Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.

Proposition 1975:26

Hela dokumentet

Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m. (pdf, 6 MB)
Sammanfattning

I
deruia promeraoria föreslås att auktorisation av tolkar och översät­tare införs
i Sverige. Bakgrunden till förslaget är att riksdagen våren 1974 begärde en ny
prövning av frågan ora auktorisation av dessa yrkes­grupper.

Förslaget innebär att
tolkar och översättare sora anlitas av myndighe­ter och av allmänheten bör ges
en möjlighet alt få sin korapetens prö­vad. Frågan om tolk eller översättare
skall ha viss behörighet för att få anlitas av myndighet tas inte upp i
promemorian, men genom den ordning sora föreslås kan bättre förutsättningar än
f. n. skapas för myn­digheterna att avgöra om en tolk eller översättare är
lämpad för ett visst uppdrag eller inte.

Prövningen av tolkar
föreslås ligga på en sådan nivå att den kan ga­rantera en god miniraistandard
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida