Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Svensk författningssamling 1994:1121

t.o.m. SFS 2016:985
SFS nr: 1994:1121
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:985
Övrig text: Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Tillämpningsområde m. m.

1 § Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 § Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 § I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteter         Motsvarande bas-,
                    gren- eller
                    tilläggsspecialitet
Allmänmedicin              Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.     Anestesi och
                    intensivvård
Barnmedicinska specialiteter      Smärtlindring
Barn- och ungdomsmedicin        Barn- och
                    ungdomsallergologi
                    Barn- och
                    ungdomsneurologi med
                    habilitering
                    Neonatologi
                    Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomar         Hud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.  Internmedicin
                    Kardiologi
                    Medicinsk
                    gastroenterologi och
                    hepatologi
                    Endokrinologi och
                    diabetologi
                    Medicinska
                    njursjukdomar
                    Lungsjukdomar
                    Hematologi
                    Allergologi
                    Geriatrik
                    Klinisk fysiologi
                    Infektionsmedicin
                    Arbets- och
                    miljömedicin
Reumatologi               Reumatologi
Vissa opererande specialiteter     Kirurgi
                    Urologi
                    Barn- och
                    ungdomskirurgi
                    Plastikkirurgi
                    Thoraxkirurgi
                    Ortopedi
                    Handkirurgi
                    Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologi        Obstetrik och
                    gynekologi
Psykiatriska specialiteter       Psykiatri
                    Rättspsykiatri
                    Barn- och
                    ungdomspsykiatri
Ögonsjukdomar              Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.   Öron-, näs- och
                    halssjukdomar
                    Hörsel- och
                    balansrubbningar
                    Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.              Onkologi
                    Gynekologisk onkologi
Neurologi                Neurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 § För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta
1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
2. bedömning och rådgivning eller information, eller
3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt. Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 § Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare      Normal-  Tids-     Sammanlagt 
      arvode  åtgång     mottaget 
      kronor  minuter    arvode kronor
Allmänmedicin     803  25    2 549 000
Anestesi och
intensivvård     803  20    2 972 000
Barnmedicinska
specialiteter     969  30    2 439 000
Hud- och
könssjukdomar     803  20    2 909 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.  833  25    2 637 000
Reumatologi    1 218  35    2 432 000
Vissa opererande
specialiteter     833  20    3 081 000
Obstetrik och
gynekologi    1 034  25    2 981 000
Psykiatriska
specialiteter    1 430  50    1 997 000
Ögonsjukdomar     898  25    2 903 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.  833  20    3 080 000
Onkologi     833  25    2 531 000
Neurologi    1 324  35    2 784 000
Läkare utan
specialistkompetens  473  20    1 632 000
Förordning (2016:985).

6 § Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare        Reducerat   Ersättningstak 
        normalarvode   kronor
        kronor
Allmänmedicin      401    3 153 000
Anestesi och intensivvård  401    4 650 000
Barnmedicinska specialiteter  484    3 236 000
Hud- och könssjukdomar    401    3 902 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.    420    3 489 000
Reumatologi      608    3 567 000
Vissa opererande specialiteter  421    4 769 000
Obstetrik och gynekologi  521    3 998 000
Psykiatriska specialiteter  714    2 650 000
Ögonsjukdomar      449    4 218 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.    421    4 078 000
Onkologi      421    3 502 000
Neurologi      661    3 772 000
Läkare utan
specialistkompetens    236    2 223 000
Förordning (2016:985).

6 a § Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 § För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 266 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 130 kronor. Förordning (2016:985).

7 a § Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 158 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 79 kronor. Förordning (2016:985).

Särskilt arvode

8 § För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §. Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 § För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 922 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 464 kronor. Förordning (2016:985).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 § För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 815 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 410 kronor. Arvodet om 410 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i

6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 420 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 430 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2016:985).

Särskilda stödområden

10 a § Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §. Förordning (2014:369).

10 b § Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.
1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
7. Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 § Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 266 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor. Förordning (2016:985).

Resekostnader

12 § Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 § För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från
1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
- är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
- arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
- aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
- samverkar med berörda samhällsorgan, och
- drivs med för ändamålet utbildad personal.

Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2013:889).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 § Landstinget ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. Förordning (2012:965).

15 § Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som landstinget ska betala. Förordning (2011:1450).

16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

17 § En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller hon är verksam i två eller flera landstingsområden och skall därvid även ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.

Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (1997:94).

18 § Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).


Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder          Arvode   Reducerat 
            kronor  arvode 
              kronor
Anestesi och intensivvård m.m.          
101 Intravenös anestesiologisk
  läkemedelstillförsel (inkluderar 
  övervakning efter ingrepp)      2 487  2 001  
102 Regional anestesi        2 132  1 703  
103 Perioperativ anestesivård -
  innefattande preoperativ bedömning, 
  inhalationsanestesi eller balanserad 
  intravenös anestesi samt tillsyn av 
  okomplicerat uppvakningsförlopp    4 499  3 592  
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
  (inkluderar övervakning efter ingrepp)  2 751  2 189  
105 Ganglieblockad eller intravenös
  sympaticusblockad. Anläggande av 
  DCS/ryggmärgsnära elstimulering    2 896  2 321  
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister
  i smärtlindring. 
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      1 569  1 259  
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator
  eller ultraljud        2 354  1 879  
108 Triggerpunktsblockad      1 172  951  
109 Algologisk känselundersökning,
  kvantitativ (QST)        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 569  1 259  
Invärtesmedicinska specialiteter          
202 Ultraljud, duplex carotis        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 869  1 503  
203 Pacemakerkontroll med programmerare.
  Funktionstestning innefattande mätning 
  och analys av stimulationströsklar och 
  sensitivitetsnivåer samt statistik. 
  Bedömning av batteristatus      1 869  1 503  
207 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inklusive 
  Mini Mental Test tillsammans med 
  klocktest), laboratorietester för 
  uteslutande av sjukdom som ger 
  demensliknande symtom, samt initialt 
  EKG och remittering till CT eller 
  MR hjärna        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 624  1 303  
208 Omfattande arteriell utredning.

