Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

Svensk författningssamling 1991:980
t.o.m. SFS 2016:714
SFS nr: 1991:980
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 1991-06-13
Omtryck: SFS 1992:558
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:714
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 §/Upphör att gälla U:2016-07-03/ I denna lag betyder

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
överlåtbart värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 2 lagen om värdepappersmarknaden,
penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 3 lagen om värdepappersmarknaden,
börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,
prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1604,
emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,
aktierelaterat överlåtbart värdepapper:
1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt
2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där rätten att begära konvertering tillkommer emittenten och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,
kvalificerad investerare:
1. sådan kund som avses i 8 kap. 16 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,
2. sådan kund som avses i 8 kap. 17 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. sådan enhet som avses i 8 kap. 19 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt
4. sådan kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,
emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,
offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren,
budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas,
öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,
nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som ska lämnas till investerare med följande innehåll:
1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och finansiell ställning,
2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter förenade med värdepapperet,
3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostnader som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,
4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och
5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen tillför, samt

företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren. Lag (2015:958).

1 §/Träder i kraft I:2016-07-03/ I denna lag betyder

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:
1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt
2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där emittenten har rätt att begära konvertering och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,
anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,
emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,
finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,
företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren,
kvalificerade investerare:
1. kund som avses i 8 kap. 16 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,
2. kund som avses i 8 kap. 17 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. enhet som avses i 8 kap. 19 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt
4. kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,
marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,
målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas,
nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som ska lämnas till investerare med följande innehåll:
1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och finansiell ställning,
2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter förenade med värdepapperet,
3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostnader som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,
4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och
5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen tillför,
offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren,
penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 3 lagen om värdepappersmarknaden,
prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,
prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1604,
reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden,
samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

överlåtbart värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 2 lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2016:714).

2 § Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att
allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och
enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den
utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och
yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2005:378).


2 kap. Prospekt

Prospektskyldighet

1 § Ett prospekt skall upprättas när överlåtbara värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en
reglerad marknad, om inte något annat följer av 2-7 §§. Lag (2007:535).

Undantag från prospektskyldighet

Allmänt

2 § Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om
de överlåtbara värdepapperen utgörs av
1. andelar

a) i en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som
avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
eller

b) i en specialfond eller i en sådan alternativ
investeringsfond som avses i 4 kap. 2 eller 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
eller
2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år. Lag (2013:564).

3 § Prospekt behöver inte upprättas, om de överlåtbara
värdepapperen
1. villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en stat inom
EES eller av ett landsting eller en kommun eller en motsvarande
regional eller lokal myndighet inom EES, eller
2. utgörs av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som
ges ut av en stat eller en centralbank inom EES, av ett
landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller
lokal myndighet inom EES eller av en mellanstatlig organisation
i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar. Lag (2007:535).

Erbjudande till allmänheten

4 § När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten
behöver ett prospekt inte upprättas, om
1. erbjudandet riktas bara till kvalificerade investerare,
2. erbjudandet riktas till färre än 150 fysiska eller
juridiska personer, som inte är kvalificerade investerare, i
en stat inom EES,
3. erbjudandet avser köp av överlåtbara värdepapper till ett
belopp motsvarande minst 100 000 euro för varje investerare,
4. vart och ett av de överlåtbara värdepapperen har ett
nominellt värde som motsvarar minst 100 000 euro, eller
5. det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av
investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Om ett giltigt prospekt finns och emittenten eller den som
ansvarar för upprättandet av prospektet enligt 9 § i ett
skriftligt avtal har godkänt att det används vid
återförsäljning genom finansiella mellanhänder eller vid
slutlig placering av överlåtbara värdepapper, behöver
ytterligare prospekt inte upprättas. Lag (2012:378).

5 § När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten
behöver ett prospekt inte upprättas, om erbjudandet avser
1. aktier som emitteras i utbyte mot aktier av samma slag och
emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital,
2. överlåtbara värdepapper som erbjuds som vederlag i samband
med ett offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen
har godkänt en erbjudandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
3. aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband
med en fusion, när det har upprättats ett dokument som har
granskats av Finansinspektionen enligt 2 b kap. och
inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 b kap. 3 § om
att ett prospekt ska upprättas,
4. aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband
med en delning, när det har upprättats ett dokument som har
granskats av Finansinspektionen enligt 2 c kap. och
inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 c kap. 3 § om
att ett prospekt ska upprättas,
5. utdelning av vinst som sker i form av aktier av samma slag
som de aktier som utdelningen hänför sig till, när ett
dokument som innehåller information om aktierna samt om
motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs
tillgängligt, eller
6. överlåtbara värdepapper som nuvarande eller tidigare
anställda eller styrelseledamöter i ett företag erbjuds,
tilldelas eller ska tilldelas av företaget eller av ett
närstående företag, när företaget har sitt säte eller
huvudkontor inom EES och ett dokument som innehåller
information om de överlåtbara värdepapperen samt om motiven
och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt.

Undantaget i första stycket 6 ska också gälla för företag
etablerade utanför EES vars överlåtbara värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på
en marknad utanför EES som enligt beslut av Europeiska
kommissionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad.

Är de överlåtbara värdepapperen upptagna på en marknad utanför
EES, som bedömts vara likvärdig, ska tillräcklig information,
inbegripet ett dokument som innehåller information om de
överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare
formerna för erbjudandet, göras tillgänglig på ett språk som
används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Finansinspektionen får hos Europeiska kommissionen begära
beslut om likvärdighet för en marknad utanför EES. Lag (2012:378).

Upptagande till handel

6 § När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en
reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas, om
1. antalet aktier, för vilka ansökts om upptagande till handel
under de senaste tolv månaderna, motsvarar mindre än tio
procent av det antal aktier av samma slag som vid början av
tolvmånadersperioden var upptagna till handel på samma
reglerade marknad,
2. aktier emitteras i utbyte mot aktier av samma slag, som
redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad
och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets
aktiekapital,
3. överlåtbara värdepapper erbjuds som vederlag i samband med
ett offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har
godkänt en erbjudandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
4. aktier erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med
en fusion, när det har upprättats ett dokument som har
granskats av Finansinspektionen enligt 2 b kap. och
inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 b kap. 3 § om
att ett prospekt ska upprättas,
5. aktier erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med
en delning, när det har upprättats ett dokument som har
granskats av Finansinspektionen enligt 2 c kap. och
inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 c kap. 3 § om
att ett prospekt ska upprättas,
6. aktier erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas aktieägarna
utan kostnad och om utdelning av vinst sker i form av aktier
av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till,
när aktierna är av samma slag som de aktier som redan finns
upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett
dokument som innehåller information om aktierna samt om
motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs
tillgängligt,
7. överlåtbara värdepapper erbjuds, tilldelas eller ska
tilldelas nuvarande eller tidigare anställda eller
styrelseledamöter av företaget eller av ett närstående
företag, när värdepapperen är av samma slag som de värdepapper
som redan finns upptagna till handel på samma reglerade
marknad och ett dokument som innehåller information om de
överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare
formerna för erbjudandet görs tillgängligt, eller
8. aktier har tillkommit genom konvertering eller utbyte av
överlåtbara värdepapper eller genom utnyttjande av
teckningsoptioner, när aktierna är av samma slag som de aktier
som redan finns upptagna till handel på samma reglerade
marknad. Lag (2012:378).

7 § När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en
reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas då
överlåtbara värdepapper av samma kategori sedan mer än 18 månader är upptagna till handel på en annan reglerad marknad,
om
1. de överlåtbara värdepapperen av samma kategori togs upp till
handel på den andra reglerade marknaden med stöd av

a) ett godkänt prospekt som offentliggjorts enligt regler
motsvarande dem i 28-30 §§ och värdepapperen togs upp till
handel för första gången efter den 31 december 2003, eller

b) ett prospekt som godkänts enligt kraven i rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på
upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall
offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell
notering vid fondbörs, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 94/18/EG, eller Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av
värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall
offentliggöras beträffande sådana värdepapper, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG, och
värdepapperen togs upp till handel före den 1 januari 2004,
2. emittenten har fullgjort löpande skyldigheter på den andra
reglerade marknaden, och
3. den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen skall
tas upp till handel på den reglerade marknaden upprättar ett
sammanfattande dokument på ett språk som Finansinspektionen i
ett enskilt fall beslutar och offentliggör dokumentet enligt 29 §.

Dokumentet enligt första stycket 3 skall innehålla information
motsvarande den som enligt 14 § skall ingå i en sammanfattning. Dokumentet skall även innehålla information om var det senaste
godkända prospektet kan fås och var den finansiella information
som emittenten offentliggjort till följd av löpande krav på
offentliggörande finns tillgänglig. Lag (2007:535).

Prospekt upprättade trots att prospektskyldighet inte
föreligger

8 § Om ett prospekt upprättas i de fall som avses i 3-7 §§,
blir bestämmelserna i denna lag och prospektförordningen
tillämpliga. Lag (2005:833).

Ansvar för upprättande av prospekt

Erbjudande till allmänheten

9 § Vid ett erbjudande till allmänheten som innefattar emission
av överlåtbara värdepapper skall prospektet upprättas av
emittenten.

Vid ett erbjudande till allmänheten om köp av aktier,
konvertibler, teckningsoptioner eller teckningsrätter som
lämnas av någon som innehar sådana överlåtbara värdepapper
skall prospektet upprättas av det aktiebolag som har gett ut
värdepapperen. Den som avser att lämna ett sådant erbjudande
skall underrätta styrelsen i bolaget senast sex veckor före den
dag då köp tidigast avses ske.

Vid andra erbjudanden till allmänheten än sådana som avses i
första och andra styckena skall prospektet upprättas av den som
lämnar erbjudandet.

Ett aktiebolag får ta ut ersättning för sina kostnader för att
upprätta ett prospekt enligt andra stycket av den som lämnar
erbjudandet. Om erbjudandet lämnas av flera, skall kostnaderna
fördelas mellan dem i förhållande till det antal värdepapper av
samma slag som var och en erbjuder till allmänheten. Lag (2007:535).

Upptagande till handel

10 § Vid en ansökan om att överlåtbara värdepapper skall tas
upp till handel på en reglerad marknad skall prospektet
upprättas av den som gör ansökan. Lag (2007:535).

Prospektets innehåll

11 § Ett prospekt ska innehålla all information rörande
emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig
för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning
av emittentens och en eventuell garants tillgångar och
skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter
samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara
skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt
ska innehålla finns i prospektförordningen och artikel 4.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av
den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Lag (2010:1009).

12 § Inför upprättandet av ett prospekt och vid
offentliggörande av det enligt 28-30 §§ får, i syfte att
upprätta och offentliggöra prospektet och utan hinder av 21 § personuppgiftslagen (1998:204), de personuppgifter behandlas
som prospektet skall innehålla. I den utsträckning det krävs
enligt 28-30 §§ får personuppgifterna i prospektet föras över
till en stat utanför EES. Lag (2005:833).

Prospektets utformning

13 § Ett prospekt ska upprättas som ett eller tre separata
dokument. I det senare fallet ska informationen i prospektet
delas upp i ett registreringsdokument, en värdepappersnot och
en sammanfattning. Av 16 § framgår att ett prospekt i vissa
fall får upprättas i form av ett grundprospekt.

Registreringsdokumentet ska innehålla information om
emittenten. Värdepappersnoten ska innehålla information om de
överlåtbara värdepapperen. Sammanfattningen ska innehålla de
uppgifter som anges i 14 §.

Om en emittent har ett registreringsdokument som är godkänt
och registrerat av Finansinspektionen och giltigt enligt 24 §,
räcker det med att emittenten upprättar en värdepappersnot och
en sammanfattning när överlåtbara värdepapper erbjuds till
allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Har det, efter det att det senaste registreringsdokumentet och
eventuella tillägg enligt 34 § godkänts, inträffat en
förändring eller händelse som skulle kunna påverka en
investerares bedömning, får information om detta ges i
värdepappersnoten, även om sådan information normalt skulle ha
lämnats i registreringsdokumentet eller genom tillägg i
enlighet med 34 §. Värdepappersnoten och sammanfattningen ska
godkännas av Finansinspektionen enligt 25 §. Lag (2012:378).

14 § I ett prospekt ska det ingå en kortfattad sammanfattning
som är lätt att förstå. Sammanfattningen ska ha en
standardiserad utformning och förmedla nyckelinformation.

Sammanfattningens innehåll och utformning ska, tillsammans med
de andra delarna av prospektet, ge tillfredsställande
information om de överlåtbara värdepapperen.

Sammanfattningen ska även innehålla uppgift om
1. att den ska ses som en introduktion till prospektet,
2. att varje beslut om att investera i de överlåtbara
värdepapperen ska grunda sig på en bedömning av prospektet i
dess helhet,
3. att en investerare som väcker talan vid domstol med
anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att
svara för kostnaderna för översättning av prospektet, och
4. en tydlig varning om den begränsning av ansvaret för
innehållet i sammanfattningen som gäller enligt 15 §.

Prospektet behöver inte innehålla en sammanfattning, om det
upprättas när icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper,
som vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 100 000 euro, tas upp till handel på en reglerad marknad. Lag (2012:378).

15 § En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i
eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den
bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande
eller felaktig i förhållande till de andra delarna av
prospektet eller om sammanfattningen, tillsammans med de andra
delarna av prospektet, inte förmedlar nyckelinformation. Lag (2012:378).

16 § Ett prospekt får upprättas i form av ett grundprospekt, om
de överlåtbara värdepapperen utgörs av
1. icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut inom
ramen för ett emissionsprogram,
2. skuldförbindelser som avses i lagen (2003:1223) om utgivning
av säkerställda obligationer och som ges ut fortlöpande eller
vid upprepade tillfällen, eller
3. bostadsobligationer som vid upprepade tillfällen erbjuds
till allmänheten i Sverige av ett kreditinstitut vars främsta
syfte är att bevilja hypotekslån, förutsatt att

a) obligationerna utgör delar av ett lån avsett att utfärdas i
omgångar under en särskilt angiven emissionsperiod,
b) emissionsvillkoren inte ändras under emissionsperioden, och

c) de belopp som erhålls från emissionerna enligt emittentens
bolagsordning placeras i tillgångar som ger tillräcklig
täckning för de åtaganden som är förenade med obligationerna.

Ett grundprospekt behöver inte innehålla de slutliga villkoren
för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten. Lag (2007:535).

17 § Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte
innehåller de slutliga villkoren för ett erbjudande av
överlåtbara värdepapper till allmänheten, ska emittenten så
snart det är möjligt ge in villkoren till Finansinspektionen
för registrering och offentliggöra dessa enligt 29 §.

De slutliga villkoren ska endast innehålla information som
rör innehållet i värdepappersnoten.

Finansinspektionen ska så snart det är möjligt underrätta
berörd behörig myndighet i en annan stat inom EES och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
villkoren. Lag (2015:712).

Utelämnande av information

18 § Om det slutliga priset eller det antal överlåtbara
värdepapper som skall erbjudas till allmänheten inte kan anges
i prospektet, får sådana uppgifter utelämnas. I så fall skall
en investerare ha rätt att återkalla sin anmälan om köp eller
teckning av de överlåtbara värdepapperen, om prospektet inte i
stället innehåller uppgifter om de kriterier eller villkor som
skall tillämpas för att fastställa priset eller antalet
överlåtbara värdepapper eller, när det gäller priset, det
högsta priset.

När priset eller antalet överlåtbara värdepapper har
fastställts slutligt, skall dessa uppgifter ges in till
Finansinspektionen och offentliggöras enligt 29 §.

En återkallelse enligt första stycket får göras inom fem
arbetsdagar från det att slutligt fastställt pris och antal
överlåtbara värdepapper har offentliggjorts. Lag (2007:535).

19 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att
information som krävs enligt 11 § första stycket eller enligt
prospektförordningen får utelämnas i ett prospekt, om
inspektionen finner att
1. offentliggörandet av informationen skulle medföra allvarlig
skada för emittenten, och utelämnandet av informationen inte
kan antas medföra att allmänheten vilseleds i fråga om
omständigheter som är av väsentlig betydelse för att en
välgrundad bedömning ska kunna göras beträffande emittenten,
den som lämnar erbjudandet eller eventuell garant och de
överlåtbara värdepapper som prospektet avser, eller
2. informationen är av mindre betydelse och inte skulle
påverka bedömningen beträffande den finansiella ställningen
hos och framtidsutsikterna för emittenten, den som lämnar
erbjudandet eller en eventuell garant.

