Nya slussar i Trollhättan och Lilla Edet

Motion 2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt besluta om en ny slussled där hänsyn till skredrisken tas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göta älv har sedan urminnes tider varit en livsnerv mellan det som nu är Göteborg vid Västerhavet och Vänern, Sveriges största insjö, och det stora grenverk av vattenvägar som finns norröver och runt omkring. Med åren har allt större slussar byggts för att kunna hantera både den ökande mängden gods och de allt större båtar som krävs för detta gods.

Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Göteborgs stad och Trafikverket har genomfört en studie av förutsättningarna för Vänersjöfarten i framtiden. Utredningens slutsats är att det finns två scenarion. Antingen byggs nya slussar i Trollhätte kanal och Sverige inför EU:s regelverk om inre vattenvägar. Då skulle Vänersjöfarten enligt utredningen kunna transportera dubbelt så mycket gods som idag. I det andra scenariot stängs slussarna runt 2030, då de beräknas ha gjort sitt. Konsekvensen skulle då bli att sjötransporterna hänvisas till andra transportsätt och Vänersjöfarten läggs ner.

De nuvarande slussarna byggdes för ungefär hundra år sedan och var, när de byggdes, inte byggda för att klara vintertrafik. Trots detta har de använts vinter som sommar och att de har fungerat så länge vittnar om den höga kvalitet som dessa slussar har hållit.

Nu är dessa slussar dock utslitna och behöver inom en mycket snar framtid ersättas. Då en renovering skulle ta flera år är inte detta ett rimligt alternativ utan nya slussar behöver byggas. Eftersom allt större båtar trafikerar hav och vattenvägar skulle de nya slussarna behöva vara 110 meter långa och 17 meter breda, till skillnad från dagens 89meter långa och 13 meter breda slussar.

Med större slussar skulle trafiken på våra vatten kunna öka markant. EU har också uttalat den tydliga ambitionen att godstrafik i ökad utsträckning skall ske på vatten. Utan fungerande vattenvägar skulle lastbilstrafiken öka med 140 000 bilar och 1 700 tåg per år. Detta på ett redan ansträngt tågnät.

Dessutom är det viktigt att så mycket av transporterna som möjligt kan fortsätta att gå via vatten under arbetets gång. Det gör det också helt nödvändigt att arbetet med nya slussar pågår under tiden som de gamla slussarna gör sina sista år. Detta både för att inte riskera denna stora men viktiga investering och för att säkerställa den miljömässiga aspekten som det innebär att så mycket av godset som möjligt kan transporteras via vatten. 

Till detta behöver skredsäkringsfrågan av Göta älv fogas då ökad trafik kan förmodas påverka skredrisken. Älven behöver alltså samtidigt skredsäkras. Det ena bör inte ske utan att hänsyn också tas till det andra.

För att säkra jobb, miljö och säkerhet är det av största vikt att snarast fatta beslut om att ersätta de snart hundra år gamla slussarna i Trollhättan, Lilla Edet och Brinkeberg med nya slussar. Regeringen bör därför överväga att skyndsamt besluta om en ny slussled där även hänsyn till skredrisken tas.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)