  Utförlig anamnes inriktad på 
  cirkulationsstörning. BT-mätning i båda 
  armar och ben med manschett och Doppler. 
  Beräkning av ankle-brachial index. 
  Sammanfattande utlåtande och 
  riskbedömning.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 869  1 503  
210 Insättande av insulinbehandling med pump        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      1 869  1 503  
214 Eko-Doppler, färg-Doppler        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 508  2 001  
215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 012  1 614  
217 Stress-eko        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 620  2 100  
218 Datoriserat medicinskt arbetsprov        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 012  1 614  
219 Digital monitorering av blodtryck utanför
  mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
221 Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
222 Videocoloskopi        4 499  3 592  
223 Videogastroskopi        3 172  2 542  
224 Videosigmoideoskopi        3 503  2 806  
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi,
  sigmoideoskopi eller gastroskopi 
  lämnas ytterligare ersättning om    575  465
226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  1 869  1 503  
Reumatologi          
227 Behandling (inte intravenös) med
  TNF-blockerare, immunmodulerande 
  preparat eller cytostatikapreparat. 
  Avser inte kortison eller metotrexat  1 663  830  
228 Intravenös behandling med
  TNF-blockerare, immunmodulerande 
  preparat eller cytostatikapreparat    2 376  1 901  
229 Ledinjektion under sterila betingelser
  med samtidig tappning av led eller 
  administration av kortison i tre eller 
  flera leder          2 377  1 901  
Vissa opererande specialiteter          
301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a.
  analfissur eller kontraktur      2 508  2 001  
302 Exstirpation av anal- eller
  rektalpolyp          1 759  1 403  
303 Excision av pilonidalsinus      2 896  2 321  
304 Operation av gynecomasti      2 896  2 321  
  Tillägg för bilateral operation    2 171  1 746  
305 Operation av tumör i ben, brosk eller
  underhud          2 376  1 901  
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet         2 751  2 188  
307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik  2 896  2 321  
308 Operation av hydrocele      2 508  2 001  
309 Sutur av collateralligament      2 508  2 001  
312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit)  3 172  2 542  
313 Cystoskopi          2 254  1 801  
314 Senskideklyvning        2 751  2 189  
  För varje tillkommande senskideklyvning  2 067  1 647  
315 Operation av analabscess eller fistel
  eller båda, samt operation av hemorrojder 
  och slemhinneprolaps (gäller inte 
  gummiringsligatur)        2 896  2 321  
318 Operation av varicer innebärande minst
  fyra hudincisioner eller minst två 
  perforantligaturer, eller stripping av 
  saphena magna på underbenet      2 508  2 001  
319 Vasectomi          2 620  2 100  
320 Borttagande av osteosyntesmaterial    2 896  2 321  
321 Exstirpation av ganglion, bursa    3 757  3 017  
322 Synovectomi i smärre leder      3 007  2 409  
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt
  eventuell sentransferering      3 425  2 719  
325 Excision av dupuytrens contractur, ett
  finger          3 757  3 017  
  För varje tillkommande finger    2 751  2 189  
326 Sentransferering        3 425  2 719  
327 Omfattande plastikkirurgisk
  rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. 
  lambåplastik, fri transplantation av 
  hudtransplantat eller sammansatt 
  transplantat och korrektion av medfödd 
  defekt av mer betydande omfattning hos 
  barn          4 267  3 425  
328 Operation av malign hudtumör inklusive
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad excision 
  efter tidigare operation av tumör enligt 
  ovan          2 508  2 001
329 Hud- eller ärrplastik inklusive
  fotodokumentation där tidigare 
  ärrbildning är omfattande och utgör ett 
  patologiskt tillstånd      3 172  2 542  
330 Falangresektion vid hammartå, avmejsling
  av exostos          3 172  2 542  
  För varje tillkommande tå      2 398  1 912  
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention
  eller exstirpation av Mortons neurom  3 757  3 017  
  Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom 
  enligt åtgärd 332 utföres för två 
  Mortons neurinom utgår 75 % av 
  ersättningen för den andra operationen        
334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg  2 508  2 001  
335 Excision av tre eller flera hudtumörer
  med hudsutur        1 759  1 403  
336 Operation av varicer med hög
  underbindning och resektion av saphena 
  magna och/eller ligatur och resektion 
  av saphena parva samt eventuella 
  exstirpationer        4 642  3 713  
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses
  en kombinerad urinflödesmätning med 
  hjälp av särskild apparatur och 
  ultraljudsmätning av residualurin.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 620  2 100  
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och
  vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell 
  meniskresektion. Ändamålsenlig 
  utrustning ska finnas inklusive digital 
  lagring av operationsfynd      4 873  3 901  
339 Cystostomi, dvs. anläggande av
  suprapubisk kateter        1 624  1 303  
340 TUR-B vid G1-tumörer      3 503  2 806  
341 Endoskopisk strikturbehandling    2 896  2 321  
342 Lithotripsi, blåsevakuering      2 896  2 321  
343 Sondering av uretra hos man      2 012  1 614  
345 Operation av uretracaruncel eller skeneit  2 896  2 321  
346 Operation av intrauretrala condylom    2 022  1 614  
347 Operation av ljumskbråck      6 398  5 116  
348 Operation av epigastricabråck    4 499  3 592  
349 Operation av navelbråck      5 758  4 597  
350 Excision med sutur av ögonlockstumör  2 508  2 001  
351 Radikaloperation av nageltrång med
  resektion av nagelroten      1 759  1 403  
  För varje tillkommande tå      1 315  1 050  
352 Provexcision från arteria temporalis  1 759  1 403  
353 Videogastroskopi        3 172  2 542  
354 Videocoloskopi        4 499  3 592  
355 Videosigmoideoskopi        3 503  2 806  
356 Hallux valgusoperation (inte enbart
  avmejsling), hallux rigidusoperation 
  (debasering, cheilectomi), 
  korrektionsosteotomi metatarsalben, 
  falang          4 267  3 415  
  För varje tillkommande åtgärd    3 182  2 553  
357 Led- och senkirurgi. Resektion av
  metatarsalbenhuvud, tenolys eller 
  excision av partiell ruptur      3 891  3 107  
  För varje tillkommande åtgärd    2 917  2 332   
358 Operation av synstörande dermatochaloasis  2 508  2 001  
  Tillägg för bilateral operation    1 889  1 514  
360 Om åtgärd inom gruppen opererande
  specialiteter utförs genom regional 
  anestesi som lagts av den opererande 
  läkaren själv lämnas ytterligare 
  ersättning. Åtgärden kan inte användas 
  vid infiltrationsanestesi eller vid 
  ledningsanestesi av finger och tå 
  eller vid cystoskopi eller 
  prostatabiopsi        1 634  1 315  
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi,
  sigmoideoskopi eller gastroskopi 
  lämnas ytterligare ersättning om    575  465  
362 TRUL och prostatabiopsi      2 508  2 001  
363 Blåshalsincision        4 267  3 415  
364 Ablatio testis i lokal anestesi    4 267  3 415  
366 Artrodes inklusive internfixation av
  stortå          4 763  3 801  
367 Artrodes inklusive internfixation av
  fingerled och småtår      4 267  3 415  
  För varje tillkommande tå/finger    3 193  2 553  
368 CMC 1 interpositionsplastik      4 267  3 415  
369 Transrektalt ultraljud        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 132  1 703  
370 Testisbiopsi        2 508  2 001  
371 Videocystoskopi        3 503  2 806  
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger
vid samma operationstillfälle.          
380 När 330 är en tillkommande åtgärd    2 388  1 912  
381 När 356 är en tillkommande åtgärd    3 204  2 553  
382 När 357 är en tillkommande åtgärd    2 917  2 343  
383 När 367 är en tillkommande åtgärd    3 205  2 553  
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en
gång vid samma besökstillfälle.          
386 När 314 är en tillkommande åtgärd    2 067  1 647  
387 När 332 är en tillkommande åtgärd    2 829  2 276  
388 Om injektion av botulinumtoxin utförs
  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om        575  465  
389 Behandling av analfissur med
  botulinumtoxin. Läkemedlet ska 
  rekvireras och inte förskrivas på 
  recept          3 566  2 853  
Obstetrik och gynekologi          
401 Exeres eller vacuumaspiration av
  spontanabort        2 508  2 001  
402 Fraktioniserad abrasio      2 508  2 001  
403 Hysteroskopi        2 508  2 001  
404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
  lämnas ytterligare ersättning om    575  465  
405 Diatermiloop-/laserkonisering    2 508  2 001  
406 Abortingrepp        3 007  2 409  
407 Cystoskopi          2 254  1 801  
408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel)  4 267  3 415  
409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och
  gynekologi utförs med PCB lämnas 
  ytterligare ersättning om      1 759  1 403  
410 Kolposkopi med provexcision vid
  utredning av precancerösa och andra 
  epitelförändringar cervix, i vagina 
  och vulva          1 759  1 403  
412 Hydrosonografi av uterus      1 759  1 403  
413 Operation av
  Bartolinicystafenestrering/exstirpation  1 759  1 403  
414 Inkontinensutredning, träning av
  patient och tillhandahållande av vaginalt 
  inlägg        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 508  2 001  
415 Endometriebiopsi        1 956  1 569  
416 Tubarundersökning med ultraljud.
  Innefattar genomspolning med särskild 
  kontrast          4 267  3 415  
417 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om  575  465  
Ögonsjukdomar          
501 Pachymetri          1 448  1 160  
502 Nedläggning av silikongummislang    2 620  2 100  
503 Operation av pterygium      2 620  2 100  
504 Excision av tumör i conj./ögonlock    2 132  1 703  
505 Enklare tårvägsplastik      2 132  1 703  
506 Operation av ektropion      2 620  2 100  
507 Operation av entropion      2 620  2 100  
508 Operation av ptos        4 499  3 592  
510 Excision med sutur av ögonlockstumör  2 508  2 001  
  Tillägg för bilateral operation    1 889  1 514  
511 Operation av synstörande dermatochalasis  2 508  2 001
  Tillägg för bilateral operation    1 889  1 514  
512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre
  segmentet          2 012  1 614  
513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
  segmentet          2 508  2 001  
514 Synfältsundersökning bilateralt med
  datorperimetri eller Goldman    1 448  1 160  
515 Ögonbottenfotografering bilateralt med
  fotodokumentation alternativt Optisk 
  Coherens Tomografi        1 448  1 160  
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.          
601 Punktion och spolning av bihåla    1 624  1 303  
602 Omfattande sömnapnéundersökning

  Detaljerad anamnes beträffande snarkning, 
  andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, 
  alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av 
  övre luftvägar. Tolkning av resultat av 
  sömnregistrering. Rådgivning och 
  behandlingsförslag.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 012  1 614  
604 nCPAP-inträning, standard (med
  noninvasivbehandling)      2 012  1 614  
605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).
  Modern näs- och bihålekirurgi som kräver 
  speciella kirurgiska instrument samt 
  optik med ljuskälla        3 007  2 409  
606 Exstirpation av tumör i munhåla och
  svalg          2 508  2 001  
607 Permanent transmyringealt dränage    2 620  2 100  
608 Larynxundersökning inkluderande
  stroboskopi med videodokumentation    2 508  2 001  
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet        2 751  2 189  
610 Otoneurologisk undersökning inklusive
  videonystagmoskopi        2 896  2 321  
611 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad 
  utredningen visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
613 Omfattande sväljfunktionsanalys.

  Funktionell undersökning av sväljningen 
  med fiberskop då patienten sväljer 4 
  olika konsistenser från tjockt till helt 
  vattentunt.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 077  1 659  
614 Omfattande plastikkirurgisk
  rekonstruktion inom huvud-hals-området. 
  Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri 
  transplantation av hudtransplantat eller 
  sammansatt transplantat och korrektion 
  av medfödd defekt av mer betydande 
  omfattning hos barn        4 267  3 425  
615 Operation inom huvud-hals-området av
  malign hudtumör inkl. basaliom och 
  hudförändringar med PAD-verifierade 
  atypier. Vidgad excision efter tidigare 
  operation av tumör enligt ovan    2 508  2 001  
616 Excision inom huvud-hals-området av tre
  eller flera hudtumörer med hudsutur    1 759  1 403  
Onkologi m.m.          
701 Intravenös cytostatikabehandling    2 132  1 703  
Neurologi          
801 EMG och ENeG med undersökning av
  lämpligt antal muskler och nerver som 
  bedöms nödvändig för frågeställningen  3 007  2 409  
802 Ultraljud, duplex carotis

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 869  1 503  
803 Apomorfinbehandling         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      2 576  2 056  
804 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inkl. Mini 
  Mental Test tillsammans med klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till 
  CT eller MR hjärna        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 624  1 303  
805 Digital monitorering av blodtryck
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
Hud- och könssjukdomar          
901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
  B-ljus, Buckybehandling eller PDT, 
  avser första besöket      1 759  1 403  
902 Omfattande kirurgisk behandling av
  multipla hudtumörer med kryokirurgi 
  eller kombinationsteknik eller 
  excision/sutur av tre hudtumörer    2 508  2 001  
903 Operation av malign hudtumör inklusive
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad excision 
  efter tidigare operation av tumör enligt 
  ovan          2 508  2 001  
905 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
906 Behandling med TNF-blockerare,
  immunmodulerande preparat, 
  cytostatikapreparat eller retinoider        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      2 376  1 901  
907 Operation av tumör i underhud    2 376  1 901  
908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet        2 751  2 188  
Psykiatriska specialiteter          
951 Gruppterapi/familjeterapi för högst
  sex patienter        685/  553/
            patient  patient
952 För ytterligare högst två patienter    386/  321/
            patient  patient
953 Besök överstigande 2 x 50 minuter    2 896  2 321  
Barnmedicinska specialiteter          
961 Gastroskopi          2 012  1 614  
962 Datoriserat medicinskt arbetsprov

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 012  1 614  
963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient, eller dynamisk spirometri 
  efter ansträngningsprovokation        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
964 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
965 Inhalationsbehandling av akut
  astma/obstruktiv bronchit      1 869  1 503  
966 Initial bedömning av barn med befarad
  neuropsykiatrisk 
  störning/utvecklingsstörning. 
  Tidsåtgång minst 90 minuter per 
  besök.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 841  2 276  
Allmänmedicin          
971 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inkl. Mini 
  Mental Test tillsammans med klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering 
  till CT eller MR hjärna        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 624  1 303  
972 Digital monitorering av blodtryck
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
974 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 759  1 403  
975 Excision av tre eller flera hudtumörer
  med hudsutur        1 759  1 403  
976 Radikaloperation av nageltrång med
  resektion av nagelroten    
1 759  
1 403  
977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  1 869  1 503
978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 012  1 614  
979 Datoriserat medicinskt arbetsprov        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 012  1 614
Förordning (2016:985).


Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring

U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).


Övergångsbestämmelser

1994:1121
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.

1995:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.

1995:1220
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1996:1360
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1997:94
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1997:197
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.

1997:891
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1998:1542
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2000:1033
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2001:851
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2002:793
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2003:820
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2004:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

2004:756
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2005:785
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1261
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2007:1207
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2008:960
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2009:83
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.

2009:1381
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2010:1372
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.

2010:1646
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2011:1186
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.

2012:655
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:67
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.

2013:277
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:889
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

2013:1101
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2014:1376
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2015:754
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2016:985
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.