Information som krävs enligt prospektförordningen får i
särskilda fall utelämnas, om den inte är relevant för
emittentens verksamhetsområde eller rättsliga form eller för
de överlåtbara värdepapper som prospektet avser. Om det är
möjligt, ska prospektet innehålla likvärdig information.

Om ett prospekt upprättas enligt 8 § och de överlåtbara
värdepapperen som prospektet avser garanteras enligt 3 § 1,
får information som krävs enligt 11 § första stycket eller
enligt prospektförordningen utelämnas avseende garanten. Lag (2012:378).

Hänvisning till andra dokument

20 § Information får lämnas i ett prospekt genom hänvisning
till ett eller flera offentliggjorda dokument som tidigare har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller
offentliggjorts enligt 17 kap. lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen blir i så fall en del av
prospektet. Sådana hänvisningar får inte göras i
sammanfattningen.

Hänvisningarna ska föras in i en förteckning som ska bifogas
prospektet. Lag (2012:378).

Språkbestämmelser

21 § När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten
eller tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige,
ska prospektet upprättas på svenska, om det inte följer av
föreskrifter meddelade med stöd av tredje stycket, andra
stycket eller 23 § att det får upprättas på ett annat språk.

När ett prospekt avser icke aktierelaterade överlåtbara
värdepapper som vart och ett har ett nominellt värde
motsvarande minst 100 000 euro och som ska tas upp till handel
på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet upprättas på
ett språk som används allmänt på de internationella
finansiella marknaderna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om när prospekt får upprättas
på ett annat språk än svenska. Lag (2012:378).

22 § När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller
tas upp till handel på en reglerad marknad i en eller flera
stater inom EES, men inte i Sverige, skall det prospekt som ges
in till Finansinspektionen för godkännande enligt 25 § upprättas på svenska, på ett språk som används allmänt på de
internationella finansiella marknaderna eller på något annat
språk som inspektionen i ett enskilt fall beslutar. Lag (2007:535).

23 § Om ett prospekt har godkänts av en behörig myndighet i en
annan stat inom EES enligt 36 § och avser ett erbjudande av
överlåtbara värdepapper till allmänheten i Sverige eller en
ansökan om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till
handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet vara
avfattat på ett språk som används allmänt på de internationella
finansiella marknaderna. Finansinspektionen får dock besluta
att en sammanfattning av prospektet skall översättas till
svenska. Lag (2007:535).

Prospektets giltighetstid

24 § Ett prospekt enligt 13 § eller ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 1 är giltigt under en tid av högst tolv
månader från den dag då det godkänts enligt 28 §.

Ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 2 eller 3 är
giltigt så länge det ges ut överlåtbara värdepapper enligt
prospektet.

Prospekt är giltiga enligt första och andra styckena bara om
eventuella tilllägg görs enligt 34 §. Lag (2012:378).

Godkännande av prospekt

25 § Frågan om godkännande av ett prospekt får prövas av
Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat.

I 37-39 §§ finns bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat.

Godkännande skall ges om prospektet är fullständigt,
sammanhängande och begripligt samt i övrigt uppfyller de krav
som ställs i denna lag och prospektförordningen.

Om Sverige är hemmedlemsstat i ett fall då emittenten inte har
säte i en stat inom EES skall godkännande även ges, om
1. prospektet har utformats i enlighet med reglerna i den stat
där emittenten har sitt säte, och
2. informationskraven enligt reglerna i den staten motsvarar
kraven i denna lag och prospektförordningen. Lag (2007:365).

26 § Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av
ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande
till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en
emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper
till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara
värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska
Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från
det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspektionen
snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan
kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära
nödvändiga kompletteringar.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om
godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska
Finansinspektionen lämna en kopia av prospektet. Finansinspektionen ska även registrera prospektet. Lag (2012:189).

27 § Finansinspektionen får besluta att en ansökan om
godkännande av prospekt ska lämnas över till en behörig
myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten har gått
med på det och om anmälan om detta har gjorts till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten. Sökanden ska underrättas
om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att
Finansinspektionen fattade sitt beslut. Lag (2012:189).

Offentliggörande av prospekt

28 § Ett prospekt skall offentliggöras, när det har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet skall offentliggöras av emittenten, den som lämnar
erbjudandet eller den som ansöker om att överlåtbara
värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad
snarast och senast dagen innan anmälningstiden i erbjudandet
börjar löpa eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till
handel. Om ett slag av aktier som inte tidigare har tagits upp
till handel erbjuds till allmänheten och skall tas upp till
handel, skall prospektet offentliggöras minst sex arbetsdagar
innan erbjudandet löper ut. Lag (2007:535).

29 § Ett prospekt ska offentliggöras
1. i en eller flera dagstidningar med rikstäckande eller
omfattande spridning i de stater inom EES där ett erbjudande
av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller en ansökan
om att överlåtbara värdepapper ska tas upp till handel görs,
2. genom att i tryckt form kostnadsfritt göras tillgängligt
för allmänheten hos de reglerade marknader där de överlåtbara
värdepapperen tas upp till handel eller på emittentens
huvudkontor och, i förekommande fall, hos värdepappersinstitut
som medverkar vid erbjudandet,
3. på emittentens webbplats eller, i de fall
värdepappersinstitut medverkar vid erbjudandet, på
värdepappersinstitutets webbplats, eller
4. på en webbplats som tillhör den reglerade marknad där
ansökan om att överlåtbara värdepapper ska tas upp till handel
görs.

Om ett prospekt offentliggörs enligt första stycket 1 eller 2,
ska prospektet även offentliggöras på emittentens webbplats
eller, i de fall värdepappersinstitut medverkar vid
erbjudandet, på värdepappersinstitutets webbplats. Lag (2012:378).

30 § Om ett prospekt offentliggörs i elektronisk form, skall
investerare som begär det kostnadsfritt få en papperskopia av
prospektet från emittenten, den som lämnar erbjudandet, den som
ansöker om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till
handel eller värdepappersinstitut som medverkar vid
erbjudandet.

När ett prospekt består av flera dokument eller innehåller
information som har blivit en del av prospektet genom
hänvisning enligt 20 §, får dokumenten eller informationen
offentliggöras och spridas separat. En investerare skall i
sådana fall på begäran kostnadsfritt få tillgång till en
papperskopia av de olika dokumenten enligt vad som anges i 29 § första stycket 2. I varje dokument skall det anges var de
övriga dokument som hör till prospektet finns att tillgå.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av prospekt finns
i prospektförordningen. Lag (2007:535).

31 § Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra
antingen samtliga godkända och registrerade prospekt eller en
förteckning över dessa med eventuella länkar till de
webbplatser där prospekten har offentliggjorts. Offentliggörandet ska vid varje tid omfatta de prospekt som
har godkänts under de senaste tolv månaderna.

Finansinspektionen ska på sin webbplats även offentliggöra
eventuella tillägg till ett prospekt enligt 34 §. Lag (2012:378).

Reklam och annan information

32 § Reklam om ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till
allmänheten eller om att överlåtbara värdepapper skall tas upp
till handel på en reglerad marknad skall innehålla information
om att ett prospekt har offentliggjorts eller kommer att
offentliggöras och var det finns att tillgå eller kommer att
bli tillgängligt.

Reklamen skall utformas och presenteras så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam. Information i reklam får
inte vara felaktig eller vilseledande. Informationen skall
stämma överens med den information som lämnas i prospektet, om
detta har offentliggjorts, och annars med den information som
enligt 11 § skall lämnas i ett prospekt.

Ytterligare bestämmelser om reklam finns i
prospektförordningen. Lag (2007:535).

33 § Annan information, som inte utgör reklam, om ett
erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller
ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en
reglerad marknad som lämnas av emittenten, den som lämnar
erbjudandet eller den som gör ansökan om upptagande skall
stämma överens med den information som lämnas i prospektet.

