Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Svensk författningssamling 1973:1173
t.o.m. SFS 2016:679
SFS nr: 1973:1173
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1973-12-14
Omtryck: SFS 1981:737
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:679
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär
att någon, utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot
ersättning eller som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller
också annan kreditupplysningsverksamhet, om den är av större
omfattning.

Lagen gäller inte när en myndighet lämnar ut uppgifter med stöd
av lag, förordning eller ett särskilt beslut av regeringen
eller en myndighet som regeringen har bestämt.

Lagen gäller inte heller för förmedling av kreditupplysningar
mellan företag inom samma koncern, utom när upplysningen lämnas
av ett företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket. Lag (1997:556).

2 § Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter, omdömen
eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans
kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt
hänseende. Uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till någon
för att användas i dennes kreditupplysningsverksamhet anses
dock inte som kreditupplysning.

Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att
driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en
viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs
för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Lag (1997:556).

Tillstånd m.m.

3 § Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter
tillstånd av Datainspektionen.

Datainspektionens tillstånd behövs dock inte för följande
företag, om deras grundläggande tillstånd omfattar
kreditupplysningsverksamhet:
1. ett svenskt kreditinstitut,
2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige
enligt 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, eller
3. ett utländskt kreditinstitut som har tillstånd att driva
verksamhet i Sverige enligt 4 kap. 4 § lagen om bank- och
finansieringsrörelse.

Ett företag som avses i andra stycket 1 eller 3 får börja
bedriva kreditupplysningsverksamhet två månader efter det att
Datainspektionen har tagit emot en anmälan från företaget om
att det avser att bedriva sådan verksamhet.

Tillstånd behövs inte för kreditupplysningsverksamhet, i den
mån den bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på
ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2004:301).

4 § Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får
meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett
sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Datainspektionen får besluta om villkor för hur ett företags
kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas och om skyldighet
för ett företag att anmäla ändring av förhållanden som har
betydelse för rätten att bedriva verksamheten. Lag (1997:556).

Verksamhetens bedrivande m.m.

5 § Kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den inte
leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom
innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt
eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras
eller lämnas ut. För sådan behandling av personuppgifter som
omfattas av personuppgiftslagen (1998:204) gäller i stället 9 § första stycket a, b och d-h den lagen.

Uppgifter om fysiska personer får samlas in endast för
kreditupplysningsändamål.

Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om
juridiska personer skall den som bedriver
kreditupplysningsverksamhet vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att
behandlingen sker på ett otillåtet sätt och att uppgifterna
utsätts för otillåten insyn. Bestämmelser om säkerheten vid
behandling av personuppgifter finns i 30-32 §§ personuppgiftslagen.

Utan hinder av 10 § personuppgiftslagen får personuppgifter
behandlas utan samtycke i kreditupplysningsverksamhet. Den
registrerade kan inte heller motsätta sig behandlingen.

Bestämmelsen i andra stycket tillämpas inte i den utsträckning
det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen
eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2001:164).

Informationsutbyte

5 a § Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos
svenska kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för
elektroniska pengar, företag som med tillstånd driver
verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter och värdepappersbolag hindrar inte att
uppgifter om lämnade krediter, betalningsförsummelser och
kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en
krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som har
tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska
kreditinstitut som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, utländska
företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om
betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap. 26-28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag
som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden samt utländska företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om
betalningsförsummelser och kreditmissbruk finns även i 7 §. Lag (2014:281).

Känsliga uppgifter m.m.

6 § Uppgifter om en persons ras, etniska ursprung, politiska
uppfattning, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv får inte
behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden får inte utan medgivande av Datainspektionen
behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Ett medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om
det finns synnerliga skäl.

Vad som anges i andra stycket hindrar inte att uppgifter om
betalningsförsummelser, kreditmissbruk eller näringsförbud
behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2001:164).

7 §/Upphör att gälla U:2016-11-01/ Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är
näringsidkare får inte innehålla uppgifter om andra
betalningsförsummelser än sådana som
1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets
avgörande eller åtgärd eller
2. har lett till inledande av skuldsanering eller till
betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller
innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har
lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens
tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit
gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt
missbrukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att
ett företag skall undantas helt eller delvis från
bestämmelserna i första och andra styckena.

Uppgifter som enligt bestämmelserna i första och andra styckena
inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som
används i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2006:747).

7 §/Träder i kraft I:2016-11-01/ Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som
1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande eller åtgärd eller
2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2016:679).

Gallring

8 §/Upphör att gälla U:2016-11-01/ En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte
längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till
ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska,
om uppgiften inte gäller skuldsanering, gallras senast tre år
efter den dag då den omständighet inträffade eller det
förhållande upphörde som uppgiften avser. Rör uppgiften en
begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den
dock gallras senast ett år efter den dag då begäran
framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den
dag då skuldsaneringen beviljades eller, om en betalningsplan
enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under längre tid,
senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess
verksamhet med indrivning och utsökning ska gallras när den
inte omfattas av undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra
stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En
uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten ska också
gallras när den har blockerats av Kronofogdemyndigheten med
stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Lag (2011:471).

8 §/Träder i kraft I:2016-11-01/ En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, senast tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksamhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogdemyndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Lag (2016:679).

Utlämnande av upplysningar

9 § Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är
näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att
anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än
den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal
eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.

Första stycket gäller inte offentliggörande av en
kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,
utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 1 och 2. Lag (2010:1073).

Registerbesked

10 § Var och en har rätt att mot skälig avgift hos den som
bedriver kreditupplysningsverksamhet få skriftligt besked om
huruvida det i verksamheten behandlas uppgifter om honom. Fysiska personer har rätt att en gång per kalenderår få ett
besked gratis. Behandlas sådana uppgifter skall besked lämnas
om

a) vilka uppgifter som behandlas,
b) om den registrerade är en fysisk person: varifrån
uppgifterna har hämtats,
c) ändamålen med behandlingen och

d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som
uppgifterna lämnas ut.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte i den
utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

En begäran om besked enligt första stycket om en fysisk person
skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Lag (2001:164).

Kreditupplysningskopia

11 § När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut,
ska till den som avses med upplysningen samtidigt och
kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om
1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,
2. ändamålen med behandlingen,
3. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller
om honom eller henne,
4. möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom
eller henne, och
5. vem som har begärt upplysningen.

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt
kreditinstitut eller värdepappersbolag, eller till ett
motsvarande utländskt företag, för att användas endast som
underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med
en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas
senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information
enligt första stycket 1, 2 och 5. Om den som avses med
upplysningen begär det, ska även information enligt 3 och 4 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning
lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första-tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som
lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,
utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 1 och 2. Lag (2014:970).

Rättelse

12 § Finns det anledning att misstänka att en uppgift som
behandlas i kreditupplysningsverksamhet eller som har lämnats
i en kreditupplysning under den senaste tolvmånadersperioden
är oriktig eller missvisande, eller att den annars har
behandlats i strid med denna lag, ska den som bedriver
verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att
utreda förhållandet.

Visar det sig att uppgiften är oriktig eller missvisande,
eller att den annars har behandlats i strid med lagen, ska
den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller
uteslutas ur registret.

Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en
kreditupplysning som lämnats ut, ska rättelse eller
komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som
under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. Detta gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på
ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen
tillhandahållits ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens
första stycke 1 och 2.

Har uppgiften under den senaste tolvmånadersperioden lämnats
i en periodisk skrift eller i en kreditupplysningsverksamhet
som bedrivs genom återkommande offentliggöranden enligt
yttrandefrihetsgrundlagen, ska rättelse eller komplettering
så snart det kan ske införas i ett följande nummer av
skriften eller motsvarande form av offentliggörande enligt
yttrandefrihetsgrundlagen.

Andra-fjärde styckena gäller inte om uppgiften uppenbarligen
saknar betydelse för bedömningen av vederbörandes
vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

Har en fråga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp
efter framställning från den som uppgiften avser, ska denne
kostnadsfritt underrättas om huruvida en sådan åtgärd
vidtagits. Lag (2010:1073).

Överlåtelse och upplåtelse av register

13 § Register som används i kreditupplysningsverksamhet får överlåtas
eller upplåtas till annan endast efter medgivande av datainspektionen.

Den som upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller som avser
att flytta sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett
register som används i sådan verksamhet skall anmäla detta till
datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådana fall hur det skall
förfaras med register som berörs av åtgärden. Lag (1981:737).

Tystnadsplikt

14 § Den som är eller har varit verksam i kreditupplysningsverksamhet
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd därav fått
veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller
affärshemligheter. Lag (1981:737).

Tillsyn m.m.

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller
olägenhet än som är nödvändig.

16 § Datainspektionen har rätt att företa inspektion hos den som
bedriver kreditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga
handlingar som rör verksamheten.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lämna
datainspektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär
för sin tillsyn.

Bedrivs kreditupplysningsverksamhet genom offentliggörande av
kreditupplysning på sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen skall den som bedriver verksamheten inom en
vecka efter offentliggörandet se till att datainspektionen kostnadsfritt
får del av det som offentliggjorts. Lag (1991:1563).

17 § Om den som har rätt att bedriva
kreditupplysningsverksamhet åsidosätter en bestämmelse i denna
lag eller ett villkor som har meddelats med stöd av 4 § andra
stycket, får Datainspektionen förelägga honom att vidta
rättelse, besluta om att ändra ett villkor som tidigare
meddelats eller meddela ett nytt villkor.

Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt, såvitt
gäller någon som har tillstånd enligt 3 § första stycket, får
Datainspektionen återkalla tillståndet. Detsamma gäller, om
förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre
föreligger.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1 eller 3 inte
vidtar rättelse, skall Datainspektionen underrätta
Finansinspektionen.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 2 inte vidtar
rättelse, skall Datainspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i företagets hemland. Om rättelse ändå inte sker,
får Datainspektionen förbjuda företaget att göra nya åtaganden
här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I
brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående
underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då
underrättas så snart det kan ske. Lag (2004:301).

17 a § Har upphävts genom lag (1997:556).

18 § Regeringen får föreskriva om skyldighet för den som
bedriver kreditupplysningsverksamhet att betala avgift för
Datainspektionens tillsynsverksamhet enligt denna lag.

Avgift påförs av Datainspektionen. Lag (1997:556).

Straff och skadestånd m.m.

19 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till
det enligt 3 §,
2. bryter mot 6-9 §§, 13 § första stycket eller andra stycket
första meningen eller 16 § tredje stycket,
3. bryter mot ett villkor som har meddelats enligt 4 § andra
stycket, 13 § andra stycket andra meningen eller 17 § första
stycket, eller
4. lämnar en osann uppgift i sådana fall som avses i 10 § eller 16 § andra stycket eller i ett meddelande enligt 11 §.

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen
föranleder att någon som bedriver
kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än de som undantas
i 9 § andra stycket, lämnar ut en kreditupplysning utan att
ha grund till detta enligt 9 § första stycket. Till samma
straff döms den som genom att utnyttja uppgifter hos någon
som bedriver kreditupplysningsverksamhet uppsåtligen bereder
sig tillgång till en kreditupplysning utan att ha grund till
detta enligt 9 § första stycket. I ringa fall döms dock inte
till ansvar. Lag (2010:1073).

20 § Har kreditupplysningsverksamhet bedrivits av någon som
inte haft rätt till det enligt 3 §, skall register som använts
i verksamheten förklaras förverkade om det inte är uppenbart
obilligt. Detsamma gäller, om register överlåtits eller
upplåtits i strid med 13 § första stycket eller om vad som
bestämts enligt 13 § andra stycket andra meningen inte följts. Lag (1997:556).

21 § Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall ersätta skada
som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörligt
intrång i hans personliga integritet eller genom att oriktig uppgift
lämnas om honom, om icke den som bedriver verksamheten kan visa att
tillbörlig omsorg och varsamhet iakttagits. Vid bedömande om och i vad
mån skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra
omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

22 § Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet inte fullgör vad
som åligger honom enligt 10, 11 eller 12 §, får datainspektionen
förelägga vite. Detsamma gäller, om den som bedriver sådan verksamhet
underlåter att lämna tillgång till handling eller att lämna upplysning i
fall som avses i 16 § första eller andra stycket. Lag (1981:737).

Överklagande

23 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan
för att ta till vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
beslut om föreläggande av vite. Lag (1998:380).


Övergångsbestämmelser

1984:394

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelsen i 6 § andra stycket första meningen gäller även i fråga om uppgift om att
någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1973:558) om
tillfälligt omhändertagande.

1988:1478

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd
enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

1990:58

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd
enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

1991:1959

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd
enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa
fall.

1992:1616
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
2. Ett kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har rätt att
driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag skall
fortfarande ingå i den krets av företag som avses i 1 § andra stycket.

1994:1397

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1997:556
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
2. Föreskrifter som har meddelats av Datainspektionen med stöd
av äldre bestämmelser gäller även efter ikraftträdandet, om
inte annat beslutas av inspektionen.
3. Företag som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 och
som vid lagens ikraftträdande bedriver kreditupplysnings- verksamhet får fortsätta med verksamheten, om företaget inom
två månader från lagens ikraftträdande anmäler till
Datainspektionen att det avser att fortsätta att bedriva
verksamheten.
4. Bestämmelsen i 6 § andra stycket andra meningen gäller även
i fråga om uppgifter om att någon har varit föremål för
åtgärder enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda eller lagen (1985:568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
5. Bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas från och
med den 1 oktober 1997.

1998:380

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om
överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2001:164
1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.
2. I stället för 5 § första stycket tillämpas 5 § i dess äldre
lydelse i fråga om sådan behandling av personuppgifter för
vilken 9 § personuppgiftslagen (1998:204) enligt
övergångsbestämmelserna till den lagen inte är tillämplig.

2006:747
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade
enligt skuldsaneringslagen (1994:334), gäller äldre
bestämmelser.

2010:1073
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om rättelse eller komplettering av en uppgift i en
kreditupplysning som lämnats före ikraftträdandet gäller 12 § i dess äldre lydelse.

2016:679
1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt skuldsaneringslagen (2006:548) gäller äldre bestämmelser.