Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Svensk författningssamling 2009:975

t.o.m. SFS 2016:1260
SFS nr: 2009:975
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-10-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:1260
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska
1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
2. stödja forskarinitierad forskning,
3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning,
4. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning,
5. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning,
6. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer som bedriver och finansierar forskning,
7. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda forskningsmiljöer och främja en prioritering av forskarutbildning och forskning av hög kvalitet,
8. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning,
9. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,
10. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
11. övergripande ansvara för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat,
12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom sina områden,
13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor,
14. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde,
15. rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden inom Vetenskapsrådets ämnesområden,
16. främja forskares rörlighet och forskare i början av sin karriär, och
17. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna. Förordning (2014:101).

2 § Vetenskapsrådet ska särskilt
1. fördela medel till forskning,
2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, nationella forskningsanläggningar, internationella åtaganden och högpresterande datorsystem,
3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse,
4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,
5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer Network (SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra berörda har,
6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor,
7. bedriva långsiktig planering av forskning inom polarområdena i samverkan med Polarforskningssekretariatet, och
8. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Förordning (2014:1095).

Ledning

3 § Vetenskapsrådet leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Organisation

5 § Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Statens energimyndighet ingå i en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Förordning (2013:508).

6 § Av 5 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden framgår att Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och se till att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs.

7 § Vetenskapsrådet ska sträva efter en jämn könsfördelning i beredningsorganisationen.

Råd och kommittéer

8 § Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:
- Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,
- Ämnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grundforskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avståndet mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,
- Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,
- Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens infrastrukturer,
- Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbildning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,
- Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till konstnärlig forskning,
- Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördelning av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning,
- Kommittén för nationell samordning av kliniska studier, som har till uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och som beslutar om fördelning av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för nationell samordning av kliniska studier, och
- de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer. Förordning (2014:1095).

9 § Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin verksamhet inför Vetenskapsrådet. Råden och kommittéerna ska, med undantag av kommittén för klinisk behandlingsforskning och kommittén för nationell samordning av kliniska studier, i sina beslut följa de principiella och strategiska beslut som fattats av Vetenskapsrådet. Förordning (2014:1095).

10 § Varje råd och kommitté ska på begäran av Vetenskapsrådet upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och får på eget initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.

Ämnesråden

11 § Varje ämnesråd ska bestå av nio ledamöter, utom ämnesrådet för medicin och hälsa som ska bestå av elva ledamöter. I ämnesrådet för medicin och hälsa ska det ingå minst en ledamot från vårdsektorn och minst en ledamot från läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin.

12 § Ett ämnesråd är beslutfört när en majoritet av ledamöterna är närvarande.

13 § Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte hinner sammanträda för att behandla det får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Rådet för forskningens infrastrukturer

14 § Rådet för forskningens infrastrukturer ska bestå av en ordförande och det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara forskare.

Kommittéer

15 § Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en ordförande och det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och de övriga ledamöterna. Flertalet av ledamöterna ska vara forskare, och bland ledamöterna ska det finnas representanter för olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning. Förordning (2010:1183).

16 § Kommittén för konstnärlig forskning ska bestå av en ordförande och det antal ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara verksamma inom konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid ett universitet eller en högskola. Förordning (2014:101).

16 a § Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av en ordförande och tolv andra ledamöter. Regeringen ska utse ordföranden och sex andra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Innan Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet samråda med Verket för innovationssystem. Landstingen ska utse sex ledamöter. Förordning (2013:1116).

16 b § Kommittén för nationell samordning av kliniska studier ska bestå av en ordförande och nio övriga ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter, varav två efter förslag från Vetenskapsrådet, tre efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. Förordning (2014:1095).

Anställningar och uppdrag

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

18 § Sex av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd.

Tre av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse, däribland ordföranden, ska utses av regeringen. Förordning (2012:521).

19 § Styrelsens ordförande och övriga ledamöter, utom generaldirektören, ska utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. Förordning (2012:521).

20 § Nio ledamöter i respektive ämnesråd ska utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd.

De två ledamöter i ämnesrådet för medicin och hälsa som avses i 11 § ska utses av regeringen. Förordning (2012:521).

21 § Ämnesrådens ledamöter ska utses för tre år. En person får inte utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. Förordning (2012:521).

22 § För vart och ett av de tre ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa samt natur- och teknikvetenskap och för forskningens infrastrukturer ska det finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska även tillföra nödvändig kompetens och erfarenhet inom respektive ämnesområdes verksamhet.

Huvudsekreterare ska anställas för en bestämd tid. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

23 § Har upphävts genom förordning (2010:1183).

Medelsfördelning

24 § Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom Vetenskapsrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och ska förenas med villkor för medlens användning. Medel för rekrytering av framstående forskare får dock beviljas för tio år. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får Vetenskapsrådet eller det råd eller den kommitté inom Vetenskapsrådet som beviljat medel besluta att medel inte längre ska betalas ut. En upplysning om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel. Förordning (2013:1116).

25 § Vetenskapsrådet får, efter att ha hört de myndigheter som förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom Vetenskapsrådet beslutar om, meddela föreskrifter om
1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Personalansvarsnämnd

26 § Vid Vetenskapsrådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 § Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2012:521).

Avgifter

27 a § Myndigheten ska ta ut avgifter för grundanslutning och tilläggstjänster inom Swedish University computer Network (Sunet) från anslutna organisationer. När det gäller universitet och högskolor ska avgifterna för grundanslutningen tas ut i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2016:1260).

Överklagande

28 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 § andra stycket får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2009:975
1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009, då förordningen (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet ska upphöra att gälla.
2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

2009:1274
1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.
2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

2010:1183

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 23 § och i övrigt den 1 juli 2011.