Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Svensk författningssamling 2001:526
t.o.m. SFS 2014:135
SFS nr: 2001:526
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2001-06-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:135
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen

1 § Myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin
verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska
målen.

Myndigheterna ska verka för att personer med
funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och
jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka
för att deras lokaler, verksamhet och information är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta
arbete ska konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning vara vägledande. Förordning (2014:135).

Planering och samråd

2 § Myndigheterna ska i arbetet med att göra myndigheternas
lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning genomföra inventeringar och
utarbeta handlingsplaner. Denna skyldighet gäller dock inte
om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till
verksamhetens art. Förordning (2014:135).

3 § Myndigheterna ska, när det finns anledning till det,
samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatser
enligt denna förordning ska utformas. Förordning (2014:135).