Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3688

av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Centerpartiets migrationspolitik grundar sig på övertygelsen att möjligheten att söka asyl är en förutsättning för att kunna erbjuda människor skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter. Centerpartiet värnar därför rätten att söka asyl. Samtidigt är vi beredda att ta ansvar, föreslå handlingskraftiga reformer och förhandla med andra partier för att få till stånd breda överenskommelser kring en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

När regeringen värnar alla kostnadskrävande förmåner, men förvägrar människor deras rätt att söka skydd, värnar Centerpartiet människors rätt att söka skydd, men inte alla förmåner.

För att säkerställa ett rättssäkert och kostnadseffektivt mottagande krävs ett antal saker. Ansökningsprocessen, med tillhörande väntetider, måste kontinuerligt ses över i syfte att minska de passiva väntetiderna och öka möjligheten till snabba och rättssäkra beslut. Arbetet med återvändande för de som får avslag på sin asylansökan måste ske på ett effektivt sätt och integrationen för de som får stanna måste sätta igång direkt.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 8 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Migrationsverket

5 315 835

-35 890

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

8 101 000

-2 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

77 915

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

959 878

-7 140

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

288 800

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

305 150

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

349 202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155 450

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

195 000

Summa

15 748 230

-45 030

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 8 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Migrationsverket

-35,9

-64,6

-96,0

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

-2,0

-2,0

-2,0

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

-7,1

-12,3

-17,8

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

Summa

-45

-79

-116

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader föreslås minska med 2 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, återställs.

Centerpartiet föreslår en lägre PLO-uppräkning. Inom detta utgiftsområde påverkas anslagen 1:1 och 1:4.


Johanna Jönsson (C)

Annika Qarlsson (C)

Solveig Zander (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)