Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3692

av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Att värna ett välfungerande rättsväsende är en av statens kärnverksamheter. Människor ska kunna känna trygghet i hela landet och deras fri- och rättigheter ska skyddas. Vid kränkningar av dessa rättigheter ska skyldiga identifieras, dömas och straffas på ett rättssäkert sätt. Så byggs en välfungerande rättsstat.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 4 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Polismyndigheten

24 516 124

839 300

1:2

Säkerhetspolisen

1 492 507

1:3

Åklagarmyndigheten

1 519 317

46 000

1:4

Ekobrottsmyndigheten

677 008

1:5

Sveriges Domstolar

5 601 459

28 000

1:6

Kriminalvården

8 648 702

1:7

Brottsförebyggande rådet

148 270

1:8

Rättsmedicinalverket

425 276

1:9

Gentekniknämnden

5 547

1:10

Brottsoffermyndigheten

47 233

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

121 953

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 354 657

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39 987

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

24 174

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

47 157

25 000

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

18 272

1:17

Domarnämnden

8 140

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

81 000

Summa

45 776 783

938 300

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 4 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Polismyndigheten

839,3

889,3

939,3

1:2

Säkerhetspolisen

1:3

Åklagarmyndigheten

46,0

64,0

47,0

1:4

Ekobrottsmyndigheten

1:5

Sveriges Domstolar

28,0

28,0

28,0

1:6

Kriminalvården

1:7

Brottsförebyggande rådet

1:8

Rättsmedicinalverket

1:9

Gentekniknämnden

1:10

Brottsoffermyndigheten

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

1:12

Rättsliga biträden m.m.

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

25,0

25,0

25,0

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

1:17

Domarnämnden

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

Summa

938

1 006

1 039

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Polismyndigheten föreslås minska med 2000 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning till polisen avslås. Av samma anledning föreslås anslaget minska med 2300 miljoner kronor år 2019 och med 2800 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 0,3 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om att flytta resurser till Jämställdhetsmyndigheten avslås. Anslaget föreslås minska med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare resursförstärkning, från budgetpropositionen för 2017, avseende cabotageverksamhet, dras tillbaka. Anslaget föreslås öka med 1680 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets satsning på fler polisanställda. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 1980 miljoner kronor år 2019 och med 2480 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 700 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på högre polislöner. Anslaget föreslås öka med 200 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på förstärkt arbete mot terror. Anslaget föreslås öka med 50 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets satsning på nationellt forensiskt centrum. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 100 miljoner kronor år 2019 och med 150 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 50 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på ett utökat program för vittnesskydd. Anslaget föreslås öka med 50 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på att inrätta en beredskapspolis. Anslaget föreslås öka med 120 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på förstärkt utredningsverksamhet, särskilt avseende vardagsbrott. Anslaget föreslås öka med 4 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på en utbildning för att motverka hederskultur. Anslaget föreslås öka med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på att motverka sexuella ofredanden på offentlig plats.

Anslag 1:3 Åklagarmyndigheten föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning avslås. Anslaget föreslås öka med 58 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets satsning på fler åklagare. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 76 miljoner kronor år 2019 och med 59 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 3 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på en utbildning för att motverka hederskultur.

Anslag 1:5 Sveriges Domstolar föreslås öka med 3 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets satsning på en utbildning för att motverka hederskultur. Anslaget föreslås öka med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på snabbare miljöprövningar.

Anslag 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete föreslås öka med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på lokalt brottsförebyggande arbete.


Johan Hedin (C)

Rickard Nordin (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)