Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3708

av Rickard Nordin m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Den parlamentariska miljömålsberedningen har föreslagit att Sverige år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, ett mål som Centerpartiet står bakom. Centerpartiets mål är därutöver att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart till 2040. För att uppnå detta krävs en fortsatt utbyggnad av den förnybara energiproduktionen. Sveriges unika förutsättningar att klara detta syns inte minst i den växande produktionen av sol- och vindel, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett robust och helt förnybart energisystem.

För att påskynda omställningen till ett förnybart energisystem krävs effektiva ekonomiska styrmedel. Förutsättningarna för förnybar energiproduktion måste vara förmånliga och långsiktiga. Centerpartiet föreslår i denna budgetmotion att villkoren för att producera förnybar energi och miljövänliga bränslen stärks.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 21 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Statens energimyndighet

313 389

-19 530

1:2

Insatser för energieffektivisering

233 000

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

10 000

1:4

Energiforskning

1 477 723

-10 000

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

85 000

-70 000

1:6

Energimarknadsinspektionen

120 914

-600

1:7

Energiteknik

975 000

40 000

1:8

Elberedskap

258 000

1:9

Avgifter till internationella organisationer

25 328

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

90 000

-90 000

Summa

3 588 354

-150 130

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 21 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Statens energimyndighet

-19,5

-20,9

-4,4

1:2

Insatser för energieffektivisering

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

1:4

Energiforskning

-10,0

-10,0

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

-70,0

-70,0

-70,0

1:6

Energimarknadsinspektionen

-0,6

-1,2

-1,8

1:7

Energiteknik

40,0

90,0

140,0

1:8

Elberedskap

1:9

Avgifter till internationella organisationer

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

-90,0

-115,0

-135,0

Summa

-150

-127

-71

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Statens energimyndighet föreslås minska med 18 miljoner kronor år 2018 till följd av att anslagsnivån återställs från en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende ett allmänt resurstillskott. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 18 miljoner kronor år 2019.

Anslag 1:4 Energiforskning föreslå minska med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2019, till följd av att anslagsnivån återställs från en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende ett forum för smarta elnät.

Anslag 1:5 föreslås minska med 70 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om stöd till kommuner för vindkraftsetableringar avvisas.

Anslag 1:7 Energiteknik föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, på grund av att regeringens förslag om ökat stöd till energilagring avvisas till förmån för Centerpartiets satsning på området. Anslaget föreslås öka med 50 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att öka stödet till energilagring samt bredda det till fler tekniker. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 100 miljoner kronor år 2019 och med 150 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning föreslås minska med 65 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om energi- och klimatarbete, hållbara transportlösningar och informationsinsatser riktade till barn och unga avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 90 miljoner kronor år 2019 och med 135 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2019, till följd av att anslagsnivån återställs från en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende lokal och regional kapacitetsutveckling.

Centerpartiet föreslår en lägre uppräkningstakt inom PLO. Inom detta anslag påverkas anslag 1:1 och 1:6.


Rickard Nordin (C)

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)