Reducerad alkoholskatt för småbryggerier

Motion 2016/17:3091
av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Reducerad alkoholskatt för småbryggerier (docx, 59 kB) Reducerad alkoholskatt för småbryggerier (pdf, 62 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:3091
av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Reducerad alkoholskatt för småbryggerier


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av alkoholskattenivån för öl tillverkad av bryggerier med liten tillverkningsvolym och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Återkommande höjs den inhemska alkoholskatten för öl. Syftet är självklart gott, att minska alkoholens skadeverkningar. Dock finns det en risk att man bortser från effekten för den idag snabbt växande skaran av småbryggerier som ses dyka upp över hela landet. De allra flesta av dessa drivs av eldsjälar som sliter med oavlönat kvälls- och helgarbete som en del i att få ekonomin att gå ihop.

Att belasta dessa de minsta och nystartade bryggeriföretagen med en generellt höjd alkoholskatt kan komma att kväva dem. Dessa småbryggerier verkar normalt sett på sin lokala marknad men drabbas till fullo av den generella skattehöjningen: Detta till skillnad från deras kollegor, landets fåtal stora bryggerierna. Dessa, de största, skeppar stora delar av sin produktion till norra Tyskland där ölen säljs, för privat återimport till Sverige, helt befriad från svensk alkoholskatt.

Om syftet med att återkommande och generellt höja den svenska alkoholskatten för öl är att minska alkoholens skadeverkningar kan vi konstatera att vi missar målet.

Inom ramen för vårt EU-medlemskap finns det dock en lösning. EU-direktivet som påbjuder reducerad alkoholskatt för bryggerier med liten tillverkningsvolym. Denna regel tillämpas redan av 20 av medlemsländerna i EU men inte i Sverige och Litauen i norr respektive vinproducenterna Spanien, Italien, Cypern, Ungern och Slovenien i söder.

Att istället för att generellt höja alkoholskatten för alla bryggerier och tvärt om sänka den för de små och lokala bryggerierna med begränsad produktion skulle vara ett effektivare sätt att sända en signal för minskad alkoholkonsumtion. Detta därför att de små bryggerierna generellt sett står för ett förhållningssätt till alkohol med fokus på minskad kvantitet till förmån för kvalitet.

Anders Åkesson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Yrkanden (1)