Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Svensk författningssamling 1991:1110
t.o.m. SFS 2010:1250
SFS nr: 1991:1110
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1250
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som
framgår av denna lag.

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt
studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex
kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt
enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen
inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven
har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen
av denna lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för
elevens resor begränsas.