Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1973:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 75 år 1973                         Prop. 1973:75

Nr 75

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations-
och anslagsfrågor m. m. rörande försvaret; given Stockholms slott den 16
februari 1973.

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av protokollet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att bifalla de
förslag, om vars aviåtande till riksdagen föredragande departementschefen hem­ställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa organisationsförändringar
beträffande ar­méns och marinens myndigheter på lägre regional och lokal nivå.
Förslagen innebär beträffande armén bl. a, att försvarsområdesstaberna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida