om lokalisering av en för totalförsvaret gemensam skyddsskola

Proposition 1987/88:112

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:112

om lokalisering av en för totalförsvaret gerriensam skyddsskola


Prop.

1987/88:112


Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 febmaril988.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Roine Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en för totalförsvaret gemensam skyddsskola lokaliseras till Umeå kommun. Vidare lämnas förslag om finansiering av nödvändiga investeringar för en sådan lokalisering.

1     Riksdagen 1987/88- 1 saml. Nr 112


Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 februari 1988

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Si­gurdsen, Gustafsson, Leijon, Peterson, Bodström, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Thalén

Föredragande: statsrådet R. Carlsson


Prop.1987/88:112


Proposition om lokalisering av en för totalförsvaret gemensam skyddsskola

1 Inledning

Vid försvarets skyddsskola (SkyddS) bedrivs utbildning i ABC-skydd för personal inom det militära försvaret samt studier och försök inom ABC-skyddsområdet. Skolan ingår i armémyndigheten Svea livgarde (I 1/Fo 44) som är lokaliserad till Kungsängen i Upplands-Bro kommun.

I 1988 års budgetproposifion (prop. 1987/88:100 bil. 6 p. 6.3) tog jag upp frågan om en för totalförsvaret gemensam skyddsskola på grundval av en skrivelse från överbefälhavaren (ÖB). Förslageri i ÖB':s skrivelse referera­des i propositionen. Vidare anförde jag att det underlag som ÖB har redovi­sat är tillräckligt för statsmakternas beslut utom vad gäller skolans lokalise­ring, och att skrivelsen remitterades till berörda kommuner, Upplands-Bro och Umeå. Slutligen anförde jag att jag i fråga om den nya myndighetens slutliga lokalisering och finansiering av nödvändiga investeringar för den­na avsåg att återkomma till regeringen med förslag om proposition till riks­dagen under våren 1988.

Jag tar nu upp dessa frågor.

2 Skolans lokalisering

Mitt förslag: Totalförsvarets skyddsskola lokaliseras fill Umeå kommun.

ÖB:s förslag: ÖB konstaterar att såväl Upplands-Bro som Umeå är möjliga lokaliseringsalternativ. ÖB förordar Upplands-Bro-alternafivet med hän­syn till att Umeå-alternativet medför högre kostnader och en ca två år sena­re start av utbildningen vid skolan.Remissinstansernas synpunkter: Upplands-Bro kommun anser att sakligt grundade skäl entydigt talar för att skolan skall lokaliseras till I l/Fo 44 i Kungsängen. Vidare framhåller kommunen sina strävanden att skapa flera arbetstillfällen, och att en lokalisering av skolan till Umeå innebär atl elt drygt trettiotal värdefulla arbetstillfällen försvinner från kommunen. Slutli­gen föreslår kommunen att, om övervägande skäl talar för att samlokalisera skolan med huvudavdelningen för ABC-skyddsfrågor i försvarels forsk­ningsanstalt (FOA 4), det bör övervägas att lokalisera berörda delar av FOA 4 fill Upplands-Bro.

Umeå kommun redovisar att en lokalisering av skolan till kommunen innebär en rad fördelar för skolan, för försvarets forskningsanstalt, för andra forsknings- och utbildningsorgan inom angränsande ämnesområden samt för kommunen och regionen. Vidare erbjuder sig kommunen att med­verka till att minska kostnadskonsekvenserna för staten av en sådan lokali­sering, bl. a. genom att studentbostadsstiftelsen erbjuder bostad för elever utom värnpliktiga under grundutbildning samt för tillfälliga lärare.

Sollefteå kommun har anfört att skolan bör lokaliseras till kommunen;


Prop.1987/88:112


Skälen för mitt förslag: Totalförsvarets skyddsskola skall vara en myndig­het inom armén, utan egna resurser för stödproduktion. Den bör vara loka­liserad tillsammans med en armémyndighet som har sådana.

Vid skolan skall bedrivas utbildning i ABC-skydd för personal inom totalförsvaret saml studier och försök inom ABC-skyddsområdet. Den bör vara lokaliserad så atl goda förbindelser finns med centrala försvarsmyn­digheter och med FOA, särskilt FOA 4 i Umeå.

Från försvarssynpunkt finns två olika och var för sig lämpliga lokalise­ringar för skolan, i Upplands-Bro tillsammans med I l/Fo 44 och i Umeå tillsammans med Västerbottens regemente (I 20/Fo 61). Inga andra lokali­seringar bedöms ge tillräckligt goda förutsättningar för skolans verksam­het. Jag bedömer att den långsiktiga uppbyggnaden av ABC-skyddskun-nandet i landet gynnas bäst av en lokalisering till Umeå. En sådan lokalise­ring ligger väl i linje med de principiella överväganden rörande omlokalise-ring av statliga myndigheter som chefen för civildepartementet redovisade i 1988 års budgetproposifion (prop. 1987/88:100 bil. 2 p. 2).

Skolan, som inledningsvis skall bedriva sin verksamhet i Upplands-Bro, bör kunna verka i full omfattning i Umeå senast fr. o. m. budgetåret 1992/ 93, dvs. direkt efter innevarande försvarsbeslulsperiod.

3 Finansiering av nödvändiga investeringar för skolans lokalisering

Mitt förslag: Medel för att finansiera merkostnaderna för lokalise­ringen till Umeå kommun tillförs utanför den militära planerings­ramen.Skälen för mitt förslag: En lokalisering av skolan lill Umeå medför vissa Prop. 1987/88:112 merkostnader för byggnadsinvesteringar jämfört med en lokalisering till Upplands-Bro. Dessa merkostnader uppstår under innevarande försvars­beslutsperiod, med början under budgetåret 1988/89. Den i 1988 års bud­getproposition (prop. 1987/88:100 bil. 6 p. 7.3.3) föreslagna planeringsra­men för det militära försvaret för budgetåren 1988/891991/92 bör inte belastas med dem. Därför bör ytterligare medel, totalt 26 milj. kr. i prisläget februari 1987, tillföras utanför den militära planeringsramen. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om hur medlen skall fördelas bud­getårsvis.

4 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

all besluta att totalförsvarets skyddsskola skall lokaliseras till
Umeå kommun,
                                                        . ,

att godkänna vad jag har anfört om finansiering av nödvändiga investeringar för skolans lokalisering.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Svenskt Tryck Stockholm 1988

Händelser

Inlämning: 1988-03-10 Bordläggning: 1988-03-14 Hänvisning: 1988-03-15 Motionstid slutar: 1988-04-05