Oavsett om skyldighet att upprätta prospekt föreligger eller
inte, skall all väsentlig information som lämnas till någon
investerare lämnas till samtliga investerare som erbjudandet
riktar sig till. Lag (2007:535).

Tillägg till prospekt

34 § Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan
påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas
av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter
det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för
erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper
ut eller, om det inträffar senare, de överlåtbara
värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, ska
tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska
kompletteras om det är nödvändigt för att återge
informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får
prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av
ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar
från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget ska
därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har
offentliggjorts på. När Finansinspektionen har godkänt ett
tillägg till prospekt, ska Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans
med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av
tillägget.

En investerare som har gjort en anmälan om eller på annat
sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara
värdepapper som omfattas av prospektet har rätt att återkalla
sin anmälan eller sitt samtycke inom minst två arbetsdagar
från offentliggörandet av tillägget, om
1. prospektet avser ett erbjudande av överlåtbara värdepapper
till allmänheten,
2. anmälan gjordes eller samtycket lämnades före
offentliggörandet, och
3. den nya omständigheten, sakfelet eller förbiseendet
inträffade innan anmälningstiden för erbjudandet löpte ut och
de överlåtbara värdepapperen levererades.

I tillägget till prospektet ska sista dagen för återkallelse
av anmälan eller samtycke anges. Lag (2015:395).

Erbjudanden till allmänheten och upptagande till handel i annan
stat inom EES

35 § När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska
inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har
upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till
behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett
erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller
ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en
reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet
ska överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom
in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om
godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av
prospektet. Ett intyg ska samtidigt överlämnas till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten. Emittenten eller den
som har upprättat prospektet ska underrättas om intyget.

Av intyget ska det framgå
1. att prospektet har upprättats i enlighet med
prospektdirektivet, samt
2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall
skälen för detta.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar
av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den
begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första
stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans
med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första-tredje styckena ska tillämpas även för
eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §. Lag (2012:378).

Prospekt godkända i annan stat inom EES

36 § Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en
annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen
från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet
har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Finansinspektionen ska på sin elektroniska hemsida
offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen
ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under
minst tolv månader. Lag (2012:189).

Hemmedlemsstat

37 § Sverige är hemmedlemsstat, om emittenten har sitt säte i
Sverige.

Första stycket gäller inte, om en annan stat inom EES har valts
som hemmedlemsstat i fråga om sådana överlåtbara värdepapper
som avses i 38 § första stycket. Lag (2007:535).

38 § Sverige är hemmedlemsstat, om emittenten, den som lämnar
erbjudandet eller den som ansöker om att de överlåtbara
värdepapperen skall tas upp till handel på en reglerad marknad
väljer Sverige som hemmedlemsstat i fråga om icke
aktierelaterade överlåtbara värdepapper som antingen
1. vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 1 000 euro, eller
2. innefattar en rätt att förvärva överlåtbara värdepapper
eller få ett kontantbelopp, såvida inte emittenten har gett ut
de underliggande överlåtbara värdepapperen eller detta har
gjorts av ett företag inom den koncern där emittenten ingår.

Sverige får väljas som hemmedlemsstat enligt första stycket, om
det är i Sverige som de överlåtbara värdepapperen skall
erbjudas allmänheten eller har tagits eller skall tas upp till
handel på en reglerad marknad. Lag (2007:535).

39 § Sverige är hemmedlemsstat om emittenten inte har säte i en stat inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 38 § första stycket, om
1. det är i Sverige som de överlåtbara värdepapperen antingen kommer att erbjudas till allmänheten första gången efter den 26 november 2013 eller kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad första gången efter det datumet, och
2. emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad väljer Sverige som hemmedlemsstat.

Sverige är inte hemmedlemsstat för en emittent som avses i första stycket om emittenten ändrat sitt val av hemmedlemsstat enligt förutsättningarna i 1 kap. 8 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).

40 § Sverige är även hemmedlemsstat för en emittent som inte har säte i en stat inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 38 § första stycket, om
1. den som utöver emittenten är skyldig att upprätta prospekt har valt en hemmedlemsstat inom EES som inte är Sverige och emittenten senare, under samma förutsättningar som i 39 §, väljer Sverige som hemmedlemsstat, eller
2. emittentens överlåtbara värdepapper inte längre är upptagna till handel på en reglerad marknad i den stat emittenten tidigare valt som hemmedlemsstat och emittenten har valt att Sverige ska vara ny hemmedlemsstat i enlighet med 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).


2 a kap. Offentliga uppköpserbjudanden

1 § I 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden finns bestämmelser om budgivarens skyldighet
att upprätta en erbjudandehandling och att ansöka om
godkännande av den. För en sådan handling gäller bestämmelserna
i detta kapitel. Lag (2006:454).

2 § En erbjudandehandling skall innehålla den information som
behövs för att aktieägarna i målbolaget skall kunna fatta ett
välgrundat beslut om erbjudandet.

Erbjudandehandlingen skall innehålla uppgift om
1. villkoren för erbjudandet,
2. budgivarens identitet och, om budgivaren är en juridisk
person, dennas juridiska form, namn och säte,
3. identiteten hos personer som handlar i samförstånd med
budgivaren och, när det gäller juridiska personer, dessas
juridiska form, namn och säte samt deras förhållande till
budgivaren,
4. vilka aktier som omfattas av erbjudandet,
5. acceptfristen för erbjudandet,
6. det vederlag som erbjuds för de aktier som omfattas av
erbjudandet, hur erbjudandet är finansierat och, om vederlaget
utgörs av annat än kontanter, en beskrivning av vederlaget som
gör det möjligt att värdera det,
7. det största och minsta antal aktier som budgivaren erbjuder
sig att förvärva,
8. antalet aktier i målbolaget som budgivaren och, i
förekommande fall, personer som handlar i samförstånd med
budgivaren innehar samt hur stor andel av aktiekapitalet och
röstetalet för samtliga aktier i målbolaget som dessa aktier
representerar,
9. motiven för erbjudandet,
10. budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i
målbolaget och, i den mån detta påverkas, det budgivande
bolaget,
11. budgivarens avsikter i fråga om bolagens anställda och
ledning, inklusive varje väsentlig förändring av
anställningsvillkoren,
12. budgivarens strategiska planer för bolagen och de effekter
som dessa kan få på sysselsättningen och de platser där bolaget
bedriver verksamhet,
13. i förekommande fall, sådan ersättning som avses i 6 kap. 6 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden, med närmare uppgifter om hur ersättningen skall
lämnas och vilken metod som skall användas för att fastställa
den,
14. uppgift om vilken nationell lagstiftning som till följd av
uppköpserbjudandet kommer att vara tillämplig på de avtal som
ingås mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget. Lag (2006:454).

3 § Om det vederlag som erbjuds utgörs av överlåtbara
värdepapper och ges ut eller innehas av budgivaren, skall
erbjudandehandlingen utöver vad som har angetts i 2 § innehålla
information som är likvärdig med den som enligt 2 kap. och
prospektförordningen skall finnas i ett prospekt. Lag (2007:535).

4 § Erbjudandehandlingen skall upprättas på svenska, om inte
Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att den får
upprättas på ett annat språk. Lag (2006:454).

5 § Finansinspektionen skall meddela beslut inom tio
arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling
enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden inkommit för godkännande. Lag (2006:454).

6 § Om Finansinspektionen finner att en erbjudandehandling som
avses i 3 § inte innehåller information som är likvärdig med
den som enligt 2 kap. och prospektförordningen skall finnas i
ett prospekt, skall inspektionen inom tio arbetsdagar från det
att en fullständig erbjudandehandling kom in till inspektionen
meddela beslut om att ett prospekt skall upprättas enligt 2 kap. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut
är i stället tjugo arbetsdagar från det att en fullständig
erbjudandehandling kom in till inspektionen, om vederlaget
utgörs av överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som
1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till
allmänheten, och
2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till
handel på en reglerad marknad. Lag (2007:535).

7 § Om en erbjudandehandling behöver kompletteras, skall
Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från
det att handlingen kom in till inspektionen, underrätta
ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2006:454).

8 § Av 7 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden framgår att
Finansinspektionen inte får godkänna en erbjudandehandling, om
inte budgivaren har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § i den lagen. Lag (2006:454).

