna i 28 § gäller inte om EG enligt beslut av
EU-rådet med ett tredje land har slutit ett multilateralt eller
bilateralt avtal som tillförsäkrar företag inom EU en
motsvarande och faktisk tillgång till marknaden i landet. Bestämmelserna i 28 § gäller inte heller om annat följer av
andra åtaganden som EU eller dess medlemsstater har gentemot
landet i fråga. Lag (1995:704).

Kvalitetssäkring m.m.

30 § Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när
en upphandlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett
oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst
stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring.

Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid,
skall enheten godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer
överens med en standard enligt första stycket. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.

31 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa
om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information
om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som
skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land
också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall
den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till
bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid
utformningen av anbudet. Lag (1997:1068).


5 kap. Upphandling av tjänster

1 § Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag
som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna
inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om
upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och
som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket
tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § andra stycket, 4 § tredje stycket, 5 § första stycket, 7, 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som
avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om
1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till
fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom
eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter
av nu nämnt slag,
2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av

programmaterial eller sändningstid i etermedia,
3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller
satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller
omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument,
6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast
gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den
upphandlande enheten,
8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som
avser tjänster från Sveriges riksbank. Lag (1998:1432).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid
upphandling av tjänster från en annan upphandlande enhet som på
grund av lag eller annan författning, som är förenlig med
Romfördraget, har ensamrätt att utföra tjänsten. Lag (1997:1068).

3 § Avser en upphandling både varor och tjänster, skall
upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel, om
värdet av tjänsterna överstiger värdet av varorna.

En upphandling som avser tjänster enligt såväl avdelning A som
avdelning B i bilagan, skall i sin helhet anses vara en
upphandling av tjänster som avses i avdelning A om värdet av
sistnämnda tjänster överstiger värdet av tjänster enligt
avdelning B. Om värdet av tjänster enligt avdelning A
understiger värdet av tjänster enligt avdelning B skall
upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av
tjänster som avses i bilaga B.

Tröskelvärden m.m.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan
upphandling av tjänster som görs av en upphandlande enhet och
beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt,
som anges i andra stycket (tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda
dragningsrättter (sdr). För övriga upphandlande enheter är
tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 sdr.

Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den
uppskattade totala ersättningen till leverantören. Lag (2000:877).

5 § Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre
delar skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens
värde.

För delkontrakt under 80 000 euro behöver dock andra
bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas,
förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte
överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. Lag (2000:877).

6 § har upphävts genom lag (1997:1068).

7 § För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris
skall värdet beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under
kontraktets löptid om denna är högst 48 månader och till
månadsvärdet mulitplicerat med talet 48, om löptiden är längre
eller om kontraktet löper på obestämd tid.

För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller
som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas
antingen till
1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt avseende samma
tjänstekategori som slutits under det föregående budgetåret
eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat
med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde
under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga
kontraktet, eller
2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer
att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första
kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader,
under hela kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de
utnyttjats. Lag (1997:1068).

8 § En upphandling av tjänster får inte delas upp i syfte att
tröskelvärdet skall underskridas.

9 § Vid beräkning av värdet av ett upphandlingskontrakt skall
hänsyn tas även till värdet av det material och den utrustning
som tillhandahålls av den upphandlande enheten och är
nödvändiga för att tjänsterna skall kunna utföras.

10 § Vid upphandling av försäkringstjänster skall värdet av
upphandlingskontraktet beräknas med utgångspunkt i premiens
belopp. För banktjänster och andra finansiella tjänster skall
motsvarande beräkning göras med utgångspunkt i summan av
arvoden, provisioner, ränta och andra former av ersättning. För
arkitekttjänster och liknande tjänster skall beräkningen göras
med utgångspunkt i arvoden och provisioner.

Annonsering

11 § En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under
budgetåret genom förhandsannonsering informera om upphandlingar
av tjänster enligt avdelning A i bilagan över 750 000 euro som
enheten planerat för budgetåret. I annonsen skall det beräknade
värdet av varje tjänstekategori anges med hänsyn taget till 3-5, 7, 8 och 10 §§. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (2000:877).

12 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om
inte annat följer av 17 eller 19 §.

13 § Har upphävts genom lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

14 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte
annat följer av 16 eller 17 §.

15 § har upphävts genom lag (1997:1068).

16 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får
användas om
1. i särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed
förknippade risker av särskilda skäl inte medger en
förhandsvärdering,
2. de tjänster som skall upphandlas är av den arten att
förfrågningsunderlaget inte kan upprättas med tillräcklig
precision för att medge att val kan göras av det bästa anbudet
enligt reglerna för öppet eller selektivt förfarande.

17 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående
annonsering om
1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på
grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,
2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men
synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande
enheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen
eller selektiv upphandling eller förhandlad upphandling med
föregående annonsering enligt 16 §,
3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga
leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet
men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit
nödvändiga för projektet, under förutsättning att
tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska
olägenheter kan skiljas från det ursprungliga
upphandlingskontraktet eller att tilläggstjänsterna är absolut
nödvändiga för att det ursprungliga upphandlingskontraktet
skall kunna slutföras,
4. upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en
upprepning av tjänster ingående i ett projekt som tidigare
varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och
tjänsterna tilldelas samma leverantör som tidigare fått
upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre
år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet
av de nya tjänsterna ingått i tröskelvärdeberäkningen och
annonserats i samband med det ursprungliga projektet, varvid
angivits att förhandlat förfarande kan komma att användas.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av
tilläggs-tjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga
upphandlingskontraktets värde. Lag (1997:1068).

18 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med
föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i
förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns
ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).

19 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i
förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren
inte väsentligt ändrats, användas om
1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte
motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts
upp i underlaget,
2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några
anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport
lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess
begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte
omfattar samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som
motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående
upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten
annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag (1997:1068).

Tidsfrister

20 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling
avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt
lång för att de som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag då
annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara
kortare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid öppen upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget
till en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har
begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens
utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 23 §. Lag (1998:1432).

21 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för
mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den
upphandlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till
samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud
vara minst 40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till
deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de
bestämmelser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt
andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan
skickades ut. Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid
tidpunkten för förhandsannonseringen var tillgängliga och som
föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser
vid selektiv upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast
sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig
tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv
upphandling finns i 23 § andra stycket. Lag (1998:1432).

22 § Om de tidsfrister som anges i 21 § inte kan iakttas på
grund av brådska, får de förkortas, den i 21 § första stycket
till 15 dagar, de i 21 § andra stycket och tredje stycket
första meningen till 10 dagar och den i 21 § fjärde stycket
till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).

23 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför
skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivare inom de
tidsfrister som anges i 20 § tredje stycket, skall
tidsfristerna i 20 § första stycket och andra stycket andra
meningen förlängas i skälig utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste
föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den
upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första stycket
och andra stycket andra meningen respektive 21 § andra stycket
och tredje stycket första meningen förlängas i skälig
utsträckning. Lag (1998:1432).

24 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna
anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast
möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens
utgång enligt 22 §. Lag (2000:877).

24 a § En upphandlande enhet som tillåter alternativa
utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av
det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett
varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt. Lag (1998:1432).

Kvalitetssäkring m.m.

25 § Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när
en upphandlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett
oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst
stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring.

Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid,
skall enheten godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer
överens med en standard enligt första stycket. Lag (1997:1068).

26 § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i
ett EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får
anbud eller ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas
endast av det skälet att svensk lag föreskriver en annan
företagsform för verksamheten i fråga.

Information om arbetsvillkor m.m.

27 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa
om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information
om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som
skall gälla för tjänsten. Enheten kan av ett EES-land också
åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall
den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till
bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid
utformningen av anbudet. Lag (1997:1068).

Formgivningstävling

28 § Med formgivningstävling förstås en tävling om
arkitekttjänster eller andra tjänster som avses i avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att ge arrangören möjlighet
att från de tävlande förvärva en ritning eller något annat
liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd
uppgift.

Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande
tävlingsbidrag. Medlemmarna i juryn skall vara fysiska personer
som är oberoende av de tävlande. Om det krävs särskilda
yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande, skall minst en
tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga
kvalifikationer. Lag (1997:1068).

29 § För upphandling som sker genom formgivningstävling gäller
inte 1 kap. 19-25 §§. Vidare skall bestämmelserna i 30-33 §§ tillämpas endast på formgivningstävlingar som ingår i en
upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst 200 000 euro, exklusive mervärdesskatt eller då den sammanlagda
prissumman uppgår till minst nämnda belopp. Lag (2000:877).

30 § Arrangören skall för varje tävling fastställa
tävlingsregler. Reglerna skall utformas så att de innebär en
garanti för att samma krav ställs på varje tävlande.

En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal
tävlande. Antalet skall vara tillräckligt stort för att uppnå
effektiv konkurrens. Valet av tävlande skall göras utan
ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något fall göras med
utgångspunkt i ett visst geografiskt område. Lag (1997:1068).

31 § En upphandlande enhet som arrangerar en
formgivningstävling skall annonsera tävlingen. Enheten skall på
begäran skicka tävlingsreglerna till intresserade deltagare.

32 § Juryn skall utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt
i de regler som bestämts för tävlingen och i vad som upplysts i
annonsen om denna. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn
endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har
lämnat ett enskilt bidrag.

33 § En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till
en tävling och skall tilldelas vinnaren får föregås av
förhandlingar utan föregående annonsering. Om tävlingen
avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden än endast
ett kan komma i fråga skall förhandlingarna avse samtliga
bidrag.


6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i

2-5 kap., m.m.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på
1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de
tröskelvärden som anges där,
2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan
och understiger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,
3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan,
oavsett värde,
4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett
värde, och
5. upphandling av telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning
eller satellittjänster som avses i 5 kap. 1 § andra stycket 3,
oavsett värde.

Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1-6 §§ och 12 § andra stycket. Vid förenklad upphandling och
urvalsupphandling gäller även 1 kap. 27 och 28 §§.

Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar
termen "upphandlande enhet" de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet
som avses i 4 kap. gäller 4 kap. 4 a §. Lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande

2 § Upphandling skall göras genom förenklad upphandling eller
urvalsupphandling.

Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är
lågt eller om det finns synnerliga skäl. Enheten skall vid
behov fastställa riktlinjer för användning av
direktupphandling. Lag (2002:594).

2 a § Vid förenklad upphandling skall den upphandlande enheten
begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig, eller annons i annan form som leder till
effektiv konkurrens, om inte annat följer av 2 b §. Lag (2000:877).

2 b § En upphandlande enhet får utan föregående annonsering
begära anbud genom att skicka en skrivelse till endast en
leverantör om
1. det vid en annonserad förenklad upphandling inte lämnats
några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under
förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen
angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling,
experiment eller studier, under förutsättning att
framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka
forsknings- och utvecklingskostnader,
3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl
eller på grund av ensamrätt kan levereras av endast en viss
leverantör, eller
4. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga
leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller
tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör
skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter. Lag (2000:877).

2 c § Vid urvalsupphandling skall den upphandlande enheten
publicera en ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk
databas, som är allmänt tillgänglig.

Av inbjudan skall det framgå
1. hur en ansökan om att få lämna anbud får lämnas, och
2. den dag då ansökan senast skall ha kommit in.

Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den
avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med
hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara
tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall uppnås. Lag (2000:877).

Förfrågningsunderlag

3 § En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget
eller i annat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för
upphandlingen på ett sådant sätt att endast en viss vara eller
process kan komma i fråga.

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det
finns särskilda skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att
även likvärdiga varor och processer kan komma i fråga.

Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett
anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Lag (2000:877).

4 § En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på
begäran få förfrågningsunderlaget på samma villkor som andra
leverantörer. Lag (2000:877).

Former och tidsfrister för att lämna anbud och
anbudsansökningar

5 § Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte
annat följer av andra eller tredje stycket, lämnas skriftligen.

En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom
elektronisk överföring eller på annat sätt, under förutsättning
att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän
dessa skall öppnas enligt 7 §. Enheten får begära att ett
sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall
lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat
sätt.

Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom
elektronisk överföring eller på annat sätt. Enheten får begära
att en sådan ansökan skall bekräftas omgående. Bekräftelsen
skall lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på
annat sätt. Lag (2000:877).

5 a § Anbudsgivare och anbudssökande skall ges skälig tid att
lämna sina anbud eller ansökningar. Tiden för att få lämna
ansökningar om att få lämna anbud får dock aldrig vara kortare
än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad
enligt 2 c §. Lag (2000:877).

5 b § En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om
anbudsgivaren fått upplysningar som avses i 1 kap. 28 §. Lag (2002:594).

6 § I annonsen enligt 2 a §, skrivelsen enligt 2 b § eller
förfrågningsunderlaget enligt 3 § skall anges
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande. Lag (2000:877).

Mottagande och öppnande av anbud

7 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter
anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av
den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden
skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall
dessutom en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt
begäran.

Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling som angetts
innefatta förhandling får försändelserna öppnas och anbuden
förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första
stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns
synnerliga skäl, allteftersom de kommer in. Lag (2002:594).

8 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller
anbudssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning
eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökan om att
få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas
eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling
eller konkurrensbegränsning. Lag (2000:877).

Krav som får ställas på leverantören

9 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling
om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt
lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
och den upphandlande enheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller
i Sverige, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts
med stöd av denna paragraf.

En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära
upplysningar om förhållanden som avses i första stycket 1-3 eller 5.

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande
enheten, om det inte är onödigt, kontrollera om leverantören är
1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller
föreningsregistret,
2. registrerad för redovisning och inbetalning av
mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och
arbetsgivaravgifter, och
3. fri från skulder för svenska skatter och
socialförsäkringsavgifter.

En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om
förhållanden som avses i första och tredje styckena skall i
förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på
vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna. Lag (2000:877).

10 § En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om
leverantören inte är registrerad i register som avses i 9 § tredje stycket, under förutsättning att registreringsskyldighet
föreligger. Lag (1993:1468).

Särskilda kontraktsvillkor

10 a § En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för
hur uppdraget skall genomföras. Sådana villkor skall anges i
förfrågningsunderlaget om de inte har angetts i annonsen med
begäran om anbud eller i ansökningsinbjudan. Lag (2002:594).

Prövning av anbud och anbudsansökningar

11 § En upphandlande enhet skall pröva alla de anbud och de
ansökningar om att få lämna anbud som har kommit in i rätt tid,
om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.

Enheten får förkasta ett anbud eller en ansökan om förhållanden
som anges i 9 § första stycket föreligger. Lag (2000:877).

12 § En upphandlande enhet skall anta antingen
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
2. det anbud som har lägst anbudspris.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga
omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader,
kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper,
service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i
förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange
vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna
skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den
viktigaste först.

Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det
anbud som har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som
den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt
förklaring till det låga anbudet och inte fått
tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skriftligt. Lag (1997:1068).

Dokumentation, underrättelse, förvaring av handlingar

13 § En upphandlande enhet skall dokumentera skälen för sina
beslut och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid
upphandlingsförfarandet. Detta gäller dock inte upphandlingar
som avser lågt värde. Lag (2000:877).

14 § I de fall 1 kap. 28 § inte är tillämplig skall den
upphandlande enheten, när ett beslut om leverantör och anbud
fattats, underrätta anbudsgivarna om detta snarast möjligt. Lag (2002:594).

15 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara
anbud och ansökningar om att få lämna anbud samt tillhörande
beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar och liknande. Lag (2000:877).

Särskilda bestämmelser för upphandling som avses i avdelning B
i bilagan

16 § Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i
bilagan överstiger de tröskelvärden som anges i 4 och 5 kap. skall den upphandlande enheten
1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 12-16 §§, 4 kap. 2-4, 6, 8-10 och 13 §§ och 5 kap. 1-10 §§, samt
2. i fråga om upphandling enligt 5 kap. senast inom 48 dagar
efter det att upphandlingen avslutats skicka ett meddelande
därom till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer. I meddelandet skall anges om den upphandlande
enheten godkänner att meddelandet publiceras.

I fråga om upphandling enligt 4 kap. som överstiger de
tröskelvärden som anges där skall enheten inom 60 dagar efter
det att upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom
till Europeiska gemenskapernas kommission. I meddelandet skall
enheten ange
1. om den har tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 §,
2. de uppgifter vars offentliggörande skulle motverka befogade
affärs- och konkurrensintressen, och
3. om den godkänner att meddelandet publiceras. Lag (2000:877).

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

17 § Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får
regeringen föreskriva eller i enskilda fall besluta om
1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel,
och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som
är nödvändiga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska
intressen.

Regeringen får i föreskrifter eller i enskilda fall överlåta
till en upphandlande enhet att själv besluta om sådana undantag
som avses i första stycket. Lag (2000:877).

Formgivningstävling

18 § En upphandlande enhet får genomföra en
formgivningstävling. Om inte upphandlingen avser lågt värde
skall bestämmelserna i 5 kap. 28 och 30-33 §§ tillämpas vid
tävlingen. Lag (2000:877).


7 kap. Överprövning, skadestånd m.m.

Överprövning

1 § En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att
lida skada enligt 2 § får i en framställning till allmän
förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte
prövas efter den tidpunkt då avtal om upphandlingen slöts.

Vid annan upphandling än direktupphandling får en ansökan
enligt första stycket inte prövas efter den tidpunkt då ett
upphandlingskontrakt föreligger. Den får dock prövas till dess
att tio dagar gått från det att
1. den upphandlande enheten lämnat upplysningar som avses i 1 kap. 28 § första stycket, eller
2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt
det beslutet.

Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte i
fråga om upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, om
regeringen föreskrivit om undantag från bestämmelsen eller om
regeringen eller den upphandlande enhet som regeringen
bestämmer beslutat om undantag från bestämmelsen i ett enskilt
fall. Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte
heller i fråga om upphandling som är absolut nödvändig att
genomföra med sådan synnerlig brådska som är orsakad av
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan
hänföras till den upphandlande enheten. Lag (2002:594).

2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört
att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall
rätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att den
får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga om en
upphandling som avses i 4 kap., får rätten vid vite förbjuda
den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att
avhjälpa bristerna.

Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får
avslutas innan något annat har beslutats. Rätten får dock låta
bli att fatta ett sådant interimistiskt beslut, om den skada
eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara
större än skadan för leverantören. Lag (2002:594).

3 § Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras
slutligt så länge medlingsförfarande enligt 12 och 13 §§ pågår. Lag (1995:704).

4 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars
domkrets den upphandlande enheten har sitt hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:594).

Förbud mot överklagande

5 § Ett beslut på vilket denna lag är tillämplig får inte
överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900). Lag (1999:309).

Skadestånd

6 § En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna
lag skall ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

7 § Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en
upphandling enligt 4 kap. är berättigad till ersättning för
kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i
upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag
menligt har påverkat hans möjligheter att tilldelas
upphandlingen.

8 § Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom
ett år från den tidpunkt som följer av 1 § andra-fjärde
styckena. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad. Lag (2002:594).

Tillsyn

9 § En särskild nämnd, Nämnden för offentlig upphandling,
utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna
lag.

Vid sin tillsyn får nämnden inhämta alla nödvändiga
upplysningar från upphandlande enheter.

Upplysningarna skall i första hand inhämtas genom skriftligt
förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska
eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna
inhämtas genom besök hos den upphandlande enheten. Lag (1994:614).

10 § En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som Nämnden för offentlig upphandling begär för
sin tillsyn. Lag (1994:614)

Granskning

11 § En upphandlande enhet kan få sina rutiner för upphandling
enligt 4 kap. granskade av en oberoende granskare i syfte att
bedöma om rutinerna stämmer överens med EG:s upphandlingsregler
och denna lag.

Granskaren skall genomföra granskningen enligt europeisk
standard och, sedan granskaren försäkrat sig om att eventuella
brister rättats till, utfärda ett intyg om att rutinerna
stämmer överens med denna lag.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar
granskare. Vid ackrediteringen tillämpas bestämmelserna i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande
enheten. Lag (1996:433).

Medling

12 § Utan hinder av att ansökan enligt 1 § har gjorts får en
anbudsgivare eller anbudssökande som anser att han lidit eller
kan komma att lida skada på grund av att en upphandlande enhet
under pågående upphandling inte följer bestämmelserna i 4 kap. begära medling hos Europeiska gemenskapernas kommission. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för
offentlig upphandling, som omedelbart skall överlämna
framställningen till kommissionen. Lag (1997:1068).

13 § Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska
gemenskapernas kommission om den vill delta i
medlingsförfarandet och dessutom om någon ansökan har gjorts
enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall
godkänna den medlare som kommissionen valt samt utse vardera
ytterligare en medlare.

Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och
deltagarna har rätt att inte godkänna de experter som anlitas
av medlarna.

Den som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande
eller anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall beredas
tillfälle att muntligen eller skriftligen delta i medlingen. Lag (1997:1068).

14 § Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett
medlingsförfarande bära sina egna kostnader och i lika delar
bära övriga kostnader för förfarandet.

Deltagarna har rätt att när som helst begära att
medlingsförfarandet skall ställas in. Lag (1997:1068).

Verkställighetsföreskrifter

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att
uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande
offentlig upphandling när det gäller
1. vad en annons skall innehålla,
2. tekniska specifikationer,
3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §, och
4. produkter inom försvarssektorn. Lag (1998:1432).


Övergångsbestämmelser

2000:877
1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 2001.
2. Trots bestämmelserna i 6 kap. 2 a och 2 b §§ får en
upphandlande enhet intill utgången av juni 2001 vid förenklad
upphandling utan föregående annonsering begära anbud genom att
skicka skrivelser till leverantörer. Då skall enheten, när den
avväger hur omfattande utskicket av skrivelser behöver vara,
särskilt beakta huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 §.

2002:594
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre föreskrifter gäller för upphandlingar som påbörjats
före ikraftträdandet.
3. Prövningstillstånd enligt 7 kap. 4 § andra stycket krävs
inte vid överklagande av beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

Bilaga

Förteckning av tjänster (Avdelning A och B) och av byggnads-,
anläggnings- eller installationsarbeten enligt 1 kap. 5 § (Avdelning C).

Avdelning A

1 Underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och
maskinut-

rustning

2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och
taxitransport, utom

postbefordran

3 Lufttransport, utom postbefordran

4 Postbefordran till lands och i luften, utom sådana tjänster
som avses i avdelning B 18

5 Telekommunikation*

6 Finansiella tjänster

a Försäkringstjänster

b Bank- och förvaltningstjänster mot avgifter, provision, ränta
och andra

former av ersättningar**

7 Datatjänster och därmed anknutna tjänster

8 Tjänster för forskning och utveckling, som endast gäller den
egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande
enheten

9 Redovisning, revision och bokföring

10 Marknadsundersökningar, inkl. opinionsmätningar

11 Konsulttjänster för administration och organisation av
företag

12 Arkitekttjänster, ingenjörs- och konstruktörstjänster,
stadsplanerings- och landskapsarkitekturstjänster, anknutna
vetenskapliga och tekniska konsulttjänster samt tjänster
avseende teknisk provning och analys

13 Tjänster avseende annonsering (reklam)

14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll

15 Förlags- och tryckeritjänster, som utförs mot ersättning

16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och
liknande verksamhet

Avdelning B

17 Hotell- och restaurangtjänster

18 Rälsbunden transport

19 Sjötransport och annan vattenburen transport

20 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplats,
eller i hamnar

21 Juridiska tjänster***

22 Arbetsförmedling, till personalvård anknutna tjänster

23 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhetstransporter

24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning

25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst

26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet

27 Andra tjänster

* utom telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och
satellittjänster

** utom tjänster i samband med utgivning eller omsättning av
värdepapper och andra finansiella instrument, förvaltning av
statsskulden och sådana tjänster som utförs av Sveriges
riksbank

*** utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag
Lag (1998:1432).

Bilaga

Avdelning C

Förteckning över yrkesområden enligt den allmänna industriella
klassificeringen av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska
gemenskaperna (NACE)

Klass Grupp Undergrupp Beskrivning och position

50 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE 500 Byggnads- och anläggningsarbete (utan specificering) och rivningsarbete 500.1 Byggnads- och anläggningsarbete (utan specialisering) 500.2 Rivningsarbete 501 Husbyggnadsarbete: bostäder, kontor, sjukhus och andra husbyggnader 501.1 Byggnadsarbete, allmänt 501.2 Taktäckning 501.3 Utförande av skorstenar, eldstäder, ugnar 501.4 Utförande av tätskikt 501.5 Reparation och underhåll av fasader 501.6 Ställningsbygge 501.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med byggnadsarbete (inklusive träarbeten) 502 Anläggningsarbete: vägar, broar, järnvägar etc. 502.1 Anläggningsarbete, allmänt 502.2 Schaktning, terassering 502.3 Utförande av broar, tunnlar, schakt samt borrning 502.4 Utförande av vattenanläggningar (kanaler, hamnar, slussar, dammar etc.) 502.5 Utförande av vägar (inklusive start- och landningsbanor samt specialiserade arbeten avseende flygplatser) 502.6 Utförande av specialiserade arbeten avseende vattenförsörjning(konstbevattning, dränering, vatten- och avloppsnät, reningsverk etc.) 502.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med anläggningsarbete 503 Installationsarbete 503.1 Installationsarbete, allmänt 503.2 Installation av ledningar för gas och vatten samt montering av sanitetsutrustning 503.3 Installation av värme- och ventilationsanläggningar 503.4 Installation av värme- och ljudisolering, vibrationsskydd 503.5 Installation av elanläggningar 503.6 Installation av antenner, åskledare, telefoner etc. 504 Byggnadskompletteringsarbete 504.1 Byggnadskompletteringsarbete, allmänt 504.2 Putsning 504.3 Snickeriarbeten, främst avseende montering på platsen (inklusive parkettläggning) 504.4 Glasning, målning, tapetsering 504.5 Plattsättning och annan golv- och väggbeklädnad 504.6 Andra byggnadskompletteringsarbeten (installation av öppna spisar etc.)

Lag (1997:1068).