med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86

Proposition 1984/85:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:100

Regeringens proposition

1984/85:100

med förslag till statsbudget för budgetåret
1985/86;

beslutad den 20 december 1984.

Regeringen förelägger
riksdagen vad som har upplagils i bifogade uidrag av regeringsprotokoll för de
åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Det i 1985 års
budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för budgetåret 1985/86
visar en omslutning av 320325 milj. kr. Detla innebär en minskning i
förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetär med 534 milj. kr.
Budgetförslaget utvisar ett underskott pä 63461 milj. kr. Detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida