Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Svensk författningssamling 1988:254
t.o.m. SFS 2000:148
SFS nr: 1988:254
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1988-05-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:148
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som
är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa
får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där
grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon
på allmän plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt
särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller
visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till
föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är
att anse som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan
eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av
personer under 21 år. Lag (2000:148).

2 § Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt
ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt
springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer
under 21 år eller saluhållas. Lag (1990:413).

3 § I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är
tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag. Lag (1996:69).

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar.

Om brottet är grovt, döms till fängelse i högst ett år. Lag (2000:148).

5 § Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 § eller som
överlåtits eller saluhållits i strid mot 2 § skall förklaras förverkade,
om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413).