Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:97 Fredagen den 20 april

Riksdagens protokoll 2000/01:97

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:97

Fredagen den 20 april

Kl. 09.00 - 13.26

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------

1 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att arbetsple-
num skulle äga rum fredagen den 4 maj kl. 9.00 -
utan votering.
Meddelandet hade delats ut till kammarens leda-
möter.

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid fråge-
stunden torsdagen den 26 april kl. 14.00 skulle föl-
jande statsråd närvara:
Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, kulturmi-
nister Marita Ulvskog, statsrådet Ulrica Messing,
miljöminister Kjell Larsson och justitieminister Tho-
mas Bodström.

3 § Hänvisning av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida