Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Svensk författningssamling 1993:1091
t.o.m. SFS 2016:870
SFS nr: 1993:1091
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-10-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:870
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning
enligt socialförsäkringsbalken. De uttryck och benämningar som
används i förordningen har samma betydelse som i den balken. Förordning (2010:1684).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1684).

Beslut om assistansersättning

3 § Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken ska beaktas all tid som avser
uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga
stödet i den dagliga livsföringen till den försäkrade. Förordning (2010:1684).

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om beräkningen
av assistansersättningen. Förordning (2004:898).

Högsta belopp per timme

5 §/Upphör att gälla U:2017-01-01/ Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,4 procent. Schablonbeloppet ska för år 2016 vara 288 kronor per timme.

Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal. Förordning (2015:556).

5 §/Träder i kraft I:2017-01-01/ Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,05 procent. Schablonbeloppet ska för år 2017 vara 291 kronor per timme.

Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal. Förordning (2016:870).

Kostnader för personliga assistenter

5 a § Med kostnader för personliga assistenter avses
1. löne- och lönebikostnader,
2. assistans- och utbildningsomkostnader,
3. kostnader för arbetsmiljöinsatser,
4. personalomkostnader, och
5. administrationskostnader.

Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel
som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av
någon annan kunna tillgodose sina behov. Förordning (2011:182).

Utbetalning m. m.

6 § Med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken jämställs tid efter det att den
försäkrade har avlidit eller intagits på institution eller
liknande, i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart
arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Detta gäller
dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av
lag.

Med tid för vilken assistans har lämnats jämställs också tid
för vilken assistenten får sjuklön av den försäkrade. Förordning (2010:1684).

7 § En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § eller som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med skäligt belopp, ska inför utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Redovisningen ska ha kommit in till Försäkringskassan vid den närmare tidpunkt som myndigheten föreskriver.

En försäkrad som avses i första stycket ska, om assistansersättning betalas ut enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken, i samband med slutavräkning enligt samma paragraf lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Förordning (2016:88).

8 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalningsförfarande enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken samt om utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 51 kap. 15 § samma balk.

Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den försäkrades uppgiftsskyldighet enligt 7 §. Förordning (2016:88).

9 § Assistansersättning ska kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en
lördag, söndag eller helgdag, ska ersättningen kunna lyftas
närmast föregående vardag.

Försäkringskassan ska senast den 15 i varje månad debitera
kommunen den ersättning som kommunen ska betala månadsvis
enligt 51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken. Betalning
ska därefter ha inkommit senast den sista vardagen i samma
månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) debiteras.

Reglering med anledning av slutavräkning enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska göras snarast efter det att
slutavräkning skett. Förordning (2010:1684).

10 § Har upphävts genom förordning (2008:871).

11 § Har upphävta genom förordning (2010:1684).

11 a § En försäkrad som har köpt personlig assistans ska
redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har
använts för sådant köp. En försäkrad som själv har anställt
sina personliga assistenter ska redovisa till
Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för
kostnader för sådana assistenter. Förordning (2013:278).

Verkställighetsföreskrifter

12 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av bestämmelserna om
assistansersättning i socialförsäkringsbalken samt av denna
förordning. Förordning (2010:1684).

1997:1309

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.

1998:1393

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

1999:918

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2000:1076

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2001:1197

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om 5 § gäller äldre föreskrifter fortfarande för
assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2002:1103

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2003:878

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2004:717

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2005:370

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2006:914

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2007:689

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2008:479

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2009:931

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2010:812

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2011:790

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2012:531

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2013:723
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2014:1311
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2015:556
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2016:88
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på assistansersättning som avser assistans som har lämnats i april månad 2016.

2016:870
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.