Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Svensk författningssamling 1994:1716
t.o.m. SFS 2016:826
SFS nr: 1994:1716
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L
Utfärdad: 1994-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:826
Övrig text: Rättelseblad 2016:250 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om
1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom
Sveriges ekonomiska zon,
2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska
zon,
3. marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
och
4. stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.

I förordningen ges föreskrifter som behövs för att EU:s
gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige. Förordning (2014:1061).


2 kap. Fisket och vattenbruket

1 § I detta kapitel finns föreskrifter om fisket och
vattenbruket.

Detta kapitel ska inte tillämpas i den utsträckning det
strider mot särskilda föreskrifter i 2 a kap. om
Torneälvens fiskeområde.

Detta kapitel ska inte heller tillämpas i den utsträckning
det strider mot bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845) eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av den förordningen. Förordningen (2010:1114).

Rätten till fiske

2 § Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att sätta ut eller
sträcka ut fasta redskap.

Tillstånd får endast beviljas fiskare som bedriver yrkesmässigt
fiske, om inte annat följer av 11 § fiskelagen (1993:787) eller
särskilda skäl föranleder annat.

3 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
utländska medborgares rätt till fiske i Sveriges
territorialhav och i Sveriges ekonomiska zon enligt 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) om sådan rätt följer av
internationella överenskommelser. Förordning (2014:1061).

4 § Sådant tillstånd till fiske för utländska medborgare som
avses i 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) och som
avser annat fiske än yrkesmässigt fiske meddelas av
länsstyrelsen.

Att fisk som fångats i havet med stöd av sådant tillstånd som
avses i första stycket inte får säljas framgår av artikel 55 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och
upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006. Tillstånd kan även i annat
fall förenas med villkor att fisken inte får säljas. Förordning (2014:1061).

Föreskrifter för fisket

5 § Det är förbjudet att fiska mal, flodpärlmussla och sådana
arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande
blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N. Förordning (2007:956).

6 § Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra
bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen
eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med
ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet. Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med
andra redskap.

Hummer eller krabba får inte fångas vid dykning.

I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och
vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N eller F är
det förbjudet att för fiske använda medel eller metoder som
inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen
av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Förordning (2007:956).

7 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar
1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.

I fråga om fiske i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första definitiva vandringshindret, får föreskrifter enligt första stycket meddelas endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om tillstånd för fiske av en viss art, inom ett visst område, med ett visst fiskefartyg eller med användning av vissa redskap eller fiskemetoder.

Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som avser skyldighet att ta ombord och föra i land fisk som har fångats, förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskets bedrivande som avser fördelning av fiskemöjligheter enligt artikel 16.6 och 16.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG. Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter om hur sådana fiskemöjligheter får överlåtas av en fiskelicensinnehavare till en annan under det år eller den förvaltningsperiod då fiskemöjligheterna får användas. Förordning (2016:250).

8 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
att kräftfiske på allmänt vatten i Vänern, Vättern, Hjälmaren
och Storsjön i Jämtland får bedrivas endast efter tillstånd av
myndigheten eller av länsstyrelsen. Tillstånd ska i första
hand lämnas den som ägnar sig åt yrkesmässigt fiske. Förordning (2011:646).

Producentorganisationers behandling av personuppgifter och
direktåtkomst

8 a § En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket
enligt 3 kap. 2 § får behandla personuppgifter som avses i 8 b § i syfte att förmedla överlåtelser mellan fiskare av
sådana fiskemöjligheter som avses i 7 § femte stycket. Uppgifterna får bara behandlas om den registrerade har lämnat
sitt samtycke till behandlingen. Förordning (2014:1427).

8 b § En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket
enligt 3 kap. 2 § är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av sådana personuppgifter som lämnats ut från Havs- och
vattenmyndighetens databas till producentorganisationen. Förordning (2014:1427).

8 c § En producentorganisation som erkänts enligt 3 kap. 2 § får ha direktåtkomst till uppgifter i Havs- och
vattenmyndighetens databas om sådana fiskemöjligheter som
avses i 7 § femte stycket och om fångster som rapporterats
enligt artikel 14, 15 eller 28 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Direktåtkomst får bara avse uppgifter som den
registrerade har samtyckt till utlämnande av. Förordning (2015:408).

Kräftpest

9 § Det är förbjudet
1. att utan föregående desinfektering använda redskap för kräftfiske
i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat
vatten,
2. att förvara eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten
än det där de fångats, och
3. att i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från
ett annat vatten har förvarats.

10 § För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen
besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat eller
vara skyddsområde för flodkräfta.

Ett beslut om skyddsområde ska vara grundat på en
förvaltningsplan för flodkräfta som länsstyrelsen upprättat
och Havs- och vattenmyndigheten godkänt. Förordning (2012:110).

11 § Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det
förbjudet att
1. fånga kräftor,
2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den
fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har
använts i ett vatten inom ett område som har förklarats
kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö
eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur
området utan föregående desinfektering.

Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det
förbjudet att
1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som
inte härrör från området,
2. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den
fångats,
3. utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar,
maskiner eller andra föremål som har använts i vatten utanför
området,
4. utplantera signalkräfta.

Länsstyrelsen får föreskriva sådana undantag från
bestämmelserna i första till tredje styckena som inte ökar
risken för smittspridning eller som behövs av vetenskapliga
skäl. Förordning (2005:462).

Hänsyn till naturvården

12 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
vilken hänsyn som vid fiske ska tas till naturvårdens
intressen.

I ärenden enligt fiskelagen (1993:787) får Havs- och
vattenmyndigheten eller länsstyrelsen besluta att det ska
göras en analys av vilken inverkan en fiskemetod eller
utsättande av en fiskart har på miljön. Naturvårdsverket ska
ges tillfälle att yttra sig över en sådan analys.

Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen får besluta
att den som ska använda metoden eller sätta ut fiskarten ska
göra och bekosta analysen. När en analys görs av någon av
myndigheterna, får denna besluta att den som ska använda den
nya metoden eller sätta ut fisken ska betala en avgift som
helt eller delvis motsvarar kostnaderna för analysen. Vid
bedömningen av om den enskilde ska svara för kostnaderna för
analysen ska hänsyn tas till omfattningen av dennes
verksamhet. Förordning (2011:646).

13 § Har upphävts genom förordning (2014:1061).

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

14 § Märkning av redskap som används vid fiske och märkning av
fisksump ska utföras så att det framgår av märkningen vem som
använder redskapet eller sumpen, om användaren av redskapet är
yrkesfiskare eller fritidsfiskare och om användaren fiskar med
enskild fiskerätt.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela ytterligare
föreskrifter om sådan märkning. Förordning (2011:646).

15 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
utmärkning av fiskeredskap. Innan myndigheten meddelar sådana
föreskrifter ska den höra Jordbruksverket och Sjöfartsverket. Förordning (2011:646).

15 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utmärkning
av vattenbruksanläggningar. Innan verket meddelar sådana
föreskrifter ska det höra Havs- och vattenmyndigheten och
Sjöfartsverket. Förordning (2011:646).

Utplantering av fisk m.m.

16 § För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett
vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en
fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får
förenas med villkor.

Tillstånd till fiskodling får meddelas för viss tid.

Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar
som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning
av smittsamma sjukdomar.

Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende om
vattenverksamhet enligt miljöbalken eller motsvarande äldre
bestämmelser är ålagd att vidta en åtgärd som kräver tillstånd
enligt första stycket, skall tillståndsprövningen endast
omfatta de villkor som behövs för att förebygga spridning av
smittsamma sjukdomar.

Bestämmelser om att en särskild tillståndsprövning krävs i
vissa fall finns i 7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken. Förordning (2001:452).

17 § Länsstyrelsen får helt eller delvis återkalla ett
tillstånd att bedriva fiskodling
1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen
genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet,
2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten
inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,
3. om det genom verksamheten har uppkommit någon olägenhet av
väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten
tilläts,
4. om verksamheten medför avsevärd risk för skyddsvärda
fiskbestånd,
5. om tillståndet inte har utnyttjats under en längre tid och
det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas,
6. om verksamheten slutligt har upphört,
7. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd, eller
8. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till
följd av EU-medlemskapet. Förordning (2006:197).

17 a § Länsstyrelsen får ändra eller upphäva villkor eller
andra bestämmelser eller meddela nya sådana i ett tillstånd att
bedriva fiskodling
1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen
genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna
uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,
2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten
inte har följts,
3. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon
betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
4. om en från smittskyddssynpunkt väsentlig förbättring kan
uppnås med användning av någon ny odlingsteknik, eller
5. för att förbättra en anläggnings rymningssäkerhet.

Villkor eller bestämmelser enligt första stycket får inte vara
så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller
att den avsevärt försvåras. Förordning (2006:197).

17 b § Lax eller öring som har sina uppväxtområden i havet
eller i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i
Jämtland får sättas ut endast om den är märkt genom att dess
fettfena är bortklippt. Förordning (2006:197).

18 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
fiskodling, flyttning av fisk mellan fiskodlingar och slakt av
odlad fisk. Innan verket meddelar föreskrifter som rör frågor
om påverkan på miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket
höra Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2011:646).

18 a § Havs- och vattenmyndigheten får meddela
1. föreskrifter om undantag från 17 b § som det finns
vetenskapliga eller andra särskilda skäl för, och
2. ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av
fisk i andra fall än de som avses i 18 §.

Innan myndigheten med stöd av första stycket 2 meddelar
föreskrifter som rör frågor om fiskhälsa ska myndigheten höra
Jordbruksverket. Förordning (2011:646).

Yrkesfiskelicens och fartygstillstånd

Fiskelicens och personlig fiskelicens

19 § Frågor om fiskelicens och personlig fiskelicens prövas
av Havs- och vattenmyndigheten.

Vid prövningen av om fisket har sådan anknytning till svensk
fiskerinäring som avses i 30 § fiskelagen (1993:787) ska
myndigheten särskilt ta hänsyn till om
1. värdet av den fångst som sökanden under ett kalenderår
landar i Sverige uppgår till minst hälften av dennes totala
fångst,
2. minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en
svensk hamn,
3. minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta
här i landet, eller
4. sökanden har ett fast driftställe i Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin prövning ta hänsyn
till också andra omständigheter som sökanden åberopar till
stöd för att fisket är anknutet till svensk fiskerinäring.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
kravet i 30 § fiskelagen (1993:787) på att fiskekapacitet ska
föras ut ur den svenska fiskeflottan. Förordning (2014:1061).

19 a § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter
om vilka särskilda villkor som ska vara uppfyllda för att en
ny licens ska kunna utfärdas efter återkallelse. Förordning (2014:1061).

20 § Havs- och vattenmyndigheten ska pröva ansökningar om
tillstånd att från ett svenskt fartyg fiska i en utländsk
ekonomisk zon eller fiskezon. Endast ansökningar från den som
har fiskelicens får godkännas. Förordning (2014:1061).

Dispenser

21 § Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och 6 §§ samt 9 a § första stycket fiskelagen (1993:787) om
det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prövas frågan i stället
av länsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten får i enskilda fall besluta om
undantag från 9 a § första stycket andra och tredje
meningarna fiskelagen när det gäller fiske med burar efter
skaldjur i fritidsfiskebaserad fisketurismverksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller
i det enskilda fallet besluta om undantag från 2, 4-6 §§, 11 § första och andra styckena och 16 §, om fisket bedrivs på
uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till
fiske av vetenskapliga skäl enligt EU-förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken. Förordning (2014:1061).

22 § I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur
och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, får
undantag från bestämmelserna i 5 § denna förordning föreskrivas
eller medges endast om de förutsättningar som anges i 14 § artskyddsförordningen är uppfyllda.

I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och
vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen har markerats med N eller F, får undantag
från bestämmelserna i 6 § denna förordning föreskrivas eller
medges endast om de förutsättningar som anges i 14 § artskyddsförordningen är uppfyllda. Förordning (2007:956).


2 a kap. Särskilda föreskrifter om fisket i Torneälvens
fiskeområde

1 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i
Torneälvens fiskeområde. Koordinaterna för de
brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet anges i bilaga 2. Förordningen (2010:1114).

1 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde. Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet anges i bilaga 3. Förordning (2016:826).

Fredningszoner

2 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Fredningszonerna inom Torneälvens fiskeområde utgörs
av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda
sidorna från de räta linjer, som anges med koordinater i
bilaga 2.

Allt slags fiske med småryssjor, redskap försedda med
botten samt kroknät och andra redskap för fångst av lax
eller öring är förbjudet i den del av havet som avgränsas
av älvmynningen och en linje dragen från södra stranden av
Salmenlahtis mynning via de södra uddarna av Kraaseli och
Tirro, över Sellö nordvästra spets till Pirkkiö nordvästra
udde. Förordningen (2010:1114).

2 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Fredningszonerna inom Torneälvens fiskeområde utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från de räta linjer som anges med koordinater i bilaga 3.

Allt slags fiske med småryssjor, redskap försedda med botten samt kroknät och andra redskap för fångst av lax eller öring är förbjudet i den del av havet som avgränsas av älvmynningen och en linje dragen från södra stranden av Salmenlahtis mynning via de södra uddarna av Kraaseli och Tirro, över Sellö nordvästra spets till Pirkkiö nordvästra udde. Förordning (2016:826).

Tillåtna fångstredskap

3 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap
användas:
1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt
bilaga 3,
3. spö och drag, och
4. håv på fångstplatser enligt bilaga 3.

Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast
följande redskap och metoder användas:
1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt
bilaga 3,
3. förankrade nät i havsområdet och inom älvområdets
lugnvatten, sel och sjöar,
4. lak- och gäddkrok och lakryssja,
5. not i havsområdet,
6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
7. mjärde och småryssja,
8. spö och drag samt pilk, och
9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande
vatten.

Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap
användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste
redskapen hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.

Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas
enligt bilaga 3 är det tillåtet att iordningställa
fångstplatsen för fisket i den omfattning som är nödvändig
för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande
redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dem
under iordningställandet. Den som avser att iordningställa en
fångstplats ska senast sju dagar innan arbetet påbörjas
meddela sin avsikt till Polismyndigheten. Förordning (2014:1234).

3 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas:
1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt


bilaga 4,

3. spö och drag, och
4. håv på fångstplatser enligt bilaga 4.

Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och metoder användas:
1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt


bilaga 4,

3. förankrade nät i havsområdet och inom älvområdets lugnvatten, sel och sjöar,
4. lak- och gäddkrok och lakryssja,
5. not i havsområdet,
6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
7. mjärde och småryssja,
8. spö och drag samt pilk, och
9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.

Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.

Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga 4 är det tillåtet att ställa i ordning fångstplatsen för fisket i den omfattning som är nödvändig för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dem under iordningställandet. Den som avser att ställa i ordning en fångstplats ska senast sju dagar innan arbetet påbörjas meddela sin avsikt till Polismyndigheten. Förordning (2016:826).

Förbjudna redskap och fiskemetoder

4 § Andra redskap än de som anges i 3 § är förbjudna. För
fiske efter samtliga arter gäller dessutom följande.
1. Fiske med utter (harrbräde) eller därmed jämförbar
fiskemetod är förbjudet.
2. Fiske med skjutvapen, bedövande eller giftiga ämnen
eller elektrisk ström är förbjudet.
3. Fiske med handredskap eller andra krokar än lak- och
gäddkrok med avsikt att kroka fisken från utsidan eller på
sådant sätt att risken för detta är uppenbar är förbjudet. En fisk som krokats utanför munnen ska genast släppas
tillbaka i vattnet.
4. Fiske med ljuster och andra redskap som genomtränger
fisken från utsidan är förbjudet. Skaftförsedd huggkrok
får dock användas för att lyfta fisk som fångats med annat
redskap.
5. Vid fiske med förankrade nät är det förbjudet att
använda strömhinder, ledarm eller andra fasta
konstruktioner.
6. Föremål som är avsedda att skrämma fisken eller hindra
dess gång får inte placeras i eller ovanför vattnet.
7. Förbjudna redskap får inte förvaras ombord eller på
annat sätt finnas till hands. Detsamma gäller under
förbudstid för redskap som är tillåtna vid andra tider. Det är dock tillåtet att transportera skjutvapen som
används för jakt. I havsområdet är det även tillåtet att
under förbudstid transportera redskap som är tillåtna
enligt 3 § om de är bundna och undanstuvade. Förordningen (2010:1114).

4 a § Har upphävts genom förordning (2015:308).

Fiskeredskapens konstruktion och placering

5 § Vid fiske med nät efter andra arter än lax och öring får
endast sådana flytnät och förankrade nät användas som består
av enkel nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på 0,20 millimeter. I havet
är det dock tillåtet att använda grövre tråd i nät med
maskstorlek upp till 40 millimeter.

Ett flytnät får vara högst 120 meter långt. Ett kullenät får
vara högst 200 meter långt.

Ett förankrat nät får vara högst 60 meter långt. Detta gäller
dock inte vid fiske i havsområdet under perioden från och med
den 1 augusti till och med den 30 april. Det gäller inte
heller vid fiske i havsområdet med förankrade nät vars
maskstorlek är högst 40 millimeter. Avståndet mellan
förankrade nät ska vara minst 60 meter.

Ingångsöppningen på en mjärde för nejonöga får inte överskrida 16 centimeter i någon riktning.

I fiskeredskap, utom i mjärdar och håvar för fiske efter lax
och öring, får inte användas metalltråd, metallwire eller
motsvarande.

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring
är tillåtet bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 millimeter. Förordning (2011:541).

Märkning av redskap

6 § Ett fiskeredskap som används för fångst ska vara märkt
på sådant sätt att det klart framgår vem som är ägare
eller brukare av redskapet samt dennes kontaktuppgifter. Märkningen ska tydligt kunna observeras utan att redskapet
behöver tas upp ur vattnet. Handredskap som hålls i handen
eller annars finns inom räckhåll för fiskaren behöver inte
vara märkta.

I övrigt gäller allmänna bestämmelser om märkning och
utmärkning av fiskeredskap. Förordningen (2010:1114).

Maskstorlek

7 § I älvområdet ska fiskeredskap ha följande maskstorlek:
1. vid fiske efter lax eller öring med flytnät och
kullenät minst 100 millimeter,
2. vid fiske efter andra arter än lax och öring med
flytnät och kullenät minst 80 millimeter och högst 100 millimeter,
3. vid fiske med förankrade nät minst 80 millimeter och
högst 100 millimeter, och
4. vid fiske med småryssja högst 80 millimeter.

I havsområdet ska fiskeredskap ha följande maskstorlek:
1. vid fiske med fasta redskap högst 80 millimeter i
fiskhuset, och
2. vid fiske med förankrade nät från och med den 1 maj
till och med den 31 juli högst 90 millimeter och övrig tid
högst 40 millimeter eller minst 90 millimeter. Förordningen (2010:1114).

Fiskesäsongen och fredningstiderna

8 § Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte annat
sägs i denna paragraf.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och med den 15 december med undantag för
fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från
och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant
fiske efter lax och öring är dock förbjudet mellan söndag
kl. 18 (19 finsk tid) och måndag kl. 18 (19).

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på
fångstplatser enligt bilaga 3 med
1. håv under midsommarveckan från måndag kl. 18 (19) till
söndag kl. 18 (19), och
2. flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med
tisdag till och med torsdag och de två efter midsommar
följande veckosluten från fredag kl. 18 (19) till söndag
kl. 18 (19).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är
tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 med
1. håv endast från midsommarveckans måndag kl. 18 (19) till och med den 14 september, och
2. flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli
till och med den 14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter
än lax och öring tillåtet från och med den 11 juni till
och med den 31 oktober. Fiske med fasta redskap efter
öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet
från den 17 juni kl. 12 till och med den 15 september.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan
fiske är tillåtet. Utsättandet av ej fiskande ledarmar får
påbörjas tidigast sju dygn innan fiske är tillåtet. Förordningen (2010:1114).

8 a §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2016.
1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december.
2. Fiske efter andra arter än lax och öring med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2016 efter lax med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 från och med den 15 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2016 efter lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 3 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 endast från och med den 15 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske under 2016 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna. Förordning (2016:388).

8 a §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2016.
1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december.
2. Fiske efter andra arter än lax och öring med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2016 efter lax med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 15 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2016 efter lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 4 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 15 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske under 2016 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna. Förordning (2016:826).

8 b § All fångad öring ska omedelbart återutsättas, levande
eller död. Förordning (2014:372).

Minimimått och återutsättning av fisk

9 § Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring
som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade,
sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas
tillbaka i vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas
tillbaka i vattnet om den
1. fångats under fredningstid,
2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod,
eller
3. är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax
och öring enligt 8 § sjätte stycket innan fiske efter lax
och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus
och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Vid vittjning enligt fjärde stycket ska fiskhuset lyftas upp
ur vattnet, så att hela fiskhusets fångst och ett varsamt
frisläppande av all fångad lax och öring entydigt kan
verifieras av en närvarande övervakare. Den som avser att
vittja fasta redskap ska anmäla detta per telefon till Havs- och vattenmyndigheten senast tre timmar i förväg. I anmälan
ska det anges namnet på den som fiskar med stöd av enskild
rätt, redskapets position och tidpunkt för vittjning. Om
inte annat medges får vittjning ske högst en timme efter den
tid som anges i anmälan. Fasta redskap ska tömmas på lax och
öring den 19 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30. Förordning (2012:341).

9 a § Trots 9 § femte stycket ska under 2016 fasta redskap tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30. Förordning (2016:388).

Fiskekvot

10 § Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller
öring per fiskare och dygn vid fiske med spö och drag
eller håv. Förordningen (2010:1114).

Användning av båt vid fiske med drag

11 § Fiske efter lax och öring med handredskap från en
förankrad båt får inte störa andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda
motor, utom i lugnvattnen nedströms bron mellan Övertorneå i
Sverige och Aavasaksa i Finland. Det är förbjudet att använda
motor närmare forsområdena än 200 meter. Förbudet enligt detta
stycke gäller inte personer med sådana funktionsnedsättningar
som försvårar användningen av båt utan motor.

Havs- och vattenmyndigheten får efter ansökan i det enskilda
fallet besluta om undantag från förbudet i andra stycket, om
det finns särskilda skäl. Havs- och vattenmyndigheten ska
underrätta den behöriga finska förvaltningsmyndigheten om de
beslut som meddelas. Förordning (2011:646).

11 a § Trots 11 § andra stycket är det under 2016 tillåtet att använda motor vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi. Förordning (2016:388).

Fisketillstånd

12 § Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken
myndigheten uppdrar detta, får upplåta fisketillstånd där
staten äger rätten till fiske efter lax och öring. Ett sådant
tillstånd får också krävas för roddare som aktivt deltar i
fisket efter lax och öring.

Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten
uppdrar detta, får i samarbete med den behöriga finska
förvaltningsmyndigheten ingå avtal om gemensamt fisketillstånd
med övriga fiskerättshavare i älvområdet. Ett sådant tillstånd
berättigar till fiske i fisketillståndsområdet utan hinder av
riksgränsen. Havs- och vattenmyndigheten får komma överens med
den behöriga finska förvaltningsmyndigheten om de bestämmelser
som ska gälla för försäljning av fisketillstånd och
redovisningen av intäkter från försäljningen samt övervaka den
försäljning som utförs av privata intressen.

Intäkterna från försäljningen av fisketillstånd för ett visst
område tillfaller dem som innehar rätten till fisket i området
i proportion till deras andelar i vattenområdena. Fördelningen
av intäkter från försäljning av fisketillstånd i områden där
staten innehar fiskerätten eller där fiskerätten har annan
särskild grund ska dock bestämmas i det avtal som avses i
andra stycket.

Intäkterna från försäljning av fisketillstånd ska sättas in på
ett för Sverige och Finland gemensamt konto. Sedan
fiskerättshavarna tilldelats sin andel ska återstoden användas
till gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och forskning i
fiskeområdet. Förordning (2011:646).

Fiskeuppvisningar och fisketävlingar

13 § Havs- och vattenmyndigheten får i det enskilda fallet
efter överenskommelse med den behöriga finska
förvaltningsmyndigheten och med avvikelse från bestämmelserna
i detta kapitel bevilja tillstånd för fiske som bedrivs i
svenskt vatten vid fiskeuppvisningar och fisketävlingar som
sker enligt riktlinjer som myndigheterna har enats om. I
tillståndsvillkoren får avvikelser medges från bestämmelser om
fiskeredskap för demonstration av traditionella fiskemetoder i
fiskeuppvisningar. Den behöriga finska förvaltningsmyndigheten
ska underrättas om tillståndet.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om
tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbottens län efter
överenskommelse med den behöriga finska
förvaltningsmyndigheten i stället för av Havs- och
vattenmyndigheten.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver
tillstånd i båda länderna ska artikel 21 i
gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
tillämpas. Förordning (2011:646).

14 § Havs- och vattenmyndigheten får i det enskilda fallet
efter överenskommelse med den behöriga finska
förvaltningsmyndigheten, och med avvikelse från bestämmelserna
i detta kapitel, bevilja tillstånd för fiske som bedrivs i
svenskt vatten för vetenskapliga ändamål som sker enligt
villkor som myndigheterna har enats om. Dessutom krävs lov av
fiskerättsinnehavaren. Den behöriga finska
förvaltningsmyndigheten ska underrättas om tillståndet.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om
tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbottens län efter
överenskommelse med den behöriga finska
förvaltningsmyndigheten i stället för av Havs- och
vattenmyndigheten.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver
tillstånd i båda länderna ska artikel 21 i
gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
tillämpas. Förordning (2011:646).

15 § Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i
Norrbottens län förvaltar fisket i Torneälvens fiskeområde. Innan beslut fattas om åtgärder i fiskeområdet ska Finsk- svenska gränsälvskommissionen beredas tillfälle att ge sitt
utlåtande. Detta gäller dock inte i de fall ansvarig myndighet
får anses ha erforderlig och tillräcklig kompetens i frågan. Förordning (2011:646).

16 § Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och
Länsstyrelsen i Norrbottens län övervakar efterlevnaden i
svenskt vatten av föreskrifter om fisket i Torneälvens
fiskeområde. Förordning (2011:646).

17 § Havs- och vattenmyndigheten ska årligen utarbeta ett
underlag om behovet av sådana avvikelser från
fiskebestämmelserna som avses i 19 § tredje-sjätte styckena
fiskelagen (1993:787). Havs- och vattenmyndigheten ska då höra
lokala fiskeintressen. Förordning (2011:646).


3 kap. Marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter

1 § I detta kapitel ges föreskrifter för att den
marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter som
ingår i EU:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i
Sverige. Förordning (2014:1061).

2 § Jordbruksverket prövar frågor om
1. erkännande av producentorganisationer,
branschorganisationer och sammanslutningar av
producentorganisationer,
2. återkallelse av ett sådant erkännande som avses i 1,
3. godkännande av producentorganisationers produktions- och
saluföringsplaner, samt
4. fastställande av utlösande priser.

Innan Jordbruksverket fattar beslut i dessa frågor ska Havs- och vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1061).

2 a § Har upphävts genom förordning (2011:646).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som kompletterar
EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av sådana
förordningar, i frågor som avser
1. erkännande av producentorganisationer,
branschorganisationer och sammanslutningar av
producentorganisationer samt återkallelse av ett sådant
erkännande,
2. godkännande av producentorganisationers produktions- och
saluföringsplaner, och
3. import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska Havs- och vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1061).

4 § Har upphävts genom förordning (2014:1061).


4 kap. Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Allmänt

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel kompletterar
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och
om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (havs- och fiskerifondsförordningen), och
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (den fondgemensamma förordningen). Förordning (2014:1061).

2 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna 1-3, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskerifondsförordningen. Dessa avser
1. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1),
2. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2),
3. främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (unionsprioritering 3),
4. främjande av saluföring och beredning (unionsprioritering 5), och
5. främjande av den integrerade havspolitikens genomförande (unionsprioritering 6).

Särskilda bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionsprioritering 4 i havs- och fiskerifondsförordningen finns i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.

Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de unionsregler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomförande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs- och fiskeriprogrammet).

Stöd som avses i första stycket ska lämnas med följande stödnivåer för den totala offentliga finansieringen:
1. 100 procent av de stödberättigande utgifterna för åtgärder enligt 4 kap. 16-35 och 40-43 §§ när stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ. Även när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ gäller att det offentliga stödet får uppgå till 100 procent av de stödberättigande utgifterna om det är fråga om åtgärder enligt 4 kap. 35 och 43 §§.
2. 50 procent av de stödberättigande utgifterna för övriga åtgärder enligt 4 kap. 16-34 och 40-42 §§ när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ, om inte något annat följer av bilaga 1 till havs- och fiskerifondsförordningen.
3. 100 procent av de stödberättigande utgifterna om förutsättningarna i artikel 95.3 a i havs- och fiskerifondsförordningen är uppfyllda. Förordning (2016:360).

Generella stödvillkor

3 § Stöd får lämnas i den mån det finns medel.

Den myndighet som enligt 10 § ska pröva ansökan om stöd ska
vid prövningen göra en prioritering enligt sådana tillämpliga
urvalsförfaranden och kriterier som avses i artikel 125.3 a i
den fondgemensamma förordningen. Förordning (2015:408).

4 § Stöd får inte lämnas till företag som befinner sig i
svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för
statligt stöd till undsättning och omstrukturering av
icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). Förordning (2015:408).

Förvaltande myndighet

5 § Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet.

Jordbruksverket ska även utföra de uppgifter som den
attesterande myndigheten har enligt artikel 126 i den
fondgemensamma förordningen. Förordning (2015:408).

Revisionsmyndighet

6 § Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för
havs- och fiskeriprogrammet. Förordning (2015:408).

Övervakningskommitté

7 § Genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet ska
övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av
regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av
artikel 49 i den fondgemensamma förordningen och artikel 113 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

Ordföranden i övervakningskommittén utses av regeringen. Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra
parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa
ska i sin tur utse sina företrädare. Förordning (2015:408).

8 § Har upphävts genom förordning (2015:408).

9 § Har upphävts genom förordning (2015:408).

Förfarandet i stödärenden

Prövning av ansökan om stöd

10 § Länsstyrelsen prövar ansökningar om stöd för de åtgärder
som anges i
1. 19 § (diversifiering och nya former av inkomst),
2. 22 § (begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och
anpassning av fisket för att skydda arter),
3. 25 § (mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade
fångster),
4. 26 § (investeringar i fiskhamnar, auktionshallar,
landningsplatser och skyddshamnar),
5. 27 § (inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran),
när sådant stöd avser någon av de åtgärder som räknas upp i 1-4 eller 6-8,
6. 29 § (produktiva investeringar i vattenbruk),
7. 32 § (främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart
vattenbruk), och
8. 42 § (beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter).

Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om stöd för
den åtgärd som anges i 35 §.

Jordbruksverket prövar ansökningar om annat stöd än det som
avses i första och andra styckena. Förordning (2014:1061).

Var ansökan om stöd ska ges in

11 § En ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som
enligt 10 § ska pröva ansökan.

En ansökan som enligt första stycket ska ges in till
länsstyrelsen ska ges in till och prövas av länsstyrelsen i
det län där åtgärden, eller huvuddelen av åtgärden, som
ansökan avser ska genomföras. Förordning (2015:408).

Överflyttning av ansökan

12 § Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den
som en ansökan om stöd enligt 11 § första och andra styckena
ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att
prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det
påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet i
tid. Förordning (2014:1061).

Utbetalning av stöd

13 § En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till den
myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd. Myndigheten ska granska ansökan om utbetalning och
kontrollera att tillämpliga villkor för stödberättigande är
uppfyllda. I detta ingår att utföra sådana administrativa
kontroller som avses i artikel 125.5 a i den fondgemensamma
förordningen och, när så är relevant, kontroller på plats som
avses i artikel 125.5 b i den förordningen.

I de fall länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten är
ansvarig för att pröva ansökan om stöd ska ansökan om
utbetalning överlämnas till Jordbruksverket efter att den
granskning som avses i första stycket har slutförts. Förordning (2015:408).

14 § Jordbruksverket ska besluta om utbetalning och betala ut
stöd.

Innan beslut om utbetalning fattas ska Jordbruksverket
kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna,
denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning och villkoren för stödet enligt beslutet om
stöd.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot
reglerna eller villkoren ska Jordbruksverket besluta att,
helt eller delvis, avstå från att betala ut stödet. Förordning (2015:408).

15 § Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av
stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en
ideell förening, en ekonomisk förening, en allmännyttig
stiftelse eller en samfällighetsförening.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade
beloppet, dock högst 250 000 kronor. Förordning (2015:408).

Stödåtgärder

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

16 § Stöd får lämnas för innovation i fisket i enlighet med
artikel 26 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

17 § Stöd får lämnas för partnerskap mellan forskare och
fiskare i enlighet med artikel 28 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

18 § Stöd får lämnas för främjande av humankapital,
sysselsättningsskapande och social dialog i enlighet med
artikel 29 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte avse sådan praktik som
avses i artikel 29.3 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

19 § Stöd får lämnas för diversifiering och nya former av
inkomst i enlighet med artikel 30 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

20 § Stöd får lämnas för system för fördelning av
fiskemöjligheter i enlighet med artikel 36 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till
Havs- och vattenmyndigheten och till producentorganisationer
inom fiskeri- och vattenbrukssektorn som erkänts enligt 3 kap. 2 §. Förordning (2015:408).

21 § Stöd får lämnas för utformning och genomförande av
bevarandeåtgärder och regionalt samarbete i enlighet med
artikel 37 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

22 § Stöd får lämnas för begränsande av fiskets inverkan på
havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter i
enlighet med artikel 38 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

23 § Stöd får lämnas för innovation kopplad till bevarandet
av de marina biologiska resurserna i enlighet med artikel 39 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

24 § Stöd får lämnas för skydd och återställande av den
marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och
kompensationssystem inom ramen för hållbart fiske i enlighet
med artikel 40 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte avse sådana system för
kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur
eller fåglar som avses i artikel 40.1 h i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

25 § Stöd får lämnas för mervärde, produktkvalitet och
användning av oönskade fångster i enlighet med artikel 42 i
havs- och fiskerifondsförordningen. Stöd enligt artikel 42.1 a får lämnas endast till fiskare i den mening som
avses i artikel 3.2.6 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2015:408).

26 § Stöd får lämnas för investeringar i fiskhamnar,
auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar i enlighet
med artikel 43 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana
investeringar i nybyggnad eller modernisering av skyddshamnar
som avses i artikel 43.3 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

27 § Stöd får lämnas för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet i enlighet med artikel 44 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till fiskare som har personlig fiskelicens enligt fiskelagen (1993:787).

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som avses i artikel 44.1 b, 44.1 d och 44.2 i havs- och fiskerifondsförordningen eller för rådgivningstjänster enligt artikel 44.3 i den förordningen.

Stöd enligt första stycket får inte heller lämnas för åtgärder som avses i artikel 44.6 a eller 44.6 b i havs- och fiskerifondsförordningen om den som ansöker om stödet är skyldig att vidta sådana åtgärder enligt lag, annan författning eller dom. Förordning (2015:840).

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat
vattenbruk

28 § Stöd får lämnas för innovation i vattenbruket i enlighet
med artikel 47 i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

29 § Stöd får lämnas för produktiva investeringar i
vattenbruk i enlighet med artikel 48 i havs- och
fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana
åtgärder som avses i artikel 48.1 b, 48.1 c, 48.1 f, 48.1 i
och 48.1 k i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

30 § Stöd får lämnas för främjande av humankapital och
nätverksbyggande i enlighet med artikel 50 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

31 § Stöd får lämnas för förbättrad potential för
vattenbruksanläggningar i enlighet med artikel 51 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till
kommuner, regionförbund och regioner.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana
åtgärder som avses i artikel 51.1 b, 51.1 c, 51.1 d i havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2015:408).

32 § Stöd får lämnas för främjande av nya vattenbrukare som
bedriver hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 52 i
havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

33 § Stöd får lämnas för åtgärder för djurs hälsa och
välbefinnande i enlighet med artikel 56.1 a och 56.1 b i
havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd för åtgärder som avses i artikel 56.1 a får lämnas
endast till vatten-bruksföretag, Statens veterinärmedicinska
anstalt, Jordbruksverket, länsstyrelserna och laboratorier
som godkänts av Jordbruksverket.

Stöd för åtgärder som avses i artikel 56.1 b får lämnas
endast till djurhälsoorganisationer, Statens
veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna och
Livsmedelsverket. Förordning (2015:408).

Främjande av genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken

34 § Stöd får lämnas för kontroll och tillsyn i enlighet med
artikel 76 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd som avses i första stycket får lämnas till
1. Havs- och vattenmyndigheten,
2. Kustbevakningen,
3. Jordbruksverket, och
4. Livsmedelsverket.

Trots andra stycket får stöd för åtgärder som avses i artikel 76.2 a-76.2 c, 76.2 f och 76.2 g ges till
1. fiskare i den mening som avses i artikel 3.2.6 i havs- och
fiskerifondsförordningen,
2. livsmedelsföretag i den mening som avses i artikel 3.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet som är berörda av
artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller artikel 12 i
rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga,
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat
fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, och
3. klassificeringsorgan och andra aktörer som har den
expertkunskap som krävs för att göra den tekniska kontrollen
av maskinstyrkan enligt artikel 40.3 och artikel 41.2 i
förordning (EG) nr 1224/2009. Förordning (2015:408).

35 § Stöd får lämnas för datainsamling i enlighet med artikel 77 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får
lämnas endast till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges
lantbruksuniversitet och Jordbruksverket. Förordning (2015:408).

36 § Har upphävts genom förordning (2015:408).

37 § Har upphävts genom förordning (2015:408).

38 § Har upphävts genom förordning (2015:408).

39 § Har upphävts genom förordning (2015:408).

Främjande av saluföring och beredning

40 § Stöd får lämnas för produktions- och saluföringsplaner i
enlighet med artikel 66 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

41 § Stöd får lämnas i enlighet med artikel 68.1 a i havs- och fiskerifondsförordningen för bildande av
producentorganisationer och branschorganisationer som ska
erkännas enligt 3 kap. 2 §.

Stöd får också lämnas för saluföringsåtgärder i enlighet med
artikel 68.1 b-68.1 e i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till företag och
branschorganisationer i fiskeri- och vattenbrukssektorn och
till sådana producentorganisationer inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn som erkänts av Jordbruksverket enligt 3 kap. 2 §. Förordning (2015:408).

42 § Stöd får lämnas för beredning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 69 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till
företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och
producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
som erkänts enligt 3 kap. 2 §.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana
investeringar som avses i artikel 69.1 a, 69.1 b och 69.1 e i
havs- och fiskerifondsförordningen. Förordning (2015:408).

Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande

43 § Stöd får lämnas för främjande av skyddet av den marina
miljön och förbättring av kunskaperna om tillståndet för den
marina miljön i enlighet med artikel 80 i havs- och
fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för åtgärder som
avses i artikel 80.1 a i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

44 § Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i
artikel 71 i den fondgemensamma förordningen och i artikel 25.1 i havs- och fiskerifondsförordningen gäller att en
stödmottagare är återbetalningsskyldig om
1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan om
stöd,
2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de
villkor som gäller för stödet, eller
3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan om
utbetalning av stöd. Förordning (2015:408).

45 § Den myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd
ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd helt
eller delvis om någon av förutsättningarna i 44 § 1 och 44 § 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att
den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte
bör få ha detta kvar. Förordning (2015:408).

46 § Jordbruksverket ska kräva tillbaka ett utbetalat stöd om
återbetalningsskyldighet gäller enligt artikel 71 i den
fondgemensamma förordningen, artikel 25 i havs- och
fiskerifondsförordningen eller 44 §.

När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 72 h i den fondgemensamma förordningen och beräknas enligt
räntelagen (1975:635). Förordning (2015:408).

Preskription

46 a § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på
grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella
intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för
de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena
gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter
ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning
än sådana som avses i första stycket gäller
preskriptionslagen (1981:130). Förordning (2015:408).

Rapportering av oriktigheter

47 § Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av
oriktigheter i enlighet med artikel 122.2 i den
fondgemensamma förordningen. Förordning (2014:1061).

Bemyndigande

48 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter
om
1. stödvillkor, och
2. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att
villkoren för stödet inte har följts.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om
stödberättigande utgifter och om lägsta och högsta
stödbelopp. Förordning (2015:629).

49 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens handläggning
av ärenden om stöd. Innan verket meddelar sådana föreskrifter
ska de berörda myndigheterna ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1061).

Uppgiftsskyldighet

50 § Havs- och vattenmyndigheten ska på begäran lämna sådana
uppgifter som Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver för
prövning av ansökningsvillkoren i artikel 10 i havs- och
fiskerifondsförordningen. Förordning (2014:1061).

It-system för ärenden om stöd

51 § Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för
elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt
detta kapitel.

Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten ska lämna de uppgifter till it-systemen som
behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2015:408).

52 § Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandling
av de personuppgifter som verket lämnat till it-systemen. Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten är
personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter
som de lämnat till it-systemen. Förordning (2015:408).

53 § Uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten lämnat till it-systemen ska på begäran
lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i
ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket. Förordning (2015:408).

54 § Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som
länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat
till it-systemen. Förordning (2015:408).

54 a § Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de
uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets
it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra
sitt arbete som revisionsmyndighet för havs- och
fiskeriprogrammet. Förordning (2015:408).


4 a kap. Isbrytarhjälp

1 § Stöd får i den mån det finns medel lämnas i form av
ekonomiskt bidrag enligt detta kapitel för isbrytarhjälp för
yrkesfiskets behov. Förordning (2014:1061).

2 § Stöd för isbrytarhjälp får lämnas endast om minst tre
fiskelag samtidigt kan få assistans, såvida det inte finns
särskilda skäl som motiverar ett undantag.

Följande berättigar till stöd:
1. hyra av isbrytande fartyg i avsikt att möjliggöra för
fiskare att komma ut från hamn till fiskeplats eller att nå
ort där fångsten kan landas, och
2. utgifter som uppstår till följd av isbrytningen och som
inte går utöver vad som med hänsyn till ändamålet kan anses
skäligt. Förordning (2014:1061).

3 § Jordbruksverket prövar ansökningar om isbrytarhjälp och
beslutar om samt betalar ut stödet. Förordning (2014:1061).


5 kap. Uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll

Uppgiftsskyldighet

1 § Den som innehar fiskelicens eller personlig fiskelicens
enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av
sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan
omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som
näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om
fisket som krävs enligt föreskrifter som Havs- och
vattenmyndigheten meddelat med stöd av denna paragraf.

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som
avses i första stycket meddela föreskrifter om
1. skyldighet att lämna uppgifter om

a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och
plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och

b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av
betydelse för tillämpningen av EU-förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken, och
2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via
satellit överför information om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för
annan verksamhet än sådant fiske som avses i första stycket
och inom sina verksamhetsområden, meddela föreskrifter om att
näringsidkare som befattar sig med fiskeri- och
vattenbruksprodukter som omfattas av EU-förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter
1. som avses i andra stycket 1 a,
2. om inköp, import, export, och
3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av
förordningarna. Förordning (2014:1061).

1 a § Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen
lämna sådana uppgifter om fiskefartyg, fiskelicenser,
personliga fiskelicenser och särskilda tillstånd som
Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom
fiskerikontrollen. Förordning (2014:1061).

1 b § Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket
lämna sådana uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan
antas behöva för att bedöma om anmälan bör göras enligt 7 § förordningen (2011:1494) om vissa fiskarter från
Östersjöområdet. Förordning (2011:1495).

1 c § Havs- och vattenmyndigheten får till behöriga
myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt
till behöriga myndigheter i tredjeland lämna sådana uppgifter
om fiskefartyg som de behöriga myndigheterna behöver för
fiskerikontroll och som framgår av skyldighet i avtal med
annan stat inom Europeiska unionen eller mellan Europeiska
unionen och tredjeland. Förordning (2011:646).

1 d § Havs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta
Polismyndigheten och åklagare om beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen (1993:787). Förordning (2014:1234).

1 e § Kustbevakningen och Polismyndigheten ska lämna sådana
uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan
antas behöva vid prövning av frågor om
1. sanktionsavgifter,
2. tilldelning av prickar,
3. fiskelicenser, personliga fiskelicenser och andra
särskilda tillstånd, och
4. förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 52-56 §§ fiskelagen (1993:787). Förordning (2014:1234).

1 f § En domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som
avser brott enligt fiskelagen (1993:787) till
1. Jordbruksverket, om domen rör flyttning av fisk mellan
fiskodlingar eller odling av fisk, och
2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga fall.

Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har
beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen
meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller ogillas,
snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Om Havs- och vattenmyndigheten har lämnat en sådan
underrättelse som avses i 1 d § och det därefter har beslutats
att förundersökning om brott som legat till grund för beslut
enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen lagts ned
eller avslutats utan att åtal har väckts, ska den myndighet
som meddelat beslutet snarast underrätta Havs- och
vattenmyndigheten om det. Förordning (2012:525).

1 g § Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordningen av
arbetet med och rapporteringen av uppgifter som omfattas av
rådets förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en
gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av
uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga
utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken.

Jordbruksverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Havs- och vattenmyndigheten när det gäller uppgifter enligt
förordning (EG) nr 199/2008 och till myndigheten lämna sådana
uppgifter om vattenbruket, beredningsindustrin och
fritidsfisket som myndigheten behöver för att fullgöra sina
skyldigheter enligt första stycket. Förordning (2011:646).

1 h § Länsstyrelsen ska till Jordbruksverket lämna uppgifter
om beslut som avser vattenbruksanläggningar. Förordning (2011:646).

1 i § Jordbruksverket ska till länsstyrelsen lämna sådana
uppgifter om vattenbruksanläggningar som länsstyrelsen kan
antas behöva för sin verksamhet. Förordning (2011:646).

Tillsyn

2 § En fisketillsynsman förordnas av länsstyrelsen.

3 § Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och
länsstyrelsen får meddela sådana förelägganden och förbud som
avses i 35 § fiskelagen (1993:787). Förordning (2011:646).

4 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt
verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av EU- förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter
som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella
bestämmelser om fiske. Sådan tillsyn innefattar kontroll av
efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet
att
1. kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid
landning av fisk,
2. vara mottagare av landningsanmälan och
landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument. Förordning (2011:646).

4 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om fiske följs.

Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att bestämmelser om fiske vid landning av fisk följs,
2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument. Förordning (2016:826).

4 a §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Jordbruksverket utövar, när det gäller
marknadsregleringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
tillsyn över
1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
följs,
2. föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om
EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och
3. nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Sådan tillsyn innefattar kontroll av att handelsnormer följs
och att kriterier för att erkänna producentorganisationer,
branschorganisationer, sammanslutningar av
producentorganisationer, kriterier för att godkänna
producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner
och kriterier för att fastställa utlösande pris i samband med
privat lagring uppfylls.

Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att handelsnormer följs, och
2. utföra dokumentkontroller. Förordning (2014:1061).

4 a §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter, tillsyn över
1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs,
2. att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, och
3. att nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter följs.

Tillsyn enligt första stycket innebär kontroll av att handelsnormer följs och att kriterier för att erkänna producentorganisationer, branschorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, kriterier för att godkänna producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner och kriterier för att fastställa utlösande pris i samband med privat lagring uppfylls.

Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att handelsnormer följs, och
2. utföra dokumentkontroller. Förordning (2016:826).

4 b § Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och
länsstyrelserna utövar inom ramen för sitt ansvar enligt 4 kap. tillsyn och kontroll över att bestämmelserna i de
EU-förordningar som anges i 4 kap. 1 § och bestämmelserna i 4 kap. följs. Förordning (2015:408).

5 § Kustbevakningen kontrollerar inom sitt verksamhetsområde
efterlevnaden av bestämmelser om fiske. Förordning (2007:117).

6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som
tar emot stöd eller betalar avgift enligt EU-förordningar om
den gemensamma fiskeripolitiken ska föra anteckningar om
mottaget stöd och betalda avgifter samt att dessa anteckningar
ska bevaras under viss tid. Förordning (2011:646).

7 § Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom
sina verksamhetsområden meddela de föreskrifter som behövs för
tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av EU-förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella föreskrifter
på området. Innan sådana föreskrifter meddelas ska den andra
myndigheten höras. Havs- och vattenmyndigheten ska även höra
Kustbevakningen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela sådana föreskrifter om
inspektion och kontroll som är grundade på internationella
överenskommelser och rekommendationer. Innan myndigheten
meddelar sådana föreskrifter ska den höra Kustbevakningen. Förordning (2011:646).

8 § Jordbruksverket får till länsstyrelsen överlåta uppgiften
att kontrollera att förutsättningarna för utbetalning av stöd
är uppfyllda. Förordning (2011:646).


6 kap. Övriga frågor

Behörig myndighet

1 § Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska, inom
sina ansvarsområden och om inte annat följer av andra
föreskrifter, utföra de uppgifter som enligt EU-förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken ankommer på en behörig
myndighet eller en medlemsstat.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för
uppgifter inom fiskeområdet som inte tydligt hör till
Jordbruksverkets ansvarsområde.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får överlämna
till annan myndighet att fullgöra viss uppgift enligt första
stycket. Förordning (2011:646).

Avgifter

2 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
ansökningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och
denna förordning för
1. fiskelicens och personlig fiskelicens,
2. godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk
zon,
3. tillstånd för visst fiske, och
4. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med undantag för
flyttning av fisk mellan fiskodlingar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
ansökningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och
denna förordning för tillstånd att bedriva fiskodling och för
tillstånd att flytta fisk mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
avgifter för tillsynen över att EU-förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken på fiskeområdet följs.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för
tillsynen över att EU-förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken följs, när det gäller marknadsreglering av
fiskeri- och vattenbruksprodukter. Förordning (2014:1061).

Särskild avgift

2 a § Den som landar en otillåten fångst ska betala en
särskild avgift. Avgiften ska motsvara den otillåtna fångstens
värde och ska beräknas med utgångspunkt i det pris som är
högst av det faktiska försäljningspriset och det marknadspris
som vid tiden för landningen gällde på landningsorten för
fångster av motsvarande slag.

Avgiften får sättas ned eller helt efterges, om det med hänsyn
till andra följder av den otillåtna fångsten skulle framstå
som oskäligt att ta ut full avgift eller det annars finns
särskilda skäl.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela ytterligare
föreskrifter om uttag av avgiften. Förordning (2011:646).

Sanktionsavgifter

2 b §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Sanktionsavgift enligt 50 a § fiskelagen (1993:787) ska
tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i
bilagan till denna förordning. Förordning (2008:667).

2 b §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Sanktionsavgift enligt 50 a § fiskelagen (1993:787) ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i


bilaga 1 till denna förordning.

Sanktionsavgift enligt 10 a § lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket beslutar inom sina respektive ansvarsområden om sanktionsavgift för sådana överträdelser som avses i andra stycket. Förordning (2016:826).

2 c §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare
föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas. Förordning (2011:646).

2 c §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas. Förordning (2016:826).

2 d §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande
upphävs, ändras eller fastställs genom en dom som har vunnit
laga kraft, ska domstolen snarast sända en kopia av domen till
Kammarkollegiet och ange vilket datum domen vann laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta
Kammarkollegiet, om den beslutar att ett överklagat beslut om
sanktionsavgift tills vidare inte får verkställas, eller om ett
sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs. Förordning (2008:667).

2 d §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras eller fastställs genom en dom som har fått laga kraft, ska domstolen snarast sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen fick laga kraft. Förordning (2016:826).

Återkrav av stöd m.m.

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1061).

3 a § Har upphävts genom förordning (2014:1061).

3 b § Har upphävts genom förordning (2014:1061).

3 c § Har upphävts genom förordning (2008:128).

4 § Har upphävts genom förordning (2014:1061).

Verkställbarhet

5 § Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom
sina ansvarsområden bestämma att beslut i enskilda fall enligt
denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av denna förordning ska gälla omedelbart. Förordning (2011:646).

Föreskrifter om indragning eller begränsning av fiskedagar

5 a § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
indragning eller begränsning av antalet tillåtna dagar för
fiske om fiskelicensen för den verksamhet som har tilldelats
dagarna har återkallats på viss tid. Förordning (2014:1061).

Beslut om prickar, återkallelse, förbud och indragning eller
begränsning av fiskedagar

5 b § Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om
tilldelning av prickar, om återkallelse av fiskelicens,
personlig fiskelicens och särskilt tillstånd till fiske, om
förbud att verka som befälhavare, om interimistiska beslut
som avser prickar, återkallelse eller förbud och om
indragning eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 52-56 och 57 a §§ fiskelagen. Förordning (2014:1061).

Radering av prickar

5 c § Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om radering av
prickar i enlighet med artikel 133 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för
att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan
radering av prickar som avses i artikel 133.3 i
genomförandeförordning (EU) nr 404/2011. Förordning (2014:1061).

Stöd för kontrollutrustning

5 d § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd som
överförs till enskilda och som har beviljats myndigheten för
dess utgifter för fiskerikontrollverksamhet enligt artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om
unionens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 693/2011 av den 6 juli 2011. Förordning (2014:1061).

Överklagande m.m.

6 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets beslut i
enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a-5c §§ får dock inte
överklagas. Förordning (2015:408).

6 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a-5 c §§ får dock inte överklagas. Förordning (2016:826).

Fiskevårdsområden

7 § Länsstyrelsen ska föra register över sina beslut enligt
lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om
fiskevårdsområden. Förordning (2011:646).

Verkställighetsföreskrifter

8 § Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom
sina ansvarsområden meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:646).


Övergångsbestämmelser

1994:1716

Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder
i kraft.

Genom förordningen upphävs
1. fiskeförordningen (1993:1097),
2. förordningen (1993:651) om marknadsreglering på fiskets
område, och
3. förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket
m.m.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har
beviljats före ikraftträdandet. Vid tillämpning av 36 § första
stycket i den upphävda förordningen (1985:439) om statligt stöd
till yrkesfisket m.m. skall ränta som avser tid från den 30 juni 2000 till den 1 juli 2002 beräknas utifrån
Riksgäldskontorets diskonto och ränta som avser tid därefter
beräknas utifrån referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).

Ärenden om stöd som vid ikraftträdandet finns hos en myndighet
skall handläggas enligt äldre föreskrifter. Förordning (2002:362).

1995:1236

Denna förordning träder i kraft den 18 december 1995. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats
före ikraftträdandet.

2000:1467

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har
beviljats före ikraftträdandet, dock inte i fråga om uppsägning
och återkrav enligt 6 kap. 3 a-3 c §§.

2006:197

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

2 kap. 17 § i dess nya lydelse och 2 kap. 17 a § skall
tillämpas även på tillstånd som meddelats enligt äldre
föreskrifter.

2008:128
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
2. Äldre bestämmelser ska tillämpas på stöd som beviljats
enligt de äldre bestämmelserna samt på kvarvarande
lånegarantier och avskrivningslån.

2011:187
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat
före den 1 januari 2011. När det gäller punkten 4 d) ska dock
äldre föreskrifter gälla för överträdelser som inträffat före
den 1 februari 2011.

2014:1061
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014 i fråga
om 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19-21 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1-11, 48 och 49 §§, 5 kap. 1, 1 a, 1 e och 4 a §§, 6 kap. 2, 5 a, 5 b och 5 d §§ samt bilaga 1 till förordningen
och i övrigt den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före
ikraftträdandet och ifråga om stöd som beviljats före
ikraftträdandet.
3. Det som föreskrivs om fiskelicens och personlig
fiskelicens gäller också för yrkesfiskelicens,
fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd som har
meddelats med stöd av fiskelagen (1993:787) i den tidigare
lydelsen och som har fortsatt giltighet enligt
övergångsbestämmelserna till fiskelagen.
4. I fråga om utbetalning av återtag för 2013 och ersättning
för upprättande av ett operativt program för 2013 gäller
äldre bestämmelser.

2014:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 2 kap. 8 c § och i övrigt den 1 januari 2015.

2015:840
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.


Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2016-08-01/

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska
- 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd
understigande 12 meter,
- 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter
eller mera men understigande 24 meter och
- 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter
eller mera.
1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed
förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd,
b) artiklarna 11 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan
för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de
bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och
upphävande av förordning (EG) nr 779/97,
c) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och
oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om
upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
d) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för
gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten
och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens
vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,
e) artiklarna 14, 15 och 21-24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett
kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93,(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,
f) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av
den 10 mars 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1006/2008 om tillstånd till
fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför
gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från
tredjeland till gemenskapens vatten,
g) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en
kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av
konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i
Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999,
h) artiklarna 29-36, 39-41, 47, 49-52, 54 och 82 i samt
bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett
kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
eller

i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter, i de delar som de rör resurstillträde och
kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-i ska bestå i
att
- inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
- inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan
loggbok, journal, rapport eller deklaration,
- inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan
loggbok, journal, rapport eller deklaration, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan
loggbok, journal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som
bestäms av Havs- och vattenmyndigheten om överträdelsen av de
bestämmelser som anges i a-i består i att
- inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal,
sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske,
- uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från
rapportering, eller
- en art felaktigt har redovisats som en annan art i
rapporteringen.

En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska
betalas med två gånger den orapporterade fångstens värde,
vilket ska beräknas på det sätt som anges i 6 kap. 2 a §,
dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska
försäljningspriset eller marknadspriset för en viss art kan
fastställas, ska avgiften motsvara två gånger det senaste
kända marknadsvärdet för arten.
2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av
den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets
förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för
de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i
Östersjön, Skagerrak och Kattegatt,
b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,
c) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
d) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,
e) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll
på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-g ska bestå i
att
- inte göra förhandsanmälan,
- inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
- utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i
förhandsanmälan,
- utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid
som angetts i förhandsanmälan,
- inte påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn
eller vid annan anmäld tidpunkt, eller
- inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.
3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011,
eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll
på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-d ska bestå i
att lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i
förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,
d) punkt 6 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa
andra vatten,
e) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011, eller

f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll
på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-f ska bestå i
att
- inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra
annan anmälan än förhandsanmälan, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra
rapporter, underrättelser eller anmälningar än
förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,
d) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,
e) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,
f) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller

g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör
resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-g ska bestå i
att inte anlöpa utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.
6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska
åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer,
b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011, eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll
på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c ska bestå i
att inte medföra ombord fiskelicens, personlig fiskelicens,
fiskeloggbok, ett särskilt fisketillstånd som medger att
automatisk klassificeringsutrustning får medföras ombord
eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
c) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll
på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-d ska bestå i
att inte rapportera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven
positionsangivelse. Förordning (2014:1061).


Bilaga 1 /Träder i kraft I:2016-08-01/

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska
- 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande 12 meter,
- 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men understigande 24 meter och
- 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.
1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd,

b) artiklarna 11 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97,

c) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

d) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,

e) artiklarna 14, 15 och 21-24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93,(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

f) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten,

g) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999,

h) artiklarna 29-36, 39-41, 47, 49-52, 54 och 82 i samt


bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, eller

i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-i ska bestå i att
- inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
- inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration,
- inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan loggbok, journal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som bestäms av Havs- och vattenmyndigheten om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-i består i att
- inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske,
- uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från rapportering, eller
- en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.

En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska betalas med två gånger den orapporterade fångstens värde, vilket ska beräknas på det sätt som anges i 6 kap. 2 a §, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska försäljningspriset eller marknadspriset för en viss art kan fastställas, ska avgiften motsvara två gånger det senaste kända marknadsvärdet för arten.
2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt,

b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,

c) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,

d) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,

e) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-g ska bestå i att
- inte göra förhandsanmälan,
- inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
- utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmälan,
- utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan,
- inte påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan anmäld tidpunkt, eller
- inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.
3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,

b) artiklarna 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-d ska bestå i att lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,

b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,

d) punkt 6 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten,

e) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011, eller

f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-f ska bestå i att
- inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan än förhandsanmälan, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter, underrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,

b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,

c) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,

d) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,

e) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,

f) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller

g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-g ska bestå i att inte anlöpa utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.
6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer,

b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011, eller

c) Fiskeriverkets föreskrifter eller Havs- och vattenmyndighetens, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c ska bestå i att inte medföra ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett särskilt fisketillstånd som medger att automatisk klassificeringsutrustning får medföras ombord eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.
7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,

b) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,

c) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-d ska bestå i att inte rapportera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.
8. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) någon av artiklarna 70-74 och 84.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
- inte i rätt tid fylla i uppgifterna i en vägningsjournal eller inbunden journal,
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en vägningsjournal, inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller
- inte spara en vägningsjournal under föreskriven tid.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr. Förordning (2016:826).


