Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Delredovisning 3: Enkätundersökning till studieansvariga

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR6

Sammanfattning

Den här rapporten är den tredje delredovisningen i en uppföljning av genomförandet och effekterna av de autonomi- och kvalitetsreformer som infördes i det svenska högskolesystemet 2011 för att höja kvaliteten på svensk högre utbildning.

I rapporten presenteras resultaten av en enkätbaserad undersökning med studieansvariga från utbildningar vid svenska universitet och högskolor som under perioden
2011–2014
utvärderades av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inom ramen för de kvalitetsutvärderingsomgångar som genomfördes (se vidare avsnitt 2.1 och Kalpazidou Schmidt, 2014). Syftet med undersökningen har varit att redovisa de studieansvarigas erfarenheter och upplevelse av genomförandet och effekterna av autonomireformen och framför allt kvalitetsreformen. Enkätundersökningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida