Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3703

av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Inom utgiftsområde 13 ryms nycklarna till att lösa ett antal stora samhällsutmaningar. Inte minst integrationen av nyanlända är viktig. Ett snabbt och välfungerande mottagande är av största vikt för den enskilde, för att garantera en hög sysselsättning och för att säkerställa en god kostnadskontroll i den offentliga sektorn.

Att nyanlända ges rätt och möjlighet att snabbt få sin kunskap inventerad, validerad och kompletterad är en förutsättning för att påskynda jobbintegrationen. Lika viktigt är att nyanlända ges rätt att arbeta från dag ett.

Centerpartiets förslag till anslagsfördelning inom området presenteras nedan.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 13 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Etableringsåtgärder

238 430

66 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

19 265 374

-20 000

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

5 179 320

-156 000

1:4

Hemutrustningslån

202 863

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

123 786

-20 540

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

72 919

-43 000

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

334 039

-76 500

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

80 315

-80 315

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

4:1

Åtgärder mot segregation

56 000

-56 000

4:2

Delegationen mot segregation

19 000

-19 000

Summa

25 600 209

-405 355

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 13 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Etableringsåtgärder

66,0

56,0

47,0

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

-20,0

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

-156,0

-391,0

-617,0

1:4

Hemutrustningslån

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

-20,5

-21,1

-21,7

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

-43,0

-47,0

-51,0

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

-76,5

-175,5

-175,5

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

-80,3

-81,5

-77,7

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

4:1

Åtgärder mot segregation

-56,0

-78,0

-78,0

4:2

Delegationen mot segregation

-19,0

-22,3

-22,7

Summa

-405

-760

-997

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Etableringsåtgärder föreslås minska med 39 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag till anslagshöjning avseende samhällsinformation till nyanlända avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 39 miljoner kronor år 2019 och med 38 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 90 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets satsning på ett stärkt civilsamhälle, som beskrivs närmare i kapitel 15. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 80 miljoner kronor år 2019 och med 70 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på mer validering.

Anslag 1:2 föreslås minska med 20 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende stöd till kommuner, återställs.

Anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare föreslås öka med 62 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att återinföra en jobbstimulans i etableringsersättningen. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 45 miljoner kronor år 2019 och med 36 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 218 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa inträdesjobb. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 436 miljoner kronor år 2019 och med 653 miljoner kronor år 2020.

Anslag 2:1 Diskrimineringsombudsmannen föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning avvisas. Anslaget föreslås minska med 10 miljoner kronor, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, återställs.

Anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminerings och rasism m.m. föreslås minska med 9 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, återställs. Anslaget föreslås minska med 19 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende stärkt arbete mot rasism och diskriminering, avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 23 miljoner kronor år 2019 och med 27 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om antidiskrimineringsbyråer avvisas.

Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder föreslås öka med 7 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om finansiering av en ny jämställdhetsmyndighet avvisas. Anslaget föreslås öka med 6,5 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om att finansiera en ny jämställdhetsmyndighet avvisas. Anslaget föreslås minska med 89 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, avseende en nationell strategi, återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 189 miljoner kronor per år från och med 2019. Anslaget föreslås minska med 1 miljon kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, avseende utvärdering av bland annat jämställdhetsbudgetering, återställs.

Anslag 3:2 Jämställdhetsmyndigheten föreslås minska med hela det föreslagna beloppet, det vill säga 80,315, 81,509 och 77,743 miljoner kronor för åren 2018–2020, då Centerpartiet motsätter sig inrättandet av en ny jämställdhetsmyndighet.

Anslag 4:1 Åtgärder mot segregation föreslås minska med 56 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende insatser mot segregation återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 78 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslag 4:2 föreslås minska med 19 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om inrättandet av en delegation mot segregation avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med hela den föreslagna anslagsnivån också för åren 2019 och 2020.


Annika Qarlsson (C)

Johanna Jönsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)