En reformerad flagglag

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa straffsanktioner för brott mot flagglagen och för flaggskändning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa regler för ceremoniel och flaggtider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den idag gällande flagglagen, lagen (1982:269) om Sveriges flagga, är kortfattad och innehåller främst några riktlinjer kring hur flaggan skall vara utformad. Den ersatte lagen (1906:55) om rikets flagga som hade varit gällande fram till dess. Den mest markanta skillnaden mellan de två lagarna är att det saknas straffsanktioner i den för tillfället gällande lagen. I förarbetena till lagen (proposition 1981/82:109) kan man utläsa att straffsanktioner ansågs obehövliga eftersom straffsanktionerna i den gamla lagen enbart hade gällt fall av flaggning med fel typ av flagga och det problemet redan ansågs täckt av annan lagstiftning.

Tiderna har dock förändrats. Den svenska flaggan är vår främsta nationssymbol och den, liksom andra symboler av samma typ, har kommit i förgrunden för det politiska samtalet som en följd av Sveriges tilltagande globalisering och utveckling till ett multietniskt samhälle. I det sammanhanget har symboler som tidigare framstått som okontroversiella kommit att bli alltmer ifrågasatta. Det är mot den bakgrunden som det finns anledning att ändra på flagglagen så att det återigen finns utrymme för straffsank­tioner inte enbart för flaggning med fel typ av flagga utan också för det fall att flaggan skändas i syfte att uttrycka förakt för Sverige och det svenska samhället, till exempel genom flaggbränning. Därför bör straffsanktioner för detta återinföras. Tyvärr är det antagligen inte meningsfullt att föreslå en direkt återgång till 1906 års lag eftersom strafföreskrifterna i denna lag är fast satta till priser i den tidens penningvärden, men riksdagen bör tillkännage som sin mening att det skall bli olagligt att flagga på felaktigt sätt samt att skända flaggan, lämpligen med böter som påföljd.

I sammanhanget bör riksdagen också tillkännage som sin mening att en reformerad flagglag skall innehålla formellt fastställda regler för flaggtider och ceremoniel kring detta, vilket det redan finns regler för även om de inte är fastställda i lag. 

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)