9 § När Finansinspektionen har godkänt erbjudandehandlingen,
skall inspektionen registrera handlingen och budgivaren
offentliggöra den. Erbjudandehandlingen får inte offentliggöras
innan den har godkänts och registrerats. Lag (2006:454).

10 § En erbjudandehandling som har godkänts av en behörig
myndighet i ett annat land inom EES är giltig vid ett
offentligt uppköpserbjudande som avser aktier i ett utländskt
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige.

Finansinspektionen får besluta att en sådan erbjudandehandling
skall översättas till svenska.

Finansinspektionen får också besluta att en sådan
erbjudandehandling skall innehålla uppgifter om hur ägare till
aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige skall gå till väga för att acceptera erbjudandet och få
vederlaget utbetalat till sig samt om beskattning av
vederlaget. Lag (2007:535).

11 § Vad som sägs i 2 kap. 29-31 §§ och 34 § skall också gälla
för erbjudandehandlingar. Lag (2006:454).


2 b kap. Vissa fusioner där vederlaget utgörs av aktier

1 § Vid fusioner enligt 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till
aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det
övertagande bolaget och minst ett av bolagen är ett publikt
aktiebolag. Lag (2012:378).

2 § Styrelserna för överlåtande bolag och, vid absorption, det
övertagande bolaget skall upprätta ett dokument som innehåller
information som är likvärdig med den som skall finnas i ett
prospekt och ge in det till Finansinspektionen för granskning. Granskningen skall avse en bedömning av om dokumentet är
likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. och
prospektförordningen.

Dokumentet skall upprättas på svenska, om inte
Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får
upprättas på ett annat språk. Lag (2005:833).

3 § Om Finansinspektionen finner att dokumentet inte är
likvärdigt med ett prospekt, skall inspektionen inom tio
arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till
inspektionen meddela beslut om att ett prospekt skall
upprättas. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett
beslut är i stället tjugo arbetsdagar från det att ett
fullständigt dokument kom in till inspektionen, om ett
överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget
1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till
allmänheten, och
2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till
handel på en reglerad marknad.

Om ett dokument behöver kompletteras, skall Finansinspektionen
snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att dokumentet
kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära
nödvändiga kompletteringar. Lag (2007:535).

4 § Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §,
ska dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i
överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma
då respektive bolag ska fatta beslut om godkännande av
fusionsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kostnad
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande
bolaget i första stycket ska också tillämpas i fråga om
aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 23 kap. 15 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2010:2055).


2 c kap. Vissa delningar där vederlaget utgörs av aktier

1 § Vid delningar enligt 24 kap. aktiebolagslagen (2005:551) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till
aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det
eller de övertagande bolagen och minst ett av bolagen är ett
publikt aktiebolag. Lag (2012:378).

2 § Styrelserna för det överlåtande och det eller de
övertagande bolagen ska upprätta ett dokument som innehåller
information som är likvärdig med den som ska finnas i ett
prospekt och ge in det till Finansinspektionen för granskning. Granskningen ska avse en bedömning av om dokumentet är
likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. och
prospektförordningen.

Dokumentet ska upprättas på svenska, om inte
Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får
upprättas på ett annat språk. Lag (2012:378).

3 § Om Finansinspektionen finner att dokumentet inte är
likvärdigt med ett prospekt, ska inspektionen inom tio
arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till
inspektionen meddela beslut om att ett prospekt ska upprättas. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut är i
stället tjugo arbetsdagar från det att ett fullständigt
dokument kom in till inspektionen, om det överlåtande bolaget
eller det eller de övertagande bolagen
1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till
allmänheten, och
2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna
till handel på en reglerad marknad.

Om ett dokument behöver kompletteras, ska Finansinspektionen
snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att
dokumentet kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och
begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2012:378).

4 § Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §,
ska dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i
överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma
då beslut ska fattas om godkännande av delningsplanen. Kopior
av dokumentet ska genast och utan kostnad skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande
bolaget i första stycket ska också tillämpas i fråga om
aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 24 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2012:378).


3 kap. Förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon
annan

1 § Om ett företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett
finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att
förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning,
ska avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt
upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är
tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget
medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det
förfogande som avses ska anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller
parterna i ett avtal som företaget medverkar till är
1. ett annat företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i
sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står
under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,
2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ
inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av
statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders
räkning,
3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES,
inklusive Europeiska centralbanken,
4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell
betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller
Europeiska investeringsbanken, eller
5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i
artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut
och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG
och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan
central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Lag (2014:974).

2 § Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt
finansiellt instrument om panten inte löses i tid behöver inte ingås på
det sätt som anges i 1 §.

3 § Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har
fått finansiella instrument som pant, får företaget i sin tur
pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den
fordran som de utgör pant för. För återpantsättning eller
överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte
ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som
gäller hos panthavaren.

Första stycket gäller inte om pantsättaren är
1. ett annat företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i
sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står
under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,
2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ
inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av
statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders
räkning,
3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES,
inklusive Europeiska centralbanken,
4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell
betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller
Europeiska investeringsbanken, eller
5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i
artikel 2.5 i direktiv 2013/36/EU. Lag (2014:974).

4 § Har upphävts genom lag (2007:365).


4 kap. Offentliggörande av aktieinnehav m.m.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Bestämmelserna i 3-18, 20 och 21 §§ skall tillämpas i fråga
om aktier utgivna av ett svenskt aktiebolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad.

Bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag som inte har
säte i en stat inom EES finns i 22-24 §§.

Andra aktiebolag än sådana som avses i första eller andra
stycket vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige skall offentliggöra information motsvarande
den som anges i detta kapitel i enlighet med offentlig
reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har
antagits av utgivarens hemmedlemsstat inom EES. Lag (2007:535).

2 § Det som anges om aktier i 1, 3-18 och 22 §§ ska också tillämpas på
1. depåbevis som medför rätt att rösta för de aktier som depåbevisen avser,
2. finansiella instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva aktier som redan har getts ut av sådana bolag som avses i 1 § första eller andra stycket, och
3. finansiella instrument som inte omfattas av 2 men som hänför sig till sådana aktier som avses där och har en ekonomisk effekt liknande den som de finansiella instrumenten i 2 har, oavsett om de kan avvecklas fysiskt eller kontant.

Vid tillämpningen av första stycket ska följande finansiella instrument, under förutsättning att de uppfyller villkoren i 2 eller 3, anses som sådana instrument som avses där:
- överlåtbara värdepapper,
- optioner,
- terminskontrakt,
- swappar,
- räntesäkringsavtal,
- finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
- varje annat kontrakt eller avtal som kan avvecklas fysiskt eller kontant.

Om ett sådant finansiellt instrument som avses i första stycket 2 eller 3 förfaller, ska detta anses som en överlåtelse av det finansiella instrumentet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3. Lag (2015:958).

Anmälningsskyldighet

3 § Den som innehar aktier (den anmälningsskyldige) skall under
de förutsättningar som anges i 5 § skriftligen anmäla en
ändring av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen. Lag (2007:365).

4 § Vid tillämpningen av 5 § ska till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

Till den anmälningsskyldiges innehav ska även räknas sådana aktier som
1. innehas av någon annan med vilken den anmälningsskyldige har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
2. innehas av någon annan för den anmälningsskyldiges räkning, om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,
3. innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige,
4. innehas av någon annan som enligt ett avtal med den anmälningsskyldige för en begränsad tid och mot ersättning har överfört rätten att rösta för aktierna till den anmälningsskyldige,
5. den anmälningsskyldige har tagit emot som säkerhet, om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna utövas och har förklarat sig ha för avsikt att utnyttja dem,
6. den anmälningsskyldige har en livslång dispositionsrätt till, om denne kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,
7. har deponerats hos den anmälningsskyldige, om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas, och
8. den anmälningsskyldige har fått fullmakt att utöva rösträtten för, om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas.

Sådana aktier som avses i andra stycket 4-8 ska inte räknas in i innehavet för den som inte längre kontrollerar hur rösträtterna ska utövas.

Med dotterföretag avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Det som anges där om moderbolag ska även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2015:958).

