Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Svensk författningssamling 2009:1024

t.o.m. SFS 2015:550
SFS nr: 2009:1024
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2009-10-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:550
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Formas särskilt
1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forskning såsom projektstöd, program, anställningar, stöd till yngre forskare och samfinansierad forskning,
2. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten, relevansen och nyttiggörandet för samhället även i ett internationellt perspektiv,
3. utreda och analysera vilka forskningsbehov som är angelägna i ett forsknings- och samhällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling,
4. beakta forskningsetiska frågor,
5. nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar utveckling i samhället,
6. ta initiativ till och stödja ämnesövergripande forskning,
7. främja och ta initiativ till nationellt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
8. medverka i och stimulera svenskt deltagande i forskningssamverkan inom Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling samt andra internationella forskningsprogram,
9. verka för att ett genusperspektiv får genomslag i forskningen,
10. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
11. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering, och
12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som finansieras av rådet.

Ledning

3 § Formas leds av en myndighetschef.

Organisation

4 § Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet ingå i en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Förordning (2013:424).

5 § Formas ska sträva efter en jämn könsfördelning i beredningsorganisationen.

Forskarrådet

6 § Inom Formas finns Forskarrådet som är ett särskilt beslutsorgan med uppgift att
1. besluta om hur Formas anslag ska fördelas i fråga om de uppgifter som anges i 2 § 1 och 2,
2. med beaktande av 2 §, fatta strategiska beslut om forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer som angetts av riksdagen och regeringen, och
3. besluta om riktlinjer för sin medelsfördelning.

7 § Forskarrådet består av en ordförande, myndighetschefen och elva andra ledamöter. Forskarrådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (2015:550).

8 § Forskarrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som rådet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Huvudsekreterare

9 § Inom Formas finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska bereda och föredra ärenden inför Forskarrådet.

Medelsfördelning

10 § Ett beslut av Forskarrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och bör förenas med villkor för medlens användning. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller kraven, får Forskarrådet besluta att medel inte längre ska betalas ut. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel. Förordning (2015:550).

11 § Myndighetschefen ska efter samråd med Forskarrådet och de myndigheter som förvaltar de medel som rådet fördelat, besluta
1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
3. om skyldighet för mottagaren att till Formas lämna en redogörelse för den verksamhet som medlen avser.

Ärendenas handläggning m.m.

12 § Forskarrådets ärenden avgörs efter föredragning.

13 § Forskarrådet är beslutsfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av stor vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2015:550).

14 § Om ett ärende är så brådskande att Forskarrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
1. genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna, eller
2. av ordföranden ensam, om ett förfarande enligt 1 inte är lämpligt eller hinns med.

Ett beslut i ett ärende som avgörs av ordföranden ensam ska anmälas nästa gång Forskarrådet sammanträder.

15 § Forskarrådet får besluta att ett enskilt ärende som inte behöver prövas av Forskarrådet ska avgöras av ordföranden, en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ.

Ansvar

16 § Forskarrådet ska redovisa sin verksamhet för myndighetschefen men är självständigt ansvarigt för de beslut som fattas enligt 6 §.

17 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Forskarrådet tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter.

Om det uppstår vakans för en ledamot som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot efter förslag av Forskarrådet. Förordning (2015:550).

20 § Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter förslag av Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1185).

Personalfrågor

21 § Inom Formas ska det finnas en personalansvarsnämnd.

22 § Formas ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

23 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Forskarrådets beslut enligt 10 § andra stycket får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2009:1024
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska upphöra att gälla.
2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot eller ersättare till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot eller ersättare i Forskarrådet till dess att ett nytt Forskarråd har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010. Förordning (2009:1276).