Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Sammanfattning

Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser.

Vi vill därtill att det ska finnas en jobbstimmulans i dagersättningen.

Möjligheten till offentligt ombud i första instans i asylprocessen bör begränsas.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiviseringar på Migrationsverket och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler förvarsplatser och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jobbstimulans i asylsökandes dagersättning och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsad möjlighet till offentligt ombud i första instans och tillkännager detta för regeringen.


Anslagsanvisningar

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor)

Politisk inriktning

Inledning

Oro och konflikter i vår omvärld består. FN uppskattar att omkring 65 miljoner människor är på flykt i världen.

Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Vi har på fyra år tagit emot över 300 000 asylsökande. I år räknar Migrationsverket med att det kommer cirka 30 000 asylsökande till Sverige. Hur framtiden kommer se ut är osäkert och beror bland annat på hur EU som helhet och andra länder agerar. Klart är att det i Sverige finns närmare 90 000 barn och vuxna som fortfarande väntar på slutliga beslut, på att flytta till den kommun som de blivit hänvisade till efter bifallsbeslut eller på att återvända till hemlandet efter avslagsbeslut. Anhöriginvandring tillkommer.

Det är av stor vikt att mottagandet av asylsökande sker kostnadseffektivt. Vi måste bli bättre på att hitta lösningar som skapar ett mottagande av hög kvalitet men som också ger högsta kostnadseffektivitet.

Återvändandearbetet måste ges högre prioritet. På fem år beräknas Migrationsverket överlämna cirka 70 000 fall till polisen. I cirka 50 000 fall handlar det om personer som har avvikit efter att ha nekats uppehållstillstånd. I cirka 20 000 fall handlar det om personer som av annat skäl vägrar medverka till återvändandet.  Om inte återvändandet fungerar bättre, riskerar vi omfattande skuggsamhällen på bara några års sikt.

Anslag 1:1 Migrationsverket

Effektivisera Migrationsverket

Migrationsverket har på senare år fått kraftigt ökade resurser. Resurstillskottet hänger samman med den stora ökningen av antalet asylsökande till Sverige, men det är samtidigt av stor vikt att Migrationsverket möter de ökade resurserna med ökad effektivitet.

Idag finns det brister i Migrationsverket effektivitet. Det framgår av en internrevisionsrapport från Migrationsverket från augusti 2016. Till exempel fattar i nuläget en årsarbetare vid Migrationsverkets asylprövning omkring ett asylbeslut i veckan. Det ska jämföras med hur det såg i början på 1990-talet. Det rörde sig då om tre beslut i veckan och år 2007 fattades två beslut i veckan per årsarbetare. I Finland fattar man idag i genomsnitt fyra beslut per vecka. Det måste utifrån detta antas finnas ett klart utrymme för Migrationsverket att förbättra sin effektivitet. Det är också den bild man får av innehållet i den nämnda internrevisionsrapporten i övrigt.

Moderaterna anser att Migrationsverket måste kunna förbättra sin effektivitet med 10procent. Därmed görs besparingar på 532 miljoner kronor för 2018.

Förstärkt återvändandearbete med fler förvarsplatser

Det måste vara en tydlig skillnad på ett ja och nej i asylprocessen. Våra insatser i Sverige måste vara inriktade på människor som har ett skyddsbehov, inte på dem som saknar skyddsbehov. Det handlar också om trovärdigheten till systemet. Därtill finns en uppenbar risk för att skuggsamhällen med människor som är i landet utan tillstånd växer sig större om skillnaden mellan ett ja och ett nej i asylprocessen inte upprätthålls.

Moderaterna vill se ett kraftigt förstärkt återvändandearbete med fler förvarsplatser. Det behövs minst ett nytt förvar i norra Sverige. Vi satsar 150 miljoner kronor för 2018 på fler förvarsplatser.

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Jobbstimulans i asylsökandes dagersättning

De ekonomiska drivkrafterna för jobb för asylsökande kan idag vara svaga. Om en asylsökande tar ett arbete avräknas hela dennes dagersättning för varje krona som tjänas in. Då dagersättningen är låg är konsekvenserna begränsade vid heltidsjobb, men kan vara betydande om det gäller kortare uppdrag och deltidsjobb som ofta är den första vägen in på arbetsmarknaden. För att det ska löna sig bättre att arbeta bör en jobbstimulans införas för de asylsökande som börjar arbeta där de kan tjäna upp till 60000 kronor per år, 5 000 per månad, innan dagersättningen börjar trappas ner.

Moderaterna satsar 25 miljoner kronor för 2018 på att införa en jobbstimulans för asylsökande som går från bidrag till arbete.

Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Begränsa antal timmar med offentligt biträde för asylsökande i första instans

I Sverige förordnas offentligt biträde i alla asylärenden förutom om ansökningarna är uppenbart ogrundade eller okomplicerade. I dag finns inget tak på antalet timmar med offentligt biträde som kan beviljas och inte heller riktlinjer kring detta. I genomsnitt beviljas 10–13 timmar. Avsaknaden av tak i det svenska systemet främjar inte kostnadseffektivitet.

Moderaterna föreslår att ett tak införs på maximalt 8 timmar med offentligt biträde som beviljas för asylsökande i första instans. Detta innebär besparingar med 105 miljoner kronor för 2018.

Johan Forssell (M)

Mikael Cederbratt (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Maria Abrahamsson (M)

Helena Bonnier (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (5)