Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Svensk författningssamling 1994:1121
t.o.m. SFS 2015:754
SFS nr: 1994:1121
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:754
Övrig text: Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Tillämpningsområde m. m.

1 § Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen
har samma betydelse i förordningen.

2 § Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa
läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också
bestämmelser om patientavgift.

3 § I denna förordning indelas de läkare med
specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande
grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteter         Motsvarande bas-,
                    gren- eller
                    tilläggsspecialitet
Allmänmedicin              Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.     Anestesi och
                    intensivvård
Barnmedicinska specialiteter      Smärtlindring
Barn- och ungdomsmedicin        Barn- och
                    ungdomsallergologi
                    Barn- och
                    ungdomsneurologi med
                    habilitering
                    Neonatologi
                    Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomar         Hud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.  Internmedicin
                    Kardiologi
                    Medicinsk
                    gastroenterologi och
                    hepatologi
                    Endokrinologi och
                    diabetologi
                    Medicinska
                    njursjukdomar
                    Lungsjukdomar
                    Hematologi
                    Allergologi
                    Geriatrik
                    Klinisk fysiologi
                    Infektionsmedicin
                    Arbets- och
                    miljömedicin
Reumatologi               Reumatologi
Vissa opererande specialiteter     Kirurgi
                    Urologi
                    Barn- och
                    ungdomskirurgi
                    Plastikkirurgi
                    Thoraxkirurgi
                    Ortopedi
                    Handkirurgi
                    Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologi        Obstetrik och
                    gynekologi
Psykiatriska specialiteter       Psykiatri
                    Rättspsykiatri
                    Barn- och
                    ungdomspsykiatri
Ögonsjukdomar              Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.   Öron-, näs- och
                    halssjukdomar
                    Hörsel- och
                    balansrubbningar
                    Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.              Onkologi
                    Gynekologisk onkologi
Neurologi                Neurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 § För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som
förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat
normalarvode enligt 5 eller 6 §.

För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas
skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i
genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter
som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta
1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och
undersökning med för specialiteten vedertagna
undersökningsmetoder,
2. bedömning och rådgivning eller information, eller
3. behandling med för specialiteten vedertagna
behandlingsmetoder.

För en läkare som saknar specialistkompetens gäller
bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt. Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna
metoder.

5 § Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare Normal- Tids- Sammanlagt arvode åtgång mottaget kronor minuter arvode kronor

Allmänmedicin 788 25 2 501 000

Anestesi och intensivvård 788 20 2 917 000

Barnmedicinska specialiteter 951 30 2 394 000

Hud- och könssjukdomar 788 20 2 855 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 817 25 2 588 000

Reumatologi 1 195 35 2 387 000

Vissa opererande specialiteter 817 20 3 024 000

Obstetrik och gynekologi 1 015 25 2 925 000

Psykiatriska specialiteter 1 403 50 1 960 000

Ögonsjukdomar 881 25 2 849 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 817 20 3 023 000

Onkologi 817 25 2 484 000

Neurologi 1 299 35 2 732 000

Läkare utan specialistkompetens 464 20 1 602 000 Förordning (2015:754).

6 § Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare Reducerat Ersättningstak normalarvode kronor kronor

Allmänmedicin 394 3 094 000

Anestesi och intensivvård 394 4 563 000

Barnmedicinska specialiteter 475 3 176 000

Hud- och könssjukdomar 394 3 829 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 412 3 424 000

Reumatologi 597 3 500 000

Vissa opererande specialiteter 413 4 680 000

Obstetrik och gynekologi 511 3 923 000

Psykiatriska specialiteter 701 2 601 000

Ögonsjukdomar 441 4 139 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 413 4 002 000

Onkologi 413 3 437 000

Neurologi 649 3 702 000

Läkare utan specialistkompetens 232 2 182 000 Förordning (2015:754).

6 a § Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte
bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för
sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket
enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden
minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 § För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 261 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 128 kronor. Förordning (2015:754).

7 a § Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 155 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 78 kronor. Förordning (2015:754).

Särskilt arvode

8 § För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som
anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i
bilagan.

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes
verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt
uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för
åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i
bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att
summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett
kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §. Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 § För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 905 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 455 kronor. Förordning (2015:754).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 § För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 800 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 402 kronor. Arvodet om 402 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i

6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 410 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 420 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2015:754).

Särskilda stödområden

10 a § Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och
delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §. Förordning (2014:369).

10 b § Med stödområde avses i denna förordning följande
indelning.
1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare,
Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns,
Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och
Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens
kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå,
Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele
kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i
Skellefteå kommun.
3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms,
Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms
och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö,
Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i
Örnsköldsviks kommun.
5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens
kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora
kommun. 7. Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som
fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 § Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 261 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor. Förordning (2015:754).

Resekostnader

12 § Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil
vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens
tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock
en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med
annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden
skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast
om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från
läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten
till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där
patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 § För laboratorieundersökning som utförs av
Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om
undersökningen utförs efter remiss från
1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning,
2. en läkare som är anställd av
studerandehälsovårdsorganisation, eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
- är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och
arbetstagare,
- arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i
arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på
arbetsstället,
- aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
- samverkar med berörda samhällsorgan, och
- drivs med för ändamålet utbildad personal.

Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för
sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande
taxan. Förordning (2013:889).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 § Landstinget ska till läkaren betala ut skillnaden mellan
det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och
den patientavgift som läkaren fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig
sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för
undersökning i samband med provtagningen,
2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående
abort eller sterilisering,
4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. Förordning (2012:965).

15 § Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte
åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person
minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren
vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om
mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen
motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med
ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp
som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den
särskilda löneskatt som landstinget ska betala. Förordning (2011:1450).

16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder
vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning
för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också
betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller
sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska
laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för
sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av
någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som
anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt
motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget
har anvisat. Förordning (1996:1360).

17 § En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i
fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och
redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om
patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som
avses i 14 § andra stycket 1 skall dock, utan uppgifter om
patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig
att rapportera till respektive landsting om han eller hon är
verksam i två eller flera landstingsområden och skall därvid även
ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver
är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når
ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta
landstinget om detta.

Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan
på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (1997:94).

18 § Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto
på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för
tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för
patientavgifter. Förordning (2012:965).


Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder Arvode Reducerat kr arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

101 Intravenös anestesiologisk

  läkemedelstillförsel (inkluderar 
  övervakning efter ingrepp)			2 441	1 964	
102 Regional anestesi 2 092 1 671

103 Perioperativ anestesivård -

  innefattande preoperativ bedömning, 
  inhalationsanestesi eller balanserad 
  intravenös anestesi samt tillsyn av 
  okomplicerat uppvakningsförlopp		4 415	3 525	
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
  (inkluderar övervakning efter ingrepp)	2 700	2 148	
105 Ganglieblockad eller intravenös
  sympaticusblockad. Anläggande av 
  DCS/ryggmärgsnära elstimulering		2 842	2 278	
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i
  smärtlindring.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient			1 540	1 236	
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator
  eller ultraljud				2 310	1 844	
108 Triggerpunktsblockad 1 150 933

109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ

  (QST)				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 540	1 236	
Invärtesmedicinska specialiteter

202 Ultraljud, duplex carotis

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 834	1 475	
203 Pacemakerkontroll med programmerare.
  Funktionstestning innefattande mätning 
  och analys av stimulationströsklar och 
  sensitivitetsnivåer samt statistik. 
  Bedömning av batteristatus			1 834	1 475	
207 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inklusive Mini 
  Mental Test tillsammans med Klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till 
  CT eller MR hjärna.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient.			1 594	1 279	
208 Omfattande arteriell utredning

  Utförlig anamnes inriktad på 
  cirkulationsstörning. BT-mätning i båda 
  armar och ben med manschett och Doppler. 
  Beräkning av ankle-brachial index. 
  Sammanfattande utlåtande och 
  riskbedömning.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 834	1 475	
210 Insättande av insulinbehandling med pump

  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient			1 834	1 475	
214 Eko-Doppler, färg-Doppler

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 461	1 964	
215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 974	1 584	
217 Stress-eko

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 571	2 061	
218 Datoriserat medicinskt arbetsprov

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 974	1 584	
219 Digital monitorering av blodtryck utanför
  mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
221 Omfattande allergologisk utredning

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar. 				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
222 Videocoloskopi 4 415 3 525

223 Videogastroskopi 3 113 2 495

224 Videosigmoideoskopi 3 438 2 754

225 Om polypektomi utförs vid coloskopi,

  sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas 
  ytterligare ersättning om			564	456	
226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 834 1 475

Reumatologi

227 Behandling (ej intravenös) med TNF-

  blockerare, immunmodulerande preparat 
  eller cytostatikapreparat. Avser inte 
  kortison eller metotrexat			1 632	815
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare,
  immunmodulerande preparat eller 
  cytostatikapreparat 			2 332	1 866	
229 Ledinjektion under sterila betingelser
  med samtidig tappning av led eller 
  administration av kortison i tre eller 
  flera leder					2 333	1 866	
Vissa opererande specialiteter

301 Sfincterotomi eller dilatation pga.

  analfissur eller kontraktur			2 461	1 964	
302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 1 726 1 377

303 Excision av pilonidalsinus 2 842 2 278

304 Operation av gynecomasti 2 842 2 278

  Tillägg för bilateral operation		2 131	1 713	
305 Operation av tumör i ben, brosk eller
  underhud					2 332	1 866	
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet 				2 700	2 147	
307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik 2 842 2 278

308 Operation av hydrocele 2 461 1 964

309 Sutur av collateralligament 2 461 1 964

312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) 3 113 2 495

313 Cystoskopi 2 212 1 767

314 Senskideklyvning 2 700 2 148

  För varje tillkommande senskideklyvning	2 028	1 616	
315 Operation av analabscess eller fistel
  eller båda, samt operation av hemorrojder 
  och slemhinneprolaps (gäller ej 
  gummiringsligatur)				2 842	2 278	
318 Operation av varicer innebärande minst
  fyra hudincisioner eller minst två 
  perforantligaturer, eller stripping av 
  saphena magna på underbenet			2 461	1 964	
319 Vasectomi 2 571 2 061

320 Borttagande av osteosyntesmaterial 2 842 2 278

321 Exstirpation av ganglion, bursa 3 687 2 961

322 Synovectomi i smärre leder 2 951 2 364

324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering 3 361 2 668

325 Excision av dupuytrens contractur,

  ett finger					3 687	2 961	
  För varje tillkommande finger		2 700	2 148	
326 Sentransferering 3 361 2 668

327 Omfattande plastikkirurgisk

  rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. 
  lambåplastik, fri transplantation av 
  hudtransplantat eller sammansatt 
  transplantat och korrektion av medfödd 
  defekt av mer betydande omfattning hos 
  barn					4 187	3 361	
328 Operation av malign hudtumör inklusive
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad excision 
  efter tidigare operation av tumör enligt 
  ovan					2 461	1 964	
329 Hud- eller ärrplastik inklusive
  fotodokumentation där tidigare 
  ärrbildning är omfattande och utgör ett 
  patologiskt tillstånd			3 113	2 495	
330 Falangresektion vid hammartå;

  avmejsling av exostos			3 113	2 495	
  För varje tillkommande tå			2 353	1 876	
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention
  eller exstirpation av Mortons neurom.	3 687	2 961	
  Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom 
  enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons 
  neurinom utgår 75 % av ersättningen för 
  den andra operationen				
334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 461 1 964

335 Excision av tre eller flera hudtumörer

  med hudsutur				1 726	1 377	
336 Operation av varicer med hög underbindning
  och resektion av saphena magna och/eller 
  ligatur och resektion av saphena parva 
  samt eventuella exstirpationer		4 555	3 644	
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
  kombinerad urinflödesmätning med hjälp av 
  särskild apparatur och ultraljudsmätning 
  av residualurin.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 571	2 061	
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och
  vid behov adekvat åtgärd, t.ex. 
  partiell meniskresektion. Ändamålsenlig 
  utrustning ska finnas inklusive digital 
  lagring av operationsfynd			4 782	3 828	
339 Cystostomi, dvs. anläggande av
  suprapubisk kateter				1 594	1 279	
340 TUR-B vid G1-tumörer 3 438 2 754

341 Endoskopisk strikturbehandling 2 842 2 278

342 Lithotripsi, blåsevakuering 2 842 2 278

343 Sondering av uretra hos man 1 974 1 584

345 Operation av uretracaruncel eller skeneit 2 842 2 278

346 Operation av intrauretrala condylom 1 984 1 584

347 Operation av ljumskbråck 6 279 5 021

348 Operation av epigastricabråck 4 415 3 525

349 Operation av navelbråck 5 651 4 511

350 Excision med sutur av ögonlockstumör 2 461 1 964

351 Radikaloperation av nageltrång med

  resektion av nagelroten			1 726	1 377	
  För varje tillkommande tå			1 290	1 030	
352 Provexcision från arteria temporalis 1 726 1 377

353 Videogastroskopi 3 113 2 495

354 Videocoloskopi 4 415 3 525

355 Videosigmoideoskopi 3 438 2 754

356 Hallux valgusoperation (ej enbart

  avmejsling); hallux rigidusoperation 
  (debasering, cheilectomi); 
  korrektionsosteotomi metatarsalben, 
  falang					4 187	3 351	
  För varje tillkommande åtgärd		3 123	2 505	
357 Led- och senkirurgi. Resektion av
  metatarsalbenhuvud. Tenolys eller 
  excision av partiell ruptur			3 818	3 049	
  För varje tillkommande åtgärd		2 863	2 289 	
358 Operation av synstörande
  dermatochaloasis				2 461	1 964	
  Tillägg för bilateral operation		1 854	1 486	
360 Om åtgärd inom gruppen opererande
  specialiteter utförs genom regional 
  anestesi som lagts av den opererande 
  läkaren själv lämnas ytterligare 
  ersättning. Åtgärden kan inte användas 
  vid infiltrationsanestesi eller vid 
  ledningsanestesi av finger och tå eller 
  vid cystoskopi eller prostatabiopsi.	1 604	1 290	
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi,
  sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas 
  ytterligare ersättning om			564	456	
362 TRUL och prostatabiopsi 2 461 1 964

363 Blåshalsincision 4 187 3 351

364 Ablatio testis i lokal anestesi 4 187 3 351

366 Artrodes inklusive internfixation av

  stortå					4 674	3 730	
367 Artrodes inklusive internfixation av
  fingerled och småtår			4 187	3 351	
  För varje tillkommande tå/finger		3 133	2 505	
368 CMC 1 interpositionsplastik 4 187 3 351

369 Transrektalt ultraljud

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 092	1 671	
370 Testisbiopsi 2 461 1 964

371 Videocystoscopi 3 438 2 754

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

380 När 330 är en tillkommande åtgärd 2 343 1 876

381 När 356 är en tillkommande åtgärd 3 144 2 505

382 När 357 är en tillkommande åtgärd 2 863 2 299

383 När 367 är en tillkommande åtgärd 3 145 2 505

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

386 När 314 är en tillkommande åtgärd 2 028 1 616

387 När 332 är en tillkommande åtgärd 2 776 2 234

388 Om injektion av botulinumtoxin utförs

  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om				564	456
389 Behandling av analfissur med
  botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras 
  och ej förskrivas på recept.		3 500	2 800	
Obstetrik och gynekologi

401 Exeres eller vacuumaspiration av

  spontanabort				2 461	1 964	
402 Fraktioniserad abrasio 2 461 1 964

403 Hysteroskopi 2 461 1 964

404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi

  lämnas ytterligare ersättning om		564	456	
405 Diatermiloop-/laserkonisering 2 461 1 964

406 Abortingrepp 2 951 2 364

407 Cystoskopi 2 212 1 767

408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel) 4 187 3 351

409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och

  gynekologi utförs med PCB lämnas 
  ytterligare ersättning om			1 726	1 377	
410 Kolposkopi med provexcision vid
  utredning av precancerösa och andra 
  epitelförändringar cervix; i vagina 
  och vulva					1 726	1 377	
412 Hydrosonografi av uterus 1 726 1 377

413 Operation av Bartolinicystafenestrering/

  exstirpation				1 726	1 377	
414 Inkontinensutredning, träning av patient
  och tillhandahållande av vaginalt inlägg.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 461	1 964	
415 Endometriebiopsi 1 920 1 540

416 Tubarundersökning med ultraljud.

  Innefattar genomspolning med särskild 
  kontrast					4 187	3 351	
417 Om injektion av botulinumtoxin utförs
  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om				564	456	
Ögonsjukdomar

501 Pachymetri 1 421 1 138

502 Nedläggning av silikongummislang 2 571 2 061

503 Operation av pterygium 2 571 2 061

504 Excision av tumör i conj./ögonlock 2 092 1 671

505 Enklare tårvägsplastik 2 092 1 671

506 Operation av ektropion 2 571 2 061

507 Operation av entropion 2 571 2 061

508 Operation av ptos 4 415 3 525

510 Excision med sutur av ögonlockstumör 2 461 1 964

  Tillägg för bilateral operation		1 854	1 486	
511 Operation av synstörande dermatochalasis 2 461 1 964

  Tillägg för bilateral operation		1 854	1 486	
512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre
  segmentet					1 974	1 584	
513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
  segmentet					2 461	1 964	
514 Synfältsundersökning bilateralt med
  datorperimetri eller Goldman		1 421	1 138	
515 Ögonbottenfotografering bilateralt med
  fotodokumentation alternativt Optisk 
  Coherens Tomografi				1 421	1 138	
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601 Punktion och spolning av bihåla 1 594 1 279

602 Omfattande sömnapnéundersökning

  Detaljerad anamnes beträffande 
  snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, 
  dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. 
  Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning 
  av resultat av sömnregistrering. 
  Rådgivning och behandlingsförslag.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 974	1 584	
604 nCPAP-inträning, standard (med
  noninvasivbehandling)			1 974	1 584	
605 FESS (funktionell endoscopisk kirurgi).
  Modern näs- och bihålekirurgi som kräver 
  speciella kirurgiska instrument samt 
  optik med ljuskälla.			2 951	2 364	
606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 461 1 964

607 Permanent transmyringealt dränage 2 571 2 061

608 Larynxundersökning inkluderande

  stroboscopi med videodokumentation		2 461	1 964	
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
  and neckområdet				2 700	2 148	
610 Otoneurologisk undersökning inklusive
  videonystagmoskopi				2 842	2 278	
611 Omfattande allergologisk utredning

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad utredningen 
  visar. 
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
613 Omfattande sväljfunktionsanalys

  Funktionell undersökning av sväljningen 
  med fiberskop då patienten sväljer 4 
  olika konsistenser från tjockt till helt 
  vattentunt. 				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 038	1 628
614 Omfattande plastikkirurgisk
  rekonstruktion inom huvud-hals-området. 
  Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, 
  fri transplantation av hudtransplantat 
  eller sammansatt transplantat och 
  korrektion av medfödd defekt av mer 
  betydande omfattning hos barn		4 187	3 361
615 Operation inom huvud-hals-området av
  malign hudtumör inklusive basaliom och 
  hudförändringar med PAD-verifierade 
  atypier. Vidgad excision efter tidigare 
  operation av tumör enligt ovan		2 461	1 964
616 Excision inom huvud-hals-området av tre
  eller flera hudtumörer med hudsutur.	1 726	1 377	
Onkologi m.m.

701 Intravenös cytostatikabehandling 2 092 1 671

Neurologi

801 EMG och ENeG med undersökning av

  lämpligt antal muskler och nerver som 
  bedöms nödvändig för frågeställningen	2 951	2 364	
802 Ultraljud, duplex carotis

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 834	1 475	
803 Apomorfinbehandling

  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient			2 528	2 018	
804 Demensutredning som omfattar kognitiv
  anamnes, kognitivt status (inklusive Mini 
  Mental Test tillsammans med Klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till CT 
  eller MR hjärna.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 594	1 279	
805 Digital monitorering av blodtryck utanför
  mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering 
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
Hud- och könssjukdomar

901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling med

  B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser 
  första besöket				1 726	1 377	
902 Omfattande kirurgisk behandling av
  multipla hudtumörer med kryokirurgi 
  eller kombinationsteknik eller 
  excision/sutur av tre hudtumörer		2 461	1 964	
903 Operation av malign hudtumör inklusive
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad excision 
  efter tidigare operation av tumör enligt 
  ovan					2 461	1 964	
905 Omfattande allergologisk utredning

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
906 Behandling med TNF-blockerare,
  immunmodulerande preparat, 
  cytostatikapreparat eller retinoider.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient			2 332	1 866	
907 Operation av tumör i underhud 2 332 1 866

908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head

  and neckområdet				2 700	2 147	
Psykiatriska specialiteter

951 Gruppterapi/familjeterapi för högst

  sex patienter				672/ 	543/
patient patient

952 För ytterligare högst två patienter 379/ 315/ patient patient

953 Besök överstigande 2 x 50 minuter 2 842 2 278

Barnmedicinska specialiteter

961 Gastroskopi 1 974 1 584

962 Datoriserat medicinskt arbetsprov

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 974	1 584	
963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient, eller dynamisk 
  spirometri efter ansträngningsprovokation.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
964 Omfattande allergologisk utredning

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad 
  utredningen visar. 				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
965 Inhalationsbehandling av akut astma/
  obstruktiv bronchit				1 834	1 475	
966 Initial bedömning av barn med befarad
  neuropsykiatrisk störning/
  utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 
  90 minuter per besök.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			2 788	2 234	
Allmänmedicin

971 Demensutredning som omfattar kognitiv

  anamnes, kognitivt status (inklusive Mini 
  Mental Test tillsammans med Klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till CT 
  eller MR hjärna.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 594	1 279	
972 Digital monitorering av blodtryck utanför
  mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
  vid utredningar och vid uppföljning av 
  astmapatient. Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
974 Omfattande allergologisk utredning

  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ 
  specifika IgE-antikroppar. Noggrann 
  rådgivning inklusive behandlings- och 
  saneringsåtgärder utifrån vad 
  utredningen visar. 				
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
  gång per år och patient men om behov av 
  olika testserier uppkommer högst två 
  gånger per år och patient			1 726	1 377	
975 Excision av tre eller flera hudtumörer
  med hudsutur				1 726	1 377	
976 Radikaloperation av nageltrång med
  resektion av nagelroten			1 726	1 377	
977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 834 1 475

978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient.			1 974	1 584
979 Datoriserat medicinskt arbetsprov

  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
  gånger per år och patient.			1 974	1 584	
Förordning (2015:754).


Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan
angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin
F-Hemoglobin
U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter
m.fl.)

Teckenförklaring

U-urin
B-blod
F-feces
S-serum
Pt-patient
P-plasma
Ery-erytrosyter
Förordning (1996:1360).


Övergångsbestämmelser

1994:1121
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser fortfarande.
3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare
som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode
som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga
om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i
allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått
Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i
allmän praktik före utgången av år 1973.

1995:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.

1995:1220
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1996:1360
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning
som avser tid före ikraftträdandet.

1997:94
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

1997:197
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid
före den 1 april 1997.

1997:891
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

1998:1542
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2000:1033
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2001:851
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2002:793
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2003:820
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2004:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit
före ikraftträdandet.

2004:756
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2005:785
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2006:1261
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2007:1207
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2008:960
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid
före ikraftträdandet.

2009:83
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som
vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område
som anges i den äldre lydelsen.

2009:1381
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser
tid före ikraftträdandet.

2010:1372
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till
läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få
sådan ersättning.

2010:1646
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före
ikraftträdandet.

2011:1186
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk
behandling som har lämnats före ikraftträdandet.

2012:655
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före
ikraftträdandet.

2013:67
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya
bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser
tid före den 1 januari 2013.

2013:277
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid
från och med den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser
tid före ikraftträdandet.

2013:889
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av
Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

2013:1101
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser
tid före ikraftträdandet.

2014:1376
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser
tid före ikraftträdandet.

2015:754
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.