5 § En ändring av ett innehav ska anmälas om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar
1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

En beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet ska grundas på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket. Vid beräkningen ska även sådana aktier som inte får företrädas på en bolagsstämma beaktas.

För finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant ska en beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet grundas på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket multiplicerat med instrumentets deltavärde. Bestämmelser om beräkning av deltavärde finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/761 av den 17 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller vissa tekniska standarder för tillsyn om större innehav.

Från en lång position får det inte göras avdrag för korta positioner som hänför sig till samma emittent. Med lång och kort position avses detsamma som i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, i den ursprungliga lydelsen.

När ett finansiellt instrument som avses i 2 § första stycket 2 eller 3 utnyttjas för förvärv av aktier, ska ändringen i innehavet anmälas till bolaget och Finansinspektionen, om den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar därigenom uppnår eller överstiger någon av gränserna i första stycket 1. Detta gäller även om innehavet av det finansiella instrumentet har anmälts enligt första stycket 1. Lag (2015:958).

6 § Ett dotterföretag är befriat från anmälningsskyldighet om
anmälan i stället görs av moderföretaget eller, om detta i sin
tur är ett dotterföretag, av dess eget moderföretag. Lag (2007:365).

7 § Om anmälningsskyldighet har uppkommit genom att någon fått
fullmakt att rösta för aktier vid en bolagsstämma, behöver en
ny anmälan inte göras när fullmakten efter bolagsstämman upphör
att gälla, under förutsättning att det i den anmälan som
gjordes i samband med att fullmakten lämnades angavs vilken
andel av det totala antalet aktier och röster i bolaget som
skulle komma att innehas efter fullmaktens upphörande. Lag (2007:365).

8 § Om flera personer blir anmälningsskyldiga på grund av samma
händelse, får de göra en gemensam anmälan. Lag (2007:365).

9 § Om ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket ökar eller
minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, skall
bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen
eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om
ändringen.

En anmälningsskyldig skall skriftligen anmäla till bolaget och
Finansinspektionen om ökningen eller minskningen medför att den
andel av det totala antalet aktier eller röster i bolaget som
innehavet motsvarar
1. uppnår eller överstiger någon av gränserna i 5 § första
stycket 1, eller
2. går ned under någon av dessa gränser.

Vid bedömningen av om anmälningsskyldighet uppkommer skall 4 § och 5 § andra stycket tillämpas. Lag (2007:365).

Tidsfrister för anmälan

10 § En anmälan enligt 3 § ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast
1. tre handelsdagar efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett,
2. i de fall som avses i 4 § andra stycket, tre handelsdagar efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett.

En anmälan enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast tre handelsdagar efter den dag då bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster enligt 9 § första stycket. Lag (2015:958).

Offentliggörande av uppgifter i en anmälan

11 § Finansinspektionen skall offentliggöra uppgifterna i en
anmälan enligt 3 § eller 9 § andra stycket senast klockan tolv
handelsdagen efter den dag då anmälan kom in till inspektionen.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande finns i 20 §. Lag (2007:365).

Undantag från anmälningsskyldigheten

12 § En anmälan enligt 3 § eller 9 § andra stycket behöver inte
göras för
1. aktier som förvärvas bara för att användas för clearing och
avveckling av transaktioner och som i detta syfte innehas under
en kort tid,
2. aktier som förvaltas av någon i eget namn men för någon
annans räkning, under förutsättning att förvaltaren bara får
utöva rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner,
eller
3. aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls
av en nationell centralbank som ingår i det europeiska
centralbankssystemet när banken fullgör sina uppgifter som
monetär myndighet, förutsatt att transaktionen i fråga är
kortvarig och att den rösträtt som hör till aktierna inte
utnyttjas. Lag (2007:365).

13 § Vid tillämpningen av bestämmelserna om
anmälningsskyldighet i 3 § och 9 § andra stycket skall aktier
som ingår i handelslagret hos ett svenskt eller utländskt
kreditinstitut som driver finansieringsrörelse, ett
värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag
inte räknas med, om
1. aktierna motsvarar högst 5 procent av det totala antalet
aktier eller röster i aktiebolaget, och
2. rösträtten för aktierna inte utnyttjas eller används på
annat sätt för att ingripa i förvaltningen av bolaget. Lag (2007:365).

13 a § Vid tillämpningen av bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 3 § och 9 § andra stycket ska aktier som förvärvats med tillämpning av det förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, i den ursprungliga lydelsen, inte räknas med, om rösträtterna för aktierna inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av emittenten. Lag (2015:958).

14 § Skyldigheten att enligt 3 § eller 9 § andra stycket anmäla
att andelen av rösterna eller det totala antalet aktier har
uppnått, överstigit eller gått ned under 5 procent gäller inte
för en marknadsgarant om
1. aktierna förvärvas eller avyttras i denna egenskap,
2. marknadsgaranten har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande tillstånd
i ett annat land inom EES, och
3. marknadsgaranten inte ingriper i förvaltningen av
aktiebolaget eller utövar något inflytande över detta i syfte
att bolaget skall köpa aktier utgivna av bolaget eller stödja
aktiepriset.

Med marknadsgarant avses någon som på finansmarknaderna har
åtagit sig att fortlöpande handla för egen räkning genom att
köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget
kapital och till priser som fastställts av marknadsgaranten
själv. Lag (2007:535).

Undantag för vissa moderföretag

15 § Vid tillämpningen av 3 och 4 §§ behöver aktier som innehas
av ett dotterföretag inte räknas in i moderföretagets innehav i
sådana fall som avses i 16 och 17 §§. Lag (2007:365).

16 § Ett moderföretag till ett fondbolag eller till en svensk
AIF-förvaltare behöver inte lägga samman sitt innehav av
aktier med aktier som ingår i en värdepappersfond eller ett
fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av
AIF-förvaltaren enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder eller en motsvarande utländsk
EES-baserad fond som AIF-förvaltaren förvaltar, om bolaget
eller AIF-förvaltaren utnyttjar rösträtten för aktierna
oberoende av moderföretaget.

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till
1. ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första
stycket lagen om värdepappersfonder, i fråga om aktier som
bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), eller
2. en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 eller 2 § lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder, i fråga om aktier som ingår i en
specialfond som förvaltaren förvaltar enligt den lagen eller
en motsvarande utländsk EES-baserad fond.

Första stycket ska också tillämpas på aktier som förvaltas av
ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som inte har
säte i en stat inom EES som motsvarar ett sådant bolag eller
en sådan förvaltare som avses i andra stycket. Lag (2013:564).

17 § Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har
tillstånd enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden behöver inte lägga samman sitt innehav
av aktier med innehav av aktier som värdepappersinstitutet
förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet
1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt
skriftliga instruktioner eller ser till att individuella
portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla andra
tjänster och i enlighet med 8 kap. 1, 10 och 21-23 §§ lagen
om värdepappersmarknaden, och
2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av
moderföretaget.

Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till
ett utländskt värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden som har tillstånd att
tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i artikel 4.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av
den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och
om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG, i fråga om
aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda
kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett
motsvarande utländskt värdepappersföretag som inte har säte i
en stat inom EES. Lag (2009:352).

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

18 § Ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket som förvärvar eller överlåter egna aktier ska offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller överlåtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 5 § första stycket 1.

Uppgifterna ska offentliggöras så snart som möjligt, men senast klockan 12.00 tre handelsdagar efter förvärvet eller överlåtelsen. Lag (2015:958).

19 §/Upphör att gälla U:2016-07-03/ Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna
aktier skall anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs
som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till
handel. Om handeln sker i återköpsprogram enligt kommissionens
förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och
stabilisering av finansiella instrument, skall anmälan i
stället göras till Finansinspektionen eller, om det framgår av
föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 1 § 5, till den börs
som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till
handel. Lag (2007:535).

19 §/Träder i kraft I:2016-07-03/ Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier ska anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel. Om handeln sker i återköpsprogram enligt artikel 5 i marknadsmissbruksförordningen, ska anmälan i stället göras till Finansinspektionen eller, om det framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 1 § 5, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel. Lag (2016:714).

Offentliggörande av information

20 § När information offentliggörs enligt 9 § första stycket, 11 § eller 18 §, skall den snabbt och på ett icke- diskriminerande sätt bli tillgänglig för allmänheten inom EES. Lag (2007:365).

Finansinspektionen tar emot och lagrar offentliggjord
information

21 § Information som offentliggörs enligt 9 § första stycket
eller 18 § skall samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

Information som lämnas till Finansinspektionen enligt första
stycket och information som offentliggörs av inspektionen
enligt 11 § skall lagras elektroniskt enligt 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2007:535).

Aktier utgivna av bolag utanför EES

22 § Bestämmelserna i 3-18, 20 och 21 §§ ska, om inte annat framgår av 23 och 24 §§, tillämpas också i fråga om aktier som har getts ut av ett aktiebolag som inte har säte i en stat inom EES, om Sverige är hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).

23 § För ett sådant bolag som avses i 22 § får
Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från
bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av
ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om
bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig
reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som
följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen
ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
om de undantag som beviljas. Lag (2012:189).

24 § För ett sådant bolag som avses i 22 § får
Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från
bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv
eller överlåtelser av egna aktier, om bolaget uppfyller de krav
som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES
och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i
öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag
som beviljas. Lag (2012:189).


5 kap. Avräkning, säkerheter vid clearing och tillämplig lag

1 § Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella
instrument, med andra liknande rättigheter och åtaganden
eller med valuta, om att förpliktelser dem emellan ska
slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot
konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller
en avräkning av förpliktelser
1. mellan två eller flera deltagare i ett anmält
avvecklingssystem eller ett samverkande system, om
avräkningen har skett i enlighet med systemets regler,
eller
2. mellan en central motpart och en clearingmedlem
eller en kund till en sådan clearingmedlem som avses i
förordning (EU) nr 648/2012, om avräkningen har skett i
enlighet med den centrala motpartens
verksamhetsbestämmelser.

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som
innebär att en slutavräkning ska ske av samtliga utestående
förpliktelser för det fall företagsrekonstruktion enligt
lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas för en av
parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer
vars fordringar omfattas av ett offentligt ackord. Lag (2014:478).

2 § Har en clearingmedlem godtagit ett avtalsvillkor om att
tillgångar och positioner som innehas för kunders räkning ska
överföras till en annan clearingmedlem enligt artikel 48 i
förordning (EU) nr 648/2012, gäller villkoret mot den
förstnämnda clearingmedlemmens konkursbo och borgenärer.

Sådana tillgångar och positioner som avses i första stycket
ingår i konkursboet enligt 3 kap. 3 § första stycket
konkurslagen (1987:672) endast när det trots rimliga
ansträngningar inte går att klarlägga till vilken kund
tillgångarna och positionerna hör. Lag (2014:478).

2 a § Avtalsvillkor som innebär att valuta ställs som
säkerhet genom säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal) på
villkor att överlåtaren vid en viss senare tidpunkt eller vid
förvärvarens konkurs ska återfå säkerheten, gäller mot
förvärvarens konkursbo och borgenärer, om
1. överlåtelsen sker från en central motpart enligt
förordning (EU) nr 648/2012 till en annan central motpart med
anledning av en samverkansöverenskommelse och förvärvaren har
hanterat säkerheten i enlighet med artikel 47 i förordningen,
eller
2. överlåtelsen sker från en administratör av ett
avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden till en annan
administratör inom ramen för samverkande system. Lag (2014:478).

2 b § Om pantsättning av finansiella instrument sker till en
central motpart i syfte att ställa säkerhet enligt förordning (EU) nr 648/2012, ska pantsättarens rätt till panten inte
påverkas av att den centrala motparten får disponera över den
på det sätt som anges i artikel 39.8 i förordningen. Lag (2014:478).

3 § Vid överlåtelse, pantsättning eller annat förfogande över
finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller
annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller,
där en sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller
på liknande sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i
omlopp skall, när förvärvarens rätt till de finansiella
instrumenten har registrerats enligt lag, lagen i det land där
registret förs tillämpas beträffande rättsverkningarna i
förhållande till andra än parterna. Lag (1999:1311).


5 a kap. Investeringsrekommendationer

1 § Den som yrkesmässigt utarbetar information med direkta
eller indirekta rekommendationer om investeringar i finansiella
instrument som anges i 6 § lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, skall
ange vem som står bakom en rekommendation, presentera
informationen sakligt och uppge sådana egna intressen eller
intressekonflikter som är eller kan vara ägnade att minska
förtroendet för rekommendationen. Lag (2005:378).

2 § Den som yrkesmässigt sprider sådan information som avses i 1 § och som utarbetats av någon annan skall uppge sig som
spridare av rekommendationen, redovisa ändringar som gjorts i
denna samt se till att informationen uppfyller de krav som
ställs i 1 §. Lag (2005:378).

3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller bara om informationen är
avsedd för spridning till allmänheten. Lag (2005:378).

4 § Har upphävts genom lag (2007:365).


6 kap. Tillsyn m.m.

Upplysningsskyldighet

1 § Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna
i denna lag.

1 a §/Upphör att gälla U:2016-07-03/ För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag,
lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument, lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs, får
Finansinspektionen begära att
1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter,
handlingar eller annat,
2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer
sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet
skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för
advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första
stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en
fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2. Lag (2010:1860).

1 a §/Träder i kraft I:2016-07-03/ För övervakningen av att denna lag följs, liksom lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, prospektförordningen, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen, får Finansinspektionen begära att
1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,
2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2. Lag (2016:714).

1 b § Har upphävts genom lag (2012:378).

Förbud

1 c § Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda ett
erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ett
upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en
reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande, om
inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet,
upptagandet till handel eller uppköpserbjudandet strider mot
bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen. Ett
sådant förbud får gälla under högst tio arbetsdagar.

Finansinspektionen får permanent förbjuda ett erbjudande av
överlåtbara värdepapper till allmänheten, om inspektionen
finner att bestämmelserna i denna lag eller
prospektförordningen har överträtts.

Finansinspektionen får permanent förbjuda ett offentligt
uppköpserbjudande, om inspektionen finner att bestämmelserna i
lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden har överträtts. Lag (2007:535).

1 d § Finansinspektionen får förbjuda reklam som avser ett
erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ett
upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en
reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande, om
inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet,
upptagandet eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna
i denna lag eller prospektförordningen. Om förbudet är
tillfälligt, får det gälla under högst tio arbetsdagar. Lag (2007:535).

Erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel i
Sverige när Finansinspektionen inte är behörig myndighet

1 e § När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §,
ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har
godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt
värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av
överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig
till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna
i 15-18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots
de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt
prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får
Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan
åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som
har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta
Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder. Lag (2012:378).

1 f § När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, får
inspektionen, om behörig myndighet i en annan stat inom EES
underrättat inspektionen om att emittenten eller ett
värdepappersinstitut, som medverkar vid ett erbjudande av
överlåtbara värdepapper till allmänheten i den staten, har
överträtt föreskrifter som gäller i den staten eller inte
fullgjort sina skyldigheter när överlåtbara värdepapper tagits
upp till handel på en reglerad marknad, vidta åtgärd enligt 1 c
och 1 d §§ mot emittenten eller institutet. Lag (2007:535).

Anmälan om aktieinnehav m.m. i vissa utländska bolag

1 g § Bestämmelserna i 1 h § skall tillämpas om aktier eller
sådana depåbevis eller finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige och aktierna har getts ut av ett bolag som
1. har sitt säte i en annan stat inom EES, eller
2. inte har säte i en stat inom EES och inte omfattas av 4 kap. 22 §.

I 25 kap. 24 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns
bestämmelser om ingripande mot sådana bolag som avses i första
stycket. Lag (2007:535).

1 h § Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har
gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i
öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om
bolaget inte har säte i en stat inom EES, den stat som avses i
artikel 2.1 m iii i prospektdirektivet. Finansinspektionen ska
också underrätta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har
vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har
underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en
offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som
har antagits av den stat som avses i första stycket, får
Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska
anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den
utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också
underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt. Lag (2012:378).

Föreläggande vid vite

2 § Finansinspektionen får vid vite förelägga den som deltar eller
medverkar i handel med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om
1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
2. föreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella
instrument i 3 kap. 1 och 3 §§ inte iakttas. Lag (1992:558).

