Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3691

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Det försämrade omvärldsläget oroar. På flera håll i världen ser vi att frihet, öppenhet och demokrati utmanas. Samtidigt är det många indikatorer som pekar åt rätt håll. Den extrema fattigdomen minskar, hungern minskar och barnarbetet minskar. Detta gör också att allt fler människor har tillgång till mat och arbete, att fler barn kan gå i skolan och att fler kvinnor överlever graviditet och förlossning. Livslängden ökar och barnadödligheten minskar.

Världshandeln ökar i betydelse och allt fler länder knyts på så sätt allt närmare varandra. Sveriges välstånd är i hög grad byggt på frihandel och på att bejaka öppenhet mot omvärlden. Därför är det för Centerpartiet en självklarhet att fortsätta arbetet för ökad handel, där vi tar bort tullar, handelsstörande subventioner och hinder mot resten av världen.

Centerpartiet vill därutöver fortsätta att stärka det svenska internationella engagemanget och bidra än mer till att trygga fred och säkerhet i världen. Sveriges engagemang stärker kvinnor, stöttar civilsamhället och hjälper till att lägga grunden för människor att starta egna verksamheter. Genom svenskt engagemang ökar möjligheten för att fler människor kan lyftas ur fattigdom.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 5 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

192 276

-45 420

1:3

Nordiskt samarbete

15 595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

13 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

43 432

-150

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

54 358

-9 000

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

28 402

-4 000

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19 175

-2 500

1:9

Svenska institutet

123 724

-2 590

1:10

Information om Sverige i utlandet

15 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

174 215

Summa

2 009 032

-63 660

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 5 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

-45,4

-45,9

-46,5

1:3

Nordiskt samarbete

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

-0,2

-0,3

-0,5

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

-9,0

-9,0

-9,0

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

-4,0

-4,0

-4,0

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

-2,5

-2,5

-2,5

1:9

Svenska institutet

-2,6

-3,2

-3,8

1:10

Information om Sverige i utlandet

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

Summa

-64

-65

-66

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet föreslås minska med 35 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning delvis avvisas. Anslaget föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende fredsdiplomati, återställs.

Anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning föreslås minska med 9 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag till anslagshöjning avvisas.

Anslag 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) föreslås minska med 3 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag till anslagshöjning avvisas. Anslaget föreslås minska med 1 miljon kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 1 miljoner kronor per år från och med 2019.

Anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) föreslås minska med 3 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens föreslagna anslagshöjning avvisas.

Anslag 1:9 Svenska institutet föreslås minska med 2 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag till anslagshöjning avseende informationsinsatser avvisas.

Centerpartiet föreslår en lägre PLO-uppräkning. Inom detta utgiftsområde påverkas anslagen 1:2, 1:5 och 1:9.


Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Ola Johansson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)