Hot och våld mot kristna asylsökande på asylboenden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1638

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05584/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1638 av Robert Hannah (L) Hot och våld mot kristna asylsökande på asylboenden

Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att säkerställa att asylsökande inte blir utsatta för hot och våld baserat på deras religiösa tillhörighet, och om jag anser att asylansökningar från andra asylsökande som hotar eller begår våldsbrott ska påverkas av sådana handlingar.

Naturligtvis ska asylsökande precis som alla andra i vårt land kunna känna sig trygga. Hot och våld ska aldrig accepteras, inte i någon form och inte av någon. Den som gör sig skyldig till ett brott ska lagföras, oavsett om hon eller han är asylsökande eller inte.

När det gäller asylboenden gör Migrationsverket ingen uppdelning i etnicitet eller religion på sina boenden. Samtliga asylsökande som erbjuds plats på ett asylboende informeras om vilka boenderegler som gäller. Av informationen framgår att alla som bor där ska kunna känna sig trygga i sin boendemiljö och att det därför är viktigt att alla i boendet respekterar varandra, oavsett religion, kultur, kön eller sexuell läggning. Det är en självklarhet att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit.

Migrationsverket har möjlighet att samarbeta med Polismyndigheten vid bedömningar av huruvida någon eller några bör flyttas från ett asylboende för att undvika incidenter. I den bedömningen ligger fokus på den drabbade och på vad som är bäst för honom eller henne. Huvudprincipen är att den som orsakat en incident ska flyttas och inte den som drabbats.

I syfte att kunna erbjuda utsatta asylsökande tryggare boende med en högre personaltäthet och färre medboende har Migrationsverket också öppnat tre trygghetsboenden med ett antal platser. Dessa är tillgängliga för dem som har ett särskilt behov av ett tryggare boende, oberoende av nationalitet, kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet.

I en prövning av en asylansökan gör Migrationsverket en bedömning av den sökandes skyddsbehov. Prövningen påverkas inte av eventuella brott som personen har begått under sin tid i Sverige. En domstol kan däremot under vissa förutsättningar utvisa en utländsk medborgare som har begått brott.

Stockholm den 30 juni 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-20)