Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvalificeringsregler till garantipension och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Tabell 1

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Garantipension till ålderspension

13 080 300

500 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

10 869 800

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

9 026 600

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 103 200

+100 000

2:1

Pensionsmyndigheten

555 769

Summa

34 635 669

400 000


Politikens inriktning

Inledning

Det finns ca 2 miljoner ålderspensionärer, antalet ökar och kommer att fortsätta öka, dels på grund av en ökande medellivslängd och dels på grund av storleken på de årskullar som närmar sig pensionsåldern.

För att långsiktigt säkra pensionssystemets hållbarhet och ge goda förutsättningar till en god utveckling av pensioner är det av största vikt att sysselsättningen ökar och att åtgärder vidtas för att möjliggöra så att fler löntagare kan arbeta längre. Vi värnar pensionsöverenskommelsen och alla förändringar som rör denna överenskommelse måste ske i samförstånd mellan de partier som slutit överenskommelsen.

Anslag 1:1 Garantipension till ålderspension

Garantipensionssystemet är en grundtrygghet för dem som haft låg eller ingen inkomst. Systemet har en inbyggd kvalificeringsmodell. För att få full garantipension krävs att man har bott minst 40 år i Sverige. Har man bott i Sverige kortare tid minskar garanti­pensionen med 1/40 för varje år som saknas. Om de totala pensionsförmånerna inte räcker till finns äldreförsörjningsstöd. För personer som kommit som flykting eller skyddsbehövande finns en undantagsregel som innebär att bosättningstiden i hemlandet räknas in i försäkringstiden. Därmed skiljer sig ersättningen för olika grupper utrikes födda och kvalificeringsmodellen sätts ur spel. Moderaterna föreslår att undantaget i kvalificeringsregeln för garantipension tas bort. Samma kvalificeringsregler ska gälla för alla. Förslaget beräknas innebära en besparing för de offentliga finanserna med 500 miljoner kronor per år.

Anslag 1:4 Äldreförsörjningsstöd

En konsekvens av att samma kvalificeringsregler gäller för alla är att vissa personer som kommit till Sverige som flykting eller skyddsbehövande istället behöver få sin försörj­ning genom äldreförsörjningsstödet. Förslaget beräknas innebära en ökning av kostna­derna för de offentliga finanserna med 100 miljoner kronor per år.

Johan Forssell (M)

Mikael Cederbratt (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Helena Bonnier (M)

Maria Abrahamsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)