Taiwans deltagande i ICAO

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för Taiwans deltagande i ICAO och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Taiwan är ett exempel på den framgång ett land kan uppnå med en dedikerad strategi för marknadsekonomi. Det har gett en snabb ekonomisk tillväxt som har resulterat i en hög välfärd. Inom high tech-sektorn anses Taiwan vara en global stormakt.

Taiwan har en viktig roll att tjäna som en demokratisk förebild för den kinesisk-talande världen. Genom gemensam bakgrund och kulturella värden bör Taiwans betydelse som en bro mellan Kina och västvärlden inte försummas. Med stöd av det internationella samfundet, kommer Taiwan att kunna förbli en viktig aktör och försvarare av demokratiska värden.

Taiwan har idag fullvärdiga diplomatiska förbindelser med över 20 stater, däribland Vatikanen och större länder som Paraguay. Länder som USA har högt utvecklade inofficiella diplomatiska förbindelser med Taiwan. Taiwan har också egna inofficiella diplomatiska kontakter i en rad länder, ofta under beteckningen Taipei Mission. Det finns en egen utrikespolitik, ett eget nationellt försvar och alla politiska och ekonomiska avtal förhandlas med den demokratiskt valda regeringen i huvudstaden Taipei. Utifrån detta och utifrån Taiwans ekonomiska ställning är Taiwan en betydande aktör i såväl handel som diplomati.

För att bidra till att säkerställa civil flygsäkerhet har Taiwan sökt ett aktivt deltagande i FN:s underorgan Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization, ICAO) sedan 2009.

I september 2013 inbjöds generaldirektören för Taiwans civila luftfartsmyndighet (CAA) för första gången av ICAO:s ordförande att delta i den 38:e ICAO-konferensen som gäst under namnet Chinese Taipei CAA. Taiwans deltagande gavs ett brett välkomnande. Att delta i ICAO är ett viktigt steg för Taiwan. Men för att bättre kunna bidra till regional och global flygsäkerhet är det fortfarande avgörande att Taiwan bjuds in att som officiell observatör regelbundet delta i ICAO.

I regel 5 i ICAO:s arbetsordning föreskrivs att icke-konventionsstater och internationella organisationer som vederbörligen uppmanas av rådet eller av församlingen själv att delta i en session kan representeras av observatörer. För tidigare övningar har över 40 icke-avtalsslutande stater och internationella organisationer deltagit i var och en av de senaste ICAO-konferenserna som observatörer.

Enligt resolutioner som antagits av den 38:e ICAO-konferensen ska det vid den 39:e konferensen diskuteras ett nära samarbete mellan länderna inklusive navigeringstjänster, säkerhet, miljöskydd och ekonomiska frågor. Detta visar att Taiwan måste delta regelbundet varje år, så att de kan hålla sig uppdaterade om viktiga frågor och bistå organisationen för att säkerställa en säker och hållbar utveckling av internationell civil luftfart.

Taiwan har ett kritiskt geografiskt läge och hanterar stora last- och passagerarvolymer. Taiwans deltagande i ICAO:s organisation skulle därför bidra till att säkerställa civil flygsäkerhet.

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-13 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)