Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3704 av Solveig Zander m.fl. (C)

av Solveig Zander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1.
  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (regeringens förslag 2.1).

Motivering

För Centerpartiet är det en självklarhet att det ska vara tryggt att bli äldre i Sverige. Såväl vård som trygghetssystem ska garantera en värdig livssituation för våra äldre.

I takt med att vi blir allt friskare är det också naturligt att fler vill och kan arbeta längre upp i åldrarna. Detta är en förutsättning för att på sikt kunna garantera rimliga pensionsnivåer. Centerpartiet föreslår därför ett antal reformer, däribland ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre och ett borttagande av den särskilda löneskatten för äldre, ämnade att öka möjligheten för de som vill och kan att arbeta längre.

Samtidigt finns det en stor grupp äldre som inte längre kan arbeta, men som under lång tid bidragit till att bygga Sverige starkt. Det är av största vikt att denna grupp pensionärer garanteras en värdig ålderdom. Idag är det en för stor andel av denna grupp som lever i ekonomisk utsatthet. För att råda bot på detta föreslår Centerpartiet ett antal förstärkningar av pensionärernas inkomst, däribland sänkt skatt för pensionärer, särskilt riktade mot de pensionärer som har det sämst ställt. Förslag gällande sänkt skatt för pensionärer återfinns i Centerpartiets rammotion.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 11 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Garantipension till ålderspension

13 080 300

100 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

10 869 800

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

9 026 600

755 000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 103 200

94 000

2:1

Pensionsmyndigheten

555 769

24 080

Summa

34 635 669

785 080

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 11 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Garantipension till ålderspension

100,0

100,0

0,0

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

755,0

755,0

755,0

1:4

Äldreförsörjningsstöd

94,0

94,0

94,0

2:1

Pensionsmyndigheten

24,1

23,7

26,5

Summa

785

785

687

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Garantipension till ålderspension föreslås minska med 500 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Center­partiets förslag om att ta bort flyktingundantaget inom garantipensionen. Anslaget föreslås öka med 400 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om höjd garantipension. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 400 miljoner kronor år 2018 och med 500 miljoner kronor år 2019.

Anslag 1:3 Bostadstillägg till pensionärer föreslås minska med 655 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter till följd av att regeringens förslag om höjt bostadstillägg avvisas. Anslaget föreslås minska med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om höjd garantipension.

Anslag 1:4 Äldreförsörjningsstöd föreslås minska med 4 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om höjt bostadstillägg avvisas. Anslaget föreslås minska med 2 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende en höjning av särskilt bostadstillägg återställs. Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att ta bort flyktingundantaget inom garantipensionen.

Anslag 2:1 Pensionsmyndigheten föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende en höjning av skälig levnadsnivå inom äldreförsörjningsstödet återställs. Anslaget föreslås minska med 3miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om förlängda och förstärkta informationsinsatser avvisas. Anslaget föreslås minska med 3 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om höjt bostadstillägg avvisas.

Centerpartiet föreslår en lägre uppräkningstakt för PLO. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 2:1.

Solveig Zander (C)

Anders W Jonsson (C)

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)