Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3700 av Peter Helander m.fl. (C)

av Peter Helander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – ska man ha samma möjligheter att leva, arbeta och driva företag. Landsbygden och städerna delar många utmaningar med varandra. I såväl bruksorter som förorter finns ett behov av fler jobb. Detsamma gäller behovet av en välfungerande och klimatsmart infrastruktur. Behovet av en reformerad bostadsmarknad är stort i hela landet, oavsett om det handlar om att möjliggöra ökat byggande i strandnära lägen på landsbygden eller om att reformera hyresmarknaden i storstäderna.

Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. Politiken behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en sådan utveckling.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 19 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

2 099 637

507 000

1:2

Transportbidrag

400 864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 421 024

Summa

3 921 525

507 000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 19 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

507,0

1 512,5

2 513

1:2

Transportbidrag

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

Summa

507

1 513

2 513

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder föreslås minska med 7 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om integrationsperspektiv i det regionala kompetens­försörjningsarbetet avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 13 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås minska med 500 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om statliga bidrag till vissa områden avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 1500 miljoner kronor år 2019 och med 2500 miljoner kronor år 2020.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)