Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Bostadsrättsförordning (1991:630)

Svensk författningssamling 1991:630
t.o.m. SFS 2009:1145
SFS nr: 1991:630
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1991-05-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1145
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Ekonomisk plan

1 § En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt 3 kap. bostadsrättslagen (1991:614) skall innehålla följande
uppgifter. Om uppgiften är preliminär skall detta anges.
1. Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
2. Beskrivning av fastigheten.
3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
4. Kostnad för föreningens fastighet.
5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig
tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för
föreningens verksamhet.
7. Uppgifter om finansieringen av kostnader enligt 4-6 (finansieringsplan).
8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna skall svara för och
som inte ingår i årsavgiften.

Planen skall dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en
känslighetsanalys. Förordning (2003:35).

2 § Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande
uppgifter.
1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt
eller annan nyttjanderätt skall detta anges.
2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad
byggnadsbeskrivning.
3. Om föreningen har fler än ett hus, en beskrivning av husens placering
i förhållande till varandra.
4. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och
kortfattad lägenhetsbeskrivning.
5. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i
gemensamhetsanläggning.
6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan
ändring av föreningens hus.
7. Fastighetens försäkringar.

3 § I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges
1. lånebelopp och lånevillkor,
2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,
3. insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de
olika bostadsrätterna och
4. övriga finansieringsposter.

4 § För löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall anges
1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren,
driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader,
2. intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter samt
3. årsavgifternas fördelning på de olika bostadsrätterna i enlighet med
de grunder som anges i stadgarna.

4 a § En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse
1. kapitalkostnader,
2. driftskostnader,
3. avsättningar för underhåll,
4. eventuella övriga avsättningar,
5. underhållskostnader,
6. övriga kostnader,
7. intäkter genom årsavgifter, och
8. övriga intäkter.

I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och
räntor som prognosen bygger på.

Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första
verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. Förordning (2003:35).

4 b § En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse
beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer
beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte
verksamhetsåret. Förordning (2003:35).

5 § En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i
föreningens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614).

Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om
registrering av den ekonomiska planen. Planen ska fogas till
ansökningshandlingen. Förordning (2008:105).

6 § En förenklad ekonomisk plan enligt lagen (1991:615) om
omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
skall innehålla följande.
1. Bostadsföreningens firma och organisationsnummer samt
bostadsrättsföreningens firma.
2. Bostadsföreningens behållna tillgångar.
3. Medlemmarnas insatser.
4. Överskott utöver insatserna.

7 § Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.

Kostnadskalkyl

8 § En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 3 § andra stycket
bostadsrättslagen (1991:614) skall innehålla uppgift om
bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer samt, i
den omfattning som behövs för att beräkna avgifterna, de övriga
uppgifter som följer av 1 §. Den skall även innehålla en
ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och
intäkter som tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys
enligt 4 b §. Kalkylen skall vara försedd med intyg enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen.

Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av
kostnadskalkyler. Förordning (2003:35).

Intygsgivare

9 § Beslut om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 bostadsrättslagen (1991:614) fattas av
Boverket.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal
intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. Förordning (2009:1145).

10 § Behörighet som intygsgivare får meddelas endast den som
har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller
fastighetsekonomi samt kunskaper avseende byggverksamhet och
förvaltning av fastigheter.

Behörighet skall meddelas för viss tid, högst tre år, men kan
efter ny ansökan förlängas.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet skall
särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit
verksam som intygsgivare. Förordning (2003:35).

10 a § Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat,
intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst
tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande
dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1145).

10 b § I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut
meddelas inom tre månader efter det att en fullständig
ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund
av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst
ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1145).

10 c § Boverket skall återkalla behörigheten för en
intygsgivare som
1. inte uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket,
eller
2. inte iakttar tillbörlig omsorg vid utförandet av sina
åligganden enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om
kooperativ hyresrätt.

I fall som avses i första stycket 2 får Boverket meddela
varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan
anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2009:1145).

11 § Boverket skall underrätta Bolagsverket om meddelad behörighet
och återkallelse av behörighet.

En förteckning över intygsgivare skall finnas tillgänglig hos
Boverket och Bolagsverket. Förordning (2004:361).

Säkerhet

12 § Säkerhet för återbetalning av insats och upplåtelseavgift enligt 4 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda
beloppet av de insatser och upplåtelseavgifter som avses med
bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.

13 § Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 5 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda beloppet av de
förskott som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.

14 § Säkerheten enligt 12 och 13 §§ skall bestå av bankgaranti eller
annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en
garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSB:s Riksförbund
ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO Aktiebolag. Förordning (1995:1466).

15 § Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket. Förordning (2004:361).

16 § Ansökan om återställande av säkerhet skall göras skriftligen
hos Bolagsverket. Förordning (2004:361).

17 § Till ansökningshandling om återställande av säkerhet enligt 12 § skall fogas en kopia av protokoll som utvisar att den slutliga kostnaden
för föreningens hus har redovisats på en föreningsstämma. Vidare skall
lämnas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens
styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten inte väckts inom ett
år från det att den slutliga kostnaden redovisats på föreningsstämma
eller, om sådan talan väckts, att målet är slutligt avgjort och
föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts.

18 § Till ansökningshandling om återställande av säkerhet för förskott
enligt 13 § skall fogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i
föreningens styrelse att de lägenheter för vilka förskott tagits ut är
upplåtna med bostadsrätt till den som tecknat förhandsavtalet eller till
någon som avses i 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller att
mottagna förskott har återbetalats.

19 § När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla
tillståndet att ta upp förskott eller att upplåta bostadsrätt. Förordning (2004:361).

Elektronisk ansökan

19 a § En ansökan enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller
denna förordning som ska handläggas av Bolagsverket får
överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter
som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar ska tillämpas. Förordning (2008:105).

Avgifter

20 § För handläggning och prövning av en ansökan enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall avgift betalas med 1 000 kr.

Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2003:1047).


Övergångsbestämmelser

1991:630

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 då
bostadsrättskungörelsen (1971:486) upphör att gälla. Äldre bestämmelser
skall dock gälla för ekonomiska planer som har upprättats och lämnats in
för registrering före den 1 juli 1991.

1992:1457

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Om en länsstyrelses föreningsregister inte överförts till Patent- och
registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av
handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
gäller 5 och 11 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan
överföring sker.

2002:35
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.
2. I fråga om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som har
getts in till Patent- och registreringsverket för registrering
före ikraftträdandet tillämpas 1 och 8 §§ i sina äldre
lydelser.
3. Vid prövning enligt 10 a § av intygsgivares behörighet
meddelad med stöd av äldre bestämmelser skall äldre
behörighetskrav gälla.

2003:1047
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) som har inletts före ikraftträdandet. Detsamma
gäller för ärenden om återställande av säkerhet enligt 4 kap. 2 § tredje stycket eller 5 kap. 5 § andra stycket
bostadsrättslagen, om tillstånd enligt 4 kap. 2 § eller 5 kap. 5 § samma lag har lämnats av länsstyrelsen.

2004:361
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.
3. Säkerhet som enligt 15 § förvaras hos Patent- och
registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket.

2009:1145
1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna i 10 b § tillämpas inte på ärenden som har
kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte
har avgjorts.