Socialförsäkringar för egenföretagare

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur socialförsäkringarna kan utformas för att bättre ta hänsyn till egenföretagares situation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har ett trygghetssystem och det är viktigt att detta gäller alla, vilken anställningsform man än har valt. Ett stort problem, i synnerhet för egenföretagare, är att det är svårt att få rätt information om vilka regler som gäller. Informationen från Försäkringskassan är otydlig, både på hemsidan och i kontakter med handläggare. Många upplever att de har stora problem när de ska ansöka om föräldrapenning. Detta gäller inte minst egenföretagare.

På de informationsträffar som Försäkringskassan anordnar är det vanligt att det endast är en genomgång av reglerna för dem som är anställda. Flera egenföretagare har vittnat om att handläggarna inte kan besvara deras frågor. Likaså är det ofta svårt att få ett besked från Försäkringskassan om nivån på sjukpenninggrundande inkomst, SGI, det vill säga nivån för föräldrapenning. I många fall hamnar egenföretagare på lägstanivån, det vill säga 180 kronor per dag, om företaget exempelvis befinner sig i ett uppbyggnadsskede. SGI ska grundas på vad företagets nettointäkter hade blivit för innevarande år och ofta kan det vara svårt att veta, och det blir en fråga om vad Försäkringskassan kan anse som rimligt. Om företaget fortfarande är under uppbyggnadsskede ska SGI baseras på vad en anställd med motsvarande arbetsuppgifter och utbildning skulle ha tjänat. Det ska inte läggas på lägstanivå.

Det tycks finnas brister i kunskap kring vad det innebär att vara företagare. Men framförallt är det bristen på ett tydligt och förutsägbart regelverk som är boven i dramat. Jag vill betona vikten av att den aktuella Socialförsäkringsutredningen beaktar situationen och föreslår förbättringar för egenföretagare. Företagare är i högsta grad med och finansierar socialförsäkringarna – men har svårt att använda sina rättigheter. Det bör utredas hur socialförsäkringarna bättre kan ta hänsyn till egenföretagares situation. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-13 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)