Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Fiskelag (1993:787)

Svensk författningssamling 1993:787
t.o.m. SFS 2016:824
SFS nr: 1993:787
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L
Utfärdad: 1993-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:824
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller rätten till fiske samt fisket inom Sveriges
sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. I de fall som
anges särskilt gäller lagen även svenskt havsfiske utanför den
ekonomiska zonen.

Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

2 § Vad som föreskrivs i denna lag om fiske i allmänt vatten gäller
även fiske i den ekonomiska zonen med de begränsningar som
föranleds av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Vad som menas med allmänt och enskilt vatten framgår av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

3 § I denna lag avses med Torneälvens fiskeområde
1. Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven
och de sjöar i vilka riksgränsen mellan Sverige och Finland
löper (gränsälvarna),
2. de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock
inte biflöden,
3. Torneälvens mynningsgrenar, och
4. den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en
linje från Haparanda hamn över Skomakarens nordostligaste
punkt, Ylikaris ostligaste punkt, Sarvenkatajas nordligaste
punkt och därifrån i rakt ostlig riktning till riksgränsen samt
därifrån söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi
kommungräns och vidare i nordostlig riktning längs
kommungränsen till fastlandet. Regeringen meddelar föreskrifter
om koordinater för de brytningspunkter som avgränsar
fiskeområdet.

Med älvområdet avses den del av Torneälvens fiskeområde som
ligger norr om älvmynningen, bestämd som en rät linje dragen
mellan spetsen av Hellälä norra udde på den finska sidan och
udden Virtakari på den svenska sidan samt norr om en rät linje
dragen genom sydspetsen på Oxö och Palosaari. Med havsområdet
avses den del av fiskeområdet som ligger söder om denna linje.

Denna lag ska inte tillämpas i den mån den strider mot
föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter
och åtgärder finns i 7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken.

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om
fiskevårdsområden gäller särskilda bestämmelser. Lag (2010:901).

Definitioner

Fisk och fiske

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur
och vattenlevande kräftdjur.

5 § Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda
fritt levande fisk.

6 § Har upphävts genom lag (2014:1026).

Fasta och rörliga redskap och handredskap

7 § Med fast redskap menas
1. fiskebyggnad, och
2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid
bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i
följd.

Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast
redskap.

Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap
som är utrustat med lina och högst tio krokar.

I Torneälvens fiskeområde avses med
1. fast redskap: redskap med ledarm, såsom laxfälla och
storryssja, avsett att användas på samma ställe under minst två
dygn,
2. småryssja: en till bottnen nedtyngd ryssja med en båghöjd
lägre än 1,0 meter och där ingen del är högre än 1,5 meter,
3. förankrade nät: nät som med ankare, tyngder eller sin egen
vikt sätts på eller förankras vid eller ovanför bottnen och som
inte driver med vattnet,
4. flytnät: nät som driver med strömmen,
5. kullenät (kolknot): not som är fäst vid båt,
6. drag: konstgjorda beten, wobbler, flugor eller därmed
jämförbara lockmedel som är försedda med krokar och som med
sina rörelser, färger eller former lockar fisken att hugga,
7. handredskap: spö, pilk eller liknande rörligt redskap som
är utrustat med lina och drag eller krok, samt
8. naturliga beten: levande eller avlivade beten och
luktpreparat. Lag (2010:901).

Rätten till fiske

Om fiske i allmänt och enskilt vatten

8 § Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Varje svensk
medborgare får också fiska i havet vid sådana stränder, skär och
holmar som den 30 juni 1986 ägdes av staten och som då inte hörde
till något hemman eller innehades på särskilda villkor.

9 § Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren. Varje svensk
medborgare har dock rätt att fiska i sådana vatten i den omfattning
och på det sätt som anges i bilagan till denna lag.

Strandlinjer oeh vattendjup skall vid tillämpningen av
bestämmelserna i bilagan bestämmas, om inte annat särskilt anges,
enligt 8 § lagen (1955:595) om gräns mot allmänt vattenområde
samt i Mälaren med utgångspunkt i ett vattenstånd av 4,2 meter
över västra slusströskeln vid Karl Johans torg i Stockholm.

9 a § Den som fiskar med rörliga redskap får använda endast
nät, långrev, ryssja, bur, handredskap och håv. Vid fiske med
nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex
redskap användas samtidigt. Vid hummerfiske får därutöver
högst fjorton burar (hummertinor) användas. En långrev får
vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd
får vara högst 180 meter.

Första stycket gäller inte den som

1, fiskar med stöd av fiskelicens eller personlig
fiskelicens, eller
2. innehar fisket med äganderätt eller har rätt till fisket
på grund av en nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än
det som är fritt för var och en.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag
från första stycket.

Föreskrifter om begränsningar i redskapsanvändningen utöver
de begränsningar som anges i första stycket kan meddelas med
stöd av 19 §. Lag (2014:1026).

10 § Vid fiske utan stöd av enskild fiskerätt får fast redskap
användas bara efter tillstånd av den myndighet som regeringen
bestämmer.

11 § Den som har fiskerätt i enskilt vatten får inte vägras tillstånd
att sträcka fast redskap från det enskilda vattnet vidare ut i allmänt
vatten, om det kan ske utan skada för andra fiskande eller annat
beaktansvärt intresse.

12 § Tillstånd att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut
i allmänt vatten behövs inte
1. vid kusten i Norrbottens län,
2. vid kusten i Kalmar län söder om Kråkelund,
3. vid östra kusten i Blekinge län (norr om Torhamnsudde) och öster
om en linje dragen från Torhamnsudde över Videskärs nordspets
och Ungskärs sydspets till Utlängans sydspets, och
4. vid Skånes östra och södra kuster.

Det fasta redskapet får dock inte i något fall sträckas ut i allmänt
vatten mer än 200 meter från den kurva för tre meters djup som
följer stranden vid fastlandet eller vid en ö av minst 100 meters
längd.