Bilaga 2 /Ny beteckning Bilaga 3 U:2016-08-01/

Avgränsningen av Torneälvens fiskeområde och
fredningszoner i havsområdet

Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar
fiskeområdet (tillämpningsområdet)

Tillämpningsområdets sydgräns löper som räta linjer mellan
följande punkter. Punkterna är markerade med tresiffriga
tal på kartan i slutet av bilagan. Koordinaterna hänför
sig till ETRS89 (WGS84)-systemet.

Nr   Lat       Lon       Beskrivning
    ggmm.dddd    ggmm.dddd
991   65 46.1562   23 53.8963   Piren vid Haparanda
                    hamn
992   65 41.5757   24 00.1305   Skomakarens
                    nordostligaste punkt
993   65 39.5405   24 05.0768   Ylikaris ostligaste
                    punkt
994   65 37.3485   24 08.3960   Sarvenkatajas
                    nordligaste punkt
100   65 37.3484   24 09.7714   Punkten där den svenska
                    östgående linjen
                    träffar riksgränsen
444   65 37.1570   24 09.6966   Brytpunkt IV vid
                    riksgränsen
101   65 36.7703   24 09.5888   Punkten där Torne
                    kommungräns möter
                    riksgränsen
189   65 41.1659   24 17.4295   Råsten 189 på
                    Iso-Huituri,
                    kommungränsen
437   65 46.0298   24 26.1716   Råsten 437 på Rajakari
                    där gränserna mellan
                    tre kommuner möts
222   65 46.7880   24 26.9516   Råsten 2 på Koivuluoto
Fredningszoner

Fredningszonerna utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från nedan angivna räta linjer. Linjernas brytpunkter är angivna med tvåsiffriga tal på
kartan i slutet av bilagan. Fredningszonerna fortsätter
utanför tillämpningsområdet under nationell jurisdiktion

a) från en punkt 65°47,147' N, 24°07,109' O (nr 10) på
Kraaseligrundet utanför älvmynningen till en punkt 65°45,780' N, 24°06,160' O (nr 11), därifrån till en punkt 65°43,930' N, 24°09,710' O (nr 12), därifrån till en punkt 65°40,480' N, 24°11,660' O (nr 13) och därifrån till en
punkt 65°36,773' N, 24°09,594' O (nr 19),
b) från en punkt 65°45,930' N, 24°06,264' O (nr 20) på den
enligt a) gående linjen till en punkt 65°45,980' N, 24°02,460' O (nr 21), därifrån till en punkt 65°43,930' N, 23°59,210' O (nr 22), därifrån till en punkt 65°41,930' N, 24°01,410' O (nr 23) och därifrån till en punkt 65°41,177' N, 24°01,101' O (nr 29),
c) från punkten 65°43,930' N, 23°59,210' O (nr 22) till en
punkt 65°43,162' N, 23°57,977' O (nr 39),
d) från en punkt 65°44,530' N, 24°00,170' O (nr 40) på den
enligt b) gående linjen till en punkt 65°44,492' N, 23°56,166' O (nr 49),
e) från punkten 65°43,930' N, 24°09,710' O (nr 12) till en
punkt 65°43,880' N, 24°13,860' O (nr 52) och därifrån till
en punkt 65°40,726' N, 24°16,642' O (nr 59),
f) från punkten 65°43,880' N, 24°13,860' O (nr 52) till en
punkt 65°43,730' N, 24°19,110' O (nr 62) och därifrån till
en punkt 65°43,018' N, 24°20,749' O (nr 69).

Fredningszonernas brytpunkter i tabellform. Zonernas
sträckning utanför avtalsområdet har medtagits som
information.

Nr   Lat       Lon
    ggmm.ddd    ggmm.ddd
Linje a)

10   65 47.147    24 07.109
11   65 45.780    24 06.160
12   65 43.930    24 09.710
13   65 40.480    24 11.660
19   65 36.773    24 09.594
                    a-slutpunkt,
                    (= skärningspunkt med
                    tillämpningsområdets
                    yttre gräns)
---

1    65 34.930    24 08.570    a-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje b)

20   65 45.930    24 06.264
21   65 45.980    24 02.460
22   65 43.930    23 59.210
23   65 41.930    24 01.410
29   65 41.177    24 01.101    b-slutpunkt
---

24    65 35.930   23 58.960    b-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
2    65 34.930   23 59.849    b-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje c)

22   65 43.930    23 59.210
39   65 43.162    23 57.977    c-slutpunkt
---

32   65 38.930    23 51.210    c-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
33   65 37.930    23 50.360    c-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
3    65 34.930    23 51.552    c-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje d)

40   65 44.530    24 00.167
49   65 44.492    23 56.166    d-slutpunkt
---

41   65 44.430    23 50.010    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
/Figuren är inte med här/

Förklaringar till kartan

Tillämpningsområdets sydgräns med tresiffriga tal 991, 992, 993, 994, 100, 444, 101, 189, 437, 222.

Riksgränsens brytpunkter utan numrering.

Fredningszonernas mittlinjer med tvåsiffriga tal.

Linje a: 10, 11, 12, 13, 19.

Linje b: 20, 21, 22, 23, 29.

Linje c: 22, 39.

Linje d: 40, 49.

Linje e: 12, 52, 59.

Linje f: 52, 62, 69.

42   65 43.530    23 48.210    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
43   65 42.730    23 48.410    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
44   65 41.330    23 46.560    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
4    65 34.929    23 41.055    d-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje e)

12   65 43.930    24 09.710
52   65 43.880    24 13.860
59   65 40.726    24 16.642    e-slutpunkt
---

5    65 34.931    24 21.721    e-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje f)

52   65 43.880    24 13.860
62   65 43.730    24 19.110
69   65 43.018    24 20.749    f-slutpunkt
---

63   65 42.230    24 22.560    f-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
6    65 34.931    24 24.993    f-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Förordning (2010:1114).


Bilaga 2 /Träder i kraft I:2016-08-01/

Sanktionsavgifter med stöd av 10 a § lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

b) artikel 67 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

c) någon av artiklarna 4, 5, 8 och 11 i rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter eller

d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar som de rör uppgiftsskyldighet, märkning och spårbarhet avseende andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a, b och d ska bestå i att
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter för ett parti med fiskeri- och vattenbruksprodukter, eller
- inte lämna uppgifter på det sätt eller i det format som krävs för att uppfylla märknings- eller spårbarhetskrav för partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Sanktionsavgift ska betalas med
- 500 kr för ett parti som väger högst 1 000 kg,
- 1 000 kr för ett parti som väger mer än 1 000 kg och högst 10 000 kg,
- 2 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg, och
- 3 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med
- 1 000 kr för ett parti som väger högst 1 000 kg,
- 3 000 kr för ett parti som väger mer än 1 000 kg och högst 10 000 kg,
- 5 000 kr för ett parti som väger mer än 10 000 kg och högst 30 000 kg, och
- 10 000 kr för ett parti som väger mer än 30 000 kg

om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a, b och d består i att
- utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i ett parti med fiskeri- eller vattenbruksprodukter,
- lämna felaktiga uppgifter om ett parti som innehåller en kvoterad, hotad eller skyddad art,
- utelämna uppgift eller lämna felaktig uppgift om vikt per art eller antalet individer som understiger minsta referensstorlek för bevarande för partiet i fråga, eller
- utelämna uppgift om fångstområde.

För fiskeriprodukter landade i unionen ska överträdelsen enligt c bestå i att lämna felaktiga eller helt utelämna uppgifter om
- färskhetskategori,
- storlekskategori,
- produktform, eller
- nettovikt.

För fiskeriprodukter importerade till unionen ska överträdelsen enligt c bestå i att lämna felaktiga eller helt utelämna uppgifter om
- ursprungsland,
- produktform,
- färskhetskategori,
- storlekskategori,
- nettovikt i kilo,
- datum för sortering,
- avsändningsdatum,
- leverantörens namn och adress, eller
- vetenskapligt namn och handelsnamn.

Sanktionsavgift betalas med 2 000 kr. Om överträdelsen består i att utelämna eller felaktigt märka vetenskapligt namn och handelsnamn ska sanktionsavgift i stället betalas med 7 000 kr.
2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 59.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller

b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar som de rör uppgiftsskyldighet för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
- inte ha anmält sig hos Havs- och vattenmyndigheten som förstahandsmottagare av fiskeriprodukter.

Sanktionsavgift ska betalas med 20 000 kr.
3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) någon av artiklarna 70, 72-74 och 84 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar som de rör uppgiftsskyldighet för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
- inte i rätt tid fylla i uppgifterna i en vägningsjournal eller inbunden journal,
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en vägningsjournal, inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller
- inte spara en vägningsjournal under föreskriven tid.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med 10 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b består i att
- inte alls föra vägningsjournal, inbunden journal eller kalibreringsjournal,
- utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i en vägningsjournal eller en inbunden journal,
- uppge fel vikt i fråga om fiskeriprodukter som förvaras osorterade och i bulk, eller
- utelämna uppgift om vikt per art som understiger minsta referensstorlek för bevarande i en vägningsjournal eller en inbunden journal.
4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) någon av artiklarna 62-64 och 66-67 i förordning (EG) nr 1224/2009,
b) artikel 90 i förordning (EU) nr 404/2011, eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar som de rör uppgiftsskyldighet avseende andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c ska bestå i att
- inte i rätt tid lämna en avräkningsnota eller en deklaration om övertagande,
- inte registrera eller överföra uppgifterna i föreskrivet format eller i övrigt på det sätt som Havs- och vattenmyndigheten anvisat, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en avräkningsnota eller en deklaration om övertagande.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med 5 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c består i att
- utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i en avräkningsnota eller en deklaration om övertagande,
- utelämna uppgift om vikt eller antalet individer som understiger minsta referensstorlek för bevarande i en avräkningsnota eller en deklaration om övertagande, eller
- utelämna uppgift om användningsområde för fångster som understiger minsta referensstorlek för bevarande i en avräkningsnota.

Sanktionsavgift ska betalas med 10 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c består i att
- inte alls lämna avräkningsnota eller deklaration om övertagande.
5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 68 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller

b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar som de rör uppgiftsskyldighet avseende andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att
- inte i rätt tid lämna transportdokument eller kopia av transportdokument till Havs- och vattenmyndigheten, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i ett transportdokument.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med 5 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b består i att
- inte medföra transportdokument under transport av fiskeriprodukter eller innan transporten påbörjats sända transportdokument på elektronisk väg,
- inte alls lämna transportdokument eller kopia av transportdokument till Havs- och vattenmyndigheten,
- utelämna uppgift om art som transporteras eller felaktigt uppge en annan art, eller
- utelämna uppgift om vikt eller antalet individer som understiger minsta referensstorlek för bevarande.
6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) någon av artiklarna 12, 14 och 16 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
b) någon av artiklarna 6 och 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar som de rör uppgiftsskyldighet för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c ska bestå i att
- inte i rätt tid lämna godkänt fångstintyg eller förenklat fångstintyg till den behöriga myndigheten,
- inte i rätt tid lämna skriftliga bevis enligt artikel 14.1.b i förordning (EG) nr 1005/2008 till den behöriga myndigheten,
- inte i rätt tid underrätta behörig myndighet om produkternas ankomst, eller
- lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i fångstintyg, förenklat fångstintyg eller skriftliga bevis enligt artikel 14.1.b i förordning (EG) nr 1005/2008.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med 10 000 kr om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a-c består i att
- inte alls lämna godkänt fångstintyg eller förenklat fångstintyg till den behöriga myndigheten,
- inte alls lämna skriftliga bevis enligt artikel 14.1.b i förordning (EG) nr 1005/2008 till den behöriga myndigheten,
- inte registrera eller överföra uppgifterna på det sätt som Havs- och vattenmyndigheten anvisat,
- inte alls underrätta behörig myndighet om produkternas ankomst eller inte hålla godkänt fångstintyg och relaterade dokument tillgängliga för granskning,
- utelämna uppgift om art eller felaktigt uppge en annan art i fångstintyg eller förenklat fångstintyg, eller
- utelämna uppgift om eller felaktigt ange fångstområde, fartyg och flagghemmahamn i fångstintyg eller utelämna uppgift om eller felaktigt uppge fartyg i förenklat fångstintyg. Förordning (2016:826).


Bilaga 3 /Träder i kraft I:2016-08-01/

Avgränsningen av Torneälvens fiskeområde och
fredningszoner i havsområdet

Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar
fiskeområdet (tillämpningsområdet)

Tillämpningsområdets sydgräns löper som räta linjer mellan
följande punkter. Punkterna är markerade med tresiffriga
tal på kartan i slutet av bilagan. Koordinaterna hänför
sig till ETRS89 (WGS84)-systemet.

Nr   Lat       Lon       Beskrivning
    ggmm.dddd    ggmm.dddd
991   65 46.1562   23 53.8963   Piren vid Haparanda
                    hamn
992   65 41.5757   24 00.1305   Skomakarens
                    nordostligaste punkt
993   65 39.5405   24 05.0768   Ylikaris ostligaste
                    punkt
994   65 37.3485   24 08.3960   Sarvenkatajas
                    nordligaste punkt
100   65 37.3484   24 09.7714   Punkten där den svenska
                    östgående linjen
                    träffar riksgränsen
444   65 37.1570   24 09.6966   Brytpunkt IV vid
                    riksgränsen
101   65 36.7703   24 09.5888   Punkten där Torne
                    kommungräns möter
                    riksgränsen
189   65 41.1659   24 17.4295   Råsten 189 på
                    Iso-Huituri,
                    kommungränsen
437   65 46.0298   24 26.1716   Råsten 437 på Rajakari
                    där gränserna mellan
                    tre kommuner möts
222   65 46.7880   24 26.9516   Råsten 2 på Koivuluoto
Fredningszoner

Fredningszonerna utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från nedan angivna räta linjer. Linjernas brytpunkter är angivna med tvåsiffriga tal på
kartan i slutet av bilagan. Fredningszonerna fortsätter
utanför tillämpningsområdet under nationell jurisdiktion

a) från en punkt 65°47,147' N, 24°07,109' O (nr 10) på
Kraaseligrundet utanför älvmynningen till en punkt 65°45,780' N, 24°06,160' O (nr 11), därifrån till en punkt 65°43,930' N, 24°09,710' O (nr 12), därifrån till en punkt 65°40,480' N, 24°11,660' O (nr 13) och därifrån till en
punkt 65°36,773' N, 24°09,594' O (nr 19),
b) från en punkt 65°45,930' N, 24°06,264' O (nr 20) på den
enligt a) gående linjen till en punkt 65°45,980' N, 24°02,460' O (nr 21), därifrån till en punkt 65°43,930' N, 23°59,210' O (nr 22), därifrån till en punkt 65°41,930' N, 24°01,410' O (nr 23) och därifrån till en punkt 65°41,177' N, 24°01,101' O (nr 29),
c) från punkten 65°43,930' N, 23°59,210' O (nr 22) till en
punkt 65°43,162' N, 23°57,977' O (nr 39),
d) från en punkt 65°44,530' N, 24°00,170' O (nr 40) på den
enligt b) gående linjen till en punkt 65°44,492' N, 23°56,166' O (nr 49),
e) från punkten 65°43,930' N, 24°09,710' O (nr 12) till en
punkt 65°43,880' N, 24°13,860' O (nr 52) och därifrån till
en punkt 65°40,726' N, 24°16,642' O (nr 59),
f) från punkten 65°43,880' N, 24°13,860' O (nr 52) till en
punkt 65°43,730' N, 24°19,110' O (nr 62) och därifrån till
en punkt 65°43,018' N, 24°20,749' O (nr 69).

Fredningszonernas brytpunkter i tabellform. Zonernas
sträckning utanför avtalsområdet har medtagits som
information.

Nr   Lat       Lon
    ggmm.ddd    ggmm.ddd
Linje a)

10   65 47.147    24 07.109
11   65 45.780    24 06.160
12   65 43.930    24 09.710
13   65 40.480    24 11.660
19   65 36.773    24 09.594
                    a-slutpunkt,
                    (= skärningspunkt med
                    tillämpningsområdets
                    yttre gräns)
---

1    65 34.930    24 08.570    a-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje b)

20   65 45.930    24 06.264
21   65 45.980    24 02.460
22   65 43.930    23 59.210
23   65 41.930    24 01.410
29   65 41.177    24 01.101    b-slutpunkt
---

24    65 35.930   23 58.960    b-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
2    65 34.930   23 59.849    b-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje c)

22   65 43.930    23 59.210
39   65 43.162    23 57.977    c-slutpunkt
---

32   65 38.930    23 51.210    c-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
33   65 37.930    23 50.360    c-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
3    65 34.930    23 51.552    c-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje d)

40   65 44.530    24 00.167
49   65 44.492    23 56.166    d-slutpunkt
---

41   65 44.430    23 50.010    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
/Figuren är inte med här/

Förklaringar till kartan

Tillämpningsområdets sydgräns med tresiffriga tal 991, 992, 993, 994, 100, 444, 101, 189, 437, 222.

Riksgränsens brytpunkter utan numrering.

Fredningszonernas mittlinjer med tvåsiffriga tal.

Linje a: 10, 11, 12, 13, 19.

Linje b: 20, 21, 22, 23, 29.

Linje c: 22, 39.

Linje d: 40, 49.

Linje e: 12, 52, 59.

Linje f: 52, 62, 69.

42   65 43.530    23 48.210    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
43   65 42.730    23 48.410    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
44   65 41.330    23 46.560    d-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
4    65 34.929    23 41.055    d-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje e)

12   65 43.930    24 09.710
52   65 43.880    24 13.860
59   65 40.726    24 16.642    e-slutpunkt
---

5    65 34.931    24 21.721    e-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Linje f)

52   65 43.880    24 13.860
62   65 43.730    24 19.110
69   65 43.018    24 20.749    f-slutpunkt
---

63   65 42.230    24 22.560    f-brytpunkt utanför
                    tillämpningsområdet
6    65 34.931    24 24.993    f-riktningsgivande
                    punkt utanför
                    tillämpningsområdet
Förordning (2016:826).


Bilaga 4 /Träder i kraft I:2016-08-01/

Fångstplatser

Håv

Vaarankoski   Vojakkala by      Övre Vojakkala bys
                    samfällighetsförening/delägarlag
Kukkolaforsen  Kukkola by       Kukkolas
                    samfällighetsförening/delägarlag
                    Kukkolas sikfiskeförening
        Kukkola 6:12      Lahti
        Kukkola 80:1      Saukkola Ohtonen
Matkakoski   Korpikylä        Korpikyläs delägarlag
                    Matkakoski sikfiskeförening
Vuennonkoski  Vitsaniemis by     Pekanpääs fiskelag
                    Vitsaniemis fiskeförening
Flytnät och kullenät

Mustasaari   Karungis by       Karungis delägarlag/
                    Karungis traditionsfiskares
                    andelslag
                    Karungis fiskeförening
Järviväylä   Karungis by       Karungis delägarlag/
                    Karungis traditionsfiskares
                    andelslag
                    Karungis fiskeförening
Matkakoski   Korpikylä        Korpikyläs delägarlag
Tuoheanlahti  Korpikylä        Korpikyläs delägarlag
Kultaniitty   Pekanpää        Pekanpääs fiskelag
Puittamonsaari             Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemis
                    fiskeförening
Pukulmi     Kainuunkylä       Kainuunkyläs fiskelag
Bockholmen               Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemis
                    fiskeförening
Tulkkila    Armassaari       Armassaari fiskelag
Laurinhieta   Nuotioranta       Nuotioranta fiskelag
Niemis
byaområde                Luppios laxfiskeförening
Karjosaari   Alkkula         Alkkula fiskelag
                    Ruskolas fiskeförening
Vasikkasaari  Närkki-Tengeliö     Närkki-Tengeliö fiskelag
Hannukkala   Närkki-Tengeliö     Närkki-Tengeliö fiskelag
Kauvosaari   Kauliranta       Kauliranta fiskelag
Koulunapaja   Kauliranta       Kauliranta fiskelag
Juoksenki    Juoksenki by      Juoksenki fiskelag,
                    Niemi-Saloniemi fiskelag,
                    Juoksengi Pia fiskelag
Juoksengi                Juoksengi skifteslags
                    samfällighetsförening
Kärsänkin-
Kulleapaja   Kuivakangas       Kuivakangas skifteslags
                    samfällighetsförening,
                    Kuivakanhaan Kalastuskunta
Förordning (2016:826).