Tidsgränser för sena aborter

Motion 2017/18:3866 av Tuve Skånberg (KD)

av Tuve Skånberg (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att rättsliga rådets rekommendationer efterlevs då aborter utförs efter graviditetsvecka 18, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Media har rapporterat om neonatalläkare som försökt rädda sent aborterade foster. Enligt Socialstyrelsens rättsliga råd har läkaren handlat korrekt, eftersom ett foster betraktas som livsdugligt från vecka 22.

Den situationen ska inte finnas att man gör en abort där det kan födas ett livsdugligt foster, men om situationen uppkommer så anser jag inte att läkaren har gjort något fel som försöker rädda det fostret, säger Göran Ewerlöf som är ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd.

Det är en oacceptabel situation att tidsgränserna för abort kolliderar med de tidsgränser då det är möjligt att rädda ett foster till livet, om det föds för tidigt. Det är ytterst angeläget att säkerställa att det som är lagens mening upprätthålls – att aborter inte beviljas så sent i graviditeten att fostret kunnat antas ha möjlighet att överleva.

Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern. Från och med vecka 22 ska ett foster enligt lag betraktas som ett barn och få tillgång till neonatal sjukvård. Lagstiftningen i sig fastslår inte ett visst antal fullgångna veckor utan utgår från fostrets möjlighet att överleva utanför livmodern.

Trots att vår lagstiftning tar fasta på fostrets möjlighet att överleva vittnar vårdpersonal om att det ändå förekommer att aborter görs i ett så sent skede att lagen riskerar att överträdas eller till och med överträds. När abortlagen stiftades 1974 fanns det en marginal på fyra veckor mellan abortgränsen och den tidpunkt då det gick att rädda ett foster.

Enligt Socialstyrelsens rättsliga råd står det klart att en abort ska vara avslutad före ingången i vecka 22. Delar av professionen gör dock en annan tolkning av när en abort ska vara avslutad. Det är ytterst angeläget att säkerställa att inga ändringar görs i riktning mot att frångå den gällande lagstiftningen, vars syfte är att aborter inte beviljas så sent i graviditeten att fostret kunnat antas ha möjlighet att överleva.

Det är också av största vikt att på alla sjukhus där barn föds för tidigt, oavsett om det är som effekt av en initierad abort eller en av kroppen utlöst för tidig födsel, så ska det finnas tydliga rutiner för omhändertagandet. Inget barn får lämnas att dö.

För att säkerställa att inga aborter utförs nära vecka 21 och 22 bör därför regeringen agera om gällande lagstiftning inte upprätthålls. Det bör ges regeringen till känna.

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)