3 § Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra
rättelse om han inte fullgör skyldigheten att
1. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen
enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket,
2. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen
enligt 1 h § andra stycket,
3. offentliggöra uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket
eller 18 §, eller att lämna sådana uppgifter till
Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §,
4. följa bestämmelserna i 5 a kap. 1-3 §§ eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 7, eller
5. följa en begäran enligt 1 a §. Lag (2012:378).

Sanktionsavgift

3 a § Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som
1. trots att prospektskyldighet föreligger inte i rätt tid ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 §,
2. inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,
3. inte offentliggör ett prospekt enligt 2 kap. 28 och 29 §§ eller ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,
4. trots att det finns en skyldighet att upprätta en erbjudandehandling inte ansöker om godkännande enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
5. inte offentliggör en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 9 §,
6. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller
7. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:958).

3 b § För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 1-5 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 6 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av
1. för en juridisk person:

a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade tio miljoner euro,
b) fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

c) två gånger den vinst som den juridiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

d) två gånger de kostnader som den juridiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
2. för en fysisk person:

a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade två miljoner euro,

b) två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

c) två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 7 ska sanktionsavgiften fastställas enligt andra stycket 1.

Om överträdelsen som anges i 3 a § första stycket 6 eller 7 har skett under den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas. Lag (2015:958).

3 c § Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av någon som ingår i en juridisk persons styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om den juridiska personen
1. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller
2. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om den juridiska personens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska fastställas enligt 3 b § andra stycket 2.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:958).

3 d § När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion mot en fysisk eller juridisk person, ska inspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Lag (2015:958).

3 e § Utöver det som anges i 3 d § ska det i försvårande riktning beaktas om den juridiska eller fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
2. den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen. Lag (2015:958).

3 f § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 3 d och 3 e §§ samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den juridiska eller fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits. Lag (2015:958).

3 g § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en sanktionsavgift efterges helt eller delvis. Lag (2015:958).

Sanktionsföreläggande

3 h § Frågor om sanktionsavgift mot fysiska personer för överträdelser enligt 3 c § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna ett beslut om sanktionsavgift enligt 3 c § som är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan. Lag (2015:958).

3 i § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om
1. den fysiska personen som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktionsavgift som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktionsavgift kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger. Lag (2015:958).

3 j § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktionsavgiften ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift mot den juridiska personen för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2015:958).

3 k § En sanktionsavgift för en överträdelse enligt 3 c § får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionsavgiften riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. Lag (2015:958).

3 l § Finansinspektionen får meddela ett beslut om en sanktionsavgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av har delgetts en upplysning om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av inspektionen
1. inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket 1-5, eller
2. inom två år från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket 6 eller 7. Lag (2015:958).

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

3 m § En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller i föreläggandet.

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i första stycket.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2015:958).

3 n § En sanktionsavgift som har beslutats enligt 3 a § första stycket 1-5 faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen fått laga kraft. Lag (2015:958).

Förbud mot att utöva rösträtt

3 o § Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen besluta att den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till inspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket vid stämman inte får företräda aktierna till den del innehavets andel av samtliga aktier i aktiebolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som enligt första stycket inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist eller, om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran förskotteras av ägaren till aktierna. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten. Lag (2015:958).

Årliga avgifter till Finansinspektionen

4 § De institut som står under Finansinspektionens tillsyn
skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens
övervakning enligt denna lag. Lag (2007:365).

Samarbete och utbyte av information

5 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt
denna lag samarbeta och utbyta information med utländska
behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av
prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet. Lag (2012:189).

5 a § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i
prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Lag (2012:189).

6 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter
begäran från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva
tillsyn motsvarande den tillsyn som inspektionen utövar enligt
denna lag, lämna eller kontrollera information som behövs för
att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett
avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av
regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska
myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Lag (2010:1860).


7 kap. Bemyndiganden

1 §/Upphör att gälla U:2016-07-03/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,
2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket eller 20 § skall offentliggöras,
3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är
värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket skall lämna till Finansinspektionen,
4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav skall få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,
5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till
Finansinspektionen i stället skall göras till den börs som
driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till
handel och i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om
förvärv eller överlåtelse av egna aktier skall offentliggöras
samt hur skyldigheten att anmäla förvärv och överlåtelser till
Finansinspektionen skall fullgöras,
6. hur information skall offentliggöras enligt 4 kap. 20 §,
7. information enligt 5 a kap. 1 och 2 §§, och
8. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket skall
fullgöras. Lag (2007:535).

1 §/Träder i kraft I:2016-07-03/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,
2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket eller 20 § ska offentliggöras,
3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,
4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,
5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,
6. hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §,
7. information enligt 5 a kap. 1 och 2 §§, och
8. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras. Lag (2016:714).

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om
1. vilken ekonomisk brottslighet som avses i 6 kap. 1 e § första stycket, och
2. sådana avgifter för tillsyn som avses i 6 kap. 4 §. Lag (2007:365).


8 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionens meddelar enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart. Lag (2015:958).


Övergångsbestämmelser

1991:980
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan
tillhöriga fondpapper.
3. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock
den upphävda lagen.

1992:1713
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 §, skall senast vid den första ordinarie bolagsstämma som hålls
senare än tre månader efter ikraftträdandet skriftligen anmäla sitt
innehav till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad
marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte
är noterade här i landet, till Finansinspektionen.

Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av aktier
i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.

Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i
bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget offentliggöras i enlighet med vad som i 4 kap. föreskrivs i fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.

1995:85

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:777
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
2. För avtal som har träffats före ikraftträdandet gäller 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse

2004:55
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder
skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder som
förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om
införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver
verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

2005:833
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som
har kommit in till Finansinspektionen före lagens
ikraftträdande, skall vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan
anses ha kommit in till Finansinspektionen den dag lagen träder
i kraft.

2007:365
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Den som på grund av lagens ikraftträdande blir
anmälningsskyldig enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket,
skall anmäla innehavet enligt bestämmelserna i de paragraferna. Anmälan skall ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen
senast den 16 juli 2007. Detta gäller dock inte den som har
gjort motsvarande anmälan före lagens ikraftträdande eller som
senast den 16 juli 2007 anmäler förändringar i innehavet enligt
de nämnda bestämmelserna.
3. Ett aktiebolag som vid lagens ikraftträdande innehar egna
aktier i sådan omfattning att skyldighet att offentliggöra
innehavet uppkommer enligt 4 kap. 18 §, skall senast den 5 juli 2007 offentliggöra uppgifter om innehavet. Detta gäller dock
inte ett aktiebolag som har offentliggjort motsvarande
uppgifter före lagens ikraftträdande eller som senast den 5 juli 2007 offentliggör förändringar i innehavet enligt de
nämnda bestämmelserna.

2010:2055
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Vad som sägs i 2 b kap. 1 § om publikt aktiebolag ska också
gälla publikt försäkringsaktiebolag för vilket 22 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) är tillämpligt. I sådana fall ska äldre bestämmelser i 2 b kap. 4 § om aktieägare i övertagande bolag tillämpas.

2011:732
1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2012:378
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som
har kommit in till Finansinspektionen före lagens
ikraftträdande, ska vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan
anses ha kommit in till inspektionen den dag lagen träder i
kraft.

2014:478
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För avräkning av förpliktelser som har skett före
ikraftträdandet, avtal om överföring av tillgångar och
positioner och avtal om säkerheter som har ingåtts före
ikraftträdandet samt vid konkurs som beslutats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

2015:395
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Om en investerare före ikraftträdandet har anmält eller på
annat sätt samtyckt till köp eller teckning av överlåtbara
värdepapper, gäller äldre bestämmelser om rätten till
återkallelse.

2015:958
1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 3 § om ändring i aktieinnehav som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 4, 5 och 10 §§.
3. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket om att den andel av det totala antalet aktier eller röster som innehavet motsvarar uppnår eller överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 eller går ned under någon av dem som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 4, 5 och 10 §§.
4. I fråga om offentliggörande enligt 4 kap. 18 § första stycket av förvärv och överlåtelse av egna aktier som avser förhållanden före ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 5 § och 18 § andra stycket.
5. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.