13 § Utländska medborgare får fiska med handredskap i
enlighet med bestämmelserna i 8 och 9 §§ om svenska
medborgares rätt att fiska.

Utländska fysiska och juridiska personer som omfattas av
Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet,
arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster får
fiska yrkesmässigt på samma villkor som svenska fysiska och
juridiska personer.

Utan stöd av enskild fiskerätt får annat fiske bedrivas av
utländska medborgare eller fiskefartyg bara om det medges i 13 a § eller i föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. Utländska medborgare
som är stadigvarande bosatta här i landet är dock likställda
med svenska medborgare. Lag (2014:1026).

13 a § Fiskefartyg från andra medlemsstater inom Europeiska
unionen har tillträde till fiske i vatten innanför 12 nautiska mil från baslinjen endast om sådan rätt framgår av
artikel 5.2 och bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den
gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG.

Första stycket gäller inte om något annat sägs i föreskrifter
som har meddelats med stöd av 13 § tredje stycket. Lag (2014:1026).

Bestämmelser om rätt till fiske i vissa fall

14 § Fiskerätt som hör till sådan allmänning som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna får nyttjas av
allmänningens delägare.

Delägarna får arrendera ut fiskerätten för gemensam räkning. Ett
sådant beslut fattas i enlighet med föreskrifterna för allmänningens
förvaltning.

15 § I fråga om tillgodogörandet av en fiskerätt som är samfälld för
flera fastigheter i andra fall än som avses i 14 § gäller lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

För en fastighet som innehas med samäganderätt får länsstyrelsen,
på ansökan av någon av delägarna, besluta om hur fisket skall
bedrivas på fastigheten. Detta gäller inte om fiskerätten är
gemensam med en annan fastighet eller om fastigheten bara består
av en sådan rätt.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fiskerätt som
ingår i ett fiskevårdsområde.

16 § Vid jordbruksarrende får arrendatorn nyttja den fiskerätt som
hör till jorden, om inte något annat har avtalats.

Avser upplåtelsen endast en del av en fastighet skall reglerna i 15 § andra stycket för fastighet som innehas med samäganderätt
tillämpas, om inte omfattningen av fiskerätten har avtalats. Markarealen skall utgöra delningsgrund om inte någon annan
delningsgrund är lämpligare.

Om fiskådra

17 § I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken
har sin gång ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast
förekommande lågt vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och
mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med
oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste
vattnet.

Länsstyrelsen får, utom i Torneälvens fiskeområde, besluta
att fiskådran ska gå i en annan del av vattnet än vad som sägs
i första stycket. Berörda rättsägare ska få tillfälle att yttra
sig i saken innan beslut fattas. Om ändringen innebär ett
påtagligt men för någon berörd rättsägare, fordras dennes
samtycke till åtgärden.

I älvområdet inom Torneälvens fiskeområde ska fiskådran, i
stället för vad som anges i första stycket, utgöra en tredjedel
av vattendragets bredd vid normal låg vattenföring. En fiskådra
i vattendrag utanför Torneälvens fiskeområde vilket rinner ut i
vattendrag inom älvområdet fortsätter med oförändrad bredd
tills den når fiskådran i älvområdet. Lag (2010:901).

18 § Fiskådran ska lämnas fri från fiskeredskap som kan
hindra fiskens gång. Någon annan anordning än fiskeredskap får
inte heller sättas ut i eller vid fiskådran i syfte att hindra
fisken att gå fram i ådran.

Länsstyrelsen får, utom i Torneälvens fiskeområde, medge
undantag från vad som sägs i första stycket, om det kan antas
att det inte leder till påtagligt men för någon som inte
samtyckt till åtgärden. Lag (2010:901).

Fredningszoner inom Torneälvens fiskeområde

18 a § I havsområdet inom Torneälvens fiskeområde ska finnas
fredningszoner som avses i 3 § i den fiskestadga för
Torneälvens fiskeområde som fogats till
gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. I en
fredningszon får fiskeredskap eller andra anordningar inte
placeras eller användas så att fiskens gång i zonen kan hindras
eller att fisken inte kan komma dit eller inte kan röra sig
där.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden
inom Torneälvens fiskeområde som ska utgöra fredningszoner. Lag (2010:901).

Fisket m.m.

Föreskrifter för fisket

19 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som
förbjuder eller begränsar
1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller
fiskeredskap,
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål,
4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan
sprida kräftpest eller någon annan sjukdom.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också
meddela föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att
behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i
sump eller att omlasta, föra i land, föra in i landet eller
saluhålla fisk.

Regeringen får meddela föreskrifter för fiskevården och
fiskets bedrivande som avviker från särskilda bestämmelser i
den fiskestadga som fogats till gränsälvsöverenskommelsen
mellan Sverige och Finland och som avser senareläggande för
olika kategorier av fiskande av de startdatum som anges i
stadgan för fiske med fasta redskap i havsområdet. Yrkesfiske
som bedrivs med fasta redskap eller annat fiske med fasta
redskap ska dock inledas senast den 29 juni. Föreskrifterna får
avse även redskapsbegränsningar.

Regeringen får meddela föreskrifter för fiskevården och
fiskets bedrivande inom Torneälvens fiskeområde som avviker
från särskilda bestämmelser i den fiskestadga som anges i
tredje stycket efter överenskommelse med Finlands regering
eller den behöriga finska förvaltningsmyndigheten, och som
avser tillåtna fisketider och fiskemetoder, tillåtna redskap,
antalet fiskeredskap eller andra tekniska regler för fisket
samt vilka fångstplatser som ska omfattas av bilaga 2 till
fiskestadgan, om
1. situationen för fiskbestånden tillåter det, eller
2. det krävs med hänsyn till skyddet av fiskbestånden och
säkrandet av ett hållbart nyttjande.

De föreskrifter som meddelas enligt fjärde stycket får
avgränsas till att gälla en del av Torneälvens fiskeområde, en
del av fiskesäsongen eller en enskild fiskemetod och får
tidsbegränsas till att gälla en fiskesäsong åt gången.

Överläggningar om ändrade föreskrifter ska påbörjas vid sådan
tidpunkt och ske i sådan takt att lokala fiskeintressen hinner
höras och det finns förutsättningar för beslut om
föreskrifterna senast den 1 april det år då föreskrifterna ska
tillämpas. Lag (2010:901).

19 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ta
ombord och föra i land fisk som har fångats. Lag (2014:1026).

20 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas
till naturvårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte vara
så ingripande att fisket avsevärt försvåras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden enligt denna lag skall finnas en
analys av vilken inverkan fiskemetoder och utsättande av
fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en
sådan analys skall göras av den som avser att använda metoder
eller sätta ut fiskarter. Lag (1998:848).

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd för fiske av
en viss art, inom ett visst område, med ett visst fiskefartyg
eller med användning av vissa redskap eller fiskemetoder. Lag (2014:1026).

22 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för den som innehar
yrkesfiskelicens enligt 30 § eller som utan stöd av sådan
licens fiskar för att sälja fångsten att lämna uppgifter om
1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats
för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och
2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för
tillämpningen av EG:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att ett fiskefartyg skall ha utrustning som
automatiskt via satellit överför information om fartyget. Lag (2003:251).

22 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som innehar fiskelicens eller personlig fiskelicens eller som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten att lämna uppgifter om
1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och
2. andra förhållanden som rör fisket och som är av betydelse för tillämpningen av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ett fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget. Lag (2016:824).

23 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur fiskeredskap och vattenbruksanläggningar skall
märkas ut samt hur fiskeredskap och fisksump skall märkas med
innehavarens namn eller något annat igenkänningstecken. Lag (1995:1388).

24 § Föreskrifter meddelade med stöd av 19-23 §§ skall även tillämpas
vid svenskt havsfiske utanför Sveriges ekonomiska zon i
internationellt vatten och i andra vatten där fisket bedrivs med stöd
av internationella överenskommelser. Lag (1996:1076).

Om förhållandet mellan de fiskande

25 § Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i
området. Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis
hindras.

Om flera fiskande vill fiska i samma vatten och det inte kan ske
samtidigt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen.

Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop
med eller skadar andras redskap.

Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra
andra fiskande.

Första-fjärde styckena skall även tillämpas vid svenskt havsfiske
utanför Sveriges ekonomiska zon i internationellt vatten och i andra
vatten där fisket bedrivs med stöd av internationella
överenskommelser. Lag (1996:1076).

26 § I vatten där varje svensk medborgare har rätt att fiska får fiske
inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från ett fast redskap
eller en vattenbruksanläggning, om redskapet eller anläggningen har
märkts ut på föreskrivet sätt.

Om rätten att använda någon annans strand

27 § Dcn som fiskar får tillfälligt använda någon annans strand och
vattenområde för att dra upp eller göra fast båt eller redskap, om det
behövs för fisket och om det kan ske utan olägenhet för den som
innehar stranden. För den som fiskar yrkesmässigt utan stöd av
enskild fiskerätt gäller detta även om olägenhet uppstår, under
förutsättning att ersättning betalas för skada och intrång.

Utplantering och odling av fisk

28 § Regcringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd och om villkor i
övrigt för att fisk skall få sättas ut, flyttas eller odlas.

Om åtgärder mot vanskötsel av fiske

29 § Om den som har fiskerätt i enskilt vatten i strid med allmänna
intressen vansköter fisket genom att fiska i alltför stor omfattning
eller genom att låta bli att fiska, får länsstyrelsen förelägga honom
att bedriva fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa
vanskötseln. Om någon annan än ägaren har fiskerätten, får
föreläggandet ändå riktas mot ägaren.

Ägaren eller innehavaren är skyldig att tåla att en förelagd åtgärd
vidtas även om föreläggandet riktats mot den andre.

Fiskelicens och personlig fiskelicens

29 a § Att yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet får
bedrivas bara med stöd av fiskelicens framgår av artikel 6 i
rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och
upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006.

Personlig fiskelicens får beviljas för yrkesmässigt fiske som
inte kräver fiskelicens. Av 9 a § framgår att den som fiskar
med stöd av en personlig fiskelicens är undantagen från de
begränsningar i redskapsanvändningen som anges i den
paragrafen. Lag (2014:1026).

29 b § En fiskelicens får efter ansökan beviljas såväl
fysiska som juridiska personer.

En personlig fiskelicens får efter ansökan beviljas fysiska
personer.

Om sökanden av en fiskelicens enligt första stycket är en
annan än den som äger det fartyg som ska användas vid fisket,
ska ett bevis om att sökanden förfogar över fartyget fogas
till ansökan. Lag (2014:1026).

30 § En fiskelicens får beviljas om
1. fisket bedrivs i näringsverksamhet,
2. fisket har anknytning till svensk fiskerinäring,
3. det fartyg som används vid fisket är registrerat som
fiskefartyg i det fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), och
4. kravet på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska
fiskeflottan i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 är uppfyllt.

En personlig fiskelicens får beviljas om förutsättningen i
första stycket 1 är uppfylld.

En licens får begränsas till att avse ett visst fiske och
beviljas för en viss tid.

När en fråga om licens prövas första gången ska tillgången på
fisk beaktas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om villkoret när det gäller
anknytningen till svensk fiskerinäring och om kravet på att
fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflottan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka särskilda villkor som ska vara
uppfyllda för att en ny licens ska kunna utfärdas efter
återkallelse. Lag (2014:1026).

31 § En fiskelicens får återkallas om
1. den har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i
ansökan,
2. innehavaren av fiskelicensen inte längre uppfyller kravet
på att fisket ska bedrivas i näringsverksamhet,
3. innehavaren av fiskelicensen inte längre uppfyller kravet
på att fisket ska ha anknytning till svensk fiskerinäring,
eller
4. fartyget inte är registrerat som fiskefartyg i det
fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

En personlig fiskelicens får återkallas om
förutsättningarna i första stycket 1 och 2 är uppfyllda.

