Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

t.o.m. SFS 2017:997
SFS nr: 1994:1121
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:997
Övrig text: Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §   Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 §   I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteter         Motsvarande bas-,
                    gren- eller
                    tilläggsspecialitet
Allmänmedicin              Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.     Anestesi och
                    intensivvård
Barnmedicinska specialiteter      Smärtlindring
Barn- och ungdomsmedicin        Barn- och
                    ungdomsallergologi
                    Barn- och
                    ungdomsneurologi med
                    habilitering
                    Neonatologi
                    Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomar         Hud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.  Internmedicin
                    Kardiologi
                    Medicinsk
                    gastroenterologi och
                    hepatologi
                    Endokrinologi och
                    diabetologi
                    Medicinska
                    njursjukdomar
                    Lungsjukdomar
                    Hematologi
                    Allergologi
                    Geriatrik
                    Klinisk fysiologi
                    Infektionsmedicin
                    Arbets- och
                    miljömedicin
Reumatologi               Reumatologi
Vissa opererande specialiteter     Kirurgi
                    Urologi
                    Barn- och
                    ungdomskirurgi
                    Plastikkirurgi
                    Thoraxkirurgi
                    Ortopedi
                    Handkirurgi
                    Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologi        Obstetrik och
                    gynekologi
Psykiatriska specialiteter       Psykiatri
                    Rättspsykiatri
                    Barn- och
                    ungdomspsykiatri
Ögonsjukdomar              Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.   Öron-, näs- och
                    halssjukdomar
                    Hörsel- och
                    balansrubbningar
                    Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.              Onkologi
                    Gynekologisk onkologi
Neurologi                Neurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 §   För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta
   1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
   2. bedömning och rådgivning eller information, eller
   3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt.
Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 §   Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare      Normal-  Tids-    Sammanlagt 
      arvode  åtgång     mottaget 
      kronor  minuter    arvode kronor
Allmänmedicin    819  25    2 599 000
Anestesi och
intensivvård    819  20    3 030 000
Barnmedicinska
specialiteter    988  30    2 487 000
Hud- och
könssjukdomar    819  20    2 966 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.  849  25    2 688 000
Reumatologi    1 242  35    2 479 000
Vissa opererande
specialiteter    849  20    3 141 000
Obstetrik och
gynekologi    1 054  25    3 039 000
Psykiatriska
specialiteter    1 458  50    2 036 000
Ögonsjukdomar    916  25    2 960 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.  849  20    3 140 000
Onkologi    849  25    2 580 000
Neurologi    1 350  35    2 838 000
Läkare utan
specialistkompetens  482  20    1 664 000
Förordning (2017:997).

6 §   Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare        Reducerat   Ersättningstak 
        normalarvode   kronor
        kronor
Allmänmedicin      409    3 214 000
Anestesi och intensivvård  409    4 741 000
Barnmedicinska specialiteter  493    3 299 000
Hud- och könssjukdomar    409    3 978 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.    428    3 557 000
Reumatologi      620    3 637 000
Vissa opererande specialiteter  429    4 862 000
Obstetrik och gynekologi  531    4 076 000
Psykiatriska specialiteter  728    2 702 000
Ögonsjukdomar      458    4 300 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.    429    4 158 000
Onkologi      429    3 570 000
Neurologi      674    3 846 000
Läkare utan specialistkompetens  241    2 266 000
Förordning (2017:997).

6 a §   Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 §   För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 271 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 133 kronor. Förordning (2017:997).

7 a §   Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 161 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 81 kronor. Förordning (2017:997).

Särskilt arvode

8 §   För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §.
Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 §   För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 940 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 473 kronor.
Förordning (2017:997).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 §   För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 831 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 418 kronor. Arvodet om 418 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i

6 §   har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 430 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 440 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2017:997).

Särskilda stödområden

10 a §   Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §.
Förordning (2014:369).

10 b §   Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.
   1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
   2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
   3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
   4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
   5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
   6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
   7. Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 §   Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 271 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor. Förordning (2017:997).

Resekostnader

12 §   Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 §   För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från
   1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
   2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
   3. en läkare inom företagshälsovård som
   - är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
   - arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
   - aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
   - samverkar med berörda samhällsorgan, och
   - drivs med för ändamålet utbildad personal.

Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2013:889).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 §   Landstinget ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
   1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
   2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
   3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
   4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
   5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
Förordning (2012:965).

15 §   Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som landstinget ska betala.
Förordning (2011:1450).

16 §   Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

17 §   En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller hon är verksam i två eller flera landstingsområden och skall därvid även ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.

Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.
Förordning (1997:94).

18 §   Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).

Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder          Arvode     Reducerat 
            kronor    arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.          
101 Intravenös anestesiologisk
  läkemedelstillförsel (inkluderar 
  övervakning efter ingrepp)      2 535    2 040
102 Regional anestesi        2 174    1 736
103 Perioperativ anestesivård - innefattande
  preoperativ bedömning, inhalationsanestesi 
  eller balanserad intravenös anestesi samt 
  tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp  4 587    3 662
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
  (inkluderar övervakning efter ingrepp)  2 805    2 232
105 Ganglieblockad eller intravenös
  sympaticusblockad. Anläggande av 
  DCS/ryggmärgsnära elstimulering    2 952    2 366
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i
  smärtlindring. 
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      1 600    1 284
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator
  eller ultraljud        2 400    1 916
108 Triggerpunktsblockad      1 195    970
109 Algologisk känselundersökning,
  kvantitativ (QST)        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 600    1 284
Invärtesmedicinska specialiteter          
202 Ultraljud, duplex carotis        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 905    1 532
203 Pacemakerkontroll med programmerare.
  Funktionstestning innefattande mätning 
  och analys av stimulationströsklar och 
  sensitivitetsnivåer samt statistik. 
  Bedömning av batteristatus      1 905    1 532
207 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inklusive 
  Mini Mental Test tillsammans med 
  klocktest), laboratorietester för 
  uteslutande av sjukdom som ger 
  demensliknande symtom, samt initialt EKG 
  och remittering till CT eller MR hjärna
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 656    1 328
208 Omfattande arteriell utredning.

  Utförlig anamnes inriktad på 
  cirkulationsstörning. BT-mätning i båda 
  armar och ben med manschett och Doppler. 
  Beräkning av ankle-brachial index. 
  Sammanfattande utlåtande och 
  riskbedömning.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 905    1 532
210 Insättande av insulinbehandling med pump        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      1 905    1 532
214 Eko-Doppler, färg-Doppler        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 557    2 040
215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 051    1 645
217 Stress-eko        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 671    2 141
218 Datoriserat medicinskt arbetsprov        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 051    1 645
219 Digital monitorering av blodtryck utanför
  mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
221 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
222 Videocoloskopi        4 587    3 662
223 Videogastroskopi        3 234    2 592
224 Videosigmoideoskopi        3 571    2 861
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi,
  sigmoideoskopi eller gastroskopi 
  lämnas ytterligare ersättning om    586    474
226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  1 905    1 532
Reumatologi          
227 Behandling (inte intravenös) med
  TNF-blockerare, immunmodulerande 
  preparat eller cytostatikapreparat. 
  Avser inte kortison eller metotrexat  1 695    846
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare,
  immunmodulerande preparat eller 
  cytostatikapreparat        2 422    1 938
229 Ledinjektion under sterila betingelser
  med samtidig tappning av led eller 
  administration av kortison i tre eller 
  flera leder          2 423    1 938
Vissa opererande specialiteter          
301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a.
  analfissur eller kontraktur      2 557    2 040
302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp  1 793    1 430
303 Excision av pilonidalsinus      2 952    2 366
304 Operation av gynecomasti      2 952    2 366
  Tillägg för bilateral operation    2 213    1 780
305 Operation av tumör i ben, brosk eller
  underhud          2 422    1 938
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet         2 805    2 231
307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik  2 952    2 366
308 Operation av hydrocele      2 557    2 040
309 Sutur av collateralligament      2 557    2 040
312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit)  3 234    2 592
313 Cystoskopi          2 298    1 836
314 Senskideklyvning        2 805    2 232
  För varje tillkommande senskideklyvning  2 107    1 679
315 Operation av analabscess eller fistel
  eller båda, samt operation av hemorrojder 
  och slemhinneprolaps (gäller inte 
  gummiringsligatur)        2 952    2 366
318 Operation av varicer innebärande minst
  fyra hudincisioner eller minst två 
  perforantligaturer, eller stripping av 
  saphena magna på underbenet      2 557    2 040
319 Vasectomi          2 671    2 141
320 Borttagande av osteosyntesmaterial    2 952    2 366
321 Exstirpation av ganglion, bursa    3 830    3 076
322 Synovectomi i smärre leder      3 066    2 456
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt
  eventuell sentransferering      3 492    2 772
325 Excision av dupuytrens contractur,         
  ett finger          3 830    3 076
  För varje tillkommande finger    2 805    2 232
326 Sentransferering        3 492    2 772
327 Omfattande plastikkirurgisk
  rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. 
  lambåplastik, fri transplantation av 
  hudtransplantat eller sammansatt 
  transplantat och korrektion av medfödd 
  defekt av mer betydande omfattning hos 
  barn          4 350    3 492
328 Operation av malign hudtumör inklusive
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad excision 
  efter tidigare operation av tumör enligt 
  ovan          2 557    2 040
329 Hud- eller ärrplastik inklusive
  fotodokumentation där tidigare 
  ärrbildning är omfattande och utgör ett 
  patologiskt tillstånd      3 234    2 592
330 Falangresektion vid hammartå,         
  avmejsling av exostos      3 234    2 592
  För varje tillkommande tå      2 445    1 949
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention
  eller exstirpation av Mortons neurom  3 830    3 076
  Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom 
  enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons 
  neurinom utgår 75 % av ersättningen för 
  den andra operationen
334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg  2 557    2 040
335 Excision av tre eller flera hudtumörer
  med hudsutur        1 793    1 430
336 Operation av varicer med hög
  underbindning och resektion av saphena 
  magna och/eller ligatur och resektion av 
  saphena parva samt eventuella 
  exstirpationer        4 733    3 785
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
  kombinerad urinflödesmätning med hjälp av 
  särskild apparatur och ultraljudsmätning 
  av residualurin.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 671    2 141
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid
  behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell 
  meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning 
  ska finnas inklusive digital lagring av 
  operationsfynd        4 968    3 977
339 Cystostomi, dvs. anläggande av
  suprapubisk kateter        1 656    1 328
340 TUR-B vid G1-tumörer      3 571    2 861
341 Endoskopisk strikturbehandling    2 952    2 366
342 Lithotripsi, blåsevakuering      2 952    2 366
