Skillnader i fasta elnätsavgifter

Motion 2016/17:1980
av Staffan Danielsson (C)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Skillnader i fasta elnätsavgifter (docx, 59 kB) Skillnader i fasta elnätsavgifter (pdf, 62 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:1980
av Staffan Danielsson (C)

Skillnader i fasta elnätsavgifter


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera de växande skillnaderna i fasta elnätsavgifter över landet och överväga utjämningsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En medborgare i Växjö kommun har i epost till mig konstaterat att elnätsavgifterna för hans lilla skogsbruksfastighet under de senaste åren stigit kraftigt och prognosen är att den kommer att fortsätta att stiga. Numera överstiger nätavgiften kostnaderna för elförbrukningen och är den dominerande delen av elkostnaderna. Nätdelen av elkostnaden är ju till skillnad från förbrukningsdelen en monopolmarknad som spelar allt större roll.

Det är mycket stora prisskillnader i eltarifferna mellan olika nätbolag. Elnätet ägs av E.ON. Om de hade samma tariff som Tekniska verken i Linköping skulle elnätsavgiften i detta fall vara över 3000 kr billigare per år. E.ON hävdar att de inte är dyrare än flera andra nätbolag. Skillnaden beror istället på att E.ON har mycket flera landsbygdsnät i sina bolag och de anser att jämförelsen med Tekniska verken inte är rättvis. Istället borde E.ON´s Stockholmsnät jämföras med Tekniska verken tycker de. Där är förutsättningarna och därmed också nätavgifterna mera lika. Vidare hävdar man att elnätsavgifterna är skäliga. De följer Energimarknadsinspektionens direktiv.

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns länkar till alla elnätbolagens tariffer. Det är ett ganska omfattande material men vid en hastig titt verkar E.ON´s påstående att landsbygdsnäten har högre avgifter styrkas. Till detta kommer att det fortfarande finns många landsbygdsnät som har mycket dålig kvalitet. Man kan ifrågasätta om Energimarknadsinspektionens reglering av elnätföretagens intäktsramar verkligen är ett tillräckligt medel för att åstadkomma att elnätsavgifterna blir skäliga, objektiva och icke-diskriminerande, som ellagen föreskriver.

Tillgång till elektricitet över landet är en infrastruktur typ vägar. Lika väl som medborgare landet över använder vägar utan att betala extra för det talar mycket för att detta skulle gälla även för tillgången till ett elnät med hög kvalitet.

Det här är inte någon liten fråga för många. Skillnaden mellan E.ON´s och Tekniska verkens tariffer med den elförbrukning Växjöfastigheten hade år 2015 motsvarar för en pensionär med en månadsinkomst på 15000 kr en kommunalskattehöjning på 1.88 kr och mer.

Regeringen bör mot denna bakgrund analysera de växande skillnaderna i kostnader för det fasta elnätet över landet och överväga utjämningsåtgärder för att ta bort eller kraftigt minska skillnaderna. Ytterligare ett argument för detta är att den fasta elnätskostnaden betalas till olika lokala elnätsföretag som har monopol.

Staffan Danielsson (C)

Yrkanden (1)