I 56 § finns bestämmelser om återkallelse av fiskelicens och
personlig fiskelicens på grund av brott enligt denna lag
eller överträdelser som lett till sanktionsavgift enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2014:1026).

32 § Frågor om fiskelicens och personlig fiskelicens prövas
av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2014:1026).

Internationell fiskekontroll

33 § Vid svenskt havsfiske utanför Sveriges sjöterritorium får
efterlevnaden av internationella överenskommelser om fiskevård
och fiskets bedrivande kontrolleras av de utländska myndigheter
som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

En sådan utländsk myndighet skall lämnas tillträde till svenska
fiskefartyg och ges tillfälle att undersöka fiskeredskap,
fångst, lastutrymmen och utrustning i övrigt samt att ta del av
de loggböcker och handlingar av betydelse för fisket som finns
ombord. Finner myndigheten att en bestämmelse för fisket
överträtts på ett allvarligt sätt får den föra fartyget till
hamn.

Befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att underlätta
åtgärdernas genomförande. Lag (1998:343).

Tillsyn m.m.

34 § För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer utse fisketillsynsmän.

För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken har en
fisketillsynsman som förordnats därtill och annan
befattningshavare hos Havs- och vattenmyndigheten,
länsstyrelsen eller annan myndighet i vars uppgifter det ingår
att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske rätt att
1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar,
byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning
för fisket förvaras eller hanteras för att där göra de
undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan
att ersättning lämnas,
2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen, och
3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål
för åtgärden.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i
beslag enligt 47 §.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid
tillsynen.

Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EU:s förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken gäller andra stycket också
för EU:s institutioner och av institutionerna utsedda
inspektörer.

Övervakningen av fisket i Torneälvens fiskeområde får utföras
av gemensamma finsk-svenska patruller. Vid gemensam övervakning
i den svenska delen av fiskeområdet har behörig finsk personal
observatörs status.

Behöriga övervakningsmyndigheter ska vid behov utbyta
information med finsk myndighet. Lag (2011:615).

35 § De myndigheter som regeringen bestämmer får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag,
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller föreskrifter
om fisket i EU:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken ska efterlevas. Ett beslut om föreläggande
eller förbud får förenas med vite.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller inte följer ett meddelat
föreläggande, får Havs- och vattenmyndigheten eller
länsstyrelsen besluta om rättelse på hans bekostnad. I
brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående
föreläggande. Lag (2011:615).

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Straffbestämmelser m.m.

Straff

37 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar
där sådant tillstånd behövs, eller
3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en
anordning i strid med vad som gäller om fiskådra eller placerar
eller använder ett fiskeredskap eller en annan anordning i
strid med vad som gäller i en sådan fredningszon som avses i 18 a §

döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat
följer av 41 §.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Lag (2010:901).

37 a § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
redskapsbegränsningarna i 9 a § döms till böter eller
fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:1026).

38 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms befälhavare
eller annan som med uppsåt försöker hindra sådan kontroll som
avses i 33 § andra stycket, om inte gärningen är belagd med straff i
brottsbalken. Detsamma skall gälla befälhavare som uppsåtligen
bryter mot 33 § tredje stycket.

39 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter
mot 25 § andra--fjärde styckena eller 26 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

39 a § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den skyldighet att
ta ombord och föra i land fisk som fångats som föreskrivs i
artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, i den ursprungliga lydelsen.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:1026).

40 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
föreskrifter som meddelats med stöd av 19 §, 20 § första
stycket eller 21-23 §§ döms till böter eller fängelse i högst
ett år, om inte annat följer av 41 §.

Till samma straff döms den som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken genom otillåtet fiske eller genom att behålla
fisk ombord, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller
omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fångst i
strid mot bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser
om förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller
uppgiftsskyldighet. Vad nu sagts gäller bara om inte annat
följer av 41 §.

Till ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas
om gärningen är ringa.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till
brott som avses i första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2003:251).

40 a § Om ett brott enligt 37 eller 40 § är att anse som grovt
döms till fängelse i högst två år i andra fall än som avses i 41 § första stycket.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
det avsåg verksamhet av särskilt stor omfattning, fångst av
betydande värde eller fångst ur särskilt skyddsvärda bestånd. Lag (2003:251).

40 b § Till ansvar enligt 40 § första eller andra stycket ska
inte dömas om gärningen kan leda till sanktionsavgift enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §. Lag (2008:438).

41 § Den som i Sveriges ekonomiska zon begår brott enligt 37 eller 40 § döms till böter.

Om någon vid fiske i näringsverksamhet har begått brott enligt 37 eller 40 § genom att bedriva otillåtet fiske eller genom att
brista i skyldigheten att lämna uppgift om fisket skall, om
gärningen avser verksamhet som innefattar användning av
fiskefartyg försett med motor och påföljden bestäms till böter,
böterna bestämmas till ett krontal som motsvarar lägst tio och
högst femhundra gånger antalet kilowatt i motorerna på
fiskefartyget. Minsta bötesbelopp är ettusen kronor. Lag (2003:251).

42 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
planterar ut fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd eller
i strid med annan föreskrift enligt 28 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

43 § har upphävts genom lag (1995:1388).

44 § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 35 § har
överträtts, döms inte till ansvar enligt 37-42 §§ för gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2008:438).

Särskild rättsverkan m. m.

45 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall fisk som varit
föremål för brott enligt denna lag förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad någon
har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett
sådant brott eller värdet av det mottagna skall förklaras
förverkat, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och
förverkandet inte är uppenbart oskäligt.

Om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt
denna lag, får hela partiet förklaras förverkat om det inte kan
utredas hur stor del av partiet som omfattas av brottet.

Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna
lag skall förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. Detsamma gäller fiskefartyg och andra hjälpmedel om det behövs
för att förebygga brott.

Utöver vad som sägs i tredje stycket får egendom förklaras
förverkad, om egendomen har varit avsedd att användas som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag och brottet har
fullbordats eller förfarandet har utgjort ett straffbart försök
eller en straffbar förberedelse och förverkandet behövs för att
förebygga brott.

I stället för fisken, redskapet eller den egendom som annars
använts, medförts eller varit avsedd att användas som
hjälpmedel, kan dess värde helt eller delvis förklaras
förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller endast med
svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är
skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Förverkande får inte ske enbart på grund av överträdelse av 25 § andra--tredje styckena. Vid överträdelse av 25 § fjärde
stycket eller 26 § får förverkande inte avse annat än
fiskeredskap. Lag (2005:305).

46 § I mål om förverkande enligt denna lag är befälhavaren på ett
fiskefartyg som använts vid brott mot lagen behörig att, i fråga om
egendom som ägs av någon annan, föra talan på ägarens vägnar.

47 § Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon
begår brott enligt denna lag, får beslag göras av fisk,
redskap, fiskefartyg eller andra föremål som
1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet,
eller
2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.

Befogenheter enligt första stycket har
1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje
stycket, och
2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och
vattenmyndigheten eller länsstyrelsen i vars uppgifter det
ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt,
den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom
eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska
detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om
beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv
gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder
honom eller henne har tagit fisk i beslag, får dock
fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla det, om
beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras
förverkad ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det
vattenområde där den fångats, om den är levnadsduglig och det
kan göras utan särskilda kostnader eller besvär. Lag (2014:700).

48 § Om brott enligt denna lag innefattar intrång i enskild fiskerätt,
tillfaller förverkad fisk eller dess värde fiskerättshavaren.

49 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk
domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

50 § Om ett brott mot denna lag eller mot någon föreskrift som
meddelats med stöd av lagen har förövats i den ekonomiska zonen,
får åtal för brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast
den plats där brottet förövades eller vid den tingsrätt inom vars
domkrets den hamn är belägen dit den misstänkte anländer med sitt
fartyg.

Administrativa sanktioner

Sanktionsavgifter m.m.

50 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att den som
bedriver fiske med stöd av fiskelicens eller personlig
fiskelicens eller annars fiske i näringsverksamhet ska betala
en sanktionsavgift om denne bryter mot någon av de
föreskrifter eller EU-förordningar som avses i 40 § första
och andra styckena.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 500 000 kronor. När regeringen bestämmer avgiftens storlek ska hänsyn
tas till hur allvarlig överträdelsen är och betydelsen av den
bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2014:1026).

50 b § Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid
prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas
1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den
avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som
han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått
att uppdra åt någon annan att göra det,
2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den
avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha
förutsett och inte heller kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en
överträdelse skulle inträffa, eller
4. om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar
betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn
till syftet med den bestämmelse som har överträtts. Lag (2014:1026).

50 c § Havs- och vattenmyndigheten beslutar om sanktionsavgift.

Innan sanktionsavgift åläggs någon ska han eller hon ges
tillfälle att yttra sig. Lag (2011:615).

50 d § Ett beslut om sanktionsavgift får, när det har vunnit
laga kraft, verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (2008:438).

50 e § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har
överträtts, får sanktionsavgift inte beslutas för den gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2008:438).

50 f § En sanktionsavgift får beslutas bara om den som
anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två
år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har
uppfyllts. Lag (2008:438).

50 g § En beslutad sanktionsavgift faller bort, om beslutet om
avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet
vann laga kraft. Lag (2008:438).

50 h § Ny beteckning 56 § genom lag (2012:524).

50 i § Ny beteckning 59 § genom lag (2012:524).

Pricksystem vid allvarliga brott eller överträdelser

51 § Bestämmelserna i 52, 55, 58 och 60 §§ denna lag
kompletterar
1. artikel 92.1-4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009,
och
2. artiklarna 125-133 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs. Lag (2014:1026).

52 § En innehavare av en fiskelicens ska tilldelas prickar
om
1. innehavaren av fiskelicensen eller någon i den verksamhet
som fiskelicensen avser har

a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37-41 §§ eller
enligt brottsbalken,
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till
sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i
en annan medlemsstat inom EU enligt underrättelse från en
behörig myndighet i den medlemsstaten,
2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i
artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och
oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om
upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska
anses vara av allvarlig art enligt artikel 3.2 i rådets
förordning (EG) nr 1005/2008, och
4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller
i anslutning till fiske i havet eller hänger samman med
sådant fiske. Lag (2014:1026).

53 § En befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar
om
1. befälhavaren har

a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37-41 §§ eller
enligt brottsbalken,
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till
sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en
annan medlemsstat inom EU enligt underrättelse från en behörig
myndighet i den medlemsstaten,
2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i
artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008,
3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses
vara av allvarlig art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och
4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i
anslutning till fiske i havet eller hänger samman med sådant
fiske.

I fråga om det antal prickar som befälhavaren ska tilldelas
för det aktuella brottet eller den aktuella överträdelsen
tillämpas artikel 126.1 och 126.2 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Samtliga tilldelade prickar ska raderas om befälhavaren inte
gör sig skyldig till ytterligare ett allvarligt brott eller en
allvarlig överträdelse inom tre år från det senaste allvarliga
brottet eller den senaste allvarliga överträdelsen. Lag (2012:524).

54 § Om befälhavaren har tilldelats samma antal prickar som
det antal som medför återkallelse enligt artikel 129 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011, ska
ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg meddelas
honom eller henne.

Giltighetstiden för förbudet att verka som befälhavare ska
begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt
artikel 92.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.

Ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg på grund
av att befälhavaren har tilldelats 90 prickar ska dock gälla
i tolv månader.

När ett förbud enligt tredje stycket har meddelats ska de
prickar som legat till grund för beslutet raderas. Lag (2014:1026).

55 § Beslut om att tilldela prickar eller att återkalla en
licens och beslut om förbud får meddelas tills vidare i
avvaktan på ett slutligt avgörande, om det på sannolika skäl
kan antas att prickar kommer att tilldelas, licensen
återkallas respektive förbud meddelas enligt 52-54 §§,
artikel 92 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 eller
artikel 126 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket om
återkallelse tills vidare av en fiskelicens eller om förbud
tills vidare att verka som befälhavare på fiskefartyg ska
begränsas på det sätt som gäller för slutliga beslut. Lag (2014:1026).

Återkallelse vid brott och överträdelser som inte omfattas av
pricksystemet

56 § En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant
särskilt tillstånd som avses i 21 § får återkallas på viss
tid, lägst två månader och högst ett år. Detta får ske om
innehavaren av licensen eller tillståndet eller någon i den
verksamhet som licensen eller tillståndet avser har
1. fällts till ansvar för upprepade brott enligt denna lag,
eller
2. gjort sig skyldig till upprepade överträdelser som har
lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av 50 a §.

Om någon har fällts till ansvar för brott enligt denna lag
eller gjort sig skyldig till en överträdelse som har lett
till sanktionsavgift får varning beslutas om
1. det inte finns förutsättningar för att återkalla licensen
eller tillståndet på viss tid, eller
2. varning annars kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant
särskilt tillstånd som avses i 21 § får återkallas tills
vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av
återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att
licensen eller tillståndet kommer att återkallas slutligt
enligt första stycket 1. Beslutets giltighetstid ska
begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt
första stycket.

En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant
särskilt tillstånd som avses i 21 § får återkallas permanent
om innehavaren av licensen eller tillståndet eller någon i
den verksamhet som licensen eller tillståndet avser har
fällts till ansvar för upprepade brott enligt denna lag eller
gjort sig skyldig till upprepade överträdelser som har lett
till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av 50 a § och därigenom har visat en uppenbar ovilja att
följa gällande bestämmelser. Lag (2014:1026).

57 § Ett brott eller en överträdelse som enligt 52-55 §§ kan
leda till att en innehavare av en fiskelicens tilldelas
prickar får inte läggas till grund för beslut om återkallelse
eller varning enligt 56 §. Lag (2014:1026).

Indragning eller begränsning av fiskedagar

57 a § Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om indragning eller begränsning av antalet
tillåtna dagar för fiske om fiskelicensen för den verksamhet
som har tilldelats dagarna har återkallats på viss tid.

En sådan indragning eller begränsning ska stå i proportion
till den period som fiskelicensen har återkallats för. Lag (2014:1026).

Beslut om prickar, återkallelse, förbud och indragning eller
begränsning av fiskedagar

58 §/Upphör att gälla U:2016-08-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om
tilldelning av prickar, om återkallelse av fiskelicens,
personlig fiskelicens och särskilt tillstånd enligt 21 §, om
förbud att verka som befälhavare, om interimistiska beslut
som avser prickar, återkallelse eller förbud och om
indragning eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 52-56 och 57 a §§. Lag (2014:1026).

58 §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tilldelning av prickar, om återkallelse av fiskelicens, personlig fiskelicens och särskilt tillstånd enligt 21 §, om förbud att verka som befälhavare, om interimistiska beslut som avser prickar, återkallelse eller förbud och om indragning eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 52-56 och 57 a §§.

Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Tiden för återkallelse räknas från den dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgivningen av beslutet. Lag (2016:824).

Landningsavgift

59 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att den som landar en otillåten
fångst ska åläggas att betala en särskild avgift.

Avgiften ska beslutas av Havs- och vattenmyndigheten och
bestämmas till ett belopp som motsvarar den otillåtna fångstens
värde. Om det finns särskilda skäl, ska avgiften få sättas ned
eller helt efterges. Lag (2012:524).

Överklagande

60 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas
till
1. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk, eller
2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga frågor.

Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets beslut i
enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Havs- och vattenmyndighetens beslut i enskilda fall enligt
rådets förordning (EG) nr 1224/2009 får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Beslut om överföring av prickar enligt
artikel 92.2 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 får dock
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2012:524).


Övergångsbestämmelser

1993:787
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1950:596) om rätt till fiske och kungörelsen (1933:282) med vissa
bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och
Danmark gränsande farvattnen skall upphöra att gälla.
2. Den nya lagen inskränker inte de rättigheter som kan följa av
bestämmelserna i 5 och 15 §§, 16 § första stycket 5 eller 29 § tredje
stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske eller av
övergångsbestämmelserna till lagen (1986:263) om ändring i
nämnda lag.
3. I fråga om rätten att sträcka fast redskap från enskilt vatten
vidare ut i allmänt vatten skall, utöver bestämmelsen i 12 §,
bestämmelserna i 3 § andra stycket lagen (1950:596) om rätt till
fiske fortfarande gälla.
4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver fiske som fordrar
yrkesfiskelicens enligt den nya lagen och som ansökt om men ännu
inte beviljats sådan licens får fortsätta med fisket till dess
licensfrågan avgjorts, dock längst till utgången av juni 1994.
5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
under en övergångstid föreskriva de avvikelser från kraven enligt 30 § för yrkesfiskelicens som kan föranledas av att någon vid lagens
ikraftträdande utövar ett fiske som är mer omfattande än vad
föreskrifter enligt 21 § medger.
6. I fråga om yrkesmässigt fiske gäller till utgången av år 1994, i
stället för 13 §, bestämmelserna i lagen (1950:596) om rätt till fiske
beträffande utländska medborgares likställdhet med svenska
medborgare.

1995:101

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:848
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 3 § anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.

2008:438
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet ska
äldre bestämmelser tillämpas.

2012:524
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller för sådana brott och överträdelser
som har skett före ikraftträdandet.

2014:1026
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
2. Ett fartygstillstånd och ett särskilt fartygstillstånd som
har meddelats med stöd av 21 § i dess tidigare lydelse gäller
som en fiskelicens med de begränsningar till en viss
giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer
av fartygstillståndet eller det särskilda
fartygstillståndet.
3. För den som bedriver fiske med fiskefartyg i havet med
stöd av en yrkesfiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse upphör licensen att gälla vid
ikraftträdandet av denna lag.
4. För den som bedriver fiske i insjöarna eller utan
fiskefartyg i havet med stöd av en yrkesfiskelicens som har
meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse gäller
licensen som en personlig fiskelicens med de begränsningar
till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra
villkor som följer av yrkesfiskelicensen.
5. Den ändrade högsta nivån för sanktionsavgifter ska gälla
för överträdelser som har begåtts efter ikraftträdandet. Den
utökade möjligheten till befrielse från sanktionsavgift ska
gälla även för överträdelser som har begåtts före
ikraftträdandet.
6. Paragrafen om indragning eller återkallelse av antalet
tillåtna fiskedagar ska gälla endast för brott och
överträdelser som har begåtts efter ikraftträdandet.

Bilaga

Svenska medborgares rätt att fiska i enskilt vatten

OMRÅDE      TILLÅTNA       TILLÅTNA    SÄRSKILDA
         REDSKAP        FISKSLAG    BESTÄMMELSER
Vid kusten i   Rörligt redskap    Alla utom lax, Undantaget för lax
Norrbottens,              se dock     gäller inte vid
Västerbottens,             särskilda    långrevsfiske i vatten
Västernorrlands             bestämmelser  som är minst 20 meter
och Gävleborgs                     djupt. Fiskevattnet
län samt i                       skall antingen ha
Uppsala län                       förbindelse med öppna
utom Östhammars                     havet eller vara
kommun´                         beläget vid en ö som är
                            skild från fastlandet
                            genom en sådan
                            förbindelse. Denna skall
                            i båda fallen vara
                            bredare än en kilometer,
                            räknat från fastlandet
                            eller från en ö som är
                            minst 100 meter lång.
Vid kusten i   Handredskap      Alla      Fiskemetoden som sådan
Östhammars                       får inte kräva
kommun i                        användning av båt
Uppsala län                       eller utgöras av
och vid                         angeldonsfiske eller
kusten i                        liknande metod.
Stockholms
och
Södermanlands
län

         Långrev        Alla      Långrevsfisket får bara
                            bedrivas i vatten som
                            är minst 20 meter djupt.
                            Fiskevattnet skall
                            antingen ha förbindelse
                            med öppna havet eller
                            vara beläget vid en ö
                            som är skild från
                            fastlandet genom en
                            sådan förbindelse.
                            Denna skall i båda
                            fallen vara bredare än
                            en kilometer, räknat
                            från fastlandet eller
                            från en ö som är minst
                            100 meter lång.
         Rörliga redskap    Strömming och  Fisket får bara bedrivas
         som utgörs av     skarpsill    i vatten med större djup
         skötar och sillnät          än sex meter. I Hölö och
                            Mörkö församlingar i
                            Stockholms län och i
                            Södermanlands län är
                            under tiden 1 april-30
                            september strömmings- och
                            skarpsillfisket
                            förbehållet innehavaren
                            av den enskilda
                            fiskerätten intill 200
                            meter från fastlandet
                            eller från en ö av minst
                            100 meters längd.
Vid kusten i   Handredskap      Alla      Fiskemetoden som sådan
Östergötlands                      får inte kräva användning
län och i                        av båt eller utgöras av
Kalmar län                       angeldonsfiske eller
norr om                         liknande metod.
Kråkelund

         Långrev        Alla      Långrevsfisket får bara
                            bedrivas i vatten som är
                            minst 20 meter djupt.
                            Fiskevattnet skall
                            antingen ha förbindelse
                            med öppna havet eller
                            vara beläget vid en ö som
                            är skild från fastlandet
                            genom en sådan
                            förbindelse. Denna skall
                            i båda fallen vara bredare
                            än en kilometer, räknat
                            från fastlandet eller från
                            en ö som är minst 100
                            meter lång.
         Rörliga redskap    Strömming och  Fisket får bara bedrivas
         som utgörs av     skarpsill    i vatten med större djup
         skötar och sillnät          än sex meter och på ett
                            avstånd av minst 200 meter
                            från fastlandet eller från
                            en ö av minst 100 meters
                            längd. Strömmings- och
                            skarpsillfisket är
                            förbehållet innehavaren
                            av den enskilda
                            fiskerätten inom följande
                            områden; Slätbaken,
                            Tränöfjärden och Gropviken
                            samt angränsande vatten
                            innanför räta linjer från
                            Djursö norra udde till
                            fastlandet över sydligaste
                            udden av Lilla Rimmö och
                            vidare från Djursö till
                            Yxnö och Norra
                            Finnöfastlandet över
                            sundens smalaste ställen;
                            Valdemarsviken innanför en
                            rät linje från Stora Ålö
                            till Kvädö, där inloppet
                            är smalast; Syrsan och
                            Bågviken samt
                            Gudingefjärden innanför
                            räta linjer från Björkö
                            till fastlandet över
                            smalaste delen av sundet,
                            från Björkö södra udde
                            till sydligaste udden av
                            lilla Rätö samt från
                            västligaste udden av lilla
                            Rätö till närmaste ställe
                            på fastlandet, och vidare
                            Gamlebyviken och
                            Lucernafjärden innanför en
                            linje från södra udden av
                            Gränsölandet rätt mot
                            söder.
Vid kusten i   Handredskap      Alla      Fiskemetoden som sådan
Kalmar län                       får inte kräva användning
söder om                        av båt eller utgöras av
Kråkelund och                      angeldonsfiske eller
Blekinge läns                      liknande metod.
östra kust (norr om
Torhamnsudde)

