De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Regeringens proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till

Prop.

uppgifter om elektronisk kommunikation

2011/12:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2012

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen

benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation.

Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlig-

hets- och sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas till-

gång till uppgifter som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-02-10 Bordläggning: 2012-02-13 Hänvisning: 2012-02-14 Motionstid slutar: 2012-02-28
Förslagspunkter (11)