Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

Svensk författningssamling 1996:1598
t.o.m. SFS 2010:2013
SFS nr: 1996:1598
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1996-12-20
Omtryck: SFS 1999:1347
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:2013
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Vem som ska få statsbidrag

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till regionala och lokala kulturinstitutioner i de län som inte omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statsbidrag får ges till
1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive länsmusikverksamhet,
2. regionala museer,
3. länsbibliotek,
4. verksamhet med länskonstnärer,
5. regionala konsulenter för mångkultur,
6. regionala arkivinstitutioner, och
7. regionala resurscentrum för film och video.

Statsbidrag lämnas till regionala och lokala institutioner som regeringen har förklarat berättigade till sådant stöd. Förordning (2010:2013).

2 § Statsbidrag lämnas endast till regionala och lokala
institutioner som också får bidrag från ett landsting, en
kommun eller någon annan huvudman. Statsbidrag till verksamhet
med länskonstnärer och till regionala resurscentrum för film
och video lämnas endast om bidrag från ett landsting, en kommun
eller någon annan huvudman uppgår till minst motsvarande det
statliga stödbeloppet. Förordning (2005:1147).

Ändamålet med statsbidraget

3 § Statsbidraget till teater-, dans- och musikinstitutioner
skall syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög
kvalitet.

4 § Statsbidraget till regionala museer skall syfta till att
stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och
förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling
samt om samhället och miljön i övrigt. Bidraget skall ge
museerna möjlighet att ta det ansvar för kulturmiljöarbetet som
vilar på dem.

5 § Statsbidraget till länsbibliotek syftar till att ge varje
medborgare en god tillgång till böcker och information genom
att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande
medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt
specialtjänster. Förordning (1997:1207).

6 § Statsbidraget till verksamhet med länskonstnärer skall
syfta till att sprida, stimulera och öka kunskapen om konst och
kultur, framför allt bland barn och ungdom, och att höja
kvaliteten inom amatörkulturen.

6 a § Statsbidraget till regionala konsulenter för mångkultur
skall syfta till att stimulera en utveckling som tar till vara
det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer. Förordning (2001:1053).

7 § Statsbidraget till regionala arkivinstitutioner skall
syfta till att främja regional arkivverksamhet och att bättre
integrera arkivområdet i den regionala kulturpolitiken.

8 § Statsbidraget till regionala resurscentrum för film och
video skall syfta till att främja regional och lokal
filmverksamhet, framför allt med och för barn och ungdom. Förordning (2005:1147).

Bidragets storlek

9 § Statsbidrag lämnas i form av stödenheter. Förordning (2005:1147).

10 § Regeringen fastställer årligen en stödenhets storlek. Fördordning (2005:1147).

11 § Statsbidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för
verksamheten, exklusive lokalkostnader. Vid bestämmande av
bidrag till länsmusikverksamhet får dock lokalkostnader räknas
in. Förordning (2005:1147).

Utvecklingsbidrag

12 § Till teater-, dans- och musikinstitutioner, regionala
museer och länsbibliotek får särskilda utvecklingsbidrag lämnas
under högst tre år. Förordning (2005:1147).

13 § Utvecklingsbidrag till teater-, dans- och
musikinstitutioner skall ges för arbete med att nå nya
publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över
konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella
konstutövare och amatörer. Förordning (2005:1147).

14 § Utvecklingsbidrag till regionala museer skall ges för
arbete med att nå nya publikgrupper och att granska museernas
samlingar. Förordning (2005:1147).

15 § Utvecklingsbidrag till länsbibliotek skall ges för arbete
med att utveckla den regionala biblioteksverksamheten. Förordning (2005:1147).

Ansökan

16 § Ansökan om statsbidrag ska göras hos Statens kulturråd. För statsbidrag till regionala arkivinstitutioner ska dock ansökan göras hos Riksarkivet.

För statsbidrag till regionala resurscentrum för film och video ska ansökan göras hos Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Ansökan ska lämnas vid den tidpunkt som fastställs av Statens kulturråd, Riksarkivet respektive Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordning (2010:2013).

17 § Ansökan om statsbidrag skall innehålla en verksamhetsplan. Till ansökan skall även bifogas ett yttrande från det
landsting, den kommun eller annan huvudman som avser att lämna
bidrag till kulturverksamheten. Förordning (2005:1147).

Fördelningen

18 § Riksarkivet ska fördela stödet till regionala arkivinstitutioner.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska fördela stödet till regionala resurscentrum för film och video.

Statens kulturråd ska fördela stödet mellan övriga stödberättigade kulturinstitutioner, men när det gäller de regionala museerna ska beslut om fördelning fattas efter samråd med Riksantikvarieämbetet. Förordning (2010:2013).

19 § Statens kulturråd, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska i sina beslut om fördelning av stöd ange villkoren för stödet. Förordning (2010:2013).

20 § Har upphävts genom förordning (2009:736).

Avrapportering

21 § Kulturinstitutionerna ska årligen rapportera till Statens kulturråd hur de har använt de statliga medlen.

Regionala arkivinstitutioner ska årligen rapportera till Riksarkivet.

Regionala resurscentrum för film och video ska årligen rapportera till Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur de har använt de statliga medlen. Förordning (2010:2013).

Återbetalning

22 § Upphör en kulturinstitution med verksamhet som den fått statsbidrag för enligt denna förordning och har den inte helt förbrukat statsbidraget, ska den betala tillbaka den del av stödet som återstår och göra det på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

I fråga om regionala arkivinstitutioner bestämmer Riksarkivet om återbetalning av statsbidraget. I fråga om regionala resurscentrum för film och video bestämmer Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Om verksamhet med länsbibliotek läggs ned, beslutar Statens kulturråd om huruvida litteratur och annat material som det lämnats statsbidrag för ska föras över till något annat bibliotek. Förordning (2010:2013).

Bemyndigande

23 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning får meddelas av Statens kulturråd efter samråd med
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska
Filminstitutet. Förordning (2005:1147).

Överklagande

24 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1147).


Övergångsbestämmelser

1996:1598

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 då
förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och
musikinstitutioner och förordningen (1977:547) om statsbidrag
till regionala museer skall upphöra att gälla.

1997:1207

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Föreskrifterna i 11, 12 och 19 §§ förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet skall tillämpas på
länsmusikverksamhet från och med den 1 januari 2000.

2010:2013
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.