Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Svar på skriftlig fråga 2013/14:380 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 4 februari

Svar på fråga

2013/14:380 Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Justitieminister Beatrice Ask

Carin Runeson har frågat mig om jag är beredd att göra en översyn av de medicinska rådgivarnas roll och medverkan i försäkringsärenden.

Enligt försäkringsavtalslagen ska ett försäkringsbolag som har informerats om ett försäkringsfall omedelbart göra det som behövs för att försäkringsfallet ska regleras. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med beaktande av den ersättningsberättigades behöriga intressen. Detta förutsätter ofta medicinska bedömningar i någon form. Det är därför naturligt att försäkringsbolagen måste anlita läkare, t.ex. för att ta ställning till medicinska orsakssamband eller vilka konsekvenser en skada har. Det finns inte några närmare bestämmelser om dessa medicinska bedömningar. Det är knappast heller möjligt att införa bestämmelser av detta slag. Självklart måste dessa bedömningar vara objektiva och utgå från medicinsk grund. Detta ligger i skyldigheten att beakta den ersättningsberättigades intressen.

Ytterst kan bedömningarna prövas i domstol. Det är viktigt att det finns möjlighet till opartisk prövning av försäkringsbolagens ställningstaganden. Om ett försäkringsbolag skulle sätta i system att göra oriktiga bedömningar, kommer det dessutom i förlängningen innebära att kunder väljer andra försäkringsbolag. Jag vill därför avslutningsvis välkomna att dessa frågor diskuteras och synliggörs i olika sammanhang.

Händelser

Inlämnad: 2014-01-31 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-04 Svar anmält: 2014-02-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-01-31)