Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service

Svensk författningssamling 2000:284
t.o.m. SFS 2016:126
SFS nr: 2000:284
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L
Utfärdad: 2000-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:126
Övrig text: Rättelseblad 2003:591 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

Syfte och allmänna förutsättningar för stöd till kommersiell
service

1 § För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel, stöd lämnas enligt denna förordning.

Stöd till kommersiell service ska bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken. Förordning (2011:1205).

2 § Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn
till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter
för att den åtgärd som stödet avser skall kunna genomföras.

3 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2011:1205).

Stödmottagare

4 § Stöd får lämnas till
1. kommuner,
2. näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel,
3. näringsidkare med försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl, och
4. näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar
dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:1205).

Områden för stöd

5 § Stöd får lämnas i områden där servicen är gles.

Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd får lämnas. Förordning (2011:1205).

Allmänna villkor för stöd

6 § Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat
varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan
bedömas.

7 § Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

8 § Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall
kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och
drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska
och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd kan i vissa fall
lämnas även till fackhandelsservice.

Stödformer

9 § Stöd till kommersiell service lämnas som investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Förordnning (2016:126).

Statligt stöd och registerskyldighet

9 a § Investeringsbidrag, investeringslån och servicebidrag får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilt driftstöd får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordnning (2016:126).

9 b § Länsstyrelsen ska i beslut om stöd lämna stödmottagaren de uppgifter som följer av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012. Förordnning (2016:126).

9 c § Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012. Förordnning (2016:126).

Ändamål för vilka investeringsbidrag och investeringslån får
lämnas

10 § Stöd till kommersiell service får lämnas som
investeringsbidrag och investeringslån för
1. anskaffning eller ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten och för inredning eller annan utrustning av sådana lokaler,
2. anskaffning eller ombyggnad eller större reparation av
utrustning som behövs för sådan försäljning och leverans som avses i 4 § 4,
3. kompetenshöjande insatser för näringsidkare och anställda inom dagligvaruhandeln och drivmedelsbranschen, och
4. kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets lönsamhet. Förordning (2011:1205).

Investeringsbidrag

11 § Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst 50 procent av de utgifter som har godkänts för investering som avses i 10 § 1-3.

Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst 85 procent av godkända utgifter för
1. investeringar som avses i 10 § 4,
2. större investeringar som avses i 10 § 1 och som gäller ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner eller som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med grundläggande servicefunktioner,
3. kostnader för samlokalisering av försäljningsställen som avses i 4 § 2 och 3 inbördes eller med annat detaljhandels- eller tjänsteföretag,
4. investeringar som genomförs för att uppfylla krav som har ålagts verksamheten genom föreskrifter i lag eller förordning, och
5. andra investeringar som avses i 10 § 1-3, om det finns särskilda skäl.

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om sådana investeringar som avses i andra stycket 4. Förordning (2011:1205).

12 § Om investeringsbidrag och investeringslån lämnas för samma
investering får det totala stödet inte överstiga
1. två tredjedelar av de godkända utgifterna för investeringar
som avses i 11 § första stycket, eller
2. ett belopp som motsvarar 85 procent av de godkända
utgifterna för investeringar som avses i 11 § andra stycket. Förordning (2005:530).

Investeringslån

13 § Stöd till kommersiell service kan lämnas som
investeringslån för
1. lån som tas upp för ändamål som anges i 10 §, och
2. lån eller annan kredit för anskaffning av varulager. Förordning (2005:530).

14 § Investeringslån i samband med en investering får lämnas
endast om upplåning inte bedöms kunna ske på den allmänna
kreditmarknaden. Förordning (2005:530).

15 § På ett investeringslån skall ränta betalas från dagen för
utbetalning till låntagaren efter den räntesats som fastställs
som referensränta för Sverige av Europeiska gemenskapernas
kommission. Om ränta eller avbetalning inte betalas på
förfallodagen, skall på den förfallna låneskulden en fyra
procentenheter högre ränta tas ut till dess att det förfallna
lånebeloppet har betalats.

Länsstyrelsen får i undantagsfall medge låntagaren anstånd med
räntebetalningen under sammanlagt längst fem år av lånets
löptid. Upplupen ränta läggs till lånebeloppet. Förordning (2005:530).

16 § Ett investeringslån som lämnas i samband med en
investering skall återbetalas inom viss tid som anpassas i
huvudsak efter den ekonomiska livslängden på de tillgångar som
skall anskaffas med lånemedlen. Lånet skall återbetalas enligt
en plan som fastställs av länsstyrelsen genom lika stora
avbetalningar under högst 20 år.

Länsstyrelsen får medge anstånd med avbetalning under
sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Förordning (2005:530).

Servicebidrag

17 § Stöd till kommersiell service kan lämnas som servicebidrag
till näringsidkare som anges i 4 § 2-4.

Bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra
åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

18 § Bidrag får lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Frågan om huruvida bidrag kan lämnas ska prövas särskilt för varje år.

Bidrag får lämnas för sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under en längre tid.

Om särskilt driftstöd enligt 21 a § lämnas ska driftstödet räknas av från det högsta belopp som får lämnas enligt första stycket. Förordnning (2016:126).

Hemsändningsbidrag

19 § Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner för att bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.

Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader.

Bidrag enligt första stycket lämnas för kommunens kostnader antingen för hemsändning av dagligvaror eller för anordnande av särskilda inköpsturer till en närliggande butik. Förordnning (2016:126).

20 § Hemsändningsbidrag enligt 19 § får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordnning (2016:126).

21 § Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.

Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden

21 a § Särskilt driftstöd får lämnas till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som
1. är beläget mer än 15 kilometer från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse,
2. har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
3. har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst 11 miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Om det finns särskilda skäl för det, får särskilt driftstöd lämnas till ett försäljningsställe trots att det inte uppfyller förutsättningarna enligt första stycket 1 och 3. Förordnning (2016:126).

21 b § Vid en bedömning av ansökningar om särskilt driftstöd enligt 21 a § ska försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service än försäljning av dagligvaror prioriteras. Förordnning (2016:126).

21 c § Särskilt driftstöd enligt 21 a § får lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe.

Frågan om stöd ska prövas för varje år. Förordnning (2016:126).

21 d § Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Länsstyrelsen ska i stödbeslutet ange de närmare villkoren för tjänsten. Dessa ska innefatta åtminstone vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet. Förordnning (2016:126).

Förfarandet i ärenden om stöd till kommersiell service

Ansökan

22 § Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. Förordnning (2016:126).

23 § Stöd får inte lämnas till en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett
sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda
skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om
stöd.

23 a § En ansökan om investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag och särskilt driftstöd får endast beviljas ett företag som lämnat en skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Förordnning (2016:126).

Säkerhet för investeringsbidrag och investeringslån

24 § För investeringsbidrag och investeringslån skall ställas
den säkerhet som behövs med hänsyn till stödets storlek,
mottagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk
rörelsefrihet samt till övriga omständigheter. Förordning (2005:530).

Tillsyn och uppföljning

25 § Beslut om stöd skall, förutom de särskilda villkor som
gäller för stödformen, innehålla föreskrifter och villkor som
kan behövas för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

26 § Länsstyrelsen skall svara för uppföljningen av stödärendet
och utöva tillsyn över att stödet utnyttjas för det avsedda
ändamålet och i överensstämmelse med de föreskrifter och
villkor som gäller för stödet.

27 § För uppföljningen av stödärenden skall det finnas rutiner
som är anpassade för stödformen och som medger en flexibel
tillämpning med utgångspunkt från stödbeloppets storlek.

28 § I uppföljningsärenden skall länsstyrelsen samråda med
kronofogdemyndigheten och andra berörda organ, om inte tidsskäl
eller frågans art föranleder annat.

29 § Om det uppstår en påtaglig risk för att syftet med stödet
inte kommer att kunna uppnås eller om risken ökar avsevärt för
staten som långivare jämfört med förhållandena vid tidpunkten
för beslutet om stöd, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder som
motiveras av stödets ändamål och statens intressen som
fordringsägare.

30 § Länsstyrelsen får anta ackordsförslag eller på annat sätt
efterskänka statens anspråk på grund av investeringsbidrag och
investeringslån.

Om stödmottagaren har beviljats statligt stöd av någon annan än
länsstyrelsen skall länsstyrelsen därvid samråda med den
myndighet som har beviljat stödet. Förordning (2005:530).

31 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt mot stödmottagaren.

32 § Innan länsstyrelsen beslutar om stöd till kommersiell service ska myndigheten höra berörda kommuner. Länsstyrelsen ska också höra berörda lokala organisationer i den omfattning som behövs. Om ärendet gäller en fråga av principiell vikt, ska
länsstyrelsen höra Tillväxtverket. Förordning (2011:1205).

Utbetalning av stöd

32 a § Länsstyrelsen ska besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut vid ett förhållande som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 eller 7. Förordnning (2016:126).

Återkrav och uppsägning

33 § Ett investeringslån får sägas upp till omedelbar betalning
om
1. det kommer fram att beslutet har grundats på oriktiga eller
vilseledande uppgifter från stödmottagaren,
2. stödmottagaren utan medgivande använder stödet för något
annat ändamål än det beviljats för,
3. stödmottagaren försummar att betala föreskriven ränta eller
amortering,
4. ställd säkerhet väsentligt försämras,
5. det sker en väsentlig ändring i äganderätten eller av
ledningen av den verksamhet för vilken stödet har beviljats,
6. stödmottagaren i övrigt bryter mot villkor eller
föreskrifter som gäller för stödet, eller
7. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med
hänsyn till stödets syfte uppenbarligen inte längre bör få
behålla det.

Beslut om investeringslån skall innehålla upplysningar om
bestämmelserna i första stycket. Förordning (2005:530).

34 § Hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd kan krävas åter vid förhållanden som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 och 7.

Beslut om sådana bidrag ska innehålla upplysningar om bestämmelserna i första stycket. Förordnning (2016:126).

35 § Investeringsbidrag kan av länsstyrelsen krävas åter helt
eller delvis inom tio år från den dag bidraget helt utbetalats,
om
1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller
2. bidraget utan tillstånd har använts för något annat ändamål
än som avsetts.

36 § Ett investeringsbidrag eller en del av det kan av
länsstyrelsen krävas åter under en tid av fem år från den dag
bidragets storlek har bestämts slutligt, om
1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om
bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för
att syftet skall uppnås,
2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i
rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor
eller föreskrifter som gäller för bidraget,
4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren
med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre
bör få behålla det.

37 § Möjligheten till återkrav enligt 36 § upphör successivt
under femårsperioden på så sätt att den del av
investeringsbidraget som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga
bidragsbeloppet. Länsstyrelsen får när bidraget beviljas
samtidigt besluta att minskningen skall ske på annat sätt om
det finns särskilda skäl för det.

38 § Minskningen enligt 37 § av den del av bidragsbeloppet som
kan krävas åter sker årligen, om inte länsstyrelsen beslutar
att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras,
kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas åter
helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges
i beslutet.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att länsstyrelsen fått kännedom om förhållanden som
kan föranleda att minskning skall vägras.

39 § Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring
i äganderätten till den rörelse för vilken investeringsbidraget
har beviljats, skall länsstyrelsen ompröva bidragsfrågan. Länsstyrelsen kan därvid
1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren, om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas
genom ändringen,
2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid
tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 36-38 §§ till
ett lån med villkor som anges i beslutet, eller
3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan
återkrävas.

40 § Beslut om investeringsbidrag skall innehålla upplysningar
om bestämmelserna i 35-39 §§.

Överklagande

41 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas. Förordnning (2016:126).

Ytterligare föreskrifter

42 § Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2009:156).


Övergångsbestämmelser

2000:284
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.
2. Den upphävda förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och
stöd till kommersiell service gäller dock fortfarande för
ansökningar som kommit in till länsstyrelsen eller det
regionala självstyrelseorganet före den 1 juni 2000.