Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.

Proposition 1975:26

Sammanfattning

I
deruia promeraoria föreslås att auktorisation av tolkar och översät­tare införs
i Sverige. Bakgrunden till förslaget är att riksdagen våren 1974 begärde en ny
prövning av frågan ora auktorisation av dessa yrkes­grupper.

Förslaget innebär att
tolkar och översättare sora anlitas av myndighe­ter och av allmänheten bör ges
en möjlighet alt få sin korapetens prö­vad. Frågan om tolk eller översättare
skall ha viss behörighet för att få anlitas av myndighet tas inte upp i
promemorian, men genom den ordning sora föreslås kan bättre förutsättningar än
f. n. skapas för myn­digheterna att avgöra om en tolk eller översättare är
lämpad för ett visst uppdrag eller inte.

Prövningen av tolkar
föreslås ligga på en sådan nivå att den kan ga­rantera en god miniraistandard
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida