Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3687

av Solveig Zander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1.
  2. Riksdagen avslår de delar av regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (regeringens förslag 2.1) som rör en höjning av taket i sjukförsäkringen och som beskrivs i kapitel 3.9 i regeringens proposition.
  3. Riksdagen avslår de delar av regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (regeringens förslag 2.2) som rör en höjning av nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen och som beskrivs i kapitel 3.10 i regeringens proposition.
  4. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen om sjuklön (regeringens förslag 2.3).

Motivering

Centerpartiet strävar efter trygghetssystem som dels ger människor den trygghet de behöver i tider av sjukdom och liknande och dels innehåller stöd och drivkrafter för att de som kan ska hjälpas tillbaka till arbetsmarknaden.

Sjukskrivningarna har ökat under ett antal år, även om de nu långsamt sjunker, och riskerar att tränga undan andra viktiga offentliga investeringar. Centerpartiet föreslår därför ett antal reformer i syfte att öka människors möjligheter och drivkrafter att komma i arbete.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 10 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

38 810 429

-6 974 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

46 909 313

-1 580 000

1:3

Handikappersättning

1 384 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 876 000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

33 068

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2 901 000

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

901 000

2:1

Försäkringskassan

8 732 772

-240 840

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

67 647

-340

Summa

102 615 229

-8 795 180

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2017 till 2020 för utgiftsområde 10 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

-6 974,0

-7 156,0

-7 326,0

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

-1 580,0

-1 878,0

-1 969,0

1:3

Handikappersättning

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2,5

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

2:1

Försäkringskassan

-240,8

-276,8

-321,7

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

-0,3

-1,0

Summa

-8 795

-9 311

-9 615

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. föreslås minska med 490 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om höjt tak i sjukförsäkringen avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 1000 miljoner kronor 2019 och 1070 miljoner kronor 2020. Anslaget föreslås minska med 2400 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets satsning på att återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 2100 kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås minska med 300 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa en ny karensdag vid dag 15. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 300 miljoner kronor år 2019 och 400 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 400 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att öka jobbfokuset i arbetslöshetsförsäkringen. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 500 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås minska med 3400 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa en bortre tidsgräns i aktivitetsstödet. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 3300 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås öka med 10 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 20 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås öka med 5 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att införa ett sommarjobbsavdrag. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 20 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås slutligen öka med 1 miljon kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om klimatbonus för åkerier som tankar förnybart. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 4 miljoner kronor år 2019 och 4 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. förslås minska med 80 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 150 miljoner kronor år 2019 och 160 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 355 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om höjt bostadstillägg avvisas. Anslaget föreslås minska med 200 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende höjd sjuk- och aktivitetsersättning avvisas. Anslaget föreslås minska med 370 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende höjt bostadstillägg återställs. Anslaget föreslås minska med 170 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att ta bort flyktingundantaget i sjukersättningen. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 190 miljoner kronor år 2019 och med 210 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 405 miljoner kronor till följd av Centerpartiets förslag om reformerade regler för ungas rätt till aktivitetsstöd. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 613 miljoner kronor år 2019 och med 674 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen beräknas öka med 2,5 miljoner kronor år 2020 till följd av att regeringens förslag om att flytta resurser till en ny myndighet för arbetsmiljökunskap avvisas.

Anslag 2:1 Försäkringskassan föreslås minska med 83 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en allmän resursförstärkning avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 77 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås minska med 95 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende en allmän resursförstärkning återställs. Anslaget föreslås minska med 13 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om reformerade regler för ungas rätt till aktivitetsersättning. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 14 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Centerpartiet föreslår en lägre uppräkningstakt av PLO. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 2:1 och 2:2.


Solveig Zander (C)

Anders W Jonsson (C)

Per Lodenius (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (4)