343 Sondering av uretra hos man      2 051    1 645
345 Operation av uretracaruncel eller skeneit  2 952    2 366
346 Operation av intrauretrala condylom    2 061    1 645
347 Operation av ljumskbråck       6 523    5 216
348 Operation av epigastricabråck    4 587    3 662
349 Operation av navelbråck      5 870    4 687
350 Excision med sutur av ögonlockstumör  2 557    2 040
351 Radikaloperation av nageltrång med
  resektion av nagelroten      1 793    1 430
  För varje tillkommande tå      1 341    1 070
352 Provexcision från arteria temporalis  1 793    1 430
353 Videogastroskopi        3 234    2 592
354 Videocoloskopi        4 587    3 662
355 Videosigmoideoskopi        3 571    2 861
356 Hallux valgusoperation (inte enbart
  avmejsling), hallux rigidusoperation 
  (debasering, cheilectomi), 
  korrektionsosteotomi metatarsalben, 
  falang          4 350    3 482
  För varje tillkommande åtgärd    3 244    2 603
357 Led- och senkirurgi. Resektion av
  metatarsalbenhuvud, tenolys eller 
  excision av partiell ruptur      3 967    3 168
  För varje tillkommande åtgärd    2 974    2 377
358 Operation av synstörande dermatochaloasis  2 557    2 040
  Tillägg för bilateral operation    1 926    1 544
360 Om åtgärd inom gruppen opererande
  specialiteter utförs genom regional 
  anestesi som lagts av den opererande 
  läkaren själv lämnas ytterligare 
  ersättning. Åtgärden kan inte användas 
  vid infiltrationsanestesi eller vid 
  ledningsanestesi av finger och tå eller 
  vid cystoskopi eller prostatabiopsi    1 666    1 341
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi,
  sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas 
  ytterligare ersättning om      586    474
362 TRUL och prostatabiopsi      2 557    2 040
363 Blåshalsincision        4 350    3 482
364 Ablatio testis i lokal anestesi    4 350    3 482
366 Artrodes inklusive internfixation av
  stortå          4 856    3 875
367 Artrodes inklusive internfixation av
  fingerled och småtår      4 350    3 482
  För varje tillkommande tå/finger    3 255    2 603
368 CMC 1 interpositionsplastik      4 350    3 482
369 Transrektalt ultraljud        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 174    1 736
370 Testisbiopsi        2 557    2 040
371 Videocystoskopi        3 571    2 861
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger
vid samma operationstillfälle.          
380 När 330 är en tillkommande åtgärd    2 435    1 949
381 När 356 är en tillkommande åtgärd    3 266    2 603
382 När 357 är en tillkommande åtgärd    2 974    2 389
383 När 367 är en tillkommande åtgärd    3 267    2 603
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en
gång vid samma besökstillfälle.          
386 När 314 är en tillkommande åtgärd    2 107    1 679
387 När 332 är en tillkommande åtgärd    2 884    2 320
388 Om injektion av botulinumtoxin utförs
  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om        586    474
389 Behandling av analfissur med
  botulinumtoxin. Läkemedlet ska 
  rekvireras och inte förskrivas på recept  3 636    2 909
Obstetrik och gynekologi          
401 Exeres eller vacuumaspiration av
  spontanabort        2 557    2 040
402 Fraktioniserad abrasio      2 557    2 040
403 Hysteroskopi        2 557    2 040
404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
  lämnas ytterligare ersättning om    586    474
405 Diatermiloop-/laserkonisering    2 557    2 040
406 Abortingrepp        3 066    2 456
407 Cystoskopi          2 298    1 836
408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel)  4 350    3 482
409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och
  gynekologi utförs med PCB lämnas 
  ytterligare ersättning om      1 793    1 430
410 Kolposkopi med provexcision vid utredning
  av precancerösa och andra 
  epitelförändringar cervix, i vagina och 
  vulva          1 793    1 430
412 Hydrosonografi av uterus      1 793    1 430
413 Operation av
  Bartolinicystafenestrering/exstirpation  1 793    1 430
414 Inkontinensutredning, träning av patient
  och tillhandahållande av vaginalt inlägg        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 557    2 040
415 Endometriebiopsi        1 994    1 600
416 Tubarundersökning med ultraljud.
  Innefattar genomspolning med särskild 
  kontrast          4 350    3 482
417 Om injektion av botulinumtoxin utförs
  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om        586    474
Ögonsjukdomar          
501 Pachymetri          1 476    1 183  
502 Nedläggning av silikongummislang    2 671    2 141  
503 Operation av pterygium      2 671    2 141  
504 Excision av tumör i conj./ögonlock    2 174    1 736  
505 Enklare tårvägsplastik      2 174    1 736  
506 Operation av ektropion      2 671    2 141  
507 Operation av entropion      2 671    2 141  
508 Operation av ptos        4 587    3 662  
510 Excision med sutur av ögonlockstumör  2 557    2 040  
  Tillägg för bilateral operation    1 926    1 544  
511 Operation av synstörande dermatochalasis  2 557    2 040  
  Tillägg för bilateral operation    1 926    1 544
512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre
  segmentet          2 051    1 645  
513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
  segmentet          2 557    2 040  
514 Synfältsundersökning bilateralt med
  datorperimetri eller Goldman    1 476    1 183  
515 Ögonbottenfotografering bilateralt med
  fotodokumentation alternativt Optisk 
  Coherens Tomografi        1 476    1 183  
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.          
601 Punktion och spolning av bihåla    1 656    1 328  
602 Omfattande sömnapnéundersökning

  Detaljerad anamnes beträffande snarkning, 
  andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, 
  alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av 
  övre luftvägar. Tolkning av resultat av 
  sömnregistrering. Rådgivning och 
  behandlingsförslag.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 051    1 645
604 nCPAP-inträning, standard (med
  noninvasivbehandling)      2 051    1 645
605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).
  Modern näs- och bihålekirurgi som kräver 
  speciella kirurgiska instrument samt 
  optik med ljuskälla        3 066    2 456
606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg  2 557    2 040
607 Permanent transmyringealt dränage    2 671    2 141
608 Larynxundersökning inkluderande
  stroboskopi med videodokumentation    2 557    2 040
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet        2 805    2 232
610 Otoneurologisk undersökning inklusive
  videonystagmoskopi        2 952    2 366
611 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad 
  utredningen visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
613 Omfattande sväljfunktionsanalys.

  Funktionell undersökning av sväljningen 
  med fiberskop då patienten sväljer 4 
  olika konsistenser från tjockt till helt 
  vattentunt.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 118    1 691
614 Omfattande plastikkirurgisk
  rekonstruktion inom huvud-hals-området. 
  Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, 
  fri transplantation av hudtransplantat 
  eller sammansatt transplantat och 
  korrektion av medfödd defekt av mer 
  betydande omfattning hos barn    4 350    3 492
615 Operation inom huvud-hals-området av
  malign hudtumör inkl. basaliom och 
  hudförändringar med PAD-verifierade 
  atypier. Vidgad excision efter tidigare 
  operation av tumör enligt ovan    2 557    2 040
616 Excision inom huvud-hals-området av tre
  eller flera hudtumörer med hudsutur    1 793    1 430
Onkologi m.m.          
701 Intravenös cytostatikabehandling    2 174    1 736
Neurologi          
801 EMG och ENeG med undersökning av
  lämpligt antal muskler och nerver som 
  bedöms nödvändig för frågeställningen  3 066    2 456
802 Ultraljud, duplex carotis        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 905    1 532
803 Apomorfinbehandling         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      2 626    2 096
804 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inkl. Mini 
  Mental Test tillsammans med klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till 
  CT eller MR hjärna        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 656    1 328
805 Digital monitorering av blodtryck
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
Hud- och könssjukdomar          
901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
  B-ljus, Buckybehandling eller PDT, 
  avser första besöket      1 793    1 430
902 Omfattande kirurgisk behandling av
  multipla hudtumörer med kryokirurgi 
  eller kombinationsteknik eller 
  excision/sutur av tre hudtumörer    2 557    2 040
903 Operation av malign hudtumör inklusive
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad excision 
  efter tidigare operation av tumör enligt 
  ovan          2 557    2 040
905 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad 
  utredningen visar.        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
906 Behandling med TNF-blockerare,
  immunmodulerande preparat, 
  cytostatikapreparat eller retinoider        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient      2 422    1 938
907 Operation av tumör i underhud    2 422    1 938
908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet        2 805    2 231
Psykiatriska specialiteter          
951 Gruppterapi/familjeterapi för högst
  sex patienter        698/patient  564/patient
952 För ytterligare högst två patienter    394/patient  327/patient
953 Besök överstigande 2 x 50 minuter    2 952    2 366
Barnmedicinska specialiteter          
961 Gastroskopi          2 051    1 645
962 Datoriserat medicinskt arbetsprov

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 051    1 645
963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient, eller dynamisk spirometri 
  efter ansträngningsprovokation        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
964 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad utredningen 
  visar.
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
965 Inhalationsbehandling av akut astma/
  obstruktiv bronchit        1 905    1 532
966 Initial bedömning av barn med befarad
  neuropsykiatrisk 
  störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång 
  minst 90 minuter per besök.
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 896    2 320
Allmänmedicin          
971 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inkl. Mini 
  Mental Test tillsammans med klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till 
  CT eller MR hjärna
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 656    1 328
972 Digital monitorering av blodtryck
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering        
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
974 Omfattande allergologisk utredning.

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad utredningen 
  visar.         
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient      1 793    1 430
975 Excision av tre eller flera hudtumörer
  med hudsutur        1 793    1 430
976 Radikaloperation av nageltrång med
  resektion av nagelroten      1 793    1 430
977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  1 905    1 532
978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 051    1 645
979 Datoriserat medicinskt arbetsprov

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient      2 051    1 645
Förordning (2017:997).

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring

U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).


Övergångsbestämmelser

1994:1121
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
   2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
   3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
   4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.

1995:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.

1995:1220
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1996:1360
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1997:94
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1997:197
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.

1997:891
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1998:1542
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2000:1033
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2001:851
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2002:793
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2003:820
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2004:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

2004:756
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2005:785
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1261
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2007:1207
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2008:960
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2009:83
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
   2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.

2009:1381
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2010:1372
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.

2010:1646
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2011:1186
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.

2012:655
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:67
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.

2013:277
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:889
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

2013:1101
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2014:1376
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2015:754
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2016:985
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2017:997
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.