Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3706

av Emil Källström m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Kommuner och landsting ansvarar för några av den offentliga sektorns viktigaste åtaganden. Skolan, sjukvården, omsorgen och kollektivtrafiken formas och utvecklas i kommuner och landsting.

Att den kommunala sektorn ges goda och långsiktiga förutsättningar att finansiera sin verksamhet och anpassa den efter lokalt skiftande behov är således av största vikt. Centerpartiet vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Här utgör kommuner, landsting och regioner naturliga arenor för att lokalt organisera verksamheter som betyder mycket för människor.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

99 808 388

7 510 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 070 047

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

7 000 000

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

500 000

-500 000

Summa

111 385 385

7 010 000

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

7 510,0

9 224,0

11 854,0

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

-500

-500

-500

Summa

7 010

8 724

11 354

Centerpartiets överväganden

Alla förslag till förändringar som beskrivs nedan rör, om inget annat anges, anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Anslaget föreslås minska med 120 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende gratis glasögon till barn återställs.

Anslaget föreslås minska med 207 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende kostnadsfri mammografi återställs.

Anslaget föreslås minska med 417 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende avgiftsfri tandvård för unga avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 576 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget föreslås minska med 200 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende avgiftsfri öppenvård för äldre återställs.

Anslaget föreslås minska med 181 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende höjd barndel inom riksnormen återställs.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att Centerpartiet motsätter sig ett tidigare beslut, i budgetpropositionen för 2016, om att höja underhållsstödet. Av samma

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att Centerpartiet motsätter sig ett tidigare beslut, i budgetpropositionen för 2016, om att höja grundnivån i föräldraförsäkringen.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att Centerpartiet motsätter sig ett tidigare beslut, från budgetpropositionen för 2016, om att höja den inkomstrelaterade delen av sjuk- och aktivitetsersättningen.

Anslaget föreslås öka med 70 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att Centerpartiet motsätter sig ett tidigare beslut, från budgetpropositionen för 2017, om att höja bostadstillägg och garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Anslaget förslås öka med 20 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 40 miljoner kronor per år därefter.

Anslaget föreslås öka med 30 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om höjt tak i sjukförsäkringen avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 80 miljoner kronor 2019 och 90 miljoner kronor 2020.

Anslaget föreslås minska med 52 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 60 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget beräknas öka med 10 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om enhetliga lönetak. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 20 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget föreslås minska med 160 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om reformerade regler för personaloptioner avvisas till förmån för Centerpartiets förslag på området.

Anslaget föreslås öka med 249 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa en extra timma matematik i högstadiet. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 490 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget föreslås öka med 190 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att tidigarelägga samhällsorienteringen samt att göra den obligatorisk. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 170 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget föreslås öka med 300 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att öka jobbstimulansen i försörjningsstödet.

Anslaget beräknas öka med 960 miljoner kronor år 2019 till följd av Centerpartiets förslag om att kommunalisera etableringsuppdraget. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 1558 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås minska med 600 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om höjt förmånsvärde för icke miljöbilar.

Anslaget föreslås öka med 20 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa skattenedsättningen för fossil gas. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 30 miljoner kronor år 2019 och med 40 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om en ytterligare miljödifferentiering inom fordonsskatten.

Anslaget föreslås minska med 600 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om avskaffat avdrag för övriga utgifter.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att införa en ny karensdag vid dag 15.

Anslaget föreslås öka med 231 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa extratjänster och ersätta dem med matchningsanställningar. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 352 miljoner kronor år 2019 och med 366 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås öka med 400 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om färre och enklare anställningsstöd.

Anslaget föreslås minska med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om höjd garantipension.

Anslaget föreslås öka med 3200 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa en bortre tidsgräns för aktivitetsstödet. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 3000 miljoner kronor år 2019 och med 3000 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås öka med 240 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att införa ingångsföretag.

Anslaget föreslås öka med 60 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om förbättrade skatteregler för generationsväxling.

Anslaget föreslås öka med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om nedsatt förmånsvärde för miljöbilar.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa flyktingundantaget i garantipensionen.

Anslaget föreslås öka med 80 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa flyktingundantaget i sjukersättningen. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 90 miljoner kronor år 2019 och med 100 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås minska med 200 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiet förslag om att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 410 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget föreslås minska med 135 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa ett sommarjobbavdrag. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 300 miljoner kronor år 2019 och med 310 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås öka med 360 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om slopad skattefrihet för privata sjukförsäkringar avvisas. Av samma anlednings beräknas anslaget öka med 720 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslaget föreslås öka med 7000 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att ersätta riktade statsbidrag med generella sådana. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 8000 miljoner kronor år 2019 och med 10000 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslås minska med 3300 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att införa ett ingångsavdrag.

Anslaget föreslås öka med 500 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om reformerade beskattningsregler för personaloptioner.

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om sänkt skatt för pensionärer. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 100 miljoner kronor år 2019 samt med 100 miljoner kronor år 2020.

Anslaget föreslår minska med 3 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om klimatbonus för åkerier som tankar förnybart. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 9 miljoner kronor år 2019 och 11 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet föreslås minska med hela det föreslagna anslagsbeloppet då Centerpartiet föreslår att extratjänsterna avvecklas och ersätts av matchningsanställningar.


Emil Källström (C)

Per Åsling (C)

Peter Helander (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)