         Långrev        Alla      Långrevsfisket får bara
                            bedrivas i vatten som är
                            minst 20 meter djupt.
                            Fiskevattnet skall
                            antingen ha förbindelse
                            med öppna havet eller
                            vara beläget vid en ö som
                            är skild från fastlandet
                            genom en sådan
                            förbindelse. Denna skall
                            i båda fallen vara
                            bredare än en kilometer,
                            räknat från fastlandet
                            eller från en ö som är
                            minst 100 meter lång.
         Rörliga redskap    Strömming
         som utgörs av     (sill) och
         skötar och sillnät  skarpsill
         samt tobisnot
Vid kusten i   Handredskap      Alla      Fiskemetoden som sådan
Gotlands län                      får inte kräva användning
                            av båt eller utgöras av
                            angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
         Långrev        Alla      Långrevsfisket får bara
                            bedrivas i vatten som är
                            minst 20 meter djupt.
         Rörligt redskap    Alla
         som utgörs av nät
         samt tobisnot
Vid Blekinge   Handredskap      Alla      Fiskemetoden som sådan
läns södra kust                     får inte kräva användning
(väster om                       av båt eller utgöras av
Torhamnsudde)                      angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
         Rörligt redskap    Alla
         som utgörs av
         nät, långrev och
         tobisnot
         Snörpvad       Alla      Fisket är tillåtet i
                            vatten som har ett större
                            djup än sex meter.
         Rörligt redskap    Alla      Fisket skall bedrivas på
         i övrigt               ett avstånd av minst 300
                            meter från fastlandet
                            eller från en ö av minst
                            100 meters längd. Om
                            kurvan för högst tre
                            meters djup går längre ut,
                            skall fisket dock bedrivas
                            utanför den djupkurvan.
Vid Skånes    Rörligt redskap    Alla
östra och
södra kuster

Vid Skånes    Alla redskap     Alla, se dock  Fiske efter ostron är
västra kust               särskilda    förbehållet innehavaren av
och vid                 bestämmelser  den enskilda fiskerätten
kusten i                        inom 200 meter från
Hallands                        fastlandet eller från en ö
län samt                        av minst 100 meters längd.
Göteborgs                        För fiske med fast redskap
och Bohus                        krävs tillstånd enligt
län                           10 §.
I Vänern     Handredskap      Alla utom    Fiskemetoden som sådan
                    kräftor     får inte kräva användning
                            av båt eller utgöras av
                            angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
         Rörligt redskap    Siklöja och   Fisket får bedrivas
         som utgörs av     nors      utanför öppen strand på
         finmaskat nät             ett större djup än åtta
                            meter, bestämt efter
                            rådande vattenstånd.
         Ålrev med dött    Ål       Fisket får bedrivas under
         agn                  tiden 16 juli-15 oktober
                            efter tillstånd av
                            regeringen eller den
                            myndighet regeringen
                            bestämmer. Ett tillstånd
                            kan begränsas till att
                            avse visst område och får
                            endast meddelas den som
                            fiskar yrkesmässigt.
I Mariestads-   Rörligt redskap    Alla utom    Fisket skall bedrivas på
fjärden och               kräftor     ett avstånd av minst 300
Östersundet                       meter från fastlandet
                            eller från en ö av minst
                            100 meters längd. Om
                            kurvan för högst tre
                            meters djup går längre ut,
                            skall fisket dock bedrivas
                            utanför den djupkurvan.
I Vättern     Handredskap      Alla utom    Fiskemetoden som sådan
                    kräftor     får inte kräva användning
                            av båt eller utgöras av
                            angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
         Utter och drag    Alla utom    Fisket får endast bedrivas
         samt agnnot      kräftor     utanför öppen strand.
I Mälaren     Handredskap      Alla utom    Fiskemetoden som sådan
                    kräftor     får inte kräva användning
                            av båt eller utgöras av
                            angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
I norra      Rörligt redskap    Alla utom    Fisket skall bedrivas på
Björkfjärden,              kräftor     ett avstånd av minst 300
Prästfjärden,                      meter från fastlandet
Södra                          eller från en ö av minst
Björkfjärden                      100 meters längd. Om
och                           kurvan för högst tre
Hovgårds-                        meters djup går längre
fjärden.                        ut, skall fisket dock
Fjärdarna                        bedrivas utanför den
skall anses                       djupkurvan.
begränsade
mot
Gripsholms- viken av
räta linjer
från Hagskär
till närmaste
ställen på
fastlandet,
mot
Gränsöfjärden
av räta
linjer
Ringsökalven- Bastlagnö- Ytterholmen
över sundens
smalaste
ställen, mot
Ekolsundsviken
av räta linjer
från Tallholmen
till närmaste
ställen på
fastlandet,
mot Kalmarviken
av räta linjer
från Knuten
till närmaste
ställen på
fastlandet,
mot
Säbyholmsviken
av Smidösunds
smalaste del
samt mot
Långtarmen av
en rät linje
Dävensö
västspets- Munsö nordspets.

I Hjälmaren    Handredskap      Alla utom    Fiskemetoden som sådan
                    kräftor     får inte kräva användning
                            av båt eller utgöras av
                            angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
Mellanfjärden   Rörligt redskap    Alla utom    Fisket skall bedrivas på
                    kräftor     ett avstånd av minst en
                            kilometer från fastlandet
                            eller från en ö av minst
                            100 meters längd.
I Storsjön    Handredskap      Alla utom    Fiskemetoden som sådan
i Jämtland               kräftor     får inte kräva användning
                            av båt eller utgöras av
                            angeldonsfiske eller
                            liknande metod.
         Rörligt redskap    Sik       Sikfisket skall bedrivas
         som utgörs av nät           på ett avstånd av minst
                            300 meter från fastlandet
                            eller från en ö av minst
                            100 meters längd.
         Hängryssja      Lake
         (lakstrut)
Lag (1995:1388).