Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Svensk författningssamling 1993:1090
t.o.m. SFS 2015:1090
SFS nr: 1993:1090
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-10-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:1090
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd
och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De
uttryck och benämningar som används i förordningen har samma
betydelse som i dessa lagar.

2 § Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade detsamma som i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). Förordning (2001:938).

Personal och kontaktpersoner

3 § För daglig verksamhet, korttidshem samt gruppbostäder och,
när det gäller barn och ungdomar, annat boende enligt 9 § första
stycket 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade skall det finnas en person med lämplig
utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i
övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

4 § När stöd av en kontaktperson skall ges, skall den som ansvarar
för verksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant
förordnande skall uppdragets omfattning och tiden för uppdraget
anges närmare.

Avgifter m.m.

5 § Föreskrifterna i 6 kap. 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens
kostnader för ett barns vård i ett annat hem skall gälla även
när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2001:938).

6 § Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
skall även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte
täcks på annat sätt.

Enskild verksamhet

7 § En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
som avses i 9 § 6-10 samma lag ska vara skriftlig,
egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig
företrädare för sökanden och ange
1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den
riktar sig till barn,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten,
7. vilken personal som ska anlitas och personalens
utbildning, och
8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt
gällande rätt.

Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som
verksamheten ska vara inrymd i samt uppgift om vilka
brandskyddsåtgärder som har vidtagits. Förordning (2013:279).

8 § En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
som avses i 9 § 2 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt
undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för
sökanden och ange
1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den
riktar sig till barn,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
7. vilken personal som ska anlitas och personalens
kompetensutveckling,
8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt
gällande rätt,
9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och
hur den assistansberättigades rätt till inflytande ska
tillgodoses, och
10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt
med personal och berörda myndigheter. Förordning (2013:279).

8 a § Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som
anges i 7 eller 8 §, följande handlingar gällande den
juridiska personen:
1. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande,
2. handling som visar vem som är behörig företrädare,
3. handling som visar vem som är verkställande direktör och
annan person som har ett bestämmande inflytande över
verksamheten,
4. handling som visar vem som är styrelseledamot eller
styrelsesuppleant och som själv eller genom närstående har
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse i den
juridiska personen,
5. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett
kommanditbolag eller annat handelsbolag, och
6. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande
sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast
föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har
bedrivits i den juridiska personen. Förordning (2013:279).

9 § Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett
skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. I beviset ska
anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verksamhet som
ska bedrivas, vem som ska vara föreståndare enligt 7 § eller
verksamhetsansvarig enligt 8 § samt övriga villkor för
tillståndet. I fråga om tillstånd enligt 7 § ska även anges
det högsta antal personer som samtidigt kan få stöd och
service i verksamheten.

Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett
tillstånd får inte överlåtas. Förordning (2013:181).

10 § Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den
inte längre motsvarar det meddelade tillståndet ska sökas hos
Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet ska omedelbart
göras till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2013:181).

Vissa tillsynsfrågor

11 § Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostäder med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det.

I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn. Förordning (2015:991).

11 a § Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram
information som riktar sig till barn och unga som har
beviljats insatser enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade och till deras
vårdnadshavare. Informationen ska innehålla uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,
2. inspektionens tillsyn,
3. möjligheter för barn och unga att kontakta inspektionen
samt hur de når rätt person inom myndigheten, och
4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att
vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande. Förordning (2013:181).

Register

11 b § Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register
över dem som har tillstånd att bedriva verksamhet och dem som
har anmält verksamhet enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Registret ska
utgöra underlag för tillsynsverksamheten. Förordning (2013:181).

Direktåtkomst

11 c § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna
i det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs
hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling,
statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller
epidemiologiska studier. Förordning (2013:181).

Uppgiftsskyldighet

11 d § Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av
Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs
enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för
kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning,
utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det
register som förs enligt 11 b § vid direktåtkomst enligt 11 c §. Förordning (2013:181).

Gallring

12 § Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 b § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade ska av hänsyn till forskningens behov
undantas från gallring i de kommuner och landsting som ingår i
Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i
Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och landsting ska
sådana handlingar undantas från gallring när det gäller
personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje
månad. Förordning (2007:1317).

Ytterligare föreskrifter

13 § Socialstyrelsen får i fråga om verksamhet enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade meddela föreskrifter till skydd för
enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Förordning (2009:1140).

13 a § Socialstyrelsen får meddela ytterligare
föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Förordning (2013:279).

14 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2013:181).

15 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare
föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och ansökningar
enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela
föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och
rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§ lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra stycket denna förordning. Förordning (2013:181).