Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Svensk författningssamling 2001:100
t.o.m. SFS 2016:823
SFS nr: 2001:100
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2001-03-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:823
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter
till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som
ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av
bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens
innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något
annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2001:997).

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt
användning av symbolen för officiell statistik eller
beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol
eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 § Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på
ett sådant sätt att uppgiftslämnandet
1. blir så enkelt som möjligt,
2. står i proportion till användarnas behov, och
3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av
officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt
använda uppgifter ur befintliga register. Förordning (2013:946).

Näringsidkare

5 § Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna
uppgifter om
1. namn och person- eller organisationsnummer för den som
bedriver verksamheten,
2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken
samt vakanser,
5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor
och tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,
11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
15. miljöskyddskostnader. Förordning (2013:946).

5 a § Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller
trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de
uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken
lämna uppgifter om
1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och
arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av
fastighet där verksamheten bedrivs,
2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår
i verksamheten, och
3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan
verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om
namn och adress för den som bedriver verksamheten samt
uppgift om den areal som används i verksamheten. Förordning (2013:946).

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver
näringsverksamhet

5 b § Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte
bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. Förordning (2013:946).

Kommuner och landsting

5 c § Kommuner och landsting ska för den officiella
statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt
uppgifter om
1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för
räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för
innevarande år vid utgången av samma tertial,
4. kommun- och landstingsägda företag, och
5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad
verksamhet.

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken
dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och
kostnader, finansiella tillgångar och skulder,
balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa
årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

Kommunalförbund

5 d § Kommunalförbund ska för den officiella statistiken
lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7 och uppgifter från de
årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom
lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader,
finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter,
investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för
dessa. Förordning (2013:946).

6 § En statlig myndighet skall till statistikansvariga
myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av
officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt
och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. Förordning (2004:943).

Information

7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter
för den officiella statistiken från någon annan än en statlig
myndighet, ska den samtidigt lämna information om
1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
2. vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter
grundas på,
3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag
insamlandet sker,
4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder
uppgiftslämnaren,
5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på
uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget,
såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få
rättelse, och
8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte
fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa
om det. Förordning (2013:946).

Behandling av personuppgifter m.m.

8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana
personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den
officiella statistiken.

9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell
statistik får även behandlas för framställning av annan
statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om
ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål
för vilket uppgifterna samlades in.

10 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för
framställning av statistik skall vara organiserad så att den är
avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 § Har upphävts genom förordning (2001:997).

Gallring

12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter
enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella
statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring
enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997).

/Rubriken upphör att gälla U:2016-09-01/

Tillgänglighet

/Rubriken träder i kraft I:2016-09-01/

Kvalitet och tillgängliggörande

13 § De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och
kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska
också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik
allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt
nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska
tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek,
statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan
avgift. Förordning (2013:946).

13 a §/Träder i kraft I:2016-09-01/ De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning (2016:823).

14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad
efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

15 § En statistikansvarig myndighet får inom sitt
verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av
bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5-5 d §§ denna
förordning. Förordning (2013:946).

16 §/Upphör att gälla U:2016-09-01/ Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer
av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av
bestämmelserna
1. i 13 § första stycket, och
2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra
övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2013:946).

16 §/Träder i kraft I:2016-09-01/ Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna
1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2016:823).


Övergångsbestämmelser

2001:100
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom
förordningen upphävs

a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och
fastighetsprisstatistiken,
b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på
jordbrukets område,
c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för
officiell statistik.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid
tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd
av 5 § den nya förordningen.
3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av
datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas
till och med den 30 september 2001.

2001:997
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §,
offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta
publikationer till den 1 januari 2003.

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för
respektive område

Officiell statistik           Ansvarig myndighet
ARBETSMARKNAD
Löner och arbetskostnader        Medlingsinstitutet
Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider               Statistiska centralbyrån
                    (SCB)
Lönesummor               SCB
Arbetskraftsundersökningar       SCB
Vakanser och arbetslöshet        SCB
Arbetsmiljö               Arbetsmiljöverket
Arbetsskador              Arbetsmiljöverket
Sjuklöner                SCB
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet,
Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas
som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i
fackförening.

BEFOLKNING
Befolkningens storlek och förändringar SCB

Befolkningens sammansättning      SCB
Befolkningsframskrivningar       SCB
Invandring och asylsökande       SCB
BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE
Bostadsbyggande och ombyggnad      SCB
Bygglovsstatistik för bostäder och   SCB
lokaler
Byggnadskostnader            SCB
Intäkter, kostnader och outhyrt i    SCB
flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter       SCB
Fastighetspriser och lagfarter     SCB
Fastighetstaxeringar          SCB
DEMOKRATI

Allmänna val              SCB
Partisympatier             SCB
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Allmänna val och
Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som
avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt
till behandlingen, och medlemskap i fackförening.

ENERGI

Tillförsel och användning av energi   Statens energimyndighet
Energibalanser             Statens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdet   Statens energimyndighet
FINANSMARKNAD
Finansräkenskaper            Finansinspektionen
Aktieägarstatistik           Finansinspektionen
Finansiella företag utom försäkring   Finansinspektionen
Försäkring               Finansinspektionen
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER
Inrikeshandel              SCB
Utrikeshandel              SCB
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomar           Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård           Socialstyrelsen
Dödsorsaker               Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och
Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas
som avser enskilda personers hälsotillstånd.

HUSHÅLLENS EKONOMI

Inkomster och inkomstfördelning     SCB
Hushållens utgifter           SCB
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Inkomster och
inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter
enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med
enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och
trossamfund.

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

Jordbrukets struktur          Statens jordbruksverk
Jordbrukets produktion         Statens jordbruksverk
Sysselsättning i jordbruket       Statens jordbruksverk
Jordbrukets ekonomi           Statens jordbruksverk
Prisutveckling i jordbruket       Statens jordbruksverk
Djurhälsa                Statens jordbruksverk
Vattenbruk               Statens jordbruksverk
Produktion i skogsbruket        Skogsstyrelsen
Sysselsättning i skogsbruket      Skogsstyrelsen
Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogsstyrelsen
Skogarnas tillstånd och förändring   Sveriges
                    lantbruksuniversitet
Fiske                  Havs- och vattenmyndigheten
KULTUR OCH FRITID
Bibliotek                Kungl. biblioteket
Kulturmiljövård             Myndigheten för kulturanalys
Museer                 Myndigheten för kulturanalys
Studieförbund              Myndigheten för kulturanalys
Samhällets kulturutgifter        Myndigheten för kulturanalys
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Levnadsförhållanden           SCB
Jämställdhet              SCB
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda
personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

MILJÖ

Utsläpp                 Naturvårdsverket
Avfall                 Naturvårdsverket
Miljötillstånd             Naturvårdsverket
Miljöbalkens tillämpning        Naturvårdsverket
Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen
Miljöekonomi och hållbar utveckling   SCB
Gödselmedel och kalk          SCB
Markanvändning             SCB
Vattenanvändning            SCB
Havs- och vattenmiljö          Havs- och
                    vattenmyndigheten
NATIONALRÄKENSKAPER
Nationalräkenskaper           SCB
NÄRINGSVERKSAMHET
Nystartade företag           Myndigheten för tillväxtpolitiska
                    utvärderingar och analyser
Internationella företag         Myndigheten för tillväxtpolitiska
                    utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord     Myndigheten för tillväxtpolitiska
                    utvärderingar och analyser
Näringslivets struktur         SCB
Industriproduktionens utveckling    SCB
Industrins kapacitetsutnyttjande    SCB
Industrins lager            SCB
Industrins leveranser och order     SCB
Näringslivets investeringar       SCB
Inkvartering              Tillväxtverket
OFFENTLIG EKONOMI
Finanser för den kommunala sektorn   SCB
Statlig upplåning och statsskuld    Riksgäldskontoret
Beskattning               SCB
Utfallet av statsbudgeten        Ekonomistyrningsverket
PRISER OCH KONSUMTION
Konsumentprisindex           SCB
Prisindex i producent- och importled  SCB
Köpkraftspariteter           SCB
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex SCB
för byggnader
Hushållens inköpsplaner         Konjunkturinstitutet
RÄTTSVÄSENDE
Brott                  Brottsförebyggande rådet
För brott lagförda personer       Brottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhet         Domstolsverket
Kriminalvård              Brottsförebyggande rådet
Återfall i brott            Brottsförebyggande rådet
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda
personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter
enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och
straffprocessuella tvångsmedel.

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.

Stöd till barnfamiljer         Försäkringskassan
Stöd vid sjukdom och handikapp     Försäkringskassan
Stöd vid ålderdom            Pensionsmyndigheten
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer,
Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda
personers hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST

Individ- och familjeomsorg           Socialstyrelsen
Äldre- och handikappomsorg           Socialstyrelsen
Stöd och service till funktionshindrade     Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om
att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med
ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt
enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med
stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser
utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda
personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till
funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som
avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband
med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER

Vägtrafik                Trafikanalys
Bantrafik                Trafikanalys
Sjöfart                 Trafikanalys
Luftfart                Trafikanalys
Postverksamhet             Trafikanalys
Televerksamhet             Trafikanalys
Kommunikationsvanor           Trafikanalys
Kollektivtrafik och           Trafikanalys
samhällsbetalda resor

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över trafikolyckor inom området
Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser
brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.

UTBILDNING OCH FORSKNING

Skolväsende och barnomsorg       Statens skolverk
Högskoleväsende             Universitetskanslersämbetet
Studiestöd               Centrala studiestödsnämnden
Forskning                SCB
Befolkningens utbildning        SCB
